شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [وبلاگ] هوش شيطاني
سلام...هوش شيطاني دشمن صداقت راستگويي وامانت داري است روي هيچ قراروعهدي که امضاء هم کرده باشد پايبند نيست واهميت به آن نمي دهد هر چند به ظاهر عذري موجه وعوام فريبانه داشته باشد...
دشمن هيچ عذر منطقي عقلي انساني ندارد تنها زبان زور وتحميل قدرت خود برماست همانزبان يزيد ومعاويه شمر ابن زياد است ما که مي دانيم با چه کساني طرف هستيم زبان نفهمان تاريخ کم نيستد حسودان جباران کم نيستد چيزي که دشمن را ناراحت کرده حق خواهي ماست دشمن ما همانند دزدان سر گردنه است مال دارايي ما را بيغما برده وافتخار قلدري هم دارد مي کند
mp3 player شوکر
صديقه اژه اي
رتبه 0
0 برگزیده
237 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صديقه اژه اي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top