سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ارتحال ملکو تی بزرگ فرزانه قرن حضرت آیت الله بهجت را به پیشگاه حضرت مهدی عجل الله و مقام معظم رهبری  عموم شیعیان جهان تسلیت می گو ییم حضرت آیت الله بهجت اسو ه پرهیزکا ری وتهذیب نفس بود مقام شا مخ ایشان به جایی رسیده بود که طعم عبو دیت وبند گی خدا ی بلند مر تبه را با تمام وجود چشیده بود و این سعادت بسیار بزرگی ا ست 

. که کمتر نصیب کسی می شود ایشان الگو ی عملی تمام فضایل برجسته انسانی بود  میلیونها چشم گریستند ومیلیو ن هاانسان به سوگ او نشستند .او خو رشیدی بود که در دریای این عا لم افول کرد اما پرتو عظمت کردارش هر گز افول نخو ا هد کرد بلکه روز به روز بشر یت تشنه معر فت را با پرتو نور خویش جان خو اهد بخشیداو رفت وبه ملکو ت اعلی پیوست  به وصال محبوب خو یش رسید .وهم اکنو ن این ما هستیم که باید خود را از ور طه های هو لنا ک این عا لم بر ها نیم.ارتحال چنین انسانها ی شایسته مصیبتی برای ما ست. چرا ؟که عا لمان با عمل دینی سکان داران کشتی نجات بشر هستند.

 

                                                                                                شیدای اصفها نی

 


[ دوشنبه 88/2/28 ] [ 1:22 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنبال که میگردی وبرای چه دنبال کسی میگردی که راستگو باشد عا شق خدمت وترقی وتعا لی کشور ونظام مقدس جمهوری اسلامی با شد خلاقیت ذکا وت وشجاعت داشته باشد  همه احاد مردم برا یش اهمیت داشته باشند و همه مردم رادوست دا شته باشد عدالت را سر لوحه کا ر خود قرار دهد

 عملکر دی شفاف وروشن دا شته با شد مردم را خوب بدنکند مردمی باشد دغدغه بر طرف نمو دن

 آ سیبهای اجتما عی را دا شته با شد دوست دار حق ویاور خلق با شدوزمینه مودت ودوستی وهمدلی وهمرا هی تک تک احاد وگرو هها را فرا هم کندبه فرهنگ ورشد اجتماعی این مرز و بوم اهمیت بدهدبا مردم صادق باشد ارزشها ی جامعه را ارج نهد .به آنچه میگو یدعمل کندو.........

 

 

                                                                                            شیدای اصفها نی


[ سه شنبه 88/2/22 ] [ 11:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنبال کلمه ای میگشتم که با آن کار کنم از آن بیاموزم باآن زندگی کنم کلمه ای زیبا تر از مردم نیافتم باآن کارکردم آموختم زندگی کردم .ندایی از عمق جانم شنیدم که گفت من

با تو ام گرمایی دلچسب وجودم را فرا گرفت وبیش از بیش سرشار مهر ومودت شدم دیگرفاصله ای بین خود ومردم احساس نکردم اشک شوق ازدیدگانم جاری شدودستی بسیارمهربان

نوا زشم کردوآن کسی جز خالق بی همتا نبودواینجا بود که تمام رنجها ورفتارهای عجولانه وقضاوتها ی اشتباه آنانرابرای همیشه فراموش کردم تا بیشتربه آنان محبت کنم        شیدای اصفها نی


[ شنبه 88/2/19 ] [ 7:45 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

اصفهان در زیر با ران غرق شادی گشته است.خدا را هزار هزار بار شکر که بار دیگر صدای رعدو برق وصدای چک چک با ران را شنید یم اولین قطر ه که با رید بوییدم وبو سیدم به چشمم گذا شتم .در بهترین هوا نفس کشیدم .وچه حالی دارد موقع راز و نیاز با اوبهترین فصل حیات من و توست و خودت میدانی که فقط عشق اوست که بما لطف و صفا می بخشدوچه نزدیک بما ست که صدای همه را می شنود وچه پاسخ که به شیرینی او نیست

صدای دیگر و دعا ونیا یش که فقط از اخلاص وتو تنها به طلب خو استه را تا بگیر ی بیا بی آن را

 

شیدای اصفهانی


[ شنبه 88/2/12 ] [ 1:1 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر فر شتگان زمینی که بال و پر محبت می گشایندوبالبخند مودت بادلی سرشاراز عشق خدا

پروا نه وا رانسانهای بیمار را یاری می رسانندوباانرژی مثبت به بهبودی آنان سرعت می بخشندوسلام به مربیان و معلمانی که چشم دل انسانهارا باآموزش وپرورش به علم و آگا هی وخود باوری سوق میدهندو آنان را از تا ریکی وجهل نجات می بخشندوسلام به پیا م رسانی که سعی دا رند حقیقت وشرا فت وانسانیت دفا ع از مظلو م را سر لو حه پیام رسا نی قرار دهندوسلام درود صلوات بر بزرگ بانو یی که در تمام صفا ت برجسته شا یستگی خود را به منثه ظهو ر گذاشت وبا صبر ایثار مقاومت وشیوایی سخن پشت ستم کنندکان را در هم شکست وباشکر حمدسپاس الهی نهایت عبودیت وتسلیم در برابر

باریتعالی را بجان خریدو پرچم فتاده ز پای حسینی را به دوش کشید. دیو سیرتان را رسوا نمودمیلاد خجسته اش راگرامی میداریم وسعی می کنیم او را الگوی خو یش قرار دهیم که هم معلم بودهم

پرستار هم پیام رسان . سلام می کنیم به بزر گ  بانوی کربلا خا نم حضرت زینب س


[ چهارشنبه 88/2/9 ] [ 11:16 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این طا یفه نه کاری دارن نه باری نه حس مسئو لیتی نه فکری نه هدفی کا رشون متر کردن خیا بونا وپرسه زدن تو پارکهاست فر ق نمی کند دختر یا پسرهمه شون از یک قما ش هستندلباسهاشون وا رونه می پو شن وعینک سر وته می زنن در الکوی مصرف طرفدار حیف ومیل کردن هستند به خصوص وقت وعمر خو دشو نابیشتر از جیب بابا خرج می کنندیا از را ه خلاف باکی هم ندا رن عا شق یک ما شین لوکس وویراژ دادن جیغ بنفش کشیدن هستند ومرده شنیدن آ هنگها ی پرهیجان کشیدن سیگار مصرف کردن مواد مخدر و..... اینها از نعمت بزرگ و با شکو ه حیات سهم بسیاراندکی را برای خو دشون انتخاب کردن اینها دلشو ن را به چیز های الکی خو ش کردن اینها نمی دونندکه مردم از قیافه ورفتارکردارشون

بیزا رند حتی پدر ومادرا شون اینها حا ضرند همه ارزشها را زیر پا بزا رندبیکار وبی فکر عمر عزیز شون را مفت از دست بد هندراستی میشه چکا ر کرد اینهم پدید ه وا رد اتی است که بر چسب خو دشو روی جوا نها ی سا ده و زود با ور ما میز ندو فرصت عمر وجو انی شیر ین رااز دست او نها می دزدد


[ جمعه 88/2/4 ] [ 11:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 450
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856644