سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

وطن یعنی تلاش وسعی بسیار       به روز روشن.هم درشب تار

 وطن یعنی  جهاد عاشقانه           وطن یعنی صفای عارفانه 

وطن یعنی سلام وصبر وایثار         گذشتن از خود پاینده در کار 

وطن یعنی تو باشی قله کوه         نلرزی تو ز.هر طوفان واندوه 

بپاشی بذر نیکی ومروت              ببندی عهد   ومیثاق اخوت 

 وطن یعنی بریدن دل ز.اغیار          وطن یعنی توکل وجهد پیکار


                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی         


[ جمعه 93/11/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از دروغگویان بیزارم دروغگویانی که به ظاهر ادای دین داران را در می آورند

ودرباطن بادروغگویی فتنه وفساد اختلاس و نفاق رادامن می زنند 

از دروغگویان بیزارم .بخاطر عنادی که دردل دارند .بخاطر حسادتی که سبب دروغگویی اشان شده است.

دروغگویان هم خود را می فریبند وهم مردم راچیزی راکه نیست .هست وآنچه را که هست کتمان می کنند.دروغگویان درهمه جاهستند. همسری که برای پنهان کاری کارهای زشت خود دروغ میگوید.

کارمندی که به مدیر سازمان خود دروغمی گوید

مسئولینی که به مردم خود دروغ میگویند. شاگردی که به معلم دروغ می گوید.

بازاری که به مشتری دروغمی گوید

دروغگویان دین فروشان خود فریفته هستند

بیمارند اینان طرف خود راآدم به حساب نمی آورند

شخصیتی دوگانه دارند .دروغگویان کم حافظه هستند

بسیاری از مشکلات اجتماعی ریشه در دروغ دارد

مردم آنچیزی را از خود نشان میدهند که نیستند 

قول هایی میدهند که عمل نمی کنند

گاهی امضاء هم می کنند وبعد زیرآن می زنند

.کتمان می کنند دادگاه پراز اینگونه مسایل است

.هنگام ازدواج بیماری های زنتیک وروانی پنهان دارند

ولی ابراز نمی کنند

زندگی خانواده ای را ببازی می گیرند

اختلاف ناشی از دروغ فراگیر است .

دروغگویان نمیدانند که چهرهاشان برای همه شناخته شده است

ومردم آنها را می شناسند 

وقتی بچه بودم. می شنبیدم دروغگو دشمن خداست. تعجب می کردم.

.مگر. دروغگو .چه میکند  که دشمن خداست .

بعد ها متوجه شدم خداوند مسرفین ظالمین را دوست ندارد

وریا کاررباخوار را سرزنش نموده

اما دروغگوبخاطر صفت رذیله ی که دارد دشمنی خود را آشکار نموده

بادروغ تیشه بریشه جامعه میزند

بساط خیر ونیکی عدالت صلح را برهم می زند

 از مردم سلب اعتماد می کند

جای حق وباطل را عوض می کند مردم را می فربید 

سد ومانع رشد اخلاق رفتار درست در جامعه میگردد 

کم کاری های خود را بدروغ بزرگ جلوه می دهد

.از خدا حساب نمی برد

با آبروی ومال مردم بازی می کند دروغگو از هیچ گناهی ابا ندارد حرمت ها را می شکند

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

نکته قابل تذکر-رباخوار هم اعلام جنگ با. خدا نموده است


[ دوشنبه 93/11/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

لازم بیاد آوری است .هرسال از ماه اسفند خانه تکانی ازقالیشویی درودیوار شویی گرفته تا وسایل کار وغیره در این مدت هنوز امار دقیقی از بهدر دادن آب نگرفتهاند وکنترلی در این باره وجود ندارد حتی در حد رسانهای وراه های درست مصرف کردن آب بی زبانی ابی که باید قطره قطره از چشم ابر ببارد وبه زمین طراوت وشادابی به بخشد .متاسفانه از ارگانهای دولتی وفضای سبز شهرداری ها گرفته تا آدمهای وسواسی بد قلبق که ابایی از به هدر دادن آب ندارند کاخانجات هم که انگار نه انگار اقدام جدی ومنظمی هم برای رفع مشکلات الودگی هوا تا کنون انجام نگرفته است اگر هم باشد درحد حرف وسخن می باشد پس آب کاخانجات وفاضلاب هم که جاری در رودخانه ونهرهاست .این بشر دوپا هر بلایی تا کنون خواسته برسر طبیعت وبخصوص آب اورده است

در حالی که باید مسئولین رسانه وتبلیغات از هم اکنون راجعه به مصرف بهینه آب به مردم آگاهی بدهند واز طرفی بساط شستشوی بی رویه را بگیرند .

آسیب دیگر ماه فروردین که ماه شکوفایی طبیعت هست بهر کجا که بروی وسفر کنی این مردم آموزش ندیده بی فکر هرچه دم دست دارند در ساحل دریا یا رودخانه چشمه ها میریزند بهرهوری این مردم از گردشگری با شکمبارگی وخوردنی مخلوط شده است ومنظره ناپسند که هیچ هر بار موج دریا تلمباری ازبطری وظروف یکبار مصرف وآشغال را به جای صدف به ساحل تقدیم می کند مجرای آبها همه پر ازباله است. طبیعت مادر هستی زیبایی ومهر خود را به ما هدیه می دهد وما ناسپاسی وبی مهری وخشونت را به او میدهیم وجای تاسف دارد که تا این حد بی مسئولیت وبی فکر وناسپاس هستیم 

از شگستن شاخه وبرپر شکوفه درختان ولگدمال کردن لاله های واژ گون که نگو ونپرس 

 اما تبلیغات رسانه هم بسیار موثر است ازهم اکنون باید دست بکار شوند ومردم را آگاه کنند شاید کسانی باشند که خود حامی حفظ منابع طبیعی باشند وحرف حساب را بفهمند 

                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                      


[ دوشنبه 93/11/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر زندگی را به یک رودخانه تصور کنی که همه آدمها سوار برقایق در حال عبورند .عدهای بسیار براساس جریان رود حرکت می کنند میخواهند خوش باشند حال زحمت کشیدن پارو زدن ندارند وتوهم در قایقی نشسته ای داری با آنان حرکت می کنی خودت برنامه وتصمیم خاصی نداری همه میخواهند بروند ومسیر را طی کنند اما ناگهان تو متوجه میشوی. که این رفتن برای چیست؟ سرانجام چه میشود.

از پشت سر همه شادمان وخندان بتو می گویند. برو واز پیش روهم می بینی خیلی ها آنچنان شتافتند ودر جریان تند آب قرار گرفتند که قدرت پارو زدن از دستشان گرفته شد در حال غرق شدن فریاد زدند کمک خواستند وباز تو تحت تاثیر اکثریت رفتی وناگهان صدای مهیبی نظر تورا جلب کردهمه آنها که پیش ترازتو بودنددر گردابی مهیب فروغلتیدند. وتو.هم فرصتی نداری. که به عقب برگردی .همه فرصت توان خود رااز دست داده ای وحشت سرتاپای تو را فرامیگیرد. وتودرعین ناامیدی متکی به نیرو .اراده وتوکل به یکتای عالم تلاش خود را میکنی.

وبا تمام وجود می فهمی اکثر هم غافلون یا جاهلون هستند .

از خدا کمک می طلبی خدایا من که در مسیر حیات قرار نگرفتم تا غرق شوم

وناگهان جریانی نا مریی نیروی ایمان بتو کمک می کند .تا سر قایق را برگردانی تومیخواستی به ساحل امن برسی برخلاف همه پارو میزنی.

برخی تورا مسخره می کنند دیوانه می پندارند

اما توخود خوب راه رااز چاه دانسته ای وقتی سختی ها وآزمونها را پشت سر گذاشتی آنگاه برساحل نجات سجده شکر بجای می آوری 

در حالی که خیلی ها در جریان ومسیری که قرار دارند سر انجام به مردابهای متعفن سرازیر شده اند 

دنیا پرستان مال ومقام دوست خود خواهان متکبر نفس پرست دروغگویان فریبکار مسرفین زیانکار و....

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ پنج شنبه 93/11/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در عصر حاضر افرادی زندگی می کنند که که مد پرستی را سر لوحه امور زندگانی مادی خود قرار داده اند وجدان ودرک عواطف انسانی را بدست مد پسازان سپرده وبردگی جدید ومرام جدید چشم ودلشان را کور کرده است .

هروز برنگی وبه شکلی در می آیند تاجایی که شکل وشمایل حیوانی وغیر انسانی را برخود واقعی وانسانی ترجیح میدهند

 مدهای من در آوردی که هر سال به جهان ارایه می شود تا جیب مد سازان را پر کند

ومردم بیچاره ساده دل را بفریبد

ومعتاد به ظاهر گرایی نماید

گاهی چنین افراد بدون تامل وتدبر تنها بخاط همرنگ دوستان شدن خود را تسلیم

وبنده بی چون وچرای مد سازان نموده

اینان لختی به انتخاب خود نمی اندیشند اینان عمر ومال خود را بباد داده به جای رسیدن به قله های حسن کمال انسانی همچنان برگ روی رودخانه زندگی  مسیر حیات را طی نموده تا بی سرانجامی به پیش میروند

حقیقت مد جدید گوش الاغی وجراحی گوش از این عناصر هستند

کسی چه میداند شاید در عصر بی بند وباری اخلاقی مد سازان  بفکر بیفتند

بینی خرطومی را مد کنند آنوقت معلوم نیست اینها که بینی خود را مینیاتوری کرده اند چه حال وروزی خواهند داشت شاید تا مرز خودکشی و...

نکته قابل توجه این که چرا؟ 

کسی چه میداند اینان شاید. 

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/11/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ما تافته جدا بافته خلقت از دیگران نیستیم تا وقتی که نگران این هستیم که چرا؟اوبا ما با نیست با اسراییل شیر برادری خورده .وباخون قرار دادش را امضائ کرده ما تافته جدا بافته نیستیم تا وقتی با همدیگر مجادله می کنیم از هر ترفند ونیرنگی برعلیه هم استفاده می کنیم .تحمل همدیگر را نداریم به هم دیگر اهمیت نمیدهیم توخود خواهی  خودمان جا خوش کردیم حدو مرز ها را از نظر روابط اجتماعی واخلاقی مراعات نمی کنیم دین را بهش عمل نمی کنیم از کتاب خدا وفهم آن فاصله می گیریم .چسبیده ایم به پست مقام مال نام دنیاوفکری برای سرای آخرت نمی کنیم بیخود دل خوش نکنیم به مسلمانی نیمه کاره امان فکر نکنیم چون نام دین برخود گذاشتهایم کافی است دین داری میخواهد اجراءصحیح دینی که خودمان با هوسهایمان بسازیم دین نیست خودمان را گول نزنیم چکارما اسلامی است چقدر برای اسلام عزیز مایه وسرمایه هزینه می کنیم درمحله ومحیط زندگیمان چقدر الگوی یک مسلمان واقعی را داریم ومی شناسیم اینقدر دنبال این آن ندویم دنبال فهم ودرک صحیح خود از اسلام برویم وعمل کنیم بدانسته هایمان .نگذاریم بیگانگان برای ما خط ومشی مشخص کنند اینقدر دنبال اوباما دول غربی استکباری که زبان مارا نمی فهمند ندویممنکر تلاش نیستیم اما دل به آنها نبندیم دل بخدا ببندیم ایمان راسخ داشته باشیم به او که خدا تنها کسی است که با فرد فرد ماست وبرای بندهاش با هر حالت وشکل اهمیت قایل است اورا دوست دارد نه دوستی مثل ما آدمهاکه زود از هم می پاشد .وبه دشمنی تبدیل می شود

                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/11/5 ] [ 7:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر نمیتونی برخود. خواهی خودت مسلط بشی بهتر است ازدواج نکنی.

اگر اراده آدم شدن برای یک زندگی مشترک در خودتقویت نکردی .

یکی دیگه را فدای خود خواهی خودت نکن

اگرنمیتونی دست از خواسته ها وسلایق شخصی برداری.

فکر ازدواج رااز سرت بیرون کن .

ازدواج یک هوس آنی وزودگذر نیست.

همسفر شدن تا پایان یک عمر زندگی با همه فرازو فرودها

با یک انسان دیگر است

.بایدرفیق شفیق باشی .محرم باشی قدرت تحمل وتدبر داشته باشی 

از گذشت بالایی برخوردار باشی 

به طرف مقابل اهمیت بدهی احترام ارزش براش قایل باشی

ازدواج بازی طناب کشی نیست که بخواهی زور قدرت خودت را نشون بدی چون نام من مرد است .پس چشم وگوش بسته باید هر کاری وهر چیزی از همسرم توقع داشتم بپذیرد سکوت کند 

ازدواج یک پیوند عقلانی انسانی عاطفی و...است بنای با شکوه انسان پروری است .

برخی ازدواج را مثل یک صندوق میوه تصور می کنند. که میوه های درشت را روش قرار دادند وهرچه به کف صندوق نزدیک میشی میوه ها ریز تر وحال گیر ترمیشن تا جایی که دیگه دوسشون نداری میخوای بدور بریزی اینها کسانی هستند. که هدف ومعنای یک زندگی مشترک را خوب درک نکردند

.اول با آب وتاب در این عرصه قدم میزارن وبعد با کج فهمی های که دارند میخواهند فرار کنند از وسط راه برگردند آنوقت به جایی میرسند که از همه نظر ضرر کردند.

وآسیب دیدندهم خودشون هم طرف مقابل وبدتر از همه بچه های طلاق که بدبخترین آدمها هستند.وپدر ومادری که درکشون نکردند.

فراوانی زنان بیوه ومردان رفیق باز معتاد وکجراه تواین جامعه با این نوع محصولات آسیب پذیر وپر خطر چه باید کرد.

وچه باید گفت وچه کسی وکو. گوش شنوا من میخوام این طوری که دوست دارم هوس دارم زندگی کنم

وتوهم هر کاری از دستت برمیاد انجام بده گور بابا بچه خونه وزندگی 

حالا فرقی نداره که زن اینطور باشه یا مرد

اما حقیقت تلخ اینکه مردها بیشترند ومشکلاتی که توجامعه وجود دارد برای نداشتن تدبیر منزل است وبی مسئولیت بار اومدن افراد 

 سعادتمند والدینی که بچه هاشون را برای زندگی مشترک خوب  تربیت کردند وآدم بار آوردند 

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 93/11/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نماز کارخانه انسان سازی است.از نماز است که جامعه به حسن رفتار واخلاق میرسد

جامعه ای که نماز در آن اقامه شود جامعه ای مصون از آسیب های ویرانگر است .

روزی .حرام وحق کشی وتجاوز به مال وناموس در آن رنگ می بازد روح بیداری وهمیاری وتعاون دوستی در آن رونق می یابد

نماز. بینش انسان راالهی میکند. دروغگویی حسادت وزذایل اخلاقی را نابود می کند 

روح مودت همدلی را در کالبد جامعه میدمد جامعه ای که نماز را ارج نهد وهمه اعمال کردار گفتار خود رادر جهت قبولی نماز با محتوی وآداب به جای آورد سر شار از خیر وبرکت خواهد بود 

گاهی نماز ها از ته دل نیست .فکر وذهن هم مشغول امور روزمره است تنها دولا وراست شدن ادای نماز خوان ها در می آوریم 

توجهی به اعمال کردار زبان اقتصاد حرام حلال نداریم اوقات نماز وآداب آن را بجای نمی آوریم

این نماز نمازی نیست که انسان ساز باشد 

این جامعه نماز خوان است اما درست صحیح به جای نمی اوردبه همین دلیل در گرفتاری های خود دست وپامی زند  از رحمت واسعه محروم می ماند نماز نورچشم  وقوت زانوی مومن است نماز مهمترین حالت بندگی است کوچک دیدن خود در برابر بی نهایت است 

نماز در هیچ حالتی از انسان صلب نمیگردد 

نماز انیس جان مومن است .نماز سرمایهای جهانساز جان پروراست انسان نماز خوان پا روی حق نمی گذارد در همه امور میانه رو واز سستی وکاهلی بدور است.

نماز جلوه ای از ملکوت است پل ارتباط خالق ومخلوق است اگر عاشق این هستی که خداند نظر عنایت بر توبیندازد وضوبگیر ودورکعت نماز بخوان باخدا مستقیم حرف بزن او عاشق توست صدایت را خوب گوش می کند و...

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/11/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نا گفته نماند از سالها پیش تا کنون این تنها خانمها هستند.که روزانه مقداری مواد شیمیایی را با خوشحالی قورت میدهند

در حالی که کمترین آگاهی را در این مورد داشته باشند اینها تنها خریدارند 

ومصرف کنند به نظر می رسد آقایون بیشتر از طریق استعمال توتون وتنباکوومواد مخدر بدن سالم خود را باخوشحالی مسموم وناکار آمد می کنند

در حالی اثرات تخریب کنندگی آن را نمیدانند

ونمی خواهند بفهمند 

خانمی که برای رفتن یک خرید ساده مثل شیر گوشت غیره می رود. آنچنان رژ شب برلب میزند ولوازم آرایش مصرف می کند که آدم گمان می کند میخواهد به جشن عروسی ومیهمانی برود

از طرفی زن ومرد ما روی پول ودر آمد خود حساب نمی کندکه چرا؟پول بی زبان را که حاصل دسترنج همسر یاخودمان است بیهود در چاه نریزیم.این پول به جیب چه کسانی می رود در این باره هیچ آگاهی ندارد 

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ جمعه 93/11/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی از تومی خواهم .یاریم کنی تا.بدی های دیگران را فراموش کنم

وخوبی های آنان را همیشه درخاطر داشته باشم.

                                  اثر صدیقه اژ ه ای  

 

الهی مرا.ازنا سپاسی دیگران نگران مساز

ومرا  جز بخودت امیدوارم مساز .

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/11/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 38
بازدید دیروز: 312
کل بازدیدها: 781452