سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

الهی ملت بزرگ اسلامی ایرا ن را از طو فانهای ذهنی وزلزله های اعتقادی وسیلا بهای وارداتی وبلاهای زمینی وآسمانی در امان دار

الهی به این ملت عاشقی که تا کنون از تمام سختی ها وآزما یشها سر بلند بیرون آمده اند نظر لطف مرحمتی بنما وآبی براین آتش شیطانی فرو ریز وریشه نفاق وبخل فساد و گنا ه را در دل این ملت موحد تا ابد خشک بگردان الهی لشکریان شیطان در همه عا لم ببا بر خا سته اند تا نام و یاد تو وانبیاءتورا از دلها واذهان مردم ببرند  الهی همه راستگویان وصدیقان و موحدان وبیروان محمد وآل محمد را با الفت  مهربا نی همت ایثار در سر تا سر عالم کنار هم قرار بد ه تابر چم سر افراز اسلام ناب محمدی ومدینه فا ضله نبوی وعلوی را بر بای دارند وشهد عشق  تورا بکام عا لم ریزند الهی به  جا هلان ما علم وبه

 غا فلان ما بیداری   به مردان وزنان  ما حیا وعزت نفس عطاءکن

الهی به دانشمندان ما ایمان وعلم لدنی وبه نخبگان ما معاد نگری وبه قهر مانان ما جوانمردی وبه ملت ما عبو دیت برستش خاضعانه عطاءفرما و ما را یاری کن تا از منتظران وا قعی امام زمان محسوب شویم وتو فیق عطا ءکن تا از زمینه سازان ظهور آن امام همام با شیم  آمین یا رب العالمین                                                                                                              شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 88/10/30 ] [ 4:39 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدانم چرا بعضی هاآنقدر در بیله  تنشان خودرا تا حد خفه شدن محصور میکنند ونمی خوا هند بفهمندکه تنها راه نجاتشان این ا ست که بیله را سو راخ کنندوبسوی هوای باک ونور وروشنایی برواز کننداینان  بنظر  میرسد تمام  انگیزه وامید را از دست داد ه اند ویا اینکه تمام

 دنیا یشان را به سر بردن در ظلمت وتا ریکی بیله می بندا رند و گاهی میشود که هیچکدام از اینها نیست بلکه اینها از این که بالی برای برواز ندارند ترجیح میدهند در همانجا بمانند تا بمیرند 

 

                                                                                گا هی

گا هی میشود یک بیت شعرمسیر زندگی آدم را عوض کندو در انسان تغییری اسا سی ایجاد کندتغییر درجهت سعادت ونیکبختی

بس ای عزیز

تا دیر نشده بگرد تک بیت زندگیت را هر چه زود تر بیدا کنی

                                                                                                                             شیدای اصفها نی


[ دوشنبه 88/10/28 ] [ 12:11 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر هر کدام از ما به جای انتقاد و بهانه تراشی های واهی یاد میگرفتیم که خودمان را از همه نظرنقد کنیم وبه نیاز ها وخواسته های ذهنی وفکری خودمان تو جه   میکردیم تا حقیقی وغیر آنرا بفهمیم اینقدر در جا معه تنش ایجاد نمیشد وزمینه نا هنجاریهای اجتما عی که با عث سوءاستفا ده دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزیز است فراهم نمی شد نقد نیات وکردار رفتار سبب میشود تا دور از هر کج فهمی وخود خواهی با چشمی باز وضمیری روشن به مسا یل نگا ه کنیم واز بیله تنگ نظری ها خارج شویم وبرواز با دیگران را بیا مو زیم واز 

آن لذت ببریم ونگذاریم نفسا نیات وافکار شیطا نی بر ما غلبه کند نقد منصفا نه خود سبب میشود تا توسعه ذهنی وفکری بیدا کنیم وهمه چیز وهمه کس را برای خودمان ومنا فع شخصی گروهی نخو اهیم همه خوبیها را برای همه مردم بخوا هیم وبرای سربلندی ملت بزرگ وارجمند مان تلاش کنیم حال در هر کجا وهر مقامی که هستیم وبرای آرمانها ی امام از هیچ کوششی دریغ نورزیم یا دمان باشد شهداء ازما چه خواستند ودر این خواسته  عزیز ترین چیز خود یعنی جان شیرین خودرا دا دند تا اسلام ناب محمدی را در جامعه حاکم گر دانند

 

                                                                                                                           شیدای اصفها نی


[ یکشنبه 88/10/27 ] [ 11:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                                    قطر ه

                                                                                                                                                                                                                                     یک قطر ه آ ب  بود و با دریا شد      گم گشت زخویش و در صدف پیدا شد

 

                                  ابر احساس

یک قطر ه ی اشک زابر احساس چکید    برگونه نشست وبر گل یاس چکید

       

                                       ایدوست 

   ایدوست تو قطر ه ای دریا با توست   دریا ست اگر چه قطر ه پیدا با توست      تقدیم به قطر ه ها که دریا شده اند

                                                                                                                            شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 88/10/24 ] [ 10:20 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 ای کور باطنان پرچم نظام مقدی جمهوری اسلامی ایران هر گز بز زمین نخواهد افتاد چرا که این پرچم با خون هزاران شهید جانباز   وایثارگر از خود گذشته به احتزاز در آ مده

   است کسانی که این پرچم را برافراشتند با علم وآگا هی نسبت به جهان مادی وسکولار تعصبات متحجرانه شرق و غرب عالم آگا هی داشته واین نهال را با خون خود تا ظهور حضرت  امام زمان وپیروزی نهایی حفظ خواهند کرد ای کور باطنان  بدا نید که با به شهادت رساندن نخبگان علمی عزم این ملت راسخ تر خواهد شد  برای رسیدن به قله های کمال علم  دانش وروزی فرا خو اهد رسید که گوهر علم را با ید ازکشور ایران دریافت کنند انهم از ایرانی مسلمان ای کور باطنان ننگتان باد شما دشمن ملت ایران هستید ودشمن پیشرفت ای عوام فریبان برده غرب  وصهیونیسم بین الملل نفرین ابد برشما باد    شیدای اصفهانی

 

 

 

 


[ پنج شنبه 88/10/24 ] [ 10:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                           قطر ه اشک       

قطره اشکم زچشم ماهتاب افتا ده ام                   آتش عشقم که در خم شراب افتا ده ام

قطر ه ام اما دلی دارم چو دریا بیکران                     بیکرانم در صدف چو ن در ناب افتا ده ام

                                            وصل و هجران

 

در میان دردو غم گریان وخندانم چو شمع            ازفراغت تاسحر گه اشک ریزانم چو شمع

  می گدازد سینه ام در گلخن درد و فراق         شعله هاباشد به کنج قلب ویرانم چو شمع 

باستا ره میشوم همراز هر شب تا سحر           هرسحر خون میچکداز زخم عریانم چوشمع 

گر بریزد از دو چشمم صد گهر  بر دامنم             در جهان شب فروغ بر تو افشانم چو شمع

بیخبر از خو یش میسوز م تمام لحظه ها            بی صدا گریم میان وصل و هجرانم چو شمع

 

از کتاب گلشن سحر                اثر شیدای اصفهانی                      


[ شنبه 88/10/12 ] [ 5:35 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 

                                      دیوان اشک

می چکد آرام ار چشمان من باران اشک                   تا شکو فا تر کندصدغنچه دردامان اشک

میگشا ید بال وبربر بام دل مرغ امید                            تا بگبرد آشیان اندر دل بستان اشک

میوزد از آسمان روح من هر دم نسیم                        تا گل افشانترکندباغ گهر افشان اشک

همچو سرو آرزوسرسبزخوش بالا وبر                        برسر هر شاخ وبن هم گوهر تابان اشک

می نشینم هر سحر گه تا به صبح                           تا کنم جان را فدا اندرسر بیمان  اشک

                                قطر ه خون من است از دیدگانم میچکد

                                  می چکد خون دلم اندر دل دیوان اشک

 

ازکتاب آتش مهر             اثر شیدای اصفهانی                             تورنتو کانادا


[ شنبه 88/10/12 ] [ 5:24 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ببا خیزیدای آدمها جهان بر از ظلم جور است اگر در گذشته فراعنه مردم را زیر دیوارهای اهرام مصر

 میگذا شتند واگر در گذشته از سر شیعیان منا ره می ساختند امروزهم در غزه با کشیدن دیوار آهنین میخواهند صدای آزادی صدای حق طلبی را دز گلو خفه کنند تا چند مدتی به امیال خودبرسندامروز در سرا سر عالم حق وباطل مشخص شده منافقین مشرکین و معاندین باانسانیت وحقیقت باتمام افکار شیطا نی خود مجهز شده اند بس ای موحدان وحقیقت طلبان بیدار و هو شیار بباخیزید واز مرزهای حق طلبی حراست کنید با تمام وجود ومال و جان به بیداری اذهان کوشش نمایید یکدیگر به استقامت وصبر سفارش کنید وشور حسینی وغیرت علوئ را در سراسرعالم بر با کنید که سر انجام حق بیروز است

 

                 شیدای   اصفهانی       تورنتو     کانادا                                                                                        


[ پنج شنبه 88/10/10 ] [ 10:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نهال مقدس جمهوری اسلامی ایران به باغبانی امام راحل وآبیاری خون هزاران هزار شهید وباسداری مقام معظم رهبری وحما یت امت اسلامی ایران همچنان درخت تنومند طوبئ سر سبز وشاداب سر زنده عالمی را از ثمره شیرین خود برخودار نمو د ه است ریزش برگهای خزان رده وشاخه های بوسئده نمیتواند به آن آسیبی برندچرا؟که این شجر ه طیبه آسان به بار ننشسته ایستادگی ملت بزرگ وسر افراز ایران عزیز بیداری ملتهای در بند طعم شیرین این ثمر ه را با جان و دل چشیده اند وبرای آبیاری وحما یت ار آن تا بای جان ایستا ده انداین شجره طیبه هر روز شاخ و برگ تا زه ای مید هد روییدن هر برگ و شاخه اش با تسبیح و حمد ستایش فرشتگان همراه  است این درخت در طو فانهای حوادث آنچنان ایستادگی نموده که فکر بدخواهان وحسودان و فتنه انگیزان را آشوب نمو ده تاجایی که بدست خود خود را به هلاکت انداخته وبستی ورذالت خودرا در روز عاشورا نشان دادند که جزأ یزیدیان هستند وجنسشان ونسلشان ازجنس بنی امیه است لعنت خدا وخلق وهمه موجودات عالم را برخود خریدند چرا ؟شجره خبیثه نه ریشه ای در زمین نه شاخ و برگئ بر آسمان ثمر ه آن زقوم  نکبت آوری است که وزر وبال خود آنان میگردد 

                                                                    شیدای اصفهانی               تورنتو    کانادا


[ پنج شنبه 88/10/10 ] [ 8:8 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنیاچشم دلی را کور میکند  که تنهابه لذتهای آنی می اندیشد و فرصتهای ناب و طلایی لذتهای ابدی

را از دست میدهد

 آخرت ودنیا ارهم جدا نیستند منتها برخی طالب دنیا وبرخی طالب آخرت میشوند در حالی که هر دو

زیا نکارندواز فیض وا قعی خود را محروم کرده اند

 

اگر میخو اهی به قیامت ایمان بیاوری به قبل از تولد خو دت فکر کن کجا بودی کیستی چرا آمدی به کجا خوا هی رفت کی وچه مو قع

 

از کودکی ار مرگ میترسیدم وقتی بررگ شدم  دیدم همه جا با من است بس با او دوست شدم و اینک هردو با هم سرود جاودا نگی را میخو انیم                  شیدای اضفهانی         تورنتو


[ سه شنبه 88/10/8 ] [ 6:21 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 194
بازدید دیروز: 1518
کل بازدیدها: 877478