سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

بیماری بی تفاوتی وعدم پاسخگویی  صحیح به ارباب رجوع یک بیماری حاد وظاهرا لاعلاج به نظر میرسد .بیماری که هیچ طبیب دلسوز وهیچ دارویی کارسازبرای آن تعبیه نشده است .کارمندانی بی تعهداخلاقی .امور کارمردم را بدست گرفته که محل کاررا باخانه شخصی اشتباه گرفته. وانگار نه انگار که ارباب رجوع آدم است .باپشت چشم نازک کردن وباسر سنگینی آنهم بزور جواب میدهند.کلمه اول بدوم پرخاش میکنند. طوری که ارباب رجوع بیچاره ازترس این که کارش را بعقب نیندازند. وجواب سربالا ندهند سکوت میکند. وکوتاه می آید ازطرفی هرارباب رجوعی برای کاری به سازمان دولتی یااداره میرود جایی نیست که به او راهنمایی کنند. که چه باید بکند وپیش چه کسی برود باید میز به میز پاس داده بشود تا بااطلاعی ناقص بدراداره برسد وبرود به امید روزدیگر تکرارروز قبل بسیاری از پرونده های روی میز هم حکایت از ماندن ماهها رادارند واگر کسی سمج ومحکم مثل بنده پیدا شود. دنبال کارش را پس از هفت سال بگیرد ووقت عمر هزینه گزاف بپردازد کارمند میگوید از شماکه انتظار دارید کارتان انجام شود دارم شاخ در می آورم دارید.مراوادار بکار می کنید بایدروزهای بسیار بروید وبیایید اما رو ءسا دیر که می آیندیک ساعت هم بااین که کسی دردفترشان نیست جلسه دارند. خلاصه این که برای یک جواب باید سه الا چهارساعت وقت بگذاری روزت راشام کنی تافردا .دوم این که اصلا دل به کار نمیدهند نظم که وجود ندارد ساعت کاری زده اند اماپشت میزکارشان نیستند.گاهی یک کاررا آنقدر پیچ میدهند بهانه تراشی میکنند بعد متوجه میشوند اشتباه کرده اند. ارباب رجوع بیچاره برای گرفتن حقش باید هزینه مالی اشتباهات آنها را بپردازد. این مقداربریز به صندوق بیاتا کارت حل شود. وبعدمتوجه میشوند اصلا این کار نیاز به چنین پرداختی نداشته است.امروزه هم که کاغذبازی بیش ازگذشته شده باکمبود کاغذدهها نامه جداگانه تایپ شود به نظر میرسد جناب رییس جمهور محترم ومنتخب مردم برای رفاه حال مردم این سیستم بیمار گونه را مورد توجه قرار دهند. چرا؟که این مردم خوب ناراحت وناراضی هستند. ودارند ازین وضع رنج میبرندواین سیستم سازمانی از شهرداری دارایی ثبت وغیره گرفته تا بهداشت درمان بیمارستان و...مشکل آفرین هستند. نظم در آن وجود ندارد اخلاق همچنین به نظر میرسد مدیران حساس وفعال ومتعهد برسر کار بگمارند مدیران جدی .آموزش رفتارباارباب رجوع  اجباری کنند همچنین کنار اطلاعات مرکز راهنمایی ومشاوره قراربدهند تا ارباب رجوع تازه وارد از آنهاکمک بگیرد وبداند به کجا مراجعه نماید

اثر صدیقه اژ ه ای                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/6/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه مابابرداشتها ونوع نگاه نوع تربیت وشرایط موجود کتاب زندگی خودراباموضوع متفاوت انتخاب ومی نویسیم .برخی کتاب زندگیشان را طوری می نویسند که نه تنها خود بلکه دیگران وجوامع بشری از آن بهرمند میگردند. این کتاب بامرگشان متروک وناکارآمد نیست .بلکه زنده بودن همیشگی نام ویادشان رابهمراه دارد ونسلهای نو .هم ازآن الگو میگیرند. اما برخی طوری نوشتن کتاب زندگی خود راآغاز میکنند. که وقتی به آن نگاه میکنی واقعا برایشان متاثر خواهی شد. چیزی جزبد.اندیشی ونکبت عذاب رنج درآن پیدا نمیکنی .دسته ای هم خوب آغاز میکنند .اما وسط راه می برند منحرف میشوند. همه خوبیهایشان رابا یک لکه سیاه بزرگ استتار کرده یانابود نموده اند. وعده ای هم بد شروع کرده. اما بسیار خوب به پایان میرسانند. اینان درس عبرت برای همه هستند.اماشهدائ هم خوب آغاز کرده وزیبا بپایان رسانده اند تا جایی که کتاب زندگیشان نورانیت ابدی پیداکرده. دلها را روشن میکند. وعقلها را به تدبر دعوت مینماید .نام هرکتاب مربوط به همان موضوعی است .که مطرح نموده اندخیلی ها هم سیاه مشقی بیش ننوشته اند وکاغذ پاره ای از خود برجای ننهاده. سرنوشت شوم جباران ستمگران بدخواهان بشریت سرنوشت شوم کسانی که بادعوت انبیائ وراه حق مخالفت کردند .نکته این که مراقب وبیدار هشیار باشیم کتاب زندگیمان راطوری بنویسیم که بدردبخور باشد .برای نوشتن یک کتاب ارزنده بایدبه معرفت ودرک آگاهی بالا برسیم نقش خود را درجهان زندگان بدانیم وراه خودرا خوب بشناسیم. از فرازونشیبها باخبرباشیم که هیچ چیزبدتر ازاین نیست که همه را ه راخوب رفته وسط راه دچار انحراف ازصراط مستقیم شویم و180درجه جهتمان راعوض کنیم .

           اثر صدیقه اژ ه ای                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/6/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
میلا د اما م هشتم حضرت علی ابن موسی رضامبا رکبا د
 
عالم همه قطره است ود ریا ست رضا  نور دل دید ه گا ن بینا ست رضا 
عاامام رضا ع - میلاد امام رضا - قلمدون
ا ی امام انس وجا ن من با دل و جا ن  آمد م
بهر د ر ک فیض از آ ن نو ر رخشان آ مد م
ا ز کویر ستان غر بت بی قرا ر وبی اما ن
بهر  آ ب معر فت نا لان و عطشا ن آمد م
 
از دیوان صهبای عشق اثر صدیقه اژ ه ای
 
مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

[ دوشنبه 92/6/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها. شمادنبال آرامش هستید.آسایش دریافت میکنید.شما همچنان تشنه ی سرگردان درکویر برهوت دنیا هستید.سراب رابجای آب باور میکنید

.آی آدمها..بخاطر همین است .که هیچگاه طعم گواری حقیقت آب یقین رانچشیده ایدوهمچنان سر گردانید می پرسید آب کجاست ؟سرابهای دنیا فراوانند وچشمه آب گوارای دین باید بگردی زحمت بکشی تاپیدایش کنی .آی آدمهاشما دنبال آرامش میگردید تا آرام گیرید ومعنی واقعی حیات خود را درک کنید اما آسایش گاه را به شما نشان داده وسراب تا جایی که تفاوت خوش بودن زندگانی رابا خوشگذرانی افراطی عوض نموده وتفاوت آب وسراب بسیار مشکل شده است آی ادمها دلتان روشن وپر امید باد جمعه خوبی وروزهای خوبتری داشته باشید

اثر -                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                                       

 

 


[ جمعه 92/6/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پاییزفصل رنگهاوزیبایی هاست.فصل تنبه وعبرت گرفتن است .فصل تغییرآب وهواست فصل آماده شدن برای زمستان است .فصل خداحافظی با.باغبان گل است فصل کوچ کردن پرندگان است .فصل دروکردن گندم است. فصل چیدن میوه ازباغهات .فصل برگ ریزان .وزیدن بادخزان است .فصل خانه تکانی مزارع وباغهاوتاکستانهااست .وقت خندیدن اناربرسرشاخسار است .درپاییزآنچه را کاشته اند به بهره نشسته تماشای گل برسرشاخسار جهان میشود شادوامیدوار  رنگ خزان رنگ نشاط است. زرد مفرح ومناز پاییز می آموزم از برگهایی که روی سنگفرشهای خیابان بادتکانشان میدهد.  کجا. رفت آن زیور زیبتان چه شدآن نشاط دل انگیزتان پاییز وانسان یک نقطه اشتراک دارند. ثمره پاییز میوه های شیرین وگلهای باطراوتی است .که در بهار جوانه زده وبه شکوفه نشسته اند .وثمره پاییز عمر انسان فرزندان دلبندی است. که تربیت نموده وبه جامعه تحویل داده است. باغبان کشاورز رنج بسیاربرند. والدین نیز رنج فراوان برای گلهای زندگی خوشا .برحال باغبان کشاورزی که محصول خوب ببارآرد وخوشا برحال والدینی که فرزند خوب شایسته دارند.وپاییز درایران معنای دیگری داردبهارشکوفایی نوباوگان فرزندان دلبند این مرزو بوم است .فصل باز شدن مدارس ورنگین شدن خیابان وتحرک نشاط درخانه هابرای رفتن به مدرسه وآموختن علم ونوشتن حروف پ. پاییز. پیروز پیکار. پیام. پیوند. پرواز.پندار.پایه. پرچم و.....که هرکدام گلی ازباغستان زبان فارسی هستند .در ایران پاییز بسیار زیباست یک سبدازمیوه های پاییزی تقدیمتان

اثر صدیقه اژ ه ای                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/6/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

جگرگوشه پاره تن . نورچشم عزیز دل . عزیزبابا درمورد فرزند است بطور کلی دختر وپسر برای والدین ازنظر دوست داشتن یکی هستند. امادرعرف خورده فرهنگهای مختلف دختر را سربار وپسر را سرمایه وعصای دست دانسته ودر مورد هزینه جهیزیه واین که دختر مال مردم است نظر هایی وجود دارد اما در این عصر که تحصیلات وشغل وهزینه برای دختر وپسر نزدیک بهم می باشد همچنین تربیت وکنترل ونظارت والدین برفرزندان امری مشکل به نظر میرسد همچنین شغل وازدواج بسیار سخت تر ازگذشته شده است امااینها نمیتواندروابط بین والدین وفرزندرا مغشوش نماید.بخصوص وقتی فرزند ازدختر وپسر مورد توجه وعلاقه والدین قراربگیرند وپدرومادر برای آنان وقت بگذارند.بی توجهی به فرزند ودرحاشیه قراردادن آن عواقب ناپسندی بهمراه دارد تا جایی که دختر وپسر نوجوان جذب دوستی های غلط بیرون از خانه میشود وچون محبت از خانواده ندیده مورد سوئ استفاده افراد فریبکار فرصت جوقرار میگیرد بروالدین است که باتمام وجودمراقب روابط عاطفی باهمدیگر وفرزندانشان باشند .در نظر سنجی از تعدادی جوان اکثر از بی محبتی والدین بخصوص پدرخود ناراحت بودند میگفتند وقت خواب بخانه می آید مسافرتهای شغلی کارچند شیفت وگاهی این را هم نگفتند خونسردی وبی اعتنایی را مطرح کردند.آنچه که به نظر میرسد نوع نگاه بزندگی است برخی گمان میکنند تنها رفاه مادی را فراهم کنند کافی است درحالی که فرزندگرمی لبخند وهم صحبتی گپ زدن با والدین رانیاز دارد امروز بیشترین انحرافات در نسل جوان از همین رفتارهای نادرست پدر ومادر نشات میگیرد جوانان دغدغه های عاطفی دارند کمبود همزبانی وهمدلی دنبال دوست میگردند چه کسی از والدین بهتر است اما بی توجهی بزرگ بدختران وبی مهری ظلم بزرگی است که خوشبختانه بانامگذاری روزدختر وتلاش رسانه ای این مطلب مورد توجه قرار خواهد گرفت دختران سرمایه های تربیتی معنوی اجتماعی فرهنگی و...هستند دختران امروز مربیان نسلهای آینده هستنددختری که ازعواطف والدین خود سیراب شود میتواند مادر ومربی شایسته ای برای فرزند خود وجامعه باشد

 ازآن گذشته وقتی برفتار پیامبر اکرم نگاه می کنی نهایت زیبایی وحسن رفتاررابا حضرت فاطمه زهرا س دارندآنهم در عصر تاریکی جاهلیت گرامی داشتن فرزند دخترا در قول وعمل نشان داده اند وفرمود هرکس دخترش را ببوسد بدخترش هدیه دهد برایش حسنه مینویسند

روز دختر مبارکباد                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/6/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از من سلام. برلب عطشان زنده رود    برقلب پاک وسینه ی سوزان زنده رود

برمردمان پرتلاش وهنرمند اصفهان      برشاعری که گشته پریشان زتده رود 

اثر صدیقه اژ ه ای                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/6/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دردانه ای که ثانی آنرا جهان نداشت     جز جان بپیشگاه خداارمغان نداشت

تنها نه گوشها نتوانند بشنو ند             شاعرهم ازبیان مطالب زبان نداشت

بین سه روز آنچه که اودرک کرده بود      هر گز توان دیدن اورا .زمان نداشت

از ضرب سیلی وشرر تازیانه ها            دیگر از آن رقیه قبلی نشان نداشت

ازبس برای حجر پدرگریه کرده بود         حتی برای پلک زدن هم توان نداشت

هرنکته این خطورزذهنش گذشته لیک 

در پیش چشم راس پدر را گمان نداشت

باتشکر از شاعر اهل البیت سید مرتضی منصوری    متخلص به آذین

مسول انجمن شعر وادب شیدای اصفهانی   صدیقه اژ ه ای

                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/6/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حضرت معصومه میلاد خجسته ات مبارکبادا

                                   چشمه ی نور

درجوارحرمت مرغک بی بال وپرم      چشمه نورتویی روشنی چشم ترم

حضرت فاطمه ای فاطمه معصومه     مادرمهرووفایی به چه کس روی برم

شهرقم ازکرمت گشته چو.گلزار نبی

هم خمینی زتو برخاست وشدراهبرم

مخزن علم یقین نور حقیقت به جهان       از توتابیده به عالم غزل ناب ترم

دست ماگیرکه محتاج توهستیم همه  دل شیدابتوخوش گشته بده بال پرم

 

تازه ترین سروده  اثر صدیقه اژه ای

                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/6/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی خوب بیندیشی وخودت وجامعه بشری راباافکار واعمالشان موردبررسی دقیق قراربدهی متوجه خواهی شدکه تمام مذاهب ساختگی دست بشربراساس خودبزرگ بینی وتوهم پدید آمده است توهمی که ازافکارشیطانی شکل گرفته نه اصول رحمانی والهی باورهای غلط وانگاره های جاهلانه تعصبات قومی قبیله ای ونژادی وگاهی سرقت ازادیان الهی رخ داده باکذب مفرط آن را بخود ودریافتهای الهویت شخصی نسبت داده اند وجمعیت بزرگ جهانی راازقدرت تفکر وتعقل منطق اصول انسانی دچارگمراهی نموده اند در هر عصر نه تنها بشر بدنبال صراط مستقیم نرفته بلکه در گمراهی بیشتری فرورفته وخود نمیداند احساس هم نمیکند بقول قرآن کریم لایشعرون است .اماشیطان باشیطنت ودقت هر کس را بفراخور باورها وبرداشتهاوطبع وطینتش شناسایی وسر شاخه هاراازدانه درشت ها انتخاب میکند. تا به دام خود بکشد ودایم اعمال آنها را جلوه وزینت می بخشد کارشمادرست است سر کرده هر گروه را خوب می فریبد ازجهل غفلت بشر سوئ استفاده میکند. هرچه غفلت بیشتر تورشیطان وزنجیر بردگی او برگردن ضخیم تر میگردد. تاجایی که فرد ناچیز ناتوان کم حافظه خودرا تامقام الوهیت میداند وبا بی معرفتی میخواهد پایش را جای پای خدابگذارد. آنهم چه موجود ذلیلی که نمیتواند طنابی راازگردن خود بردارد. ادعا زیاداست همچنین کاردیگر شیطان وسوسه کردن است ومظاهر فساد وگناه راآشکار نمودن البته بوسیله انسان اینها را انجام میدهد گاهی شیطان با فردباایمان که میخواهد وارد بدام انداختن شود خودش را رنگ میکند تا شخص به اصطلاح مومن را بفریبد تعصبات خشک را به اوالقائ میکند نه من چنین کاری را نمیکنم حجت خدا وامامش را تنها میگذارد تا به ذکر دعا محراب منبرش برسد قرآنها راسر نیزه میکند تا سست ایمانان را بدام بیندازد .گاهی از راه مشاور همدم به انسان نفوذ پیدا میکند چه افراد خوش نامی که در اثر همنشینی باشیطان صفتان دین ساز دروغ پرداز آبروودین از دست داده وخسر دنیا والاخره شده اند.در این عصر شبکه شیطانی باتمام امکانات خود را برای غفلت بشر بکار گرفته باید مراقب باشیم بدام نیفتم

اثر صدیقه اژ ه ای                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/6/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 427
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856621