سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اگر هنوز دلت برای ایران عزیز می تپد بیدار شو ذهنت را از شا یعا ت پاک کن منفی ها را بد ور بریز

با خودت خلوت کن که هستی چه میخو اهی برای چه کسی وچرا؟با زیچه دست کسا نی شد ه ای که جز منا فع شخصی وحزبی گروهی به هیچ چیز فکر نمی کنندوتو را ملعبه دست خو د قرار دا د ه اند

تا دوبا ره بیش از بیش به چپا ولگر یهای خود بپر دا زند وبیش از بیش منا بع کشور وایران عزیز را به یغما ببر ند

عزیز من تو چه سا ده ای چرا به حما یت کسا نی درآمد ه ای که برای ملت بزرگ ایران شنا خته شده اند

کسا نی که با گفتار و کردار نا پسند شان دل ملت را خون وخون شهیدان پا کبا خته را پا یمال کر د ه اند عزیز من بیندیش چه کسی وکسا نی در مدت کو تاه چهار سا له برای ایران عزیز زحمت کشیدندو خون دل خو ردند واها نت ها را متحمل شد ند نمی دانم تو کیستی فقط میدانم تو هم دوست ندا ری در گرو ه از ما بهتران قرار بگیری البته اگر بیدار شد ه با شی وگر نه هیچ سخنی در تو اثر نخو اهد گذا شت

اگرمشکلی داری به مرا جع ذیر بط مرا جعه کن وراه حل قا نونی آن را پیدا کن با هیا هو وسر و صدا به

 جا یی نخو ا هی رسیدیقین دا شته با ش که در مقابل سیل خر و شان مردم بیدار و آگا ه به جا یی

 نخو ا هی رسید جز آنکه پر وند ه خودرا برا ی آن از خدا بیخبرا ن سیا ه خو اهی کرد آنا نکه حتی به رای ملت خود احترام نمی گذا رند وسا لها مال این ملت مظلو م را به یغما برده اندو جا ی پا ی خود را در کشو ر ها ی بیگا نه محکم کر ده اند آ نان هیچ علا قه ای نه بتو دا رند نه به ایران عز یز تو را به خا طر

 ساده لو حیت برای منا فع خود به با زی گر فته اندبیدار شو بیدار شو     شیدای اصفها نی


[ دوشنبه 88/3/25 ] [ 12:59 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 87
بازدید دیروز: 200
کل بازدیدها: 810991