سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

بزرگترین نعمت که به همه ی موجودات به خصوص انسانها عطاشده نعمت حیات است و.اختیار وحق انتخاب در این مورد همه با هم  برابرهستند تفاوتی بین آنها نیست آنچه که انسانها را ازیکدیگر متمایز میکند نوع انتخاب وسجایای اخلاقی آنان بایگدیگر است و این بستگی به نوع نگرش آنان دارد نگرشی که از دوران طفو لیت بذر آن در ذهن و جانشان افشا نده میگردد  وهمراه با شرایط ومحیط به خصوص در یا فتهای شخصی والگو گیری در نهاد خانوا د ه شکل میگیرد ذهنیتی که انسان ازدوران کودکی نسبت به موضوعی بیدا میکند گاهی در تمام عمر با او همرا ه است واز آن بهره میجو یدوگا هی یک ذهنیت نادرست سبب رنجش خاطر او میگردد .زندگی فرصتی بسیار ارزشمند وفر صتی طلایی است  انسان باید هرچه بهتر وبشتر از آن بهر ه جوید

برای بهرمند شدن از زندگی  تنها علم وآهی و دانش کا فی نیست بلکه معرفت نفس وبرورش ذهن جهت درک عبرتها وحکمت همرا ه با ایمان به هستی آفرین وانبیاأالهی ضروری به نظر می رسد.   امروزه بسیاری ازمردم مو ضوع زندگی یک فرصت است را درک کرده اند اما تنها از یک بعد بآن نگا ه میکنند همین باعث گمرا هی آنان شد ه است چرا که اینان بعدمعنوئ ذهن وروان نیاز وا قعی خویش را فرا موش کرد ه اندورابطه خود را با انبیا الهی بفرا موشی سبر ده اند به گمان اینکه .رست عمل میکنند همین نگا ه تک بعدی آنان   به زندگی ودل مشغو لیهای آنی آنان را به فساد وتباهی نسل بشری نزدیک کرده است                                                              تورنتو   کانادا                                          شیدای اصفها نی            


[ دوشنبه 88/8/11 ] [ 9:39 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قرآن نوری است که از ذات وصفات خدا تجلی میکندقرآن افقش بینش وتحلیل را روشن میکنداسرارعا لم را آشکارنمو ده دنیا و آخرت را تبیین مینما ید قر آن کتا بی جا مع وکامل است هر کس باآن انس بگیرد و در آن بیندیشدوتعمق کندبه آن کما لات میرسد قرآن دل آدمی را میبردوباب معنویت صفای رو حانی رابروی

آدمی میگشا ید-قسمتی از خطبه حضرت زهرا س چنین بیان شیوایی تنها از معصوم بر می آیدبرای نزدک شدن به معصوم وامامان بزرگوارباید عقاید آنان را بشناسیم بادید گا ه توحیدی آنان آشنا شو یم در رسیدن

به اقیا نوس اندیشه نابشان هما نند قطر ه ای متصل به  دریا شویم به فضای کلا مشان توجه کنیم وسیره عملی و رفتا ر آنان رادر نظر آوریم چرا که ؟آنان حاملان و حی برچمداران  هد ایت هستندآنان فا نوس ها ی روشن در شب ظلما نی حیات بشرهستندآنان امینهای خدا یندبخشی از حقیقت قر آن هستند

حجت خدا بر زمین هستندحقیقت بوسیله آنان آشکار میشودنماز بوسیله آنان اقا مه میشودبا طل بوسیله آنان رسوا میگر دد حقیقت بوسیله آنان مید رخشدآنان برتوی ار نور حق وقرآن مجسم هستند  در خطبه  حضرت زهرا س آمد ه به هر اندا زه انسان به قر آن گوش کند و فکر کندوعمل کند-موردغبطه جها نیان قرار میگیردبه طوری که سر ما یه داران ررنگهای اهل دنیاهمه میگو یندای کاش ما مثل او بودیم 

    شیدای اصفهانی         


[ پنج شنبه 88/8/7 ] [ 6:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بوی عطر تو دارد ایندل من امام رضا  توی دنیا جایی بهتر ندیدم غیر جوار ت بخدا امام رضا      تو عزیزی برامن بی تو غریبم همه جا  از خدا میخو ام با شم همش کنا رت بخدا اما م رضا          

   میلاد خجسته ات مبا رکبادا              

 

                                      بیاد حرم امام رضا ع

دلم بیاد تو مولاکبوتری تنها ست                   غریب و خسته و تنها دراین وردنیاست 

کنم بسوی تو برواز من غریبا نه                    هوا ی کوئ تو بر کنج سینه شیدا ست 

جوار تربت تو قطعه بهشت برین                      بهشت عالم جانست وه چه روح افزاست

وبوی

عطر تو دارد همیشه ایندل من                      بهر کجا که سفر میکنم دلم آنجا ست

                                                           شیدای اصفها نی

                                                                                     تورنتو   کانادا


[ چهارشنبه 88/8/6 ] [ 7:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دروا زه دل چشم  است و در دل گرا یش میل است میگی نه امتحا ن کن چشمت میبینه دلت طلب می کنه او نوقت میر ی دنبالش چشمت عکاسی و فیلمبر دا رئ میکنه او نوقت ذهنت بر میشه ممری حا فظه ات دید ه ها را ضبط میکنه واگر لحظه ای با نیروی عقل وارا ده ات نتوا نی ان یا فته ها را مورد بررسی قرار بدی وایما نت هم در انتخاب ضعیف با شه اونو قت که بختک غفلت میا د سرا غت وخدا میدا ند ...خیلی ها از خو دشو ن میبر سندکه چرا؟چی شد خیلی زود به سراب زندگی رسیدن وگل عمر شون بر باد رفت خیال میکنی غیر از این بود که مهارت ودقت لا زم را در زند گی ندا شتن ودچار لغزش شدن وچه بسا خیلی ها ی دیگر را به گمرا هی کشو ندن. بسا طی که غفلت بشر امروز در ارتبا ط جمعی ایجاد کر ده از همین قماش است  بساطی که جز تبا هی وبی خدایی وهوس رانی خوشگذرا نی کا ذب در آن چیزی نیست                                                                           شیدای اصفها نی                        کا نادا تورنتو


[ دوشنبه 88/8/4 ] [ 4:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
ارزشهای اخلاقی ریشه در فطرت داردفطرت آمیخته از حکمت و  عوا طف انسانی است حکمت خا رج شدن از غفلت است برای جداشدن از غفلت وزمینه سازی حکمت باید از روش مشارطه مرا قبه ومحاسبه ومحا کمه در هر شبانه روز استفاده کردبالا بردن علم وآ گا هی همرا ه با تهذ یب نفس میتوا ند ما را در دستیا بی  به حکمت یاری کندحکمت انسان رابه حیات طیبه میرساند زندگی انسان راسر شار اززیبایی در سا یه امنیت و آرامش می کندحیات طیبه ای که از را ه حکمت به انسان عطا میشود باحیات رفاه طلبی مادی بسیار تفاوت داردانسان حکیم برای لحظه بلحظه زند گی خودبرنا مه دارداز موا ردیکه زمینه ساز حکمت می گرددصبر است صبر همرا ه با تعقل صبر دربلا ومصیبت صبر در طا عت از فرامین الهی وانبیا صبر خود داری ازگنا ه ونا فرمانی حق .انسان حکیم از بهدر دادن عمردر هراس است با جهان بینی روشن وضمیر آگا ه به عا لم هستی نگا ه می کند ر ضای خدا را بر ضای خود تر جیح مید هد مهار نفس خود را در دست دارد                                     شیدای اصفهانی                                                تو رنتو   کانادا
[ یکشنبه 88/8/3 ] [ 6:2 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
سلام به  همه ایرانیانی که در هر کجای عا لم که هستند دلشان برای عطر دل انگیز وطنشان می تبد وخوا هان تر قی وتعا لی کشور خود هستندودوست دا رند نام ایران وایرانی همه جا سربلند با شد وسلام مخضوض به ایرا نیانی که حامی آرما نها وارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلا می ایران هستند وتا بای جان از آن دفا ع میکنند وسلام به ایرا نیا نی که در عر صه های علمی صنعتی دینی اجتما عی ورزشی و......با تمام وجود تلاش می کنندوسلام به تو دوست وبلاک نویس مدتی است از ایران دورم چندی در عتبات عالیات به زیارت امامان معصوم رفتم ونمیدانی چه جا یی است خدا باز هم قسمت کند بعد رفتم زیا رت آقا علی ابن موسی الر ضا  ع آنجا بهشت روی زمین ر ا با تمام وجود دیدم و احساس کردم و هم اکنون در تو رنتوی کانادا هستم کشوری که آزادی ادیان وفرهنگ ها ست از اینجا هم به مو من های این کشور سلام می کنم کسا نی که مها جرت کر د ه اند به اینجا وبا جو با ز این کشور ارزشهای اسلامی خود را حفظ کر ده اند تغییر مکان وشرا یط اجتما عی نتوا نسته خد شه ای بر آنان وا رد کند مگر کسا نی که در ایران هم اگر بودند به اموری ....می بر دا ختند وگو ششان هم به قوا نین دینی واجتما عی بد هکار نبود البته نا گفته نما ند دین داری در این کشور کاری بس بزرگ است وکسی که به اینجا مها جرت می کند با ید ازآمو زه های اعتقا دی با لایی بر خوردار با شد ومدام به تبیین صحیح اعتقادی ببردازد تا خا نوا ده اش از فر هنگ بی بند و باری غر بی در امان بما ند          ادامه دارد         شیدای اصفها نی   تورنتو   کا نادا
[ یکشنبه 88/8/3 ] [ 5:1 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 151
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772867