شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
آ رامش روح وجان ملت آقا اي اسوه صبر واستقامت آقاو.....
بارها گفته ام اي مردم خوب ايران بخدا دوست تر از رهبرمان نيست براي ماها
mp3 player شوکر
صديقه اژه اي
رتبه 0
0 برگزیده
238 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صديقه اژه اي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top