سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رمضان فرصت نابیست برای من و تو. فرصت بال در آوردن ما فرصت رفتن از این دلتنگی وبریدن ز همه غیر خدافر صت شاد شدن آزا دی پر گشودن به سوی عرش خداست   وچه ما هی چه بها ری که پر از عطر صفاست همه دلهاپر نور چهره ها ی خندان روی لبها گلسرخ صلوات وفضا لبریز یا الله است یا محمد همه جا پر خیر و بر کات  ما ه نیکی و وفا ماه یا ری خلق .ماه شب بیداری ما ه هشیاری ما وجدا گشتن .  از هر رنگ و ریاماه قرآن و دعاماه ایثار کمک ماه عشق و امید رمضان بهترین ما ه خداست همه با هم مهمان بر سر خوان کرم .کرم وجود و سخاست ما ه خود آگا هی وسرودن غزل شیدایی از برای مولا ست از برای مولاست  

                                         بهترین ماه 

                                                                                                                                

               بهترین ما ه خدایی رمضان                  مظهر فیض عیانی رمضان

                روح تو  سبز تر از صبح بهار                 تو حیات دل و جانی رمضان

                تو بهشتی صفتی خانه امن                همدم روز و شبا نی رمضان

               ماه جشنی سروری نشاط                  سر بسر روح نهانی رمضان

                 شب قدر تو ندا رد قیمت                   گوهر هر دو جهانی رمضان  

                                                                                                                         شیدای اصفها نی

              رمضان ما ه فرود آمدن آسمان بر زمین و زمینیان  


[ شنبه 88/5/31 ] [ 10:3 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در کوی دوست منصب وعنوان نمیخرند   کبرو غرور رخوت و طغیان نمیخرند      اسدلله امینی

 

در این جهان پراز شور و شر چه با ید کرد   به غیر خوردن خو نجگر چه باید کرد    شهیر اصفها نی

وا ژ ه ها یم تو را ردیف شدست ا ول قصه با تو می آیم  

روزگا رم همیشه شب زده است آ فتابم چرا ؟نمی آید                                خروش اصفها نی

گفتا زچه رو در انتظار فر جی    گفتم به حدیث بهترین اعمال است                 قا نع

خود را بهر مقام چو باور کند کسی         در ذم کجاست که باور کند کسی      سرور اصفها نی

عمریست که دلداد ه کو یت شده ایم  میخا نه نشین مست سبو یت شده ایم     مانی

رسید ه ما ه عشق ومهربانی                  نزول نغمه های آسما نی                آرزو در ویشی

پنج شیر است دره ای دلگیر                     از غم ومرگ آن دلاور شیر                مژده

تو ایدل چه خو اهی از این روزگار               خردورزی و عا شقی بیقرار              شیدای اصفها نی

 دلها چه  دلگیر از فراق کل جهان در اشتیاق  

بیند مگر روی تو را ای یوسف زهرا ی ما                                                      لیلا عسگری  

ای آ یینه از نگا ه تو رنجیدم         انگار که از دیدن خود تر سیدم                     پروین        


[ شنبه 88/5/31 ] [ 9:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نخبگان وا قعی کسا نی هستند که با تمام وجود از مال و جان نفسها یشان در اعتلای نظام مقدس جمهو ری اسلامی ایران در هر کجای عالم که هستند تلاش می کنند وخود را وقف خدمت به مردم

 نمو ده اند نه کسا نی که صدقه سر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کسب آبرو وحیثیت نموده تا از پرتو آن با رخود را ببندند و بر گرده این ملت شهید داد ه وآزمو ده سوار شوند وبار بیشتری را ببندند آنان    شیادانی هستند که خو درا به رنگ نخبگان رنگ کر ده اندانها کسانی هستند که با دشمنان این نظام ولا یی همراه هم صدا شدند وخط قر مزی در تا ریخ سر افراز این ملت روی خود کشیدند ومردم بیدار هشیار این ملت آنها را شناختند  -     اما دنباله  مطلب آمو زش مدیران کسانی هم هستند که با را بطه پست میگیرندکاری به اهداف بلند نظام ندارند چند روز ه پست خود را میبینند وآنرا از جانشان بیشتر دوست

 دا رند وبرخی هم میترسند اگر دنبال کار حقی را گرفتند با سفارش فلان .. پست خودرا از دست بداهند  این ساختار یک سا ختار بیما ری است که در این دو ره بیش از پیش با ید به آن توجه شودتااین دل شیدای خدا وخلق را شادمان کندوشهیدان سر فرلز جانبازان ایثار گران جها دگران روح بلند حضرت امام ومقام معظم رهبری وآزادگان عزیز وهمه ملت نستوه را راضی خشند نما یند ضمن این کهبه تخلفات اداری هر سازمانی به طو ر جدی رسیدگی شودنه اینکه نا دید ه گر فته شود       شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 88/5/25 ] [ 1:1 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در دوره های گذشته بامشکلا تی روبرو شدیم که بسیار نگران کننده بودباپی گیری و بر رسی متوجه شدیم که مدیران کل وریاست ها وسر پرست ها باحکم سمتی که در یافت کرده اکتفا نمو ده بدون اینکه آمو زشی در راستای اهداف وتوجه به موانع ورسیدگی کامل در رابطه باپرونده ی

 مرا جعین بنمایندسفارشاتی را چشم گوش بسته تنها با سفا رش از فلان سمت در سازمان دیگر پذیرفته وخودرا ملزم به سفارش آ ن دا نسته ووقتی پیشینه وتلاشهای دوساله را که در پرونده

با یگانی شده همان اداره وسازمان دولتی نشان میدادیم تنها شهردار ویا مدیر کل سرپرست اظهار ندا مت کرده که ازاین مو ضوع بی اطلاع بود وتا زه ایشان باکسی که رو در بایستی داشته باز هم پا فشاری نمود ه واهمیتی به حق محوری واجرای عدالت ننمو ده اند که در این راستا بسیار نگران کنند ه است ویقین دا ریم اگر آموزش کادرهای کلیدی برا ی آنان الزامی گردد کمتر از این اقدامات خام که سبب نارضا یتی احاد مردم ولایت محور خواهد شد ورییس جمهور محترم به برنامه هایی که در انتخابات اعلام نمود زود تر خواهدرسید واحساس امنیت روا نی واعتماد مردم بیشتر خو ا هد شد


[ یکشنبه 88/5/25 ] [ 12:29 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر در مدا رس دنیا بجای حفظ کردن تا ریخ آنهم تنها برای گرفتن نمر ه قبولی کارگا هی تشکیل میدادند در بار ه عبر تهای تاریخ نسلهای آینده فکر دیکتا توری وزور گویی از ذهن وسرشان بیرون میر فت چرا ؟به عوا قب شوم آن پی میبر دند ولکه ننگی که در اذهان از آنها بجا میگذاشت.

                                              در این عصر

راستی تا کنون به این توجه دا شته ایدکه در این عصر چند تا دیکتاتور را دیدید که با خفت و خاری سقو ط کردندوچیزی جز ننگ ابدی و به نا بود کشیدن انسانها ی بیشمار از خود بجا نگذا شتندشما برگها ی زرین تا ریخ را مرور کنید به آن بیندیشید مبا دا که حب وبغضها شما را براهی بکشد که دیکتاتور ها رفتند

                                            بهترین تا ریخ نویس

بهترین تا ریخ نویس اعمال کردار گفتار رفتار خود شماست راهی که بر میگزینید وانتخابی که انجام میدهید

چه بسا تا ریخ زندگی خودرا خوب آغاز میکنید ولی سر انجام آنرا اسفناک بپا یان می رسانیدوخوببهایی را که دا شته اید ندا نسته پا یمال میکنید عقل وخرد میگوید که در آغاز هر کار ببین که چگونه

 میخو اهی ومیتوا نی با بهترین حالت آ نرا بپایان برسا نی                شیدای اصفها نی


[ سه شنبه 88/5/20 ] [ 10:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بار خدایامن چیزی ندا رم که بتو هدیه بدم در حالی که تو همه چیز به من داده ای تو با این بخشندگی عطو فت و مهر بانی مرا به خو ا سته هایم رسا نده ای اما من که عا جز وناتوا نم حتی از به جای آوردن شکر یکی از نعمتهای تو  .منی که پر تو قع هستم هر لحظه بهانه ای تازه از تو میگیرم واز تو چیزی

 میخو ا هم

وتو با صبوری صدایم را میشنو ی ونوا زشم میکنی واشک چشمم را پاک میکنی و آنگا ه منهم ما نند کودکی معصوم با اعتمادتوکل بر توسر بر دامان پر مهرت میگذا رم و به خواب میروم در خواب هم مرا رها نمیکنی

و شیرینی محبتت را به من می چشانی مرا بباغها ی پر گل و سفر های رئو یایی میبری ومن آنجا هم میگو یم خدا یا میخو ا هم چیزی بتو هدیه بد هم و تو به من میگو یی ای بنده سر کش من فقط به آنچه گفته ام عمل کن آنهم برای خو دت نه من ومن شرمنده میشوم بیدار میشوم وضو میگیرم و به نماز می ایستم که تورا راضی کنم اشک میریزم به خا طر اینکه دستم خا لی است ومی فهمم که تو چقدر بی

 نیا زی

ومن نیا زمندبا دلی شکسته صدا یت میزنم وتو لبخند میزنی و میگو یی اگر میخو اهی نما زت را بپذیرم اعمال وکردار و اخلا قت را دریاب  به آن توجه کن ومن تمام همتم را بکار میگیرم تا مطابق خو استه تو عمل کنم وتو باز میگویی کردار واخلاق                                                           شیدای اصفها نی


[ دوشنبه 88/5/19 ] [ 3:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

راستش ازخدا که پنهان نیست برات بگم چند سالیه که دارم توی دفتر م برای آقاحضرت صا حب زمان

 نا مه می نویسم وبا او حرف دلم میزنم اینکار خیلی به من تسکین میده اما هر بار که نا مه مینویسم با

 تا ریخ مخصوص هما نروز خیلی به من کمک می کنه که متوجه بشم چقدر ازاون مشکلا تی که داشتم حل شده چند وقت پیش بود که دیدم مشکلی برام نمونده که حل نشده با شه البته گمان نشه که درخواست های من چیزهای ساده ای بو ده از بیما ری گرفته تا ...آخه میدونی چیه اقای ما خیلی خیلی

مهربون دلسوز آگا ه از همه چی با خبره همین حالا دا ره اشکهایی را که از عمق دلم تو چشمام جمع

 شد ه می بینه آخه اون صاحب عالم و همه ی ما به اون تعلق دا ریم اون مارا حتی بیشتر ازخود ما دوست دا ره را ستی شما وبلا ک نو یسها بگین کدام وقت به اون ابراز محبت وعشق کردین بی جواب موندین فکر میکنین چه کسی تا حالا آب رو آتیشهای دا خلی و خا رجی ریخته و...البته بعضی ها تا میای اسم آقا امام زمان را ببر ی زود یه انگ میزنن در حا لیکه عشق بامام جزءذات این مردم با صفای ایران شد ه و  با تمام وجودشون ایمان دا رند امشب میگم آقا جون کمک کنید تا ما ملت ولا یی به یاری خدا بتوا نیم زمینه سا ز ظهو ر شما باشیم آقا جون دست ظلم فساد را از سر این مردم کم کنید. شیدای اصفها نی


[ جمعه 88/5/16 ] [ 1:46 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای ماه جهان آرا    خورشید جهانتابی   طه تویی و یا سین    وقت است که بازآیی

هم نوری و هم شوری       هم شوق به جانهایی       ای همدم تنهایی   تو آیت عظما یی

هم یوسف زهرا یی    محبوب دل ما یی        شمشیر علی برکف     در عدل تو مو لا یی

 هم صور سرا فیلی     هم محشر کبرا یی     هم کفر و ستم سوزی    هم منجی دنیا یی

شهد شکرت بگشا     هر آنچه تو فرما یی      ای بت شکن قائد    ای نفس مسیحا یی

فر یاد رس خلقی       وه وه که چه وا لا یی    تونور دل ما یی       وقت است که باز آیی

بنیان کن غمها یی      از وا دی بطحا یی      ای لاله صحرا یی          مر دیم زهجرا نت

تو نوحی و مو سا یی    هم  منجی دنیا یی     هم قاسم عقبا یی    وقت است که باز آیی

                                                                                   از کتاب آتش مهر  

                                                                                         شیدای اصفها نی

                                                                        


[ پنج شنبه 88/5/15 ] [ 7:39 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نیمه شعبان مبا رک بر همه           بر نامه ویژ ه انجمن مددکاری حضرت رقیه خا تون اصفهان

و انجمن شعر و ادب شیدای اصفهانی

 

سلام برمنجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل به مناسبت میلاد ججسته امام زمان عجل الله

1-ختم پنج دور ه قرآن کریم جهت سلامتی فرج ایشان در شب نیمه شعبان

2-مراسم دعای توسل

3-جشن ومولودی خوانی

4-تو زیع سبدکالا به خانوا ده های ایتام وکم در آمد

5- اهدا ءکتاب به کودکان محروم

6- برگذاری شب شعر انتظاربا جمعی از شعراء

7-هر روز 2 رکعت نماز برای سلامتی و فرج امام زمان عجل


[ پنج شنبه 88/5/15 ] [ 7:20 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چه اقتدار شکو هی دوباره بر پا شد       زمین خفته بجوش آمد و چه غوغا شد

بروز جمه خرداد بیست و دوم  ماه         هزار چشمه بجو شید و رود دریا شد

گسست بند تعلق ز چهر های نفاق       پیام ر هبر خو د را شنید  و پو یا شد

شناخت را ه حقیقت چو ملت نستوه       ستو ده مرد عمل را و دیو رسوا شد

به جوش آمد ه خون هزار لاله  سرخ        چو ر سم راه ولایت دوبا ره احیا شد

شکست پشت فریب و ریا و بانددروغ        نتیجه ثمرش شهد جان و دلها شد

میان ظلمت عالم شکو ه ملت  بین       که چون ستا ره در خشیدماه  دنیا شد

 

مبارک باد این تنفیذ تایید                                                                    شیدای اصفها نی


[ دوشنبه 88/5/12 ] [ 2:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 456
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856650