سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

پس از دهها سال انزوا وکناره گیری با چهره ای وخا طر ه ای اسطو ره ای چه طور شدکه نا گهان احساس خطر کر دید ودر ست وقتی بیدار شدید که ملت ودولت محبوب وتوانا زمینه رشد وشکوفایی را با تمام توان وزحمات بسیار فرا هم آو ر ده مشکلات موا نع را دارد مر تفع مینماید.مردم ما جوانان ما احساس شادی ونشاط را ازآغاز دولت جوان محور آقای احمدی نزادپیدا کردند خا طر شان جمع شد که کسی را انتخاب کر ده اند که هیچ چیز برای خود ودارو دسته اش نمیخو اهد به آنچه میگو ید ایمان دا رد و مرد شعار و تز ویر نیست مرد عمل است احترام وارزش و کرا مت انسا نی را در سیر ه ومنش خو د نها دینه کر د ه وعر وسک دست این و آن نیست واما از وقتی شما ها احساس خطر برای خود واعوان خود نمو دید نه تنهادست به اهانت و تخریب زدید که جوانان ساده لوح وبی مطا لعه ما را با زیچه اهداف

سیا سی خود قرار دا دید واز چشم ملت خوا ب وآرا مش را گر فتید هر شب در شهر های ما دا رد

 حقو ق شهر وندی زیر پا گذا شته میشود دختران وپسران بابی بند باری که شان نظام اسلا می نیست دست با لبا سها ی اهدا یی شما ها وبا بستن نوار ها ی سبز وکشیدن شکلکها ی عجیب و غریب بر روی صورت  دل مردم را خون کر ده اید آقای مو سوی چگو نه ادعا می کنید که به پیرو ی اهل البیت رنگ سبز را انتخاب کر ده اید مگر این دختران وپسران مسلمان را نمی بینیدکه چگو نه دا رند حرمت دین

 رسو ل الله را می برندو چه بسا عوا قبی که دا منگیر آنان شود وشما چه غافلید دلتان برای آنان نمیسوزد شما را یتان را بیا ورید وصیت شهداءچه شد چرا ؟از را ه امام فا صله گر فته اید دنیا و آخرت خود را میخوا هید .خراب کنید اما شما را بخون شهدا سوگند مید هم بگذا رید این ملت راه ولا بت وعشق برشد وتعا لی را بپیما ید همین منا ظر ه ها ورفتا ر کیته تو زا نه وبهم ریختن افکار باطل را حق جلوه داد ن شما ها بس است شما حتی اگر رای هم بیا ورید دیگر ارزشی ندا رد برا ی اینکه جا یگاه مر دمی خو درا سست 

کر ده اید خا طر میلیون ها انسان را آزر ده اید نه برای اینکه کا ندید شده اید بلکه برا ی رفتار های کینه تو زا نه  و نقشه های که در سر همه شما ست وملت این را میداند وسر ه را از نا صر ه می توا ند تشخیص دهد                                                                            شیدای اصفها نی


[ چهارشنبه 88/3/20 ] [ 2:33 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 126
بازدید دیروز: 427
کل بازدیدها: 773890