شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
جهان چون کلافيسر درگم است
همه گرفتاريها بخاطر روحيه استکباري است اين روحيه مي تواند در هر شخصي باشد مردم جهان دنبال زندگي روز مرگي هستند سران هم بدنبال قدرت طلبي صد گره مانده وصد درد بعالم که مپرس گره گشا به ککجا وطبيب درد کجاست
تسبیح دیجیتال
صديقه اژه اي
رتبه 0
0 برگزیده
237 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صديقه اژه اي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top