سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

بیا ساقی می ریز در جام من     که شا ید بر آید ز آن کام من       سا قی تو بیار می خما رم امشب     از داغ غمش چه بیقرا رم امشب 

 

سا قی غم دل برده زکف بنیا دم     یک باده بریزتا کنی دلشا دم  

  

   سا قی دل و دینم امشب از دست برفت      من نیست شدم هر آنچه شد هست برفت  

 

آن باده میگون که به من سا قی داد           یک جر عه نا ب از می با قی داد

 

از آن می که در جام من ریختند               وفا یش به خون من آمیختند                   اثر -صدیقه اژه ای تخلص شیدای اصفها نی


[ سه شنبه 87/11/29 ] [ 11:36 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای سر بازان آ مریکا یی اسراییلی

 اگر امروز شما جای کسانی بو دید که به خاک و خون کشیده می شدید چه می کردید؟ اما نا گفته نما ند شما وضعتان از آنان بد تر است 

چرا که ارزش شما به بردگی وآلوده شدن دستتان به خون مظلومان عالم است واگر خو دتان را هما نند رهبر انتان به کری وکوری نزنید آ ن وقت خوا هید فهمید که از نظر جا معه

جهانی و انسا نی هیچ ارزشی ندا رید وهمه ی مردم دنیا از شما متنفر ند چرا که عواطف وانسانیت خود را فرو خته ایدو خود نمی دانید که سبب ایجاد یک هلو کا ست وا قعی هستید.ونمی دانید که همه انسانهای آینده نیز از شما به عنوان یک جانی جنا یت کار یاد می کنند.شما ابزار دست زور گو یان عالم هستیدلکه ننگ تا ابد بر پیشانی شما خوا هد ماند حتی اگر رهبرانتان دنیا را بتوا نند فتح کنندبه سرنوشت شوم مغولها واسکندر هیتلر آتیلا وصدام و..........بیندیشیدچه شد کجا یند شما بالای سرتان به جای آسمان آ بی وپر ستا ره چماق استبداد ودر پیش رویتان دشتهای پر ازخون وسیاه چالهای مخوف داریدوپشت سرتان نفرین وآه مظلو مان به خاک و خون کشیده دنیارا از خود پرسیده اید ؟به جای نیکی صفا وصلح دوستی همه انسانها ی روی زمین چرا تجا وز قتل و غارت خود خو اهی زور گو یی من با شما سخن می گو یم چرا که از جنس مردم هستید با یک تفا وت که مسخ شده اید اما می توا نید تا دیر نشده تن به مذلت ندهیدالبته اگر ذزه ای از عوا طف انسانی در شما با قی مانده با شد

 


[ یکشنبه 87/11/20 ] [ 7:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                               تاثیر خون شهید

    هر قطره خون شهید دشت لاله است               گلوا ژه شهید به عالم شرا ره است

          عالم جوان شود از نام و یا د او             بر آسمان تیره ی عالم ستا ره است

       او مشعلی در شب تاریک روزگار                 یاد آور حیات و بها ر دو با ره است

 

                                             آتش مهر

            آتش مهر تو در جان و دلم غو غا کرد         اشکم از دیده روان سینه من دریا کرد

            دل دریایی من نام تو را  زمزمه کرد            مرغ جان وجدکنان سوی تو پر را وا کرد 

           بال و پررد به هوای نفس با ده گشا             تا خود گمشده را دربر تو   پیدا کرد                               

                                                                                                                   سراینده صدیقه اژه ای

                                                                                                               تخلص شیدای اصفها نی


[ جمعه 87/11/18 ] [ 9:44 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

یک دل کوچک این همه داغ    داغ پدر درد فراق     داغ برادر داغ عمو      رنج و بلا از دست عدو

                      گشته اسیر دام بلا            روز پر از غم شام سیا            زخمی و خسته یاس سپید

داده زکف او نور امید                      برسر نی ها راس پدر            بین خلا یق کرده گذر        شهر غریبی شهر بلا   

دیده زمردم زخم جفا       یک دل کو چک و این همه داغ          داغ عطش درد فراق      کنج خرا به گشته اسیر

ای دل من از غصه بمیر  

 

تقدیم به خا دمان حضرت رقیه س دختر سه سا له امام حسین ع


[ دوشنبه 87/11/14 ] [ 8:9 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بر خیز دوباره ماه بهمن آمد         هنگام طلو ع فجر میهن آمد      صد لاله اگر شکفت در بهمن سرد         تکبیر به لب سنبل و سوسن آمد

                                                                            امام عزیز

                                     در باغ محبت تو گل می کردم                  پا بند محبت تو گل می کردم

                                                           وقتی تو به من کلام حق را گفتی

                                                           در وا ژه ی همت تو گل می کردم       

با آمدنت بها ر را دیدم من       در هر سخنت و قار را دیدم من                       با هر نفست کلام حق را گفتی              داغ دل بیقرار را دیدم من

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     از کتاب آتش مهر

                                                 


[ یکشنبه 87/11/13 ] [ 1:39 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام به دولتهای مردمی جهان من هم صدای رسای نخست وزیر ترکیه را شنیدم که چگو نه قهر آمیز با رییس رژیم اسرائیل سخن گفت واز خون شهدای مظلو م غزه دفاع کرد .وبا این گفتار حق طلبا نه عزیز ملتها ی بیدار دنیا شد.

و افتخار و سر بلندی برا ی مردم بیدار تر کیه آفرید. ایکاش حسنی مبارک هم از این همه انسانیت درس می گرفت .

 


[ شنبه 87/11/12 ] [ 12:33 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دریافتهای امروز تو نتیجه ی افکار دیروز توست . هیچ مشکلی نیست که فقط یک راه حل دا شته با شد .

اگر با خو دت کنار نیایی هر چنددر جمع باشی با ز هم تنها یی.در اوقات فر ا قت بهترین های وجو د خودت را پیدا کن.     گذشته تا ریخ .حال هدیه وآینده معما ست.فرصت جویی آری فر صت طلبی نه.سعی کن شنا گر با شی نه شناور.

انسا نهای تر سو از تغییر می تر سند .همه چیز در حال تغییر است چرا ؟تو ......  خود فرا مو شی مهلکترین بلا یی است که به سر مردم این عصر آمده.مرز ها را میتوان بست اما مغز ها را نه.در سال 87ملتها چیز های تا زه ای آموختند .در این سال جا معه ی جهانی بر علیه جبا ران غا صبان قیام کرد وچهره ی کریح رژیم صهیو نیستی حتی بر هم پیمانان نظا می اشان هو یدا شد. لیکن این رژیم وحا میا نش خو درا به نفهمی زده اند تا بشتر وبیشتر مضحکه عا لم شوند که برا ستی صبح نز دیک است


[ شنبه 87/11/12 ] [ 12:19 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در شهر اصفهان برف با رید من سرودم         برف می بارد زمین دلشاد باش      سر زمین خوب من آباد باش

چشمه ساران رود و دریا در خر وش             از غم و رنج و بلا ..آزاد    باش        سر زمین خو ب من ایران من

مظهر فر و شکو ه و داد باش

 

امروز مرا سم چهلمین روز در گذشت هنر مند مر دمی تا تر ارحام صدر است

بحمدلله انجمن ها ی ادبی این استان بسیار فعال شده اند وشاعرا ن و هنر مندان مور د توجه آحا د مردم قرار می گیرند

همچنین انجمن ها ی مدد کا ری وخیر یه ای که در طول هفته با سخگوی مرا جعین خو د هستند و بسیاری از مشکلات مردم را کا هش می دهند. اما ورزش همچنان در سطح سنی از زن ومرد بسیار قابل توجه است و به صورت یک فر هنگ در آمده است زیبایی شهر اصفهان از کسی بو شیده نیست با ید از شهر داری محترم آن تشکر کرد هر چند وظیفه اوست مر دم اصفهان مدتها ست که خو دشان در زیبایی شهر شان همکا ری لا زم را دا رند

                                                                                                                     شیدا ی اصفهانی


[ جمعه 87/11/4 ] [ 10:57 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شکوه قدرتی در غزه دیدم        وقار عز تی در غزه دیدم         میان آتش و خون دست خا لی

سرو د وحد تی در غزه دیدم     

                                                     تقدیم به مر دم دلیر و شجاع غزه

            درود   بر تو  و  مردان باکبازت باد                                         صد آفرین به شهیدان سر فرا زت باد

       شکسته ای خط دشمن به همت والا                                         به بام سبز فلک نام دلنوا زت باد

 

 

هم اکنون در غزه چه می گذرد تاریکی ویرانی بیماری قطع نخاعی بی دارویی بی غذا یی سوختگی ناشی از بمب های فسفری داغدار بودن مردم و........ به غاصبان وحامیانشان می گو یم مر ز ها را بستید مغزها را نمیتوانید 

منتظر سزای عمل خویش باشید که صبح نزدیک است                


[ جمعه 87/11/4 ] [ 12:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای بلند اختر جهان ایران       مادر خا ور جوان ایران     تو شکو هی همیشه جا ویدی     تا ابد هستی جاودان ایران    سر زمین شکوه و بیداری

رزم و عزم تو بر توان ایران      درتوهرکیش مهرو آیینی    دوست دارد تو را ز جان ایران      سر زمین حماسه و ایثار     با شهیدان و شاهدان ایران

                                                                          روح  باک تو   روح  بیداری     دامنت بر ز لا له ی ایمان      

 

                                                                                                                                                 تقدیم به رهبر فرزانه حضرت آیت الله خا منه ای 

 

                                                                                                                                                                     وملت بزرگ ایران عزیز

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                             شیدای اصفهانی

 


[ سه شنبه 87/11/1 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 430
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856624