سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

استعداد های بالقوه در کشور ما بسیارند منابع طبیعی  عالی هم داریم مردم ما اهل کار وتلاش هستند نسل جوان کار آمدهم داریم خدا را شکر رهبری حاذق فرزانه هم داریم از نظ متون هم غنی وپر بار هستیم افراد شاخص در گذشته وحال داریم 

اینها از ذهنم خطور می کند وقتی دنبال عزت وسر بلندی کشورم می اندیشم .آه از نهاد می کشم چه چیزی نداریم با کسی روی در بایستی ندارم چه چیز کم داریم وچرا؟ ما مردمی هستیم زیر پایمان گنج است ما مردمی هستیم سرد وگرم چشیده از دست تهاجمات بیگانه رنج دیده از پای نمی نشینیم سی وهفت سال کمبودها را تحمل کردهایم هشت سال دفاع مقدس با چنگ ودندان وبا دادن هزاران شهید به دشمنان قسم خورده نه گفته ایم دموکراسی ترین انتخابات را با انگیزه وشور انقلابی شرکت نمود ه ایم برای این که گره های بسته با هر انتخاب باز شود  بارها گوش به وعده ووعیدهای کندیداها سپرده ایم وباورکرد هایم که به قولشان عمل می کنند شاید در مرحله اول کاندا ها با خلوص وارد شده اند وبعد تحت شرایط خاص قولشان را فراموش کرده وچهار سال با سرعت سپری شده است آنها رفته اند وما مانده ایم با پیچ وخم گذر گاها

مشکل دیگر این که مدیران ما برای اداره امور هیچ آموزشی راجع به پست وکارشان ندیده اند  وگاهی قدر ومنزلت کاری برایشان تعریف نشده است

اما راهکار وپیشنهاد این که برای مدیران در سطوح  مختلف گارگاههای آموزشی بگذارند روند کار ومهارتهای مدیریتی را به آنها بیاموزند 

بخصوص مدیریت جامعه اخلاق مدار عدالت محور اسلامی را  بهترین الگوی مدیریتی از از کلام امام علی ع فرا بگیرند 

حسن رفتار امانت داری را به آنها بیاموزند نقش مدیران وروحانیان در جامعه اسلامی نقشی بسیار موثر وکار ساز است اگر مدیران درست عمل کنند کارمندان ورده های پایین تر هم درست عمل خواهند نمود

تعهد کاری وتوجه به زمان وساعات کار در موسسات ما اگر نگوییم وجود ندارد بسیار ناچیز است وقت کشی وطرفه رفتن از کار بیماری مسری  سازمانها وموسسات است 

نداشتن برنامه وآمار وبیگانه بودن از نقاط ضعف وقوت از معضلات دیگر آن است 

بیشتر اوقات کاری را انجام می دهند

بعد رویش فکر می کنند

ناهماهنگی بین اعضائ عمل کرد آنان و....


                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/12/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنیارا فکرها ودستهای کثیف بهم ریخته است 

فکرها ودستها هستند

که جنایت و فسادرا دردنیا فراگیر کرده اند

مغزهای بیماردستهای آلوده از صفحه مانیتور گرفته گوشی موبایل تا میدان مین کمر بند انتحاری خشونت پیر کودک جوان نمی شناسد مغزهای گرگ صفت همه جا هستند آنکه فحشائ ومنکرات رادامن میزند تا آن که با مواد مخدر جامعه را به تباهی می کشد همه اینها یکسان هستند کسی که افکار منحرف خود را به جامعه نشر میدهد 

وهرفساد چه اخلاقی چه رانت خواری وفرهنگی واقتصادی همه اینها ناشی از کثیف بودن مغزها ودستهاست 

برآگاهان عالمان دلسوزان جامعه در راستای بیدار نمودن مردم تکلیفی سنگین است .تانگذارندنسل نو رو بتباهی برود وسر نوشت تلخی را برای خود رقم بزند 

                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/12/18 ] [ 7:51 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر لحظه داریم بپایان سال نزدیک می شویم چه کسانی در بین ما بودن وامسال زیر خروارها خاک خفته اند دستشان از دنیا کوتاه شده است چه کسانی به ما اضافه شده اند عروس داد ها ها نوها وغیره با چه کسانی در این یکسال دوست شدیم چند نفر را از خودمان رنجاندیم چقدر به خودمان کمک کردیم در راستای رشد وتعالی چه کم کاریهایی داشتیم چقدر در زندگی موفق بودهایم چه تغییراتی در خودمان بوجود آورده ایم عوامل شکست یا پیروزی ما چه بوده است از چه خطراتی عبور کرده وحوادثی را پشت سر نهاده ایم  سخن من با همه اقشار افراد است چقدر برای شناخت روحیات خودمان کارکرده ایم 

در دوستی هایمان چقدر موفق بوده ایم برای فردای بهتر چه برنامهای داریم چقدر افکار منفی رااز خود دور کرده ایم

هر سنی که باشید نباید نا امید شوید هر لحظه تولدی دوباره است برخیزید به خودتان کمک کنید شما یک ایرانی پاک نهاد هستیدتوانا هستید برسستی ها غلبه کنید حتی بربیماری که دارید خودتان را وابسته به ابزار شرایط نکنید با اراده وآگاهی می توانید شرایط را به نحو مطلوب تغییر بدهید 

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                   


[ پنج شنبه 94/12/13 ] [ 7:43 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عالیترین وزیباترین مدل برای زندگی فهمیدن درست وعمل کردن به قرآن کریم است

.قرآنی که تفسیر به رای در آن نقشی نداشته باشد

.آ ن را وارونه معنا نکنند پیوست وپیوند آن از کانال امامان معصوم عبور کرده باشد

عالترین دستورات در همه ابعاد انسانی اجتماعی فردی اخلاقی در آن موج میزند

ونور از آن ساطع می گردد

افسوس که چشمها آن را نمی بینند وقلبها ان را نمی فهمند

.آرامش روانی وامنیت اجتماعی برای بشر است

ارزش گذاری قرآن برای آدم بسیار عالی است تاکنون کسی آدم را چنین مخاطب قرار نداده است

لقد کرمنا بنی آدم -

اگر قرآن در زندگی فردی واجتماعی ما مسلمانان رسوخ کند جهان اندیشه ما را نورانی می گرداند

اذهانمان را زلال روان می نماید  

 کدورت وبدخواهی ها را ازبین می برد

قرآن کتاب درس زندگی وحیات مادی ومعنوی ما است

از چه ما تنها به خواندن ظاهری آن اکتفاء می کنیم

وهنوز باورمان نشده است که باید مسرانه به آن عمل کنیم

والگوی عملی آن باشیم

.براین باور هستم که اگر ما مسلمانان درست به قرآن عمل کنیم

همه جهانیان را تحت شعاع اخلاق ورفتار آگاهانه وصحیح انسانی خود قرار می دهیم

مسلمان دروغ نمی گوید ظلم نمی کند پا روی حق نمی گذارد

اهانت وتزویر ریا کاری رباخواری ندارد

برنامه منظم برای زندگیش دارد از تبعض بیزار است -رحمائ بینهم واشدائ علی الکفار است -

لباسش آراسته اخلاقش نیکو است حمایت از مظلوم ویاری دهنده اقشار ضعیف است

خود خواه نیست  خدا خواه است زیاده طلب وفزصت طلبی را نمی پسندد

دانش خرد را سر لوحه کار خود قرار میدهد

تقوای چشم وگوش دل دارد

حلال خدا را حرام نمی کند ناموس مال مردم وآبرویشان را نگه می دارد

لقله زبان توهین غیبت افترائ ندارد 

هشیار وآگاه است تلاشگر وفعال است اینها نمونه ای از الگویرداری ئدرس گرفتن از قرآن کریم است

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ پنج شنبه 94/12/13 ] [ 7:27 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مهمترین تکلیف ما بالا بردن آگاهی سیاسی اجتماعی است به خصوص در این لحظات بسیار مهم وحساس دشمن در دارد ما را رصد می کند در دلش قند آب میشود وقتی ببیند هنوز مردم ما به آن آگاهی سیاسی نرسیده اند 

آگاهی سیاسی حضور پای صتدوق های رای است .اما این صورت ظاهر قضسه است باطن آن نام انسانهای بیدار شجاع وباا قتدار توانا و صالح است کسانی که پیشینه خوبی دارند افکارشان بی شایبه هست پشتیبان اندیشه های خردمندانه امام ومقام معظم رهبری هستند نه کسانی که دلشان در گرو دشمنان انقلاب اسلامی است .نان نظام را میخورند ازبرکات آن بهره می برند 

وکشور را ومنافعش را به پشیزی ولبخندی معامله می کنند آه سوز مردم بیدار را نادیده گرفته دلسوزان را به جهنم حواله می دهند آی ملت بزرگ ایران بیدار باشید تحقیق کنید.کاری نکنید که فردای انتخابات جز پشیمانی ندامت بهر های نبرید این را حضرت فاطمه زهرا س در دفاع از حق ولایت ورهبری امام علی ع در مسجد پیامبر ص فرمودند 

اگرمردم آنروز به سخنان حضرت فاطمه س گوش داده وعمل کرده بودن هزار چهار صد سال جهان اسلام دچار گرفتاریهای عدیده نمی شد 

زشتی بدخوهی استبداد دیکتاتوری قتل وجنایت برادر کشی براه نمی افتاد 

آی ملت بزرگ ایران امروز اداره امور آینده کشور به سر انگشتان شما وباورهای درست انتخاب اصلحتان بستگی دارد 

اگر فردو باسیمان پر شد گر دشمن برما شادمان خود شما مقصر هستید رای شماسبب آن شده است 

اگر مشکلات حل نشده ببینید چه کسانی موانع هستند زمین خواران دوباره با جرات سر وکله اشان پیدا شده است حواستان باشد مردم را از رفقایشان بشناسید 

لحظات به سرعت دارد سپری می شود بی تفاوت نباشید همدیگر را درانتخاب اصلح یاری بدهید نقش خودتان را بخوبی حفظ کنید تلاش کنید بسیاری از مردم در گوشه کنار هنوز خوابند وتنها از رای آنها سوئ استفاده می کنند آی معتمدین شما هم هزار چشم وگوش بشوید همه با هم در آستانه انتخابی اصلح اصول گرا واصلاحات دونام هستند چه کسانی به این دونام در عرصه هستند به خوبی می توان یافت بهترین ها را 

همه ما مدیون خون شهدا هستیم

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/12/5 ] [ 7:43 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها .دنیا از دست شما دارد رنج می برد وانسانیت خون دل میخورد 

وشما با هم جنگ می کنید ویران می کنید همچنان دروغ می گویید

خیانت وجنایت در دنیا منتشر می کنید 

می کارید کاشته خود را خوراک کرم حسادت تکبر زیاده خواهی می کنید

آی آدمها بدروشی را در پیش گرفته اید .سرسازگاری باهمدیگر ندارید .

تنگ بینانه به عالم نگاه می کنید .راه موفقیت یکدیگر را می بندید

چشم دیدن هم را ندارید .

آی آدمها مصنوعات دست خویش .دلار  وسکه را تا حد پرستش می ستایید

گنج عمر را می دهید تا به ازای آن چه چیز را بدست بیاورید

آی آ دمها .شاگردان خوبی برای معلم دنیا نیستید .

گوشهایتان کر وچشم دلتان تار است 

چه بسیاری از شما که رخت ازین عالم بربسته ورفتند وهرگز برنمی گردند 

آیا همین برای عبرت گرفتن شما کافی نیست .ندیدید

که نتوانستند دارایی مقام مال فرزندان خود را با خود ببرند 

آی آدمها واقعا موجود عجیبی هستید واقعا 

   اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/11/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی به جوامع بشری نگاه می کنیم رفتار ومرام های او را در طول تاریخ مورد بر رسی قرار می دهیم چه بسیار انسانهایی که متولد شدند در دامان خانواده تابا تربیت انسانی مراحل رشد وکمال خود را سپری کنند .

اما چنین نشد اینان متولد شدند تاحیوانیت خود رارشد بدهند .متولد شدند تا به امیال های سیری ناپذیر خود پاسخ دهند

.وهنوز هم میلیاردها انسان هستند که دارندمسیر حیوانیت مدرن را می پیمایند

بدون توجه به جنبه انسانی والهی خویش اینان فرزندان وقربانیان دنیا وجهان مادی هستند

.وچه انحرافات خطرناک عقیدتی وفکری وباورهای غلط وپوچ لبریز از تحجر وتعصب کور که برای خود سمبل کرده اند 

وبه آن دلخوش دارند

.از طرفی چه بسیار انسان نماهایی که تیشه برریشه درست یاغلط باورها زده اند

مانند اسبی لجام گسیخته بر عالم خاکی می تازند برای خود سر انجامی قایل نیستند 

عصر حاضر عصر حیوانیت بشر مدرن وفرامدرن است انسان از لباس وشکل قیافه خود بیزاری می جوید به شکل .شمایل حیوانات دنیای وحش تمایل پیدا کرده است

.هر روز بیشتر دچار توهم می گردد

روح حیوانی بشر بر روح انسانی والهی او غلبه پیدا کرده است 

وخدا عاقبت این جاهلیت مدرن بشر را بخیر کند 

                                                              مدیریت وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/11/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

می خواهم کاری برای مردم سر زمینم انجام بدهم

هیچ توقعی ندارم

مدال افتخاری نمی خواهم

.همه تلاشم را می کنم

من رفتنی هستم

مسافرم دیر یا زود چشم از جهان فرو خواهم بست

از سرای فانی به سرای جاودانه خواهم رفت

.همه ما روزی از این عالم خواهیم رفت

مرگ سفیر الهی است

همه را در برمی گیرد

.می خواهم تا فرصت دارم دینم را نسبت به آیینم وسرزمینم والدین معلمان استادان فرزندان همسایگان دوستان همکاران همه مردم خوب سر زمینم اداکنم .

عبث وبیهوده خلق نشده ام

تا بیهوده عمرم را سپری کنم

.حتما تکلیفی برعهده من نهاده اند

خودم را گول نزنم .شک وتردید در باره حقیقت هستی که از خورشید هم تابان تر است بدل راه ندهم

از کبر وغرور بپرهیزم بخل حسادت رااز خوددور کنم

فریب رنگهاونیرنگها را نخورم 

شکر گزار نعمتهای وافر خداوند باشم

.کار کنم کار کنم بدون منت عشق به آفریده های پروردگار بورزم ومحبت کنم

بدور ونزدیک بد وخوب نکنم

امیال شخصی را بکار نگیرم 

دلسوز خودم باشم برای روزی که هیچ یارو یاوری ندارم

از مکافات عمل بترسم

خود را ذره ای ببینم در میان مخلوقات عالم وبنده ای ببینم در برابر مولایی که قادر بتوصیف عظمتش نیستم

مرگ وزندگیم در دستان قدرتمند اوست

شکر گزاراین باشم که عبد وذلیل نفس خویش نیستم

وگرنهآتش ظلمم همه رامی سوزاند وخودم رادردرجه اول نابود می کرد

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ چهارشنبه 94/11/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چقدر سخت است .آدم شدن چیزی که کمتر خود انسانها به آن فکر می کنند وبرای بدست آوردنش زحمت می کشند.بخاطر همین است که با همه پیشرفتهای فیزیکی هنوز انسانها نتوانسته اند بفهمند که جنگ جنایت قتل خونریزی جز نابودی نسل بشر نتیجه ای ندارد.جز نابود نمودن وقت وفرصت هایی که می توانستند از آن برای آبادانی وتدوام حیات انسانی خود استفاده کنند دشمنی را کنار بگذارند حرص طمع زیاده خواهی را بدور بریزند

.هرکلاس وکارگاهی را انسانهای به اصطلاع پیشرفته برگزار می کنند جز کلاس آدم بودن .انسانیت مروت داشتن

.آنقدر در زیاده خواهی زور گویی غوطه ور شده اند که سنگفرش خیابانشان از خون رنگین شده است براحتی 

پا روی آن می گذارند عبور می کنند

شامه اشان را نیز از دست داده اند خودشان را به نفهمی زده اند بی احترامی به خر نشود مغزخرخورده اند

باز هم صدرحمت به الاغ که بی منت بارها را بردوش می کشد در حق کسی ظلم نمیکند

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ شنبه 94/11/24 ] [ 11:47 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها .دنیا قشنگه اگر شما بگذارید.اگر چشم دیدن همدیگر را داشته باشید

اگر فکر تقسیم کردن منایع ومنافع آن نباشید آی آدمها .دنیا قشنگه .

وقتی که جنگ وخونریزی درآن براه نیندازید

.وقتی وحشیانه بابمب وموشک خانه ها را برسر زنان وکودکان خراب نکنید 

آی آدمها چشم زیبا بین خود راواکنید .

غبار کینه وحسد زیاده خواهی وخیانت دروغ نیرنگ را از دلتان بزدایید .

آی آدمها دنیا قشنگه وقتی همه  باهم خوب باشند

باهم تلاش کنند وبرای آبادانی آن بکوشند .

آی آدمها .شما آب وهوا وخاک جنگل ودریا وچشمه ورودخانه ها را آلوده ساخته اید

چرا ؟نمی خواهید بیدار شوید شاید هم بیدار هستید خودتان را به خواب زده اید

اگر از این دسته هستید.پس وای برشما

دارید به کدام سمت وسو می روید .

آی آدمها از ابتدای خلقت تا انتهای حیات همه به یک شکل متولد شده

وهمه شما به یک جا که خانه گور است خواهید رفت

هیچکس بر دیگری مزیتی ندارد 

اما فرق بسیار است بین کسانی که ساختند با کسانی که ویران کردند 

کسانی کهچهره ملیح دنیا را کریح المنظر نمودند 

خشونت وبی رحمی خونریزی را در آن رواج دادند

تابگویند نظر من مال من آی آدمها

واقعا کهموجودی عجیب هستید .

نمی توانید آرامش وزیبایی انسانیت خود را به کاینات نشان بدهید

نمی توانید قدر دان نعمتهای خوب وعالی پروردگارتان باشید

آی آدمها آی آدمها 

اثر صدیقه اژ ه ی                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 94/11/9 ] [ 8:57 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 197
بازدید دیروز: 1518
کل بازدیدها: 877481