سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

توجه به مشکلات پیش روی زنان امری بدیهی است . آنطور که شایسته است تاکنون انجام . ویا بهتر است بگوییم به آن نپرداخته اند

بااینکه نقش زنان درکلیه امورازفرهنگ واقتصاد ومسایل اخلاقی .تربیتی ودینی وسیاسی نقش بسیار اثرگذار است .

در ایران

زنان دردوران قبل از پهلوی ودر دوران ستمشاهی وهم اکنون فراز ونشیبهای فراوانی را پشت سرنهاده اند وهیچگاه همچون این زمان ازآزادی فکرواندیشه برخوردار نبوده ولی این کافی نیست.

کاروتلاش برنامه ریزی منسجم تری را می طلبدبابکارگیری ذهنیت خلاق وتوانمندسازی آنان میتوان بناوغنای فرهنگ ایران اسلامی قوام  بخشید

در تحکیم نهاد خانواده تربیت نسل نو. ودر عرصه های گوناگون به شایستگی آنان ارج نهاد 

نکته قابل تامل اینکه نظام حیاوعفاف رابامیل ورغبت ودرک ارزش آن دریابد

وبه بی ارزشی بی بندوباریهای موجود پی ببرد. واین را بلحاظ سلامت وامنیت واعتماد وتسلط برخویش تلقی نماید

اگربه قبح بی بندوباری جلوه گری های خود پی ببرد .خوب بیندیشد چرا ؟باید خود را بازیچه دست قرار دهد با چه فکری به اونگاه میکنند. آیااین ارزش داردجنبه انسانی او چرا ؟داردنادیده گرفته میشود.

این را تعداد معدودی اززنان دردنیا متوجه شده اند چرا ؟برخی فکر میکنند پوشش زن عقب ماندگی است این به نفع چه کسانی میشود چه کسانی این را شایع کرده اند

به نظر میرسد خود زنان هم بی تقصیر نیستند .

اما حجاب واقعا امان است حایل است حجابی که باطنش حیاباشد نه عوام فریبی نه اجباری وتحمیلی برای تغییر نگاه وانتخاب صحیح همه از مرد وزن باید همت کنند.عزت ومعصومیت جامعه را پر.رنگتر از قبل کنند حجاب نباید یک پوشش سطحی تلقی شود. اخلاق ورفتار نظافت ادب وکمال بانوی باحجاب باید در آن متجلی گردد

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/5/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدانم تورا چه بنامم توچقدر خوبی چقدر صبوری چقدر بخشنده ای نمیدانم کیستی فرشته نیستی.نمیدانم فراتر از آدمهای امروزی هستی دردنیا عجب دل مهربانی داری نمیدانم تورا چه بنامم برخودرنج را هموار نموده ای بارمشکلات را بردوش میکشی تادیگران را خوشحال کنی .ومن بارها شاهد بوده ام حتی به کسانی که محبت نموده ای ویاریشان کرده ایدر محبت تورا ندانسته وپا روی آن گذاشتهاند اما توخیلی زود از آنها گذشته ای وبا لبخند مهر به آنها نگاه میکنی کینه ی هیچکدام را به دل نگرفته ای همیشه میگویی نمی ارزد این دنیا وعمر کم اند به کینه ورزی ودشمنی نمیدانم .تورا چه بنامم اگربگویم تو فراتر از فرشته ای بگزاف نگفته ام چون توداری روی زمینی نفس میکشی .که هرکس دارد ساز خودش راکوک میکند برای منافع خودش وحزب گروهش سرودست میشکند. اما تو.نه گروهی داری ونه میخواهی خودت را ازراه پاکی که درپیش گرفته ای جداکنی. ومن شاهدم حتی نزدیکترین ها حسرت تورا میخورند وتومیخندی ومیگویی همه میتوانند انتخاب کنند آزادندوتومیگویی پا روی نفس بگذار تاراحت نفس بکشی .من .این .آن .همه عبدخداهستیم. بایدتلاش کنیم خود را به اونزدیک کنیم .فقط همین .اما من میبینم توچه وقت و انرژی صرف میکنی تا به ما وهمکاران دوستان این را تفهیم کنی. اما مثل اینکه پنبه در گوشایمان جاخوش کرده وتورنگت از فرط خستگی می پرد وبه ما نگاه میکنی وآه عمیقی میکشی ومیگذاری ومیگذری وچه ظلمها که در حق توروا داشتند واذیت ها که نمودند وتوایستادی ومقاومت کردی اما حرمتها را نگه داشتی توبرای همه انسانها حرمت قایلی از هر رنگ مذهب وآیین ومن فهمیدم توکیستی تو عاشقی هستی که سرازپا نمی شناسی درره محبوب بی همتا وآیین محمد پیرو آیین زهرایی مرا ببخش دلم برای خوبیهایت تنگ شد. چقدر زیبانگاه میکنی این شبانه رانوشتم دعایم کن

  اثرصدیقه اژ ه ای                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/5/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای کاش کمپ یامکانی در شهرهای بزرگ وجود داشت که زنان دختران بی خانمان در آن سر پناهی خیلی کوچک ساده داشتند واز بیمه های معمول برخوردار میشدند تا در جامعه دچار مشکل وآسیب نشوند .زنانی فاقد هر گونه در آمد. مطلقه .شکست خورده در اجتماع  رها شده اندبرخی هم همسرانشان رهایشان کرده ومدعی هستند. خبری از آنها ندارند. اینان دارای فرزند هم هستندخود را بهر کاری میزنند تا تا شکم خود وفرزندان خود را سیرکنند آنها شکم خود راسیر کرده امااز داشتن پناهگاه امن هزینه زندگی فرزند ونداشتن پول رهن واجاره جدا رنج میبرند در کنار این مطالب فاقد هر حامی دلسوز ومشاور راهنمایی هستند ایکاش متولی این امر بطور آشکار مشخص می شد تا این قشر آسیب پذیر میتوانستنداز حقوق انسانی خود بهرمند گردند.اینان فاقد هر گونه اعتبار در اجتماع هستند

اثر صدیقه اژ ه ای                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/5/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بچه ها دوست داشتنی زیباترین وتودل بروترین موجودات عالم هستند.الهی. هیچ خانه وکاشانه اجاقش کور نباشد .بچه هامنبع انگیزه وعشق وامید هستند. بچه ها مظهر پیوند ونقطه اتصال بین پدر ومادرند خشونت بابچه هاوبهره برداری بیگاری کشیدن ازآنها بدترین کارهااست. دل بچه هاآیینه صداقت است نگاهشون پاک بی آلایش است. بچه های امروز آدمهای بزرگی هستند. باجسم کوچک عقل بچه های امروز فهم آنها سخنان آنها نگاهشون بزندگی گاهی آدم بزرگ هارا به تعجب وامیدارد.آنها عاشق فهمیدن هستند. اگربازبان خودشون باآنها حرف بزنی خوب می فهمند.وقبول میکنند.ازدروغ شنیدن بیزارند.اعتمادشون راازدست میدهند.بچه ها مهمترین سرمایه والدین وجامعه هستند. آنها بنوع نگاه کردن شما حساس هستند.دوست دارند به حرفاشون گوش بدهید. همه بچه خوب هستند امابه مرور زمان وتربیت والدین درآنها تغییر ایجاد میشود .بذررفتارواخلاق راوالدین تودل پاک آنها می پاشند مادری که تند خوکم حوصله است پدری که خشن بی تفاوت است .بزرگترین ظلم را درحق فرزند خود میکند. پدران مادران جوان مهمترین وظیفه اشان تربیت فرزند است. 

      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی       تصاویر دیدنی و زیبا از نوزادان


[ شنبه 92/5/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سالها بود که برای هرکاری وقت کم می آوردم سر هرکاری توجیح می کردم وقت ندارم آنروزها هم تحصیل میکردم بعد هم سر کلاس وازدواج خانه داری خرید. همسر داری رفت وآمد فامیلی مسافرت وهزار کاراز پیش تعیین نشده بااین حال از خیلی کارها عقب میماندم ونمیدانستم چرا ؟تا اینکه چند سال پیش برای زمان وفرصتی که دارم برنامه ریزی کردم وکارهای اصلی رااز فرعی جدا کردم.بااولویت بندی واین کمک شایانی به من کرد هر روز وشب وتمام اوقات برنانه ای برایش قراردادم .ساعت شش تا هفت عصر رابرای ورزش پیاده روی ساعت هشت ونیم شام البته فصول سال وسرد وگرم شدن هواجابجایی دربرنامه ایجاد می کرداما مهم اولویتها بودند که شناسایی شدند وهر روز انجام می شد .ساعات نماز وعبادت از اصلی هاورسیدگی ومدیریت منزل وفعالیتهای مددکاری واجتماعی ومطالعه در عرصه های فرهنگی اجتماعی دینی تدریس مفاهیم قرآن ورفتن به کلاس زبان ازاولویتهای هر روز من هستند تشکیل جلسات مشاوره دینی وبرگزاری جلسات دعاوانجمن شعر وادب همچنین میهمانیهای دوستانه وفامیلی صله ارحام و..بااین حال هر مشکلی برایم آسان وهر روز سر ساعت هشت هیچکاری از امور منزل نیست که به زمین باشد ودردفتر انجمن هم چنین است هرکار همانروز انجام میشود مراجعه کننده ای از مانمیشنود برود یکروز دیگر مراجعه کن تصمیمات درمانی کمک رسانی حتی المقدور همانروز انجام میشود مگر مراجعه کننده جدید که به تحقیق نیازمنداست .اداره یک مجموعه ومدیریت بخشهای کارآفرین دانش آموزی مددکاری مشاوره کلاسهای آموزشی واجرای طرح حای پزوهشی با اساتید دانشگاه نوشتن معرفی نامه انتشار نشریه محلی وبلاگ نویسی وسرودن شعر هرکدام بوقت خود انجام میشود وگاهی وقت هم اضافه می آورم در حالی که بسیاری از مردم بادیدن دوستشان میگویند باور کن نرسیدم زنگ بزنم آقا به همسرش میگوید فرصت نکردم سفارش تو را انجام بدهم خانم به آقا میگوید از صبح تا ظهر خرید بودم ناهار نرسیدم تهیه کنم وهزاران بهانه گاهی اغلب مردم با موبایل ساعتها وقت تلف میکنند وبرنامه های دیگر رانادیده می گیرند بسیاری از جوانان کوچه وخیابان گردی هدفشان شده وزنان میانسال مردان میانسالی که توانایی های خود را بدست فراموشی سپرده ولذت زندگی را در بیکاری وبی فکری جستجومیکنند یک زندگی کمرنگ وکسل کننده دارند اکثر نا امید هستند

اثر صدیقه اژ ه ای                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/5/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از وقتی یک ریگ رفت کف پام وبه پام آسیب رسوند باخودم تصمیمی گرفتم هر قدمی که برمیدارم مواظب باشم ونذر کردم. که اگر. ریگی راجلوی راهم دیدم بکنار جاده هدایت کنم تاپای کسی دیگر مثل من دچار درد نشه واز همه مهمتر این را یک خدمت درجهت رضای خدا برای خودم میدونم اما بایک موضوع جدی دیگر روبرو شدم. که خیلی خوشم نیامد. واین که ته سیگار های فراوانی که توی پارک وخیابان افتاده واین واقعا نگران کننده است همین توجه مرابرآن داشت تارفتارهارا مورد بررسی قرار بدم. راستش آقا پسرهای جوان مردان پیر ودردرجه اول وبعد هم بقیه اما توخانمها ندیدم کسی را که سیگار بکشد. وبه خصوص استعمال سیگاردرفضای مفرح پارک وهوای تازه مرابیشتر متاثرکرد.هوایی که حق همه مردم است . با دود توتون آلوده شده وهر رهگذر به اجبار اون رااسنشاق میکرد وهیچکس هم توجهی نداشت وسیگاری ها هم که اینقدر به اون فرهنگ نرسیدند .که دارند حق نفس کشیدن در هوای پاک را از همشهری های خودشون میگیرند .

.ایکاش در فضای سبز سیگار کشیدن ممنوع می شد وایکاش این هایی که دارند سیگار میکشند دست از اشتباهشون برمیداشتند .سرگرمی ولذت واقعی را درورزش وبرنامه های بهتری جستجو میکردند.

ایکاش یک روز جشن سیگار سوزی به طور نمادین انجام می شد

  سیگاری هانرفتند توی آینه خودشون را ببینند رنگ زرد لبهای سیاه و..چطور یک عقل سلیم میاد دستی دستی خودش را بکام بیماریهای مهلک بیندازد اونم با این وضع دارو ودرمان هزینه های گزاف خدایا به همه ما فهم نگهداری از سلامت جسم وجان را عطا فرما

 

 اثر صدیقه اژ ه ای                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/5/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قبل از هر سخن همه مامیدانیم که هیچ کس معصوم نسیت .همه اشتباه وخطا دارند.منتهی برخی براشتباه وخطای خود واقف هستند ودارند سعی میکنند که تا میشود تکرار نکنند زبان معذرت وتوبه دارند ووشجاعت نه گفتن به هوای نفس را دارند اینان در هرلباس وتیپ وقیافه وشاکله ای هستند پزشک کار گر روحانی کارمند کاسب وغیره اما در مقابل عدهای هستند که درلباس ویزه وجایگاه ویزهای هستند ونه تنها چشم براعمال نادرست خود بسته اند که اجازه نمیدهند کلامی را برای احقاق حق بشنوند .واین مهم است مرتب میگویند من .من ومن آنها خدایشان است ادعا های بسیاری که دارند لباس خاصی که برتن دارند ومتاسفانه چنین افرادی که حرف حق توی گوششان فرو نمیرود ومیخواهند مردم را هدایت کنند ومردم که ناحق بودن گفتن انها را که عمل درستی ندارند میبینند واز دین گریزان میشوند بخصوص قشر جوان کم حوصله اینان کسانی هستند که تیشه بریشه دین میزنند وآبروی دین را برده وعوام فریبی میکنند

                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/5/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بزم شیدا تجلی نور است         از تجلی چو.وادی طوراست

ازرباعی.غزل قصیده سخن  هرچه خواهی ببزم ما جور است

این انجمن وبزم صفا را عشق است

این مجلس پاک بی ریارا عشق است

ای اهل سخن بپاس احیای سخن

این گرد همایی شما را عشق است

اثر -سید محمد حسن صفوی پور   متخلص -قیصر

   تقدیم به انجمن شعرو ادب شیدای اصفهانی

این انجمنی که بی ریا... برپا شد

چون قطره ای بود وباشمادریا شد

استاد شهیر است وسرور ماهر

با قیصرو با امینی روح ا فزا شد

اثر- شیدای اصفهانی

انجمن شعر وادب شیدای اصفهانی عصرهای یک شنبه هر هفته


[ چهارشنبه 92/5/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نخستین کتاب زنده کتاب تصویری صوتی حرکتی حضرت آدم وهمتای او باظرافت وحساسیت ویژه حوا بود کتابی که خود معلم خود بود وخود مینگاشت اولین کلمه. میم بود -دوم ن -سوم واو)اما مثل این که حواسش نبود چشمش خطاکرد وپایش رااز حدومرز خود فراترگذاشت باهرحرکتی انجام میداد داشت کتاب وجودش را مینگاشت شاید باورش نمیشد که اگر درست حواسش را جمع نکند چه بلایی به سرش می آید اوخواست وتصمیم گرفت وبه اختیار انجام داد. نخستین گام وگردش سیر وسفرراآدم وحوا انجام دادند وسفرنامه دلتنگی های خودرابامشقت ورنج نوشتندوبه چشم تغاص نسیان رادیدند وباقلب چشیدند دشمنی وفتنه وچه کتاب شگفتی رانگاشتند واین نوشتن هنوز ادامه دارد.وشیطان آتش بیار معرکه شد وهست وهمیشه قابیل مظلومانه به مسلخ میرود ودنیا میچرخد وآدم مینویسد تا صبح قیامت که کنون شب یلدای نخوت انسان است وجشن گمراه شدن آدم بدست شیطان ...

        اثر صدیقه اژ ه ای                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/5/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مطلبی که میخوام مطرح کنم این هست که واقعااصفهانی هارکورد بدرانندگی کردن رادارند بخودشون اختصاص میدهنداین را همشون میدونند بزبان می آورند ولی هیچ کوششی دررفع این رفتارنادرست نمیکنند.واقعا وحشتناک ازهم سبقت میگیرند تحمل وصبر دررانندگی ندارند هرکس بخودش ومقصدی که در پیش دارد می اندیشد دیگران مثل این که هیچ حقی ندارند البته دربیشتر کارهااین طوری هستند البته من این را به این خاطر یادآور میشوم

 که حواسشون راجمع کنندوآسیبهای رفتاری خودرابشناسند وآن رادرمان کنند مطلب دیگراین که تنها تفریحشون توکوچه وخیابون رفتن شده بخصوص دخترا پسرهای جوان که دارند جوانی میکنند بامسابقه گذاشتن باهمدیگرکلی برای خودشون تفریح میکنند.اما واقعاجای تاسف دارد که اخلاق جوانمردی مروت دارد فراموش میشود.گاهی کسی که پشت ماشین نشسته به زن وپیریا نوجوانی که منتظر هست برود آن طرف خیابان اهمیت نمیدهند وبی توجه از کناراو میگذرندو..

اصفهانی های عزیز حواستون باشه من این راازرانندهایی که درشهرهای دیگرایران رانندگی میکنند شنیده ام مواظب باشید بگوش آن طرف آبی ها نرسد کلاستون میاد پایین

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/5/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 442
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856636