سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

جشن نو روز دل انگیز به بستان خوش با د            نغمه ی دلکش آوای هزا ران خوش باد

باد نو ر و ز گشو دست گره ا ز   خم  زلف              گیسوی بادپر از عطر بهارا ن خو ش باد

شبنم آ را سته گل را به  نسیم   سحری              وجدخنیاگر ساقی به میستان خوش باد

جو شش افتا ده میان خم هستی اکنون              ابر را گو که تو را مو سم با را ن خو ش باد

                                                                                 

قسمتی از سر وده ها ی کتا ب آتش مهر -اثر شیدای اصفها نی


[ چهارشنبه 87/12/28 ] [ 8:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نه تو نه من هیچکدام نمی تو انیم فر شته با شیم .اما می تو انیم کا ری کنیم که از فر شته برتر گردیم .

و این کار بسیار مشکلی نیست چرا ؟که اگر عا شق شویم دیگر سر از پای نمی شنا سیم با تمام وجود در راه آ دم شدن با پای قلب مید ویم آ نوقت بال در می آ وریم و تا عرش خدا پروا ز می کنیم .تا آنجا یی که جبر ییل هم نمی توا ند پروا ز کند

 

 

                                                                              اثر -شیدای اصفها نی


[ چهارشنبه 87/12/28 ] [ 8:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در محله ی ما همه پیش سلام هستند صمیمیت در چشمها یشا ن موج می زند اگر باور ندا ری تو را به محله امان دعوت می کنم کسا نی که بنا بر اقتضای کاری از محله ما می روند اظها ر نا را حتی می کنند برخی بر می گردند وبر خی با تلفن با ما در تماس هستند ودوست دارند از فعا لیتها ی  ما با خبر با شندومی گویند خو شا آنروز ها یی که در این محله با شما بو دیم ما هم آنها را از صمیم قلب دوست دا ریم ومی گو ییم هر روزتان نوروز و چراغ عمر تان دل افروز باد

 

                                                                                     شیدای اصفها نی


[ دوشنبه 87/12/26 ] [ 10:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام به هم میهنان عزیز سلام به مردم خوب محله ی ماکه با تمام وجود عشق و محبت قلبی به یاری همنو عا نشان می شتا بندو این را بهتر ین تو فیق ها برای خو دشا ن می دانندسلام به همه آنها یی که شهد زند گیشان را وجوا نیشان را در راه رضا ی خدا نثار می کنند و در خود احساس آرا مش وامنیت روا نی ایجاد می نمایندمحله ی ما پر از شکو فه های بها ری است وعطر دل انگیز آن را همه احساس می کنند همه مردم با شوق و شور تلاش امید لبخند شا دما نی با هم رو برو می شوند با هم ورزش می کنند با هم به مسجد جهت نماز می روند و با هم به یا ری محرو مان می شتا بندباهم خرید می روند از سلیقه ها و شیرین کاریها ی خود وفر زندا نشان صحبت می کننددر انجمن شعر و ادب محله

 شر کت می کنند امورش مکا لمه زبان وکلاس تفسیر قر آن وجلسات دعا می روندنا گفته نماند سا لها ست من ودوستا نم داو طلبا نه برا ی رشد وشکو فا یی محله امان تلاش شبا نه روزی می کنیم گردهمایی ومشا وره صندوق قرض الحسنه اعطای وام ماهنا مه محلی از دیگر فعا لیتها ی ماست 


[ دوشنبه 87/12/26 ] [ 10:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بر خویش می با لم که از امت محمد س هستم اگر که گام در راه او بر دا رم و رنگ و بوی خلق رفتار او را سر لو حه زند گیم قرا ر دهم.در غیر این من هم جز ءدرو غگو یا ن عا لم بشمار خو ا هم آمد.چرا که اگر بر استی از این پیا مبر رحمت پیر وی می کر دیم رحما ءبینهم بو دیم بخل

 قسا وتی با هم ندا شتیم آب بر اسیاب دشمن قدار نمی ریختیم اگر محبت به پیامبر را در اعمال وکردا رمان نشان میدا دیم .برا ی همه انسا نها ی روی ز مین الگو ی شا یستگیها بو دیم بی پروا می گو یم مسلمان درو غ نمی گو ید پس چرا ؟.....مسلمان خیا نت نمی کند .حق کشی .قساوت وجنا یت .وکلا هبر دا ری نمی کند مسلمان تر سو نیست دا نا یی شجا عت انسا نیت همنو ع دوستی وخد مت در راه رضای خدا را بر پول پرستی و حب مقام جاه

تر جیح می دهد هر آنچه را برا ی خود می خو ا هد برای دیگران نیز می خو ا هد مسلمان همه کا رش و زند گیش هد فمند است .اگر ما در مسلمانیمان را ستگو بو دیم هم اکنون در جا معه ی ما این همه محروم نبود این همه مشکل نبود دست در دست هم میدا دیم تا ریشه فقر وبسیاری از مشکلات را بر دا ریم اگر یک میلیارد مسلمان اخلاق و کردا ر پیامبر اعظم را سر لو حه خود قرار میدا دند عا لم را یحه ی روحنو ا ز بهشت را استشمام می کرد .و هیچ زور گو ی قلد ری نمی توا نست قطر ه ای از خون بی گنا ها نرا بر زمین بر یزدو این همه فسادکند .بیا یید از هم اکنون

در آستا نه میلاد خجسته اش با او عهد ببند یم که برا ستی پیرو را هش با شیم وقدر شناس زحمات او         باشیم                                                                                                                   شیدای اصفها نی

 


[ جمعه 87/12/23 ] [ 9:51 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
چشمها را با ید شست لنز و عینک نز نیم با نگا هی رو شن به جلو گا م نهیم
[ دوشنبه 87/12/19 ] [ 9:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر انسا نی در اقیا نو س هستی می کو شد بهترین را بر ا ی خو د صید کند اما بر خی هم نا دا نسته صیدمی شوند.

بهتر ین تکیه گا ه بر ا ی تو پا ها ی تو ست اگر هزا ر با ر ز مین خورد ی دو با ره روی پا ها یت با یست

 وقد م به جلو بر دا ر.

از چالشها ی پیش رو یت هرا سی ندا شته با ش کا فی است مها رت عبو ر از آن را بدا نی.

هزا راه را رفته ای ولی در آن را هی که با ید بر وی قدم نگذ ا شته ای.

در آستا نه بها ر دلت را خا نه تکا نی کن و در روز درختکا ری در خت امید را در دلت بکار.

ایکا ش با تولد هر انسا نی یک در خت را بنام او می کا شتند.

مرا قب با ش از در خت عمر ت کال چیده نشوی.                         شیدا ی اصفها نی


[ پنج شنبه 87/12/15 ] [ 4:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خا نه تکانی اگر با ذهن تکانی و دور ریختن نکات منفی و ذهنیت ها ی اشتباه و دور ریختن بخل ،خودخواهی وکوته نظر ی با شد آن وقت

چه اتفا ق تازه ای روی خواهد داد...
خا نه تکانی ،لباس نو خریدن و پوشیدن، به دیدار اقوام و دوستا ن رفتن ،عیدی دادن و عیدی گرفتن.

به زیارت دلها رفتن به فکر همنو ع بودن غبار از آیینه دلها زدودن.. همه و همه به جهت استقبال ازشکوه طبیعت خدادای وسپاس و تشکر از هستی آفرین است .اعلام سپا سگزاری و قدر شنا سی و همدلی با آفریده ها ی خدا وند است پس بر همه ما واجب است که این طبیعت زیبا را نیالاییم و با او دوست باشیم، هما نگو نه که با فر زندا نمان.
و در این ماه پر هیجان و تلا ش و کار از او بخو ا هیم که باران رحمتش را نازل فرماید...انشالله         

 

 

                                                                                                                                   شیدای اصفها نی


[ جمعه 87/12/9 ] [ 10:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای ایران عزیز تو را حما سه سرا یا نی چون فر دوسی وسخنوا رانی چو ن سعدی وغزل سرا یا نی جون حا فظ سر و ده اند

وتو را استوا ر کر ده اند و چون عطار و مو لا نا در تو شو ر و شیدا یی دمیده اند و من گلشن سحر را که در آ ب و خاک هو ا ی

تو سر و د ه ام به آن محبو ب جا نا ن گل سر سبد هستی حضر ت محمد س  در سال پیا مبر ا عظم ص ا هداء می کنم

با شدکه محبو ب دو عا لم این هد یه را پذ یر ا با شد ونظر عنا یتی بر جان حقیر و قلب شیدا و روح بیقر ا رم بنما ید

 

 

و اینک چند بیت از گلشن سحر                          تقد یم به پیا مبر اعظم س

         جلو ه ی حسن تو  را ما ه ندا رد            جبر ییل در حر یم تو را ه ند ا رد          عشق د و عا لمی و نو ر حقیقت

         بی مهر روی تو عا لم گو اه ند ا رد            شید ا شد ه اسیر مهر و وفا یت        بی یاد ونام تو دل سر پناه ندارد


[ دوشنبه 87/12/5 ] [ 8:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

بهاران
[ یکشنبه 87/12/4 ] [ 2:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 456
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856650