سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

سلام خیلی دلم میخواد سلام من را جواب بدهید چرا ؟ که واجب است    اما سخن من باشما     تورا بخدا اگر شاعر هستی ودر این زمینه

موهبتی نصیبت شده از نا امیدی ویاس افکارمغشوش بی پایه واساس دست بردار .اگر روحانی هستی حرفی را بزن که به آن عمل میکنی

اگر پزشک هستی سوگند نامه را هر روز مرور کن اگر شهردار هستی قول دروغ نده مردم را سر ندوان مصوبات را درست اجرا کن

 یک بام ودوهوانباش پارتی بازی نکن اگر وکیل هستی ویا درمحل قضاوت خدا را در نظر بیاور ازخدا بترس اگر مدیر مجموعه ای هستی

 به همه امورورفتار کردار کارمندان ومراجعین اشراف داشته باش اگر مدیر کل هستی قبل از توصیه وسفارش پرونده ها را مورد بررسی

 قرار بده چه حق وناحقها که در این بخش اتفاق می افتد.اگر نیروی انتظامی هستی خودت بیشتر به قانون احترام بگذار .اگر مسولیتی

 در بسیج داری ودیدی زیردستانت خلافی انجام داده حق ونا حقی کرده اند جلویشان را بگیر چرا ؟که راه امام وولایت وخون شهدائ بسیار

مقدس است مبادابی حرمتی به آن شود.اگر  پیش نماز هستی عدالت وراستگویی وتوجه به مردم را فراموش نکن اگر معلم هستی بارفتار

وگفتار محبت آمیزت دلها را نرم وتشنه یاد گیری کن نه تهدید تنبیه اگر مدیر عامل یک موسسه مالی هستی مراقب نفست باش بخصوص رفقا

یی که دور بر توهستند  هوسهایت را کنترل کن بیاد داشته باش که آبروبا ارزشتر از مال حرام است مطمئن باش که خیر نخواهی دید

سرگذشتهای عبرت آموز را هر روز مرور کن  اگر کاسب هستی کم فروشی نکن ونگاه به ناموس مردم نداشته باش

.اگر پدر هستی تنهاخوراک پوشاک مسکن کافی نیست همسر وفرزندت حضورفیزیکی وموثر وحسن رفتار ودقت تورا به مسایل خود بفهمند

 با آنها رفیق باش بخصوص باپسرت اگر مادری همسر وفرزندت را بی نیاز از عواطف ومهربانی خود کن البته به تربیت ونظم واحترام به

ارزشها ...غیره رادرنظر داشته باش اگر فرزندی وظیفه شناس حقشناس باش فراموش نکن والدین تو خدای دوم  توهستند از نظر احترام

اگر دختری حیا وعفت وپاکدامنی را با نیکی وفرمانبرداری از والدین وقدر دانی همراه کن  و....

                                          اثر صدیقه اژه ای                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/9/29 ] [ 10:16 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنیا مثل تومور سربازی شده که ازش عفونت زده بیرون.حالاکدام طبیب مصلحی که بخواهد وبتواند آن را درمان کند. واین ریشه را بخشکاند

مردم هم که سلولهای  همین پیکرند.بالاخرهسم وعفونت ایجاد شده در اونها بی تاثیر نیست.آنچه که از دست مردم برمی اید البته از دست

سلولهای هوشمند وتوانا این که زنگ هشدار را به اندازه توان خود به صدا در آورند.واز سکوت وبی تفاوتی وپی کار خود رفتن ابا کنند چرا ؟که بی

توجهی  وگرفتارشدن وپذیرفتن هماناو نابودشدن آهای آهای.دنیا باهمه امکاناتش به نقطه ای رسیده که باید بدادش رسیدوگرنه همه را گرفتار

میکند.یک زمانی دنیا در خواب بودوهمه آرام زندگی میکردند.زندگی ساده با ساده باوری ادامه داشت کمتر کسی پیدا میشد ادعا کند همه

چیز عالم مال اوست علم قدرت ثروت و...مردم هم مثل گوسفند رام چوپانان خویش بودند.حال چوپان همدست گرگ بود یا دزد گله وغیره

اما امروز این قابل پذیرفتن نیست .دنیا توسعه پیدا کرده باز شده اتفاقات جدیدی رخ داده .مسیر زندگی را دگر گون کرده

تغییر در همه عرصه ها واندیشه ها ونگاهها ورفتار ها وبخصوص انتخاب نقش جدیدی را پدید آورده است.این تغییرمیتواند موثر یا ناکار آمدی خود

را نشان دهد مهم این است که هر کس به اندازه خود میتواند موثر واقع گردد بخصوص که زنگ هشدار را فراموش نکند هم برای خود وهم برای

دنیاهمه باید متحد واستوار پابرجا شوند برای ریشه کنی این تومور خطرناک و...

    اثر صدیقه اژ ه ای                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/9/29 ] [ 9:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی توبا من هستی چیزی کم ندارم اما وقتی همه هستند وتونیستی من تنهای تنهایم .تازه میفهمم که همه عالم بدون توهیچ است

پس همیشه بامن باش که بی تومیمیرم .

 

وقتی توبامن هستی همه چیز زیباو دوست داشتنی است غم ودردها ورنجها با بودن توبامن ذوب میشوند اما اگر توبامن نباشی

من در هستی گم میشوم وفراموش پس بامن بمان که سهم تنهایی من باتو لبریز نشاط جاودان میگردد. واژه تنهایی برای همیشه

 از ذهنم پاک میشود. تا تورا دارم غم وچیزی کم ندارم.

 

هرکس در دنیا دنبال چیزی است .ومن بدنبال تو  .تو هستی ومن باید با عشق به توهستیم را اثبات کنم.

هر گز نمیگویم تنهایم. تنها کسی است که تورا ندارد.در جمع نمیتوان بتو رسید توشایسته خلوت خانه دل هستی

 تنهای تنها وقتی بیگانه ای با من است دلم میگیرد وسراغ تورا میگیرد .قطرات خون دلم بربرگ دفترم میچکد وتورا میستاید

آنوقت میبینم غزل عاشقانه سروده ام وتواولین هستی که به شعرهایم گوش میکنی .وبرحرارت مهرم می افزایی ومن با گیسوان پریشان سر

بر بالش مهرت میگذارم تا باز ذهنم را از تو پر کنم ونماز استجابت را بجای آورم

      اثر صدیقه اژه ای                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/9/26 ] [ 2:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

علم چندانکه بیشترخوانی چون عمل درتونیست نادانی    سعدی علیه الرحمه

همه میگویند میدانیم خوب سخن میگویند.آسمان وریسمان میبافنداماتا پای عمل

به میان میآید ازهرفلجی افلیج ترند .نظرتاعمل راه صد ساله است .مروت جوان

مردی در گفتار نیست .دوصد گفته چون نیمه کردار نیست .سعدی

  هرکه را باید زکردارش شناخت در پی گفتارعاقل. خود نباخت

خوش برآن عالم که علمش درعمل.میدهد شهدی به عالم چون عسل

وای برقومی که میدانند وعمل نمیکنند. پایشان لنگ

 گوشی شنوا دلی آرام وبیانی ملایم متین دارد عنادو لجبازی کینه خود

 است.مرددانشور

 بینی ازاو دوراست نمیگوید من باماهمه جامانوس است.

میرودتا بیاموزدوبیاموزاند بسیارمیدانداندک میگوید دست ازتوهم واهی میشوید

 دنیا پرازمن است هرکه دنبال من خود میدود نوکری آنرامیکند اگرکسی تلنگری

 به آن زد آنوقت محشر کبری بپامیشود

                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ شنبه 90/9/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امروزه بشر دردوران طلایی پیشرفت وامکانات مادی غرق کامجویی وسرگرمی شده است.درهرلحظه کالای نومتولدمیشود.

همه چیز درحال تغییراست سرطبیعت داردهوومی آید هوویی با بچه ها ی قد ونیمقد آدمهای رباتیک در ودیوارهای مصنوعی وکالاهای پلاستیکی لباسها وحتی شهر بازی بچه ها هم مصنوعی است.وسایل ارتباط جمعی ورسانه ها هر روز مجهز تر شده وسریعتر به تبلیغات متنوع خویش تداوم می بخشند.همین پیشرفت وتنوع ودر رفاه طلبی سبب شده که همه به پول بیشتر بیندیشند تا جایی که همه فکر ذهنشان پول باشد حال از هر طریق وراهی .

هر کس برای رسیدن به رویاهای شیرین خود تنها به آن می اندیشد.هیچکس نیست که ازآن روی برگردان باشد.امایک سوال مهم این که چرا؟بشرتا کنون تلاش نکرده به خود وبعد انسانی ومعنوی خود بیندیشدوآن را توسعه بخشد.

تا طعم واقعی حیات خویش را بچشد نه مصنوعی بشرامروز هرچقدر ببالاترین خوشی ورفاه برسد باز موجودی ناقص است موجودی فریب خورده است.تنها از یک بعد رشد کرده است.بهمین سبب هر روز جنگ تجاوز فساد وکشتارهای دسته جمعی قحطی وبیماریهای روانی وخودکشی بیشتر میگردد به طوری که طعم آن خوشی کاذب را از بین میبردچرا ؟بشر فکری بحال خود نمیکندچرا ؟اخلاق ومعنویت وعدالت مروت جوانمردی حق طلبی در حال سقوط است وهیچکس کاری نمیکند

           اثر صدیقه اژه ای       مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/9/23 ] [ 8:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دوستی میگفت هر چیزی واحد وزنی داره مثال طلاگرم وبرخی چیزها بامتر سنجیدهمیشود و..

اما اخلاق که اهمیت بسیاری هم دارد معیار مشخصی ندارد اخلاق خوب وبد چیست هرکس با معیار شخصی وذهنی خود آن را می سنجد . وهرکس میگوید اخلاق من خوب است بخاطر همین همه از خود راضی شده اندبرای این که معیار مشخصی ندارد

آنچه که حقیقتا در جامعه وخانه مدرسه موسسات وارگانها ونهاد ها در بازار وداد وستدهای مادی وکاری می بینیم یک ضعف بزرگ اخلاقی است که دارد به پیکر جامعه لطمه میزند .

هر کس هر کاری دلش میخواهد انجام می دهد وبا سربلندی هم میگوید درست است

وچه حق وناحق ها که گفته وانجام داده میشود وآن را در لباس حق جلوه میدهدامروزمنیت وخود خواهی جای اخلاق ورفتار اسلامی را گرفته است .

دلسوزان وخردمندان مسولان باید بیشتر از پیش به آن توجه کنند.وقتی خلق وخوی ادمها شخصی میشود هرکس میخواهد سهمی برای خود قایل باشد حق را نادیده میگیرند چه باید کردوقتی دنیای همه بکوچکی ذهنشان میشود وآرمانهای والا قربانی هوای نفس میشود چه باید کردمن با صدای بلند میگویم داریم دچار مشک میشویم هشدار مبدا که وحدت کلمه را فراموش کنیم بیایید کارگاه های اخلاقی را در سرا سرا کشور برای ارگانها نهاد ها وبازار نهاد خانواده برگذا ر کنیم بیایید یک میزان مشخصی برای اخلاق معین وتعریف کنیم تا همه بدانند اخلاق خوب وشایسته ان است نه نظرات شخصی وگروهیو..

 اثر صدیقه اژ ه ای                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/9/23 ] [ 6:41 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دوست عزیزسالهاست که باتو آشنا هستم.واز صمیم قلبم l موفقیت وسربلندی تورا آرزومیکنم

من تنها دوستی هستم که در هر اموری میتوانم یاریت کنم وهیچگاه تورا تنها نگذارم من به سویت می آیم ویقین دارم تو هم مرا می شناسی اگر من را شناختی دیگر نمیتوانی بدون من باشی.در دنیای معاصر همه دنبال گم کرده خویش سر گردان وحیران هستند.

واغلب خود را فریب داده دنبال سر گرمی های آنی وزود گذر بفراموشخانه های لهو ولعب رفته

ومن از آنان می پرسم فاین تذهبون بکجا میروید.من به آنها هشدار میدهم که سرانجام بیهودگی افسوس بی پایان است.

وشاید خودشان هم بدانند ولی توجه ودقت ندارند.وگاهی عنادمی ورزند جای تعجب نیست آنان چشم دارند اما نمی بینند گوش دارند اما نمی شنوند.

غرق آرزوهای واهی خویش هستندآنان نمیدانند چقدر دوستشان دارم.

نمیدانند چقدر سعادت آنها را خواهانم مرا شناختی من قرآنم منونورم در ظلمت عالم من ندای عدالت حقیقت هستم من عاشق انسانم من بشیر ونذیرم من آسمانی هستم من توشما هستم مر ابخوانید وبفهمید همه غمهای عالم از دلتان بیرون میرود بیماریهایتان شفا پیدا میکند شعله های دانش خرد در وجودتان مشتعل ونور گرما معرفت وجودتان را سرشار از زیبایی میکند

شما مرا نمیشناسید رموز عالم در من نهفته است شما بکجا میروید من از طرف قادر متعال هستم هیچ قدرتی به اوراه ندارد همه عالم درپیشگاه اوخاضع هستند من قرآنم

باشما سخن بسیار دارم گوش دل باز کنید من با شما یممن پناه یاور شما در هر دوسرایم به ندای وجدانت گوش فرا بده

           اثر صدیقه اژه ای                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/9/22 ] [ 10:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مردان باید آموزش ببینند ودر خودشان صفات برجسته والای انسانی را تقویت نمایند .این طور نیست که تنها خانمها حجاب وتقوا داشته باشند

در حالی که پدر وهمسر برادر پسرشان فاقد صفت بارز تقوا وحیا وغیرت شجاعت و..باشد.به نظر میرسد این مردان هستند .که مشوق زنان در

بی بند وباری میشوند چرا؟که گاهی دوست دارند همسر ودخترشان با تیپ خاص وزننده در جامعه حضور یابد وحس خودنمایی وتنوع طلبی

آنانرا ارضا کند.در گذشته مردان در مورد خانواده خود احساس مسولیت کرده وغیرت وشرف خود را در عفاف وحیای خانواده اعمال کرده واز این

که بیگانه ای به همسر ودخترشان توجه کند ناراحت میشدند ولی امروز این موضع برعکس است.

در حالیکه در این باره روشنگری های فراوان میشود وهمه این روشنگریها به سمت وسوی زن است هیچ آگاهی وآموزه ای برای مردان وپسران

مکلف در نظر گرفته نمیشود واین درست مثل آموزه های دینی در مدارس است که تاثیر چندانی در تغییر رفتار دانش آموز ندارد بخاطر این که

خانواده ها نه در عمل وکردار گفتار برآن وقعی نمینهند ودانش آموز بطور عملی ورفتاری مطالب مفیدی را که فرا گرفته نمیبیند

وگاهی خانواده او معترض میشوند.از جمله همین حجاب یا چادر واین خود یکی از عوامل. مانع است که باید روی آن بطور تخصصی کار شود

مردان در عرصه آموزش چه ازنگاه .کردارو گفتار باید به نکته مهم تقوا وخودنگهداری از تنوع طلبی وحفظ حریم خانواده خود ودیگر مردم حدود خود

را بشناسند وبه یاد داشته باشند شرف مرد به غیرت وجوانمردی اوست مردی که با نگاه خیانت به ناموس مردم حریم جامعه را لکه دار میکند

باید از دیدگاه مردم منفور شناخته شود.برای داشتن یک جامعه سالم همه بخشها باید فعال شوند بسیاراز مردم نمیدانند که کنترل چشم از

انچه که در تملک اونیست چقدر در آرامش روان .سلامت اخلاق وامنیت سودمند است.

مردانی که نگاهشان را چون گرگ درنده در جامعه رها میکند از غیرت وشجاعت انسانیت والای خویش کاسته اند وچه جای تاسف دارد بطور

مثال روشن به چه حقی رانندگان کامیون ووسایل نقلیه برای خانمهای عابر بوق میزنند .مردان در رفتار ومنش جامعه نقش موثر دارند

بسیاری از مشاغل مردان در رابطه با امور زنان است مثل زرگرها فروشندگان پوشاک سبزی فروشها و....وسازمانها ونهادها که کادر مرد وزن

دارند پزشکان بیمارستانها گاهی آدم رفتارهایی می بیند که که دلش خون میشود حریم کار باید از احساس غریزه های شخصی بدور باشد

شوخی های مضحک وهزاران هزار این لایه های اجتماعی هستند که باید به آن توجه شود حرمت گذلری به حریم های شخصی و..

                                                                  صدیقه اژه ای                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/9/22 ] [ 8:26 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

میخواهم بگویم به همدیگر اهمیت بدهید.برای وقت دیگران ارزش قایل باشید.

ازسر دواندن وبازی دادن دیگران پرهیز کنید.بهمدیگر راست بگویید.

برای همدیگر وقت بگذارید.در قضاوت عجله نکنید .چشمی تصمیم نگیرید.

تند از کنار هم عبور نکنید چشمهایتان وگوشهایتان ر باز وچراغ عقل را روشن از چشم دلتان هم کمک بگیرید .ظرفیتتان را بالا ببرید .

خودتان را جای طرف مقابل بگذارید. فرصت بدهید .

به هم عشق بورزید دست محبت وهمکاری به هم بدهید.

صبر کنید بی نتیجه نخواهد بود حتما جواب شما را خواهد داد .

از فرصتهای عمر خوب استفاده کنید در کنار والدین خواهر برادر همسر وفرزند ودوست خود بخوبی زندگی کنید .

عاشق باشید دلتان برای همدیگر ومحبت کردن لبریز مهر کنید صمیمیت ویکرنگی را نثار هم کنید .

همه هستی وکاینات چشم به شما دوخته اند .از شما میخواهند برای هم زندگی کنید عشق بورزید وبمیرید .

شما باید بتوانید از همه مواهبی که به شما ارزانی داشته اند بخوبی بهرمند گردید.

در زیر آسمان خدا در هوای سرد پاییزی روی برگهای زرد قدم بزنید وبه خوبیها وزیباییها فکر کنید .

باهم وبرای هم کار کنید .

چون آب در جریان باشید خس وخاشاک را از خود دور کنید. از مسیرهای پر پیچ وخم عبور کنید وراکد نمانید .

       اثرصدیقه اژه ای        

        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 90/9/21 ] [ 8:1 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 این روزها روز بزرگ بانوی کربلاست ومیگویم   سلام ای بانوی کربلایی سلام ای بانوی نینوایی   سلام ای صاحب مصیبت عظمی

سلام ای دختر شیر خدا وای نور دل فاطمه زهراس سلام ای مادر درد ورنجها ای خواهر ثارلله وای دختر ثار خدا سلام ای عمه سادات سلام

برقدمهای استوارت وبر دل شیدایت سلام بردستهای نوازشگر کودکان خیمه سوخته و پدرو برادر وعمو  ازدست داده سلام شجاعت بی

مانندت سلام برپیامهای رسایت ای بانوی نینوایی تو برقله استقامت ایستادی تا صدایت را و پیامت را بگوش عالمیان در تمام عصرها برسانی

ومن امشب از پشت قرون اعصارشبی را بیاد شکوه عظمت توتا سپده بامدادبیدار بمانم وتورا باقلبم بفهمم واز تونیرو بگیرم وبیاموزم اشک ریزان

بگویم ایدختر نور تو کجا ومن کجا من تنها میتوانم بگویم وبخواهم مرا هم بخودت برسان تورا بمادرت سوگند رهایم نکن من میخواهم رنگ تورا

بگیرم  توبعد از مادر بزرگوارت از همه زنان عالم برتری شکوه جاودان وچراغ امید گمراهانی تما م کمالات انسانی در تو بمنثه ظهور رسیده

ای بانوی تقوا ورستگاری مرا دریاب مرا دریاب  

اثر صدیقه اژ ه ای                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/9/17 ] [ 12:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 447
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856641