سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ای فرو خفتگان در گداخانه دنیا وای غرق شدگان در لجنرار های خود خوا هی ونخوت که دنیا را عرصه جنگ و آز وشهوت خود برستی کرده اید بر خیرید ذهنهای فرو مرده خویش راشخم زنید کلوخ ها سنگلاخ ها وعلفهای هرز رااز عمق آن بر کنیدبر خیرید و شور ونشاط ببا کنیدبر خیزیدو مردگی را بدرود گویید

بر خیریدو بذرانسانیت وعشق و شیدایی را در ذهن ضمیرذهن خود ببا شیدبذر یگانه برستی بذر زندگی بدون دروغ و فریبکاری را برخیزید بال

 و بر به سوئ آسمان لا یتنا هی بگشا یید به آسمان نگا ه کنیدبه اختران فروزان آنها شما را صدا میرنندتا نور تابناک خویش را بر بیشانی بلند شما حک کنندآنهاسرود های جاو دا نگی سر داده اند شما را چه میشود که در گدا خا نه دنیا عاجز و نا توان گشته ایدوروزگاررا به

تا ریکی سبری میکنید  بر خیزیدکه آینده از آن کسا نی است که از  مرد گی و غرق شدن در امیال نفسانی بیزا رند  آینده درخشان  از آن کسا نی است که باده از جام آسمان مینو شندنه شراب انگوری

آ ینده ازآن کسا نی است که ذهن وقلبشان  لبریز از عشق خداومحبت محمد ص وآل محمد است

                                   شیدای اصفها نی                 تورنتو کا نا دا


[ جمعه 88/8/29 ] [ 5:4 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مرج البحرین یلتقیان   فیهما برزخ و ولا یبغیان   وعلی بود وفاطمه با هم    عالم از بهرشان شد ه بنیان

گوهر و نور معرفت هردو           تا ابد هر دو اند جا وید ان        وچه زوجی چه بی بدیل و نظیر

در تقارن دو تا یکی از جان          همر ه وهمدم و انیس همند     شان   آ نهاست سوره انسان

هر  دو مهر اندومظهر ایثار           اینچنین همسری ندید ه جهان    در گوهر ویا زده  اختر   

کهکشانی بلند از ایمان        یک جهان نور و عشق و شیدا یی     

  قول و کر ذارشان چنان قرآن

چه مبارک بر امت اسلام         اینچنین روز روز خوب جهان  

                                                                         تقدیم به مسلمین جهان وهمه زوجها یی که از این دو گوهر تابناک الگو میگیرند            شیدای اصفهانی    

                                                                             تورنتو کا نا دا


[ پنج شنبه 88/8/28 ] [ 6:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یادم میاد یکبار سرکلاس به بچه ها موضوع انشا دادم گفتم بهترین آرزو تون را بنویسید.یکی ار بچه ها نوشته بودبهترین آرزوی من این هست که در این سر زمین بزرگ بشوم بر این خاک سجد ه کنم وسر بگذارم

از او سو ال کردم مگر در اینجازندگی نمیکنی  گفت بدر و مادرم ایرا نی هستند ولی من در ایتا لیا متولد شدم حالا که آمدم ایران را دیدم خیلی دوستش دارم بچه های کلاس همه برای او دست  زدند.؟ منظورت از سر بگذارم چیست گفت یعنی هم رندگی کنم در اینجا هم بمیرم نفر بعداین طور نوشته بود.آرزو دارم در شهر ومحله ای زندگی کنم که همه مردم نظا فت وبهداشت را رعایت کنند مردم باخوشرویی وسلام به یکدیگر روبرو بشوند اگر کاری از دستشان میآید برای همدیگر انجام دهند با سرو صداهمدیگر را نا را حت نکنند کسی در آن محله سیگار یا هر مواداعتیاد آور مصرف نکنددختران بسران در بارک و خیابان بیکار ول نگردند آرزودارم مردم محله ما همه اهل مطالعه وکتاب با شند .سومین نفرنوشته بود آرزو دارم روزی برسد که به جای دادن مو ضوع کارگاهی تشکیل بدهند وار خود بچه ها بخوا هند که موضو عی رامطرح کنند روی آن تبادل نظر کنندودغدغه ها ی فکریشان را بیان کنند تا بسیاری از مسا یل برا یشان حل شود .دیدم راستی اینم یک نظر و حرف درستی میتونه با شه      شیدای اضفهانی      تورنتو کا نادا


[ چهارشنبه 88/8/27 ] [ 7:49 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آخرین جشن دلقکها. در بایان سال امروز بر گذار شد جشنی که به جای انسان همه در شکل هیبت حیوانات جنگلی بر گذار کردند دلقکها هم دست کمی ا زحیوانها ندا شتن اکثر دلقکها دخترها وزنها بودن

ر قص و موزیک بود دست تکون دادنها از این فرهنگ معلوم که آدمای اینجا ار خودشون وکا را شون خسته شدن میخوان در شکل وشمایل حیوانات خودشون در بیا رن شاید لحظه ی  اما نه اینا با این حرکا تی که از خودشون نشون دادن راستی راستی به اند حیوانیت مدرن دست بیدا کردن نمیدونین چقدر دلم آتش گرفت برای کسا نی که میخوان را ه اینا را برن با خودم گفتم بابا صبر کن شا ید ولی تا سه سا عت تمام بیاد بود جشن استقلال شون دلقکهای عجیب وغریب با خرس وسگ ومیمون .....  عدا  واطوار در آاوردن مردم تماشا چی هی هورا میکشیدن مو قرمرا ونا رنجی و بنفشا آبیاآدمهایی باشش دست چار بامعرکه ای ببا کردن یک لحظه فکر کردم خردجالی که میگن همین ها هستن . اما بعد تعجب هم نداشت آخه تفکر لیبرالیسم چیری غیر ار حیوا نیت مدرن تحویل جهان نمیتو نه بده امروز آدمهایی را دیدم که به کمال حیوانیت خود رشد کرده بودند وزنان دخترا نی را دیدم که فقط باریچه و برده ارضای آقایان حیوان شد ه بودند بیچا ره هابردگی زن را اینجا دیدم که هم کا لا ست هم دلقک وهم حیوان اما میدونی تو این جمع چه کار کردم بیاد شهداانقلاب اسلامی ایران فاتحه خواندم بعد هم دعای فرج آقا امام ز مان را

با خودم گفتم اگر رهبری امام خمینی وفدا کاری جوانان سر افرا زمون نبود وحما یت راهنمایی های رهبر فرزانه نظام مقدس جمهورئ اسلامی ایران .ایران هم در همین مسیر قرار گرفته بود

  شیدای اصفها نی                                                              تورنتو کا نا دا


[ دوشنبه 88/8/25 ] [ 6:12 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شما وبلاک نویس عزیز را دعوت میکنم به گوئش زیبا و شیرین اصفونی

جونم برات بگه قدیمیا توکوچه بس کوچه دا لون سیبه رفت و اومد داشتن صبی زود که میشد با سلوم و صلوات و صدقه واسبند با شنه گی وه را ور میکشیدن با مادر بچا برا اوسا حسن معمار با شئ مش قر بونعلی واوسا اصغزلباف بیغو م میذا شتنن . ننه ی بچا میگف حجی با شه یادم نیمیر ه خاطرت جمع اماز دست قضا یادش میرفت هرچی حجی گفثه بود میرف به درو همسایا میگفت اونا تاشب صتا قال چاق میکردن با اینکه ننه همدم بششو ن گفته بود مبا دا بگوش کسی غیر شما برسه اگه من بس و بیشم نرین بهمسادا بو گوین اونا چش هم و که دور میددن شروع میکردن به قال چا ق کردن چلند و چار گفتن خال زنک ها محله را بر میکر د ن اونو قت شروع میکردن به تیر تیر و تا ر تارتا  کردن   شوم که میشد به  بگوش ننه همدم میرسیدیهوتودلش وا میریخت واز نا راحتی چمچما ل میشدبا ور باور چئن آسکی درذ کی  سر سیبه میرف به خال زنکهامیگف یزا آدم بی معنی گا لش دن دور هم معرکه را انداختین که چی بشه آدمای بی چاک وچبیل وخیرین برین خو نا تون

رنای همسایه میزدن زیر خند ه چی چیه یکی میگف همچین خیال کون یوخه کوتا نییای بی چشا روا دارین میتر کین شما نیمیتو نین حجیو بیبینین الای جو نم مرگ بشین جز جیگر بزنین چقدر قلچما قیدهمه تون برت و  بلا میگین تیارت در آوردین یخد انصاف بدین و هرا را گویش دیگر شبی خوش روزی سر شار از نشاط برا تون آرزو میکنم         شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 88/8/24 ] [ 5:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آهای اصفونیهابار گشت آب زاینده رود بهتون تبریک میگم قدر این موهبت الهی را بدونین تورا خدا  هر چی دم دستتون میر سه نریزین تو زا ینده رود  از دست خو دتون اونو  برنجو نین دو باره قهر میکنه میره و دیگه بشت  سرشا هم نیگا نمیکنه او نوقت تا زه با ید بشینید غصه بخو رید که چرا ما این همه اشتبا ه میکنیم و متوجه نیستیم بر همه اونای در حا شیه زا ینده رود زندگی میکنن لازم که مثل بچه خو دشون ا ز زاینده رود مرا قبت کنند هر چند مسولان مربوطه هم با ید بیشتر به آن توجه کنند اصفونیای عزیز شما که از شهروندان کانادایی کمتر نیستید ا ونا خودشون در نگهداری ار فضای سبز رودخا نه دریاچه آبشا ر معروف نیا گا را نقش ایفا میکنند شما اگه همه جا را بگردی یک مواد زاید اونجا بیدا نمی کنی هیچکس بخودش اجازه نمید ه چیری در کوچه وبارک جنگل خیا بون بریزه با اینکه اقوام وملل بسیاری اینجا زندگی میکنن به حقوق اجتماعی وشهروندئ خود اگا ه هستند ودر همه جا شهرداری ورا هنمایی ورا نند گی و..یا ری میکنند در اینجا من میبینم خود مردم در کا شتن گل و چمن نگهداری وجمع آوری برگهای محله شون کار میکنن ما مور شهرداری میاد سطلهای ربا له را هفته ای یکبار میبره اما تو شهر ما هروز نیکو شهرها از صبح سحر نظا فت شهرا به عهد ه میگیرن ولئ مردم به آن توجهی ندا رند دا یم هر چی دستشون میر سه در هر کجا میریزن و میرن در بایان از مسو لین میخوا هم که را ستی راستی یک جریمه سنگین برای افرا د بی توجه برا رن تا شا ید مردم بیشتر مراقب رفتار خودشون باشن    شیدای اصفها نی


[ یکشنبه 88/8/24 ] [ 4:27 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
روئ سخنم با همه کسا نی است که سبک زندگی غر بی را دوست دارند میخوان مثل اونا با شن واین را یک افتخار میدو نن از سرو وضع در هم برهم گرفته تا وا رونه بو شیدن لبا سهای ریش ریش مو های سیخ سیخ کشیدن سیگار خوردن ویسکی و وتکا و رفتن به دیسکو شنیدن آهنگهای مهیج وتند. رفتن کا رینو هم که رو شاخش لیسیدن دک و بور سگ هم غذا شدن با اون وعریان شدن و.........هزا ران هزار بر نا مه دیگه خوردن کوشت خوک و...... وخیلی چیرهای دیگه البته کسانی که اینکا را را میکنن و غر بی هستن توقعی نیست اما از مسلمونای خودمون چه زن یا مرد که با بیروئ از اینها خانوا ده وشرا فتشون را به لجن کشیدن نا موس عزت شون با زیچه دست خوک خورا وسگ بازا کرد ن میگم راستی راستی شما عقلتون از دست ندادین  مسخ نشدین از خودتون متنفر نشدین فکر کردین دا رین چه بلایی سر خو دتون خو نوا دتون میا رین اونای که این راه رفتن بشیمون شدن برای بیدار کردن بقیه بگن . اما سوگند به خدا که غرب هرکه هوا دار اون هست به زودی غروب میکنه وشرق منظورم راه اسلام ناب محمدی است که طلوعش جها نگیر خوا هد شد چرا که قرآن کریم اقوام ومللی که دچار خوشگذرا نی و غفلت شدند معرفی نمود ه وسر نوشت شوم آنان را بیان کرده است        
   شیدای اصفهانی          تو رنتو کا نادا
[ جمعه 88/8/22 ] [ 11:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 به هرجا میروم روی تو بینم        خمارآلوده درکنجی نشینم 

   خدا را ساقیا یک جرعه می ده                 مبادا دوریش گردد نصیبم

                             
    آ تش عشق

  مرا از آتش عشق آفریدند                       بغیر از عاشقی از ما چه دیدند 

دل شیدای ما را تا دم مرگ                         به درد و داغ عشقش بروریدند      

شراب مهر او در جام کردند                          به مهر او دل و جان راخریدند

 

                                                             شیدای اصفها نی       تورنتو کانادا


[ چهارشنبه 88/8/20 ] [ 7:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیایید همه با هم همدل و همرا ه بشیم بخدا حیف که با ندونم بکاری ها مون ولج ولجباری ها مون تخم

نفاق بباشیم وآب به این زلالی را گل کنیم تا دوباره صد سال عقب بیفتیم و  آنوقت هم دیگه معلو م  نیست که چئ به سرمون میاد واین استکبار جهانخوار که سی سال انتظار میکشه به آرزوش میرسه ودیگه جای هیچکدوم ار شما نیست چرا خودتون بخو ا ب زدین یک نکته را با ید خوب بفهمین که جز چند تا آدم مزدور

که تازه اینم معلوم نیست وا قعا با شما با شندلتون خوش کردین دارین ازبشت به ملت بزرگ ایران خنجر میزنین  اینا بدو نینکه همه ملت از ته دل از شما متنفر ه اینا بدونین که این ملت دست از راهش که همون را ه امام بر نمی دا ره بشت سر رهبر عزیزش ایستا ده تا بای جان اگر امروز ساکت بخا طر رهبر ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزیزش. اما شما مردم فهیم وآگا ه بیا یید با هم سو گند یاد کنیم که هر کدوم از ما هر کا ری که برای ایجاد نظم بهداشت اجتماع فرهنگ صحیح مصرف بالا بردن اگا هی اقشار ملت خدمت به همنوعا نمان ازهر قوم نزاد و آیین را سر لو حه کا رهای روز مر ه امان قرار دهیم همچنین اخلاق ورفتار مو دبانه با یکدیگر خوش برخوردی وباسخگوئئ درست بهمدیگر را فرا موش نکنیم

 

شیدای اصفها نی                                          تو رنتو کانا دا


[ جمعه 88/8/15 ] [ 3:39 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چقدر خوبه به اونجا یی برسی که احساس کنی تو هم برا خودت کسی هستی که میتونی مسایل

خو دت وجا معه را خوب درک کنی ومورد تجر یه وتحلیل درست قرا ر بدی و آنطور که به نفع همه هست را قبول کنی وتا زه خودتم هم برشد و تعا لی برسی هم به همنو عا نت کمک کنی چرا که تو اومدی توی دنیاتا به کمال برسی ودست دیگران را هم بگیری را ستش یک کو ه وظیفه به عهد ه توست که شا ید تا حا لا به اون فکر نکردی وگر نه با زیچه دست دیگران نمیشدی تا از تو برای بست و مقام وهوسها ی واهی استفاده کنند و بوسیله تو آب به آسیاب دشمن بر یزن ویروسی که امروز دامن گیر تو شده بخا طر این که نر فتی دنبال خود شنا سی ذهنت را رها کردی تا هر خس و خاری در اون جا کنه وخانمان تورا بر باد بده که چی بابا بخدا به بیغمبر به  هر که تو دوست داری همه این جنجالها وسر و صدا ها برای چابیدن ایرون عزیز مون برای بر باد دادن خون جو نهای شهید مون چشمات وا کن چه کسا نی نقض قانون میکنن چه کسا نی دشمن ولایت هستند ومیخو ان چوب لا ی چرخ انقلاب بزارن ای بابا ایرونئ شیرباک خو رده هوا ست جمع کن این ها میخو ان حاصل سی سال زحمت را بباد بدن و  چه خوب شد که ما هیتشون برای همه روشن شد آر ه ای عزیز                        شیدای اصفها نی        تورنتو  کا نادا      


[ پنج شنبه 88/8/14 ] [ 3:28 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 457
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856651