سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ
شما ایرانیان داخل کشور نمیدانید که چگونه چشم جها نیان گفتار وکردار  ومسایل اجتماعی سیاسی شما را زیر نظر گرفته ونمیدانید که به اندا زه ی موی سرتان دشمن دارید ونمیدانید که دول شرق وغرب چقدر آرزوی بهم ریختن ملت بزرگ ایران را دارند ملتی که در سی سال بیش با نفس روح الله بیدار شد وبر تمام رذایل واستکبار واستبداد نو وکهن نه گفت وبای به ثمر رسیدن آرما نها وارزشهای الهی اسلامی خود ایستادوهنوز هم ایستاده حتی نسل سوم وبعد از آن خواهد ایستاد بس ای ملت بزرگ که همه فراز ونشیب ها را با توکل به خدا بشت سر نها ده اید گوش به فرمان رهبر فرزانه خویش محکم واستوار با یستید وهمه نیرو وانرزی خود را صرف ساختن ایران سر بلند اسلامی کنید که هر قدم مثبت شما تیری به قلب دشمنان انقلاب اسلامی وولایت فقیه که رکن اساسی نظام است میباشدای ملت نستوه عنقریب شما ملتی الگو ونمونه  ی همه ارزشها وعلو م دانش جها ن خوا هید شد چنا نچه در همه احوال بیداری ودینداری خود را حفظ نما یید وخرد وحکمت و دانش را در همه احوال با خود داشته باشید                                                           شیدای اصفهانی
[ دوشنبه 88/11/12 ] [ 7:36 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عزاداری امام حسین ع در لندن از سال 1929مطا بق 1348هدرلندن توسط انگلیسی های مسلمان شد ه ومسلما نان هندی وعرب بر گزار گردید در این مراسم رییس دکتر عبدلله سهروردی وا قعه کربلا را تشریع کردوشجا عت حق طلبی وتوحید خواهی وظلم ستیزی امام حسین را بیان نمودواین مراسم با نوحه سرایی ومدح خاندان اهل البیت ع برگزار شد واز آن زمان ببعد در شهر های دیگرانگلستان تا کنون تداوم یا فته است

در اروبا با رفت وآمد مسلمانان با بر با نمودن وساختن مساجدواقامه نماز وعزا داریدر دهه اول محرم

بر با گردید وهنوز ادامه دارد

 

عزاداری در آندلس واسبانیابا مقتل خوانی وشبیه سازی با حزن واندوه همرا ه است بخصوص در مشرق آندلس این شبیه سازی با بو شاندن لباس وقرار دادن آن بشت برده در بعضی خا نه ها انجام میشود ومردم با طعام ها گرد هم جمع میشوندونیکو کاران مردم را به آن سو دعوت می کنندبخور روشن میکنند ومرثیه خوا نی نوحه سرایی می نما ینداین مرا سم از از زمانی که بای مسلمین به آنجاباز شد اجرا

میگردد

عزاداری درآفریقا با فرا رسیدن ما ه محرم صورت زندگی در مغرب عوض میشودمردم آرامش خوشی هوای نفس را رها میکنندوبه محا سبه نفس میبردا زنددل وضمیرشان بیدار میشودوبه سوی زندگی اسلامی بر میگردند ماه محرم در مغرب عروسی نمی کنند لباس عزای مردم مغرب سفید است  می بوشندصدای ساز و آواز نمیشنوند در روز شهادت صدقه میدهند وتجار بذل مال میکنندبرای امام شهیدان گریه میکنند  در آن ما ه با طنشان وروحشان روشن میشودودر ایمانشان آن معنای باطنی را بیدا میکندویاد بود عا شورا را گرا می میدا رند   از کتاب عزا داری امام حسین ع در جهان مولف شهرستا نی

 

عزادای در تورنتو جمعیت زیادی درشب تاسوعا وروز شب عاشورا به مرکز اسلامی ایرانی امام علی ع آمده بودند همه به نماز جماعت ایستادند وبعدازآن به سخنرانی امام جماعت که با دوزبان بود گوش فرا دادند سبس سینه زنی ونوحه خوانی آغاز شد جوانان بسیاری بودندکه سینه میزدند ودختران جوانی که

همراه با مادران خود درحالت حزن واندوه اشک میریختندوبه عنوان همدردی با مصیبت اهل البیت بر سر گل تربت   امام حسین ع را میکشیدند دختر بچه ها چفیه بسته بودند وبسران تیشرت های سیا ه بر تن کرد ه بو دند که روی  آ ن نوشته بود یاحسین یا قمر بنی هاشم در شام غریبان امام جماعت مطلب تکان دهند ه ای را بیان کرد که همه جمعیت با صدای بلند همراه با گریه فریاد زدند یا حسین      یامهدی بطوری که در ودیوار آنجا بخود لرزید وآن آتش زدن قرآن کریم بدست یک صهیونیسم   در تورنتو بود                                                                                             شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 88/11/11 ] [ 7:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  عراق  کانادا   ایران

 درعراق

 شهرداری هیچگونه فعالیت چشمگیری ندارد   شهروندان عرا قی هم نظافت وبهداشت را رعا یت نمیکننددر بازارها روی کا رتن ومواد زایید مسا فران ومردم راه میروند حتی بلیس هم بطری های خالی را می اندازد در همانجا یی که ایستا ده سیمهای برق بالای سر مردم آویزان است وگا هی زیر آن قیر آب میکنند وکباب میبزندفضای شهری فاقد هر گونه بارک وفضای سبز منظم است عراق زیر سلطه بیگا نه هنوز نتوا نسته حتی مواد زاید جنگی ومخروبه را از سطح شهر خارج کند شبها برق قطع میشود وصدای گوش خراش موتور های برق در فضا میبیچد سربا و نیروی مسلح درشهر و جا ده فرا وان است گرد غبار های ویرانگر فضای شهر ها را میبوشاند اما بالای هر خانه ویرانه ای یک دیش ماهواره قرار دارد بچه ها ی بسیار کوچک دستفروشی میکنند این مردم مسلمان عکسهای حضرت عباس س را را بر بالای در

 مغا زه وخا نه ها یشان نصب کرد ه اند  وجای بسی تا سف هست که شهرداری نقش روشنی ندارد

 

در تورنتو مردم خود نقش شهرداری را ایفا میکنند ابتدا هیچکس به خود اجا زه نمیدهد که مواد زایدی را در کوچه خیابان اماکن عمو می بریزد

خود مردم برگها ی فراوان را جمع آوری میکنند وبرفها را میروبند گلکاری کنار خیابان را مردم انجام میدهند باین صورت که هرکس جلو خانه اش که مشرف به خیابان است گل میکارددر کنار تفریحگاههاامکانات بهداشتی وجود ندارد واگر با شدبندرت هست هیچ فضای زیبای شهری مثل بارکهای ایران بطور عام نیست وگلکاری خاصی به چشم نمی خورد تنها جنگلهای طبیعی خدادیست درآنجا هرکس بیشتر زبا له تولید کند با ید بول بیشتری برای بردن زبا له به شهرداری بدهد شهرداری برای هربخشی از زباله سطل مخصوصی به شهروند میدهدوهر شرکتی مواد زایدی را تخلیه میکند آنهم هفته ای یکروز

در ایران زحمات شهرداریها فراوان  وبسیار چشمگیراست  از همه نظر اما افسوس که مردم قدر این زحمات وهزینه ها را نمیدانند با اینکه دایم از طریق رسانه های ملی رعایت بهداشت یاد آوری میشود ولی گوش بعضی ها این حرف ها را نمیشنود هر کجا کنار رود خانه ودریا وجنگل وبارک جاده ها ی بین راه که میروی بر از مواد زاید است آنهم موادی که غیر قا بل تجز یه هستند دیروز که بباغ برند گان رفته بئدم وکنار زایند ه رود بسیار متا سف شدم که همین مقدار آب کمی که جریان دارد از میان بطریها وقوطی های وزباله ها داردعبور میکند

 

نتیجه این که تا مردم درست نشوند چیزی عوض نمیشوداگر چه هزینه های گزاف وقت بسیار عد ه ای بگذا رند 

                                                                                             شیدای اصفهانی


[ شنبه 88/11/10 ] [ 8:47 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                  قلب عطش

ای صحن وسرایت بگلاب آغشته         بنیاد عطش ز تو   بآب   آغشته

شش گوشه ی مرقد تو لبریز وفا         بامهر تو فصل هرکتاب   آغشته

نام تو حیا ت بخش وراه تو نجات          را ه تو حیاتی   بخضاب آ غشته

شوری بجهان نوری درعرش برین        قلب عطشی عطش بآب آغشته

 

                                         ایوان نجف

ایوان نجف شور وصفا یی داری              برقلب جهان نشو نما یی  داری

سر شار محبت و و فا و نوری             وه وه که عجب حال و هوایی داری

                                                                                                شیدای اصفها نی


[ پنج شنبه 88/11/8 ] [ 12:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                        

 آنکه خود شیرین میان ما سخن چینی کند     جای نیک اندیشگی ایجاد بد بینی کند

                                                                استاد سرور اصفهانی

 اشتباه رفته را جبران نمودن مشکل است          در میان مردمان شرمند ه بودن مشکل است  

                                                                                               استاد زرین نقش  

  یخ این فا صله ها را بشکن                       مو ج طو فان بلا را بشکن

                                                                               خا کسار

 ارزش آدمی بکر دار است                            نه فقط در زبان و گفتار است

                                                                                        استاد شهیر اصفهانی

ندارد کور چون چشمان بینا                          ندانند امتیاز زشت و زیبا

                                                                                   ماجد

زهری که داد ه ای همه را نوش می کنم       غیر از تو هر چه هست فرا موش می کنم

                                                                                       شیدای اصفهانی

زمستا نی که بارد برف و باران                  در آن با شد بیام نوبها ران

                                                                                     رضایی

خدا یا نا مه ای دادم برایت                     در این نا مه بود صد ها شکا یت

                                                                                  اطریشی

با تو میگو یم سخن زیبا نگارم                     از فرا قت روز تا شب اشکبارم

                                                                                کو هی

آمد حما سه بر افتخار عشق                    ما ه محرمی که بود یا دگار عشق

                                                                                     امینی

 برسیدم از خرد که بود بیر می فروش        گفتا کسی که ایت حق بر ملا کند

                                                                                        قا نع

به یمن نعمت حق بهر ه برده ای از آب        نشاط  گلرخ خود را ببین چو عطر گلاب

                                                                                       وصال

 بگذار تیر عشقت در قلب من بما ند           تا عطر بو دنت را در جان من بتا بد

                                                                                     رهنما

خرد دلبسته ی فتراک مولاست               ثنا گوی خدای باک مو لاست

                                                                                   طلایی   

سوختم از درد هجران وصل یارم آرزوست       در خزان عمر مردم نوبهارم آرزوست

                                                                               شریفیان

 


[ یکشنبه 88/11/4 ] [ 10:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 200
بازدید دیروز: 168
کل بازدیدها: 813296