سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

 

 آوندهای ذهنی چیست ؟آیا در فرهنگ لغات فارسی وجود دارد.این کار من نسیت 

من تنها میدانم که در ذهن همه ی ما به نوعی وجود دارد .گاهی تا جایی به دست وپای عقل ما می پیچد

که نمیگذارد نور حقیقت برآن بتابد وچشم دل ما را کور میکند.برای شناخت باید به این نکته توجه کنیم وقتی

شما تنها به یک مطلب یک جانبه فکر میکنی وبه مطالب دیگر بی توجه میشوی ونمیتوانی این را ببینی وبفهمی

که آن چیزی که در ذهن تورشد کرده ودارد نیرو وانرزی مثبت تو را به هدر میدهد چیزی جز یک اوند ذهنی نیست

این آوند موانع وسد راه پیشرفت همه جانبه تو میگردد ودنیای بی نهایت ذهن تو را تنگ وکوچک میکند تو میتوانی

از اینی که هستی وآرزویش را داری متعالی تر بشوی خودت را در چیزهای اندک سبک وپیش پا افتا ده خلاصه نکن

اگر توکسی هستی که فقط دنبال نام هستی وعنوان وبه مسایل دیگر ومربوط به اطرافیان توجه نداری اگر تنهادنبال

آموختن تنها هستی وداری در ان خلاصه میشوی اگر تنها متوجه عبادت های طولانی هستی گرفتار خود نمایی های

افراطی دچار عجب وغرور تکبر هرکه هستی وتنها به یک موردخاص خلاصه شده ای باید زود دست بکار شوی وذهنت

را از این آوندهای مزاحم پاک کنی تا بتوانی در نور وبانور حرکت کنی

این آوندها همه چیز را از تومیگیرند حتی خود تورا احساس ناتوانی میکنی وبه غلط فکر میکنی

که داری درست عمل میکنی سخن کسی در گوش تونرود وتنها هوس تو برایت مهم است وهیچ

                                                             اثر صدیقه اژ ه ای 

                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ چهارشنبه 91/2/27 ] [ 11:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

    مبادا . برقالیچه امید تو غبار یاس ونا امیدی بنشیند. جوانی مربایی است که باید آرام آرام باحرارت عشق وامید قوام بیابد 

    هر آدمی یکبار عاشق میشود .

    اگر دوبار عاشق شدی به خودت شک کن  هرلحظه ای که در آن هستی دیگر برایت تکرارنخواهدشد

    قدر آن را بدان .دنیا بهترین جایی است که درآنی  زیرا آخرت به اعمال وکردار دنیای تو بستگی دارد.

    چه کسی گفته دنیارا برخود حرام کنی 

     طعم آن را مزه مزه کن تا شهد آن کام جانت را جاودانه کند.از حلال آن بهره ببر واز حرامش چشم بپوش.

     پیشانی توبلند ترین قله عالم است .که روزی چند بار در پیشگاه خداوند سر تواضع فرود می آورد

     آنگاه روح توبربلندترین جایگاه هستی عروج میکند وتوفاتح قله ها یی

     مراقب باش پایت جای پای چه کسی میگذاری

                                             اثر صدیقه اژ ه ا ی

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ سه شنبه 91/2/26 ] [ 12:41 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

     نهال درختی توی دستم بود آنرا آرام بی صدا کاشتم از او مراقبت کردم تا این نهال رشد کرد شاخ وبرغنچه داد

درحال به ثمر رسیدن بود دنبال باغچهای بودم تا فضایش را وسیعتر کنم که ناگهان طوفان برپا شد

طوفانی از دلهای حسود وبیمار تنگ نظر گرد وغبار برپا کردند اما با پنا ه برخدا آرامش نمودم

تا این تبرکین بردست گرفته برتنهآن نال زدندنتا درهم فروریزد وچقدر آتش حسادت تنگ نظری داشت

زجرشان میداد هر آنچه خواستند نمودند اما میدانی چه شد آن نهال با شاخ وبر آسیب دیده دوباره قد برافراشت

اما اینبار هر برگ آن شاخه ای شد وریشه دواند این درخت هم اکنون سایه بان نیازمندان رنج کشیدگان است

وچقدر ازهر میوه اوباران رحمت ودعا ونیایش بردلها وروانها میبارد وهمه را بوجد می آورد

وچقدر این نهال خیر وبرکت دارد

این نهال انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان است

وخدا راسپاس میگویم که در خدمت این نهال باشکوه هستم

                                                                           اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/2/26 ] [ 12:27 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

  خوبی توبورنیست  اگر خواستی خوبی کنی خیلی راحت بهت مارک ساده لوحی میزنند

.اما من این را باور ندارم برای این که تلیغ روی این موضوع خیلی ضعیف است اگر کسی خوبی کندمیگویند

وظیفه اوست دلش خواسته تازه طلبکار اوهم میشوند

.وبرخی هم که خود بخاطر منفعت طلبی دنیا دوستی حب بخل نسبت

به خوبی حسادت میورزند ودایم فکر نقشه کشیدن هستند تا ایرادی وضعفی پیدا کنند

وبزرگش کنند وبدتر عدهای ناجوانمرد بازور اعمال نفوذ مانع تراشی میکنند

وسد را ه خوبی میشوند متاسفانه این ها همان منافقان مومن نما هستند.

 

 

                      اثر صدیقه اژ ه ای 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/2/26 ] [ 12:12 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چراغ ذهن برخی آدمهادایم میسوزد حالا این عیب یا نقص از خود چراغ هست یاکلید بایدبررسی کرد اینها بیشتر وقتها توی تاریکی راه میروند وچیزهایی را که گمانشان میگوید باور دارند نه آنچه را چشم شان می بیند وروی آن فکر میکنند.این ها دایم درحال عقب گرد هستند ومتضرر میشوند اما متوجه نیستند مثال گمان سوئ به کسی یا حرفی میکنند وبعد همانجا باورش میکنند وحاضر نیستد برای بار دوم آن را مورد دقت بشتری قرار بدهند با این افکار تاریک وبدگمانی کینه وبخل در دلشان خانه میکند وهمه فرصتهای خوب وعالی را از دست آنها میگیردتا جایی که بیمار وافسرده میشوندوزندگی را برای خود ودیگران تلخ میکنند.شکل ظاهر وخصوصیات آنان نیز تغییر میکند آدمهای مردم گریز وعقد ه ای .برعکس کسانی هم هستند که چراغ ذهنشان روش وتابان است برظلمتها میتابند وکدورت وتاریکیها را محو میکنند اینان دوست ندارند از کسی کینه وعقده ای بدل بگیرند وانتقام جویی آزارشان نمی دهدد حس حسادت بدیگران ندارند اینان کسانی هستند که هنوز روح معنویت دراندیشه وذهنشان باقی است رنگ فطرت انان آسیب ندیده است اخلاق وانسانیت را به همه چیز ترجیح میدهند وباید اذعان کرد روح جوان چنین است پاک وبی آلایش است این تابندگی یا ظلمت بستگی به نگاه انسان دارد از چه جهتی دارد مینگرد جهان بینی اجتماعی او...چگونه است وچه بسیار که باذهن تاریک خود خوکرده اند ودرهای شادی ونیکبختی را بروی خود بسته اند.بیایید در این ایام خجسته برایشان دعا کنیم تا از ظلمتها به سوی نور روشنایی سعادت گام بردارند

                                                                         اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 91/2/21 ] [ 10:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگرمساجد بدست انسانهای مومن وکاردان واما م جماعت خدا ترس وحق طلب آگاه اداره شود بسیاری از کمبودهای دینی اجتماعی اخلاقی مرتفع میگردد اما متاسفانه چنین نیست گاهی مساجد با همه امکانات مادی وتسهیلاتی که دارند بخاطر فقر امناء کاردان وامام جماعت مستقل وشجاع حق طلب. نا کار آمد شده اند درست مثل سیستم اداری که دچار رکود ونا کار آمدی است.چنین به نظر میرسد برخی از امام جماعت ها با شرح وظایف خود آشنا نیستند وهمان سیستم سنتی صدسال پیش را دارند سلام نماز .گفتن روایت ومسئله آنهم تکراری وحال گیر وبعد سر را بزیر انداختن خارج شدن از مسجد وبرخی هم چشم وگوش بسته دراختیار هیات امنائ وبدتر بادمجان دور بشقاب چین ها هستند .وحق را میبینند وسکوت میکنند وگاهی دروغ هم میگویند البته اشتباه نشود ما مساجد درسطح بالا وامام جماعتهای بسیار برجسته داریم اگر من روی این موضوع مینویسم بخاطر توجه دادن مسولین دلسوز به این امر مهم وحساس اساسی است چرا؟کاری نمیکنند چرا؟مساجد را باشکوه بنا  میکنند ولی فکری برای تعویض امنائ بد رفتار اخلاق دروغگو مردم گریز نمیکنندچرا ؟جلو کسانی که پا روی حق در مساجد میگذارند نمیگیرند اینان ویرانگر مساجد خدا هستند همه را فراری میدهند ایمان بروز قیامت ندارند مسجد را ملک آباء اجدادی خود میدانندرعایت حدود وحقوق الهی را نمیکنند ادعا ومنم در تفکر طاغوتیشان موج میزنداما اگر مسجد خدا بدست انسانهای با تقوا اداره شود بهتر از این جای در عالم نیست مسجد پناه بی پناهان وپاسخگوی مسایل ومشکلات خواهد بود هنوز در مساجد گروه فرهنگی خیریه وبسیج وهیات امناء امام جماعت بگومگووجود دارد چرا؟نمی اندیشند مگر کار برای رضای خدانیست منظور خدمت به اسلام مسلمین نیست جذب نیرو نیست پس چرا؟چرا در برخی از مساجد از اخلاق ورفتار اسلامی خبری نیست چرا؟خود خواهی جای خدا خوآهی را گرفته است خدایا حق را گفتم برای رضای تواز من بپذیر دلم خون است خون

 

 

                                                     اثر صدیقه اژ ه ای

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                       

 

 

 

 


[ سه شنبه 91/2/19 ] [ 1:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قصه گویی وقصه شنوی در تمام اقوام وملل عالم وجود دارد قصه باورهای صحیح آیین ملتهاست .قصه باز گویی سرگذشت مردمی است که دوست دارند معنی خوب زندگی کردن را بیاموزند

واز گذشتگان خود درس عبرت بگیرند قصه ها از اندیشه های ناب انسانهایی نیکوسرشت نشات گرفته است آنان که از بدیها بیزارند ودوست دارند در حفظ عزت واقتدار سرزمینشان نقشی مثبت ایفا کنند

قصه سازان باقصه های آموزند ه وشیرین خودملتها را به سوی تعالی سوق میدهند وهرچه قصه گو بینشش جهانی تر باشد قصه هایش بحال همه انسانها مفید واقع میگرددقصه نویس وقصه گوهردونقش موثر دارند قوه خیال وپردازش سخن با عشق وگرمای محبت بهم امیخته وعناصر سازنده قصه را تشکیل میدهند وشنوده گاهی هنوز بدنیا نیامد ه در طول قرون واعصار از شنیدن قصه قوای مغزیش رشد میکند واز عواطف واحساسی که نسبت به ارزشها وضد ان میشنود بهرمند گردیده وفنداسیون ذهنی وفکری کودک پایه ریزی میگردد روحیه شجاعت در اونقش میبندد از بدی بیزار میشود وخوبخود مسیر درست را پیدا میکند قصه میتواند در انسانها نفوذ کند وتغییر ایجاد کند قصه یک سرمشق است که باید تمرینش کنی تا به تکامل برسی .قصه شنیدن روح را تلطیف میکند راهکار پیش پای آدم میگذارد نمیدانم چرا ؟بیشتر قصه را اختصاص به کودکان میدهند در حالی که بزرگسالان هم میتواننداز آن بهرمند گردند

کسانی که با قصه مانوس هستند روح لطیف تری دارندقصه ها برای همیشه در ذهن میمانند

زبان قصه شیرین تر وسهل تر بدل نشین تر از رمان وداستان وغیره است

 

                                                                           اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 91/2/18 ] [ 10:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هیچکس توی دنیا برای آدم مثل مادر نیست  تنها کسی که مارا فقط برای خودمان دوست دارد مادر است .مادر همه هستی خودش رانثار میکند وهیچ توقعی از  ندارد .ازشیره جانش گرفته تا عمر وجوانیش . فرزند قلب مادر است از همه خواسته های خود یک مادر برای فرزندش میگذرد

اما فرزند چقدر قدر شناس این نعمت الهی هست چقدر برای او احترام وارزش قایل است چقدر برای مادرش وقت میگذارد گاهی با یک سخن مادر بیمار وناتوان خود    پرخاش میکند ویا برعکس به مادرش بی توجهی میکند تا غرور جوانی خودرا پاس دارد

اما افسوس که من مادر ندارم تمام عمرم برایش گریستم وبرایش خیرات درودصلوات فرستادم مادر آیینه ای است که هرگز غبار کدورت برآن نمینشیند خونی که در رگهایش میدود لبریز عشق ومحبت به فرزنداست نمیتواند کوچکترین ناراحتی فرزند خود را ببیند

اما فرزند چه میکند چقدر احساس مسولیت میکند در قبال یک شب بی خوابی مادر   امید آنکه همه قدر مادرانشان رابدانند واز گل بالاتر به آنان نگویند

آنان رانیازارندمحبتشان  رااز آنان دریغ ندارند آنان را به سرای سالمندان نبرند

 

                                                            اثر صدیقه اژ ه ای

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/2/18 ] [ 10:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

       آی    آدمها  بذر نیکی  بیفشانید

 

                                                                                   تامحصول مهربانی بکف آرید

           آی آدمها   همای سعادت بالای سر شماست 

 

                                                                           به صدای بالهای او گوش فرا دهید

 

          آی آدمها

                                           اودوست دارد روی شانه های استوار شما بنشیند    

 

                                                     تازه ترین اثر صدیقه اژ ه ای    

 

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                                 

 

 

 

 


[ دوشنبه 91/2/18 ] [ 8:11 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

               دیدم به خواب حضرت زهرا ء را   

                                                          آن بانوی مقدس عذراء را


               یکدسته گل زنور بدستم داد   

                                                          گویا عطانمود دنیی عقبارا

               مهرش چنان نشست بکنج دل

                                                      دیوانه ساخت این دل تنها را

               بگذاشتم سر بزانوی ان بانو    

                                                       بوسیدم آندودست دل آرا را

              آنگه کشید دست برخسارم

                                                    گفتا مخور تو دخترم غم دنیارا  

               من مادر توام زچه میگریی    

                                                    حرفش شرر زده دل شیدا را

 

                                                             از کتاب آتش مهر

                                                                              اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                         


[ دوشنبه 91/2/18 ] [ 7:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 182
بازدید دیروز: 1518
کل بازدیدها: 877466