سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

         

برای داشتن یک زبان سالم نخست باید مهارتهای لازم را بیاموزیم وآ نرا بکار ببندیم وقتی به زندگی وسیره امامان معصوم نگاه       می کنیم وآنرا مورد بررسی قرار میدهیم .می بینیم بهترین شیوه مدیریت زبان را بکاربرده اند .

همچنین خردمندان مصلحین وکار گزاران عرصه های خرد وحکمت ومعرفت دانش بشری اینان کسانی هستند که نه تنها الگو      هستندبلکه خودزبان شیرین هستی را شناخته وبااین شناخت مدارج عالی انسانی را پیموده اند  .

از طرفی فراوان کسانی که گرگ زبانشان را رها کرده وجان انسانهای بیگناهی را دریده اند وگاهی آتشی افروخته  

وفتنه ای خانمان برانداز بر پا نموده وقربانیان زیادی گرفته اند.

     باتوجه به پیش گفتار مدیریت زبان

     راهکار هایی ارایه میگردد

     ا-تزکیه نفس با تمرین وممارست

     2-بالا بردن درک وشناخت در زمینه فردی واجتماعی

    3-شناخت آسیب های زبانوکشیدن خط قرمز روی آن

    4-خوب گوش دادن به ندای وجدان

    5- توجه وتدبر در مورد پیامهای دریافتی از دیگران

    6-پایین آمدن از غرور نخوت وخود خواهی

    7-توجه به احساسات عواطف هیجانات روحی

    8- کنترل هیجانات درونی وعکس العمل

    9-تلقین به دل وعقل برای درک مفاهیم خیر خواهانه وخدا محوری

    10- پرهیز جدی از دروغ وتملق گویی

    11- تقویت اراده

    12-ارزش گذاشتن بخود وکرامت انسانی

    13-ذکر ویاد خدا را به دل جان تلقین نمودن

    14- مبارزه با منفعت طلبی شخصی وگروهی

               و...

                                         اثر صدیقه اژ ه ای  

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

  

       

    

 

 

 


[ چهارشنبه 91/1/30 ] [ 8:45 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش زمانی برسد که ملتها هوشیار ودولتها بیدار دست در دست هم بدهند وبا هم برای ساختن جهانی نوبدون تبعیض وفساد وفقر با

هم همرا ه شوند ستمگر دست از ستم بردارد همه آنچه را برای خود میخواهند برای دیگران بخواهند ارزشهای انسانی واخلاقی حاکم

برجهان شود انسانها ادم بشوند حرف خردمندان علماء .ودلسوزان دانشمندان موحد را ارج نهند نادانی غفلت از میان جوامع انسانی

برود دانش وآموزش وبهداشت صلح وامکانات برای همه باشد کشور جهان یک ودوسه و...نداشته باشیم پلیدی رباخواری دروغ کلاهبردای

زور گویی استبداد خود برتر بینی خود خواهی از میان برود مردم از بند اسارت نفس رهایی یابند هیچ سلامی بی جواب نماند بخل

وکینه انتقام زراندوزی تجمل گرایی به صفا وصممیت تبدیل شود زنان وکودکان آواره سرپناه پیدا کنند کسی از گرسنگی نمیرد وبه دختران

زنان تجاوز نشود همه برای رسیدن به کمال به همدیگر کمک کنند .

به من نگو این مدینه فاضله نشدنی است .من باور ندارم زحمت فراوان میخواهد وکار فراوان اگر توحالش را نداری این مشکل از خود

تواست واز خودما

                                                                                  اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/1/25 ] [ 1:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 خفاش اقتصادی این نوع خفاش در همه اقوام وملل یافت میشود .با این تفاوت که راههای مقابله با این پدیده عصر جدید مورد توجه

کارشناسان متخصصان وقانونگذاران  ومجریان احکام حقوقی مورد بررسی قرارمیگیرد .لیکن این خفاشها آنچنان مهارت استتار دارند که تشخیص

شان بسیار مشکل به نظر میرسد اینان به جان اموال مردم وبیت المال وغیره اهمیت نمیدهند تنها بوی بالا کشیدن وچپاول کردن را می فهمند این

خفاشان موجوداتی عجیب الخلقه هستند کوچک بزرگ آیین ملت آبروحیثیت سرشان نمیشود اینان خفاشانی هستند که در لباس زیبای انسان خود

نمایی میکنند رگه های اقتصاد جامعه را میمکند وشکمهای گندهاشان را پر میکنند در هر کجا که باشد رخنه میکنند نه رنج ودرد کسی را به نظر

می آورند ونه به عزت واقتدار ملی می اندیشند فقط شکم گنده خودشان را میفهمند این موجودات بسیار پلید هستند وباید پوست انسان وآدم

بودنشان را عوض کرد بوی تعفن آنان فضا را آلوده میکند .خوشا بحال ملتی که از این خفاشها کمتر دارد

 

                                                                               اثر صدیقه اژ ه ای

 

                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/1/25 ] [ 12:51 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

       

   وقتی به دور وبرمان فکر میکنیم

وتنها به فکر رفع ورجوع مسایل زندگی خودمی پردازیم تلاش وکوشش مقدسی را انجام داده ایم گره ها را یکی یکی باز کرده ایم

خانواده را ازمصایب ومشکلات نجات داده ایم قابل تقدیر وشکر وسپاس از خداوند است اما در کنا رخانواده خود خانواده بزرگ ملی را داریم آنها هم

عضوخانواده بزرگ ما محسوب میشوند نمیتوانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم عجله نکن نگو مگر من چقدر توان دارم وقت دارم

سری که درد نمیکند دستمال نمی بندند این خانواده بزرگ متعلق به همه ماهست ما زندگی اجتماعی داریم انسانیم وجدان

وعواطف داریم همه ماعضویک پیکریم بی تفاوتی نسبت به مسایل اجتماعی یعنی سسیتم عواطف وروابط انسانی ما دچار ام اس

شده نا کار آمد است ازطرفی وقتی فردی می اندیشیم وخودمان را از جامعه جدا میکنیم خودمان به آن رشد تعالی نمی رسیم

بیایید به رشد خودمان کمک کنیم ما عضو یک جامعه بزرگتر هم هستیم وقتی گرسنگی فقر فساد وجنگ قتل عام مردم در جامعه

جهانی توسط حکام زور گو اتفاق می افتد کودکان زنان بخاک وخون کشیده میشوند نمیتوان بی تفاوت بزندگی خود ادامه بدهیم لا اقل

بفکر آنها باشیم با نوشته هایمان و..آنها را یاری کنیم وبه بیدار شدن اذهان کمک کنیم

                                                                                       اثر صدیقه اژ ه ای

                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/1/22 ] [ 12:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 

                           در هر دوجهان شفیع ومولا زهراست      هم سرور فرش وعرش تنها زهراست

                           دردانه ی خلقت خدا   چشمه نور               از تا بش نور او دو عالم برپاست

                            الگوی تمام خلق در حسن سلوک         عالم همه قطره اند ودریا زهراست

                                                 از جام ولایتش چشیدی شیدا 

                                                 جان ودل تو فدای بانوی وفاست

 

 

                                                                اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/1/22 ] [ 12:27 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی کار برای رضای خدا شد.خیلی ارزش پیدا میکند دچار آسیب نمیشود منحرف نمیگردد کم کاری نمیشود غرور منیت در آن راهی

پیدا نمیکند خودخواهی جایی ندارد برعکس تمام بلاها از آن کاری است که منفعت شخصی گروهی درآن ریشه میکند وآنوقت تمام

افکار شیطانی در خلل وفرج آن رسوخ میکند واختلاص میلیاردی وتوطئه خیانت جنایت کلاهبرداری وغیره او را به فساد وتباهی میکشد

وقتی کار برای رضای خدا باشد طعم شیرین آرامش روانی آن به تمام آسایش دنیا می ارزد .وقتی کار برای رضای خدا باشد با برکت

است کار برای خدا دفع بلا میکند ودوام واثر آن باقی میماند

                                                                                        

 

                                                                            مدیروبلاگ  شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/1/21 ] [ 11:9 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روزهای خوش نفس کشیدن.روزهایی که هواپراز عطر گلها واکسیژن است روزهایی که روز دعا وخدمت

ومحبت ومهربانی وتغییر وتلاش کار است وکار یک عبادت است روزهایی که شادابی وطراوت دارد توی چهره مردم  لبخند وآرامش است

ومن در بهترین مرکز برای خدمت به مردم کارم را مقدس وعزیز محترم میدانم وچقدر شادی نشاط را کادوپیچی میکنم وبه جوانان وخانوادهای آبرومند تقدیم میکنم وما من ودوستانم چقدر خدارا شاکریم وچقدر راضی هستیم راستش برخستگی وسستی چیره آمده ایم

                                                                   اثر صدیقه اژ ه ای

                                                         مدیر وبلاگ   شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 91/1/21 ] [ 10:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی صاعقه میاد تر وخشک را با هم میسوزاند .به هیچکس رحم نمیکند .با کسی شوخی ندارد نمک گیر کسی نیست .گاهی صاعقه

آسمانی هست جنگل وموجودات توی آ نرا نابود میکند. نمیگوید این آهو هست آن گرگ اما صاعقه های زمینی همین وضع بی بند وباری که

نهایت بی حیایی است از راه آمده داره همه را به آتش خودش دچار میکند شماچه کسی را سراغ دارید .که غم اندوهی ومصیبتی وتلخی

به او نرسیده باشد .سنت خدا واقعا در این عصر دارد کار خودش را میکند. سنت املائ نعمت فراوان  ومرگ حوادث ناکامی هم

بسیار چقدر دختر پسر از سن ازدواجشان گذشته روی دست بابا مامان مانده اند چقدر ازدواج کرده ها دارند از هم جدا میشوند

اینهاصاعقه زمینی است بلای بزرگ تا کنون بدترین درد سرطان وام اس بود. ولی حالا باید بگوییم بدترین درد بی بند باری فساد اخلاقی

و...است باید بخدا پناه ببریم همه ما در این صاعقه دچار عذاب خواهیم شد

                                                       اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/1/16 ] [ 11:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی بارون میاد نفسهای هوا عمیق تر میشه نفسهایی که به زمین جان تازه میبخشد این باران .باران حیات دوباره .زندگی جدید است

زندگی سرشار از عشق ونوید قدم زدن زیر هوای بارانی چه کیفی داردبیا بریم کنار زاینده رود قدم بزنیم وخدارا شکر کنیم که اگر باران نیاید

غبار دلمردگی برشهر ودیارمان مینشیند بیا زیر باران خیس خیس شویم وقطرات باران را ببوسیم وبرچشم بگذاریم بیا با به تماشای جوانه

زدن خوشه های کندم برویم وبه شکوفه های گیلاس سلام کنیم بیا زیر باران خود را تطهیر کنیم وبه دشت لاله ها ی ارغوانی برویم ونماز

شکر بجای آوریم  بیا جمال طبیعت را به تماشا بنشینیم واز آن فیض کامل بریم

                                                           اثر صدیقه اژ ه ای   

                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ چهارشنبه 91/1/16 ] [ 11:4 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 اگرشما خودت را لابلای میلیارد ها انسان وتیلیاردها موجودات دیگر درعالم گم کردی و توشهرهای بی پناهی وکوچه های

ظلمانی عالم سرگردانی .یقین داشته باش یکیتوراداره میبیند وبروایتی پنج تا دارند تورا هر کجا که میروی رصد میکنند

وباتوهستندمطمئن باش یک سایه هم همراه توهست .این را به باورهای قلبت بفهمون .تودنبال چی هستی چرا ؟داری به طرف پرتگاه

میروی دست نگهدار چشمهات را باز کن .آیا تا حالا پرسیدی از خودت کی هستی چرا ؟نمیخواهی خودت را ازظلمات عالم نجات بدی

دستت گذاشتی تودست شیطون ووداری بدنبال اون میروی تا جهنهم اگر تورا بسوزانند بازهم نمیفهمی واین ناشی از فکر خرابت داره ارر

میده توسرت چی میگذره .هیجان ارضائ نفس .عقلت را یک جایی گرو گذاشتی اونم از تودزدیده فرار کرده نمیخواهی بدونی

این وضعی که من از دخترها وپسرها دارم میبینم عاقبت خوبی نداره بیچاره ها تودام صیادان بدون مرز افتادند

 

  اثر صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/1/16 ] [ 10:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 454
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856648