سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هیچگاه زن نخواست یا ندانست یا نتوانست خود واقعیش را نشان بدهد روی سخنم با همه زنان نیست با سانی است که زن بودنشان در سکس خلاصه شده است از ملیت وفرهنگی از آن که بگذریم بازهم می نویسم انتقاد می کنم فریاد می زنم زن ایرانی زن مسلمان شیعه تودیگر چرا؟ برسر تو فریاد می زنم ای بانویی که آبروی ایران وآبروی شیعه را برده ای علی علی می گویی اما رفتارت ودلت با دشمنان علی ع است

می گویی چادر برسر نمی کنی چرا؟کشف حجاب می کنی چرا لباس نیمه عریان در انظار برتن می کنی چرا؟با مردان نامحرم دست وروبوسی می کنی هیچگاه زن شیعه ایرانی تااین حد تنزل پیدا نکرده بود چند روز حسن جوانی داری

بهار عمر زود خزان می گردد

تب وبیماری ها مرگهای ناگهانی گریبان همه را می گیرد

گمانم راجع به آن فکر نکرده ای ویا باور نداری 

دها تن همانند شما را دیده ام وسرانجام تلخشان را شنیده ام 

لطفا بیشتر فکر کن 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
[ پنج شنبه 95/7/29 ] [ 11:28 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زنان ودختران ایرانی دارند قربانی نفهمی خود می شوند قربانی افراد سود جو وطماع بازار برده فروشان متجدد

دوران سیاه وننگ آوری که از جهل وغفلت زنان ودختران بهره جسته وارزش واقعی وانسانی آنان راتاحد کالایی پست پایین آورده 

از این گذشته مردان ایرانی هم هستند که دارند بروند این کار شنیع کمک می کنند

بدون این که یک سر سوزن غیرت ومردانگی داشته باشند 

این دختران وزنان از سر فقر وناداری پایشان به مراکز فساد باز نشده است 

بلکه تحت تاثیر تبلیغات فریبنده جذب چنین مراکزی شده اند 

وهر روز هم افراد بیشتری را به دنبال خود راهی این مراکز می کنند اینان به دبی مهاجرت نکرده بلکه شهروند ایرانی هستند 

اینان از خوردن مشروب ورفتن .....هیچ ابایی ندارند 

جای تاسف دارد 

زن ودختر ایرانی  راه تباهی ونابودی خود را در پیش گرفته 

گاهی زنان مسن هم وقتی از ایران دور می شوند پوشش خود را کنار گذاشته وفرهنگ بی بندوباری را از خود بروز می دهند 

اینها دردبود که بیان نمودیم درمان کجاست 

می گویند اینقدر اختلاس ودزدی میشود به چند تارموی سر زنان گیر ندهید 

نه عزیز مسئله چند تار مونیست

 حیا که از بین مردم رفت حلال خوردن وقناعت تقوا که رفت

جایش اختلاس سکس دزدی می آید 

سن ازدواج که بالا رفت بی بند باری اخلاقی می آید 

ماهواره که آمد دستاوردهایی با خود آورد

که ریشه بنیان بشر را آتش زد 

دایم راه خیانت را آموزش می دهند 

منظور برنامه هایی که از آن پخش میشود می باشد 

وقتی دین خدا ملعبه دست سیاست بازان شد

مردم دروغ بی عدالتی تبعیض در جامعه رواج پیدا کرد

ایمان مردم سست می شود 

واما بازهم زن ودختر ایرانی برده های جنسی عصر حاضرند

اگر راهکاری وجود دارد ودلسوزانی هستند

کاری موثر انجام بدهند

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ پنج شنبه 95/7/29 ] [ 11:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زنان ودختران ایرانی دارند قربانی نفهمی خود می شوند قربانی افراد سود جو وطماع بازار برده فروشان متجدد

دوران سیاه وننگ آوری که از جهل وغفلت زنان ودختران بهره جسته وارزش واقعی وانسانی آنان راتاحد کالایی پست پایین آورده 

از این گذشته مردان ایرانی هم هستند که دارند بروند این کار شنیع کمک می کنند

بدون این که یک سر سوزن غیرت ومردانگی داشته باشند 

این دختران وزنان از سر فقر وناداری پایشان به مراکز فساد باز نشده است 

بلکه تحت تاثیر تبلیغات فریبنده جذب چنین مراکزی شده اند 

وهر روز هم افراد بیشتری را به دنبال خود راهی این مراکز می کنند اینان به دبی مهاجرت نکرده بلکه شهروند ایرانی هستند 

اینان از خوردن مشروب ورفتن .....هیچ ابایی ندارند 

جای تاسف دارد 

زن ودختر ایرانی  راه تباهی ونابودی خود را در پیش گرفته 

گاهی زنان مسن هم وقتی از ایران دور می شوند پوشش خود را کنار گذاشته وفرهنگ بی بندوباری را از خود بروز می دهند 

اینها دردبود که بیان نمودیم درمان کجاست 

می گویند اینقدر اختلاس ودزدی میشود به چند تارموی سر زنان گیر ندهید 

نه عزیز مسئله چند تار مونیست

 حیا که از بین مردم رفت حلال خوردن وقناعت تقوا که رفت

جایش اختلاس سکس دزدی می آید 

سن ازدواج که بالا رفت بی بند باری اخلاقی می آید 

ماهواره که آمد دستاوردهایی با خود آورد

که ریشه بنیان بشر را آتش زد 

دایم راه خیانت را آموزش می دهند 

منظور برنامه هایی که از آن پخش میشود می باشد 

وقتی دین خدا ملعبه دست سیاست بازان شد

مردم دروغ بی عدالتی تبعیض در جامعه رواج پیدا کرد

ایمان مردم سست می شود 

واما بازهم زن ودختر ایرانی برده های جنسی عصر حاضرند

اگر راهکاری وجود دارد ودلسوزانی هستند

کاری موثر انجام بدهند

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ پنج شنبه 95/7/29 ] [ 11:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 چهارمین اثر صدیقه اژ ه ای

متخلص . شیدای اصفهانی 

به نام آوای عشق منتشر گردید 

آوای عشق .عشق جاودانه من است .

سر شار از عواطف انسانی باورهای دینی . امید واری .شکوه عالم طبیعت .مهر ورزی . رویش جوانه های زندگی و.......

نمونه ه ای عالی از یک بانوی مسلمان است که در فرهنگ ایران اسلامی رشد یافته وبرای جهانیان پیام دارد 

اوقات خود را صرف ارتقائ  وتحکیم نهاد خانواده ورویش جوانه های امید نموده 

این کتاب شاید آخرین اثر حقیر نباشد

ولی ماندنی تر اثر برای سر زمینم خواهد بود 

وخدا را شاکرم وسپاسگزارم که این توفیق را به من ارزانی داشت 

از همه کسانی که با من در عرصه های فرهنگی ادبی اجتماعی مددکاری همکاری داشته ودارند تشکر وقدر دانی می نمایم 

                                        صدیقه اژ ه ای      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

                        


[ چهارشنبه 95/7/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آدمهای خوب کم نیستند

.آدمهای خوب در قشر وشغل پست خاصی هم نیستند

ادعا هم ندارند نمی خواهند خودشان را برخ بکشند

سر وصدا هم ندارند

ولی واقعا خوب ودوست داشتنی هستند

.از روی ریخت وقیافه هم نمی شود

آنها را شناخت .

آدمهای خوب مثل عطر می مانند

به چشم نمی آیند

ولی عطرشان مشام جانها را معطر می کند 

خوش بحال خوبان عالم 

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 95/7/5 ] [ 11:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای نماز صبح رفتیم مسجد آیت الله بهجت قبل ازاذان بود

هنوز در مسجد را باز نکرده بودند

مردم هم می آمدند از طلاب کشورهای دیگر هم آمده بودند.

اذان صبح شد در مسجد را باز کردند

رفتیم داخل شبستان سپیده صبح هوارا روشن کرده بود

آیت الله بهجت آمدند عجب نمازی صدای ذکر نمازشان دل آدم را می لرزاند

با حالت عارفانه در نهایت عبودیت بندگی نماز را بجای آوردند

.بعد از دعا وتعقیبات از مسجد خارج شدیم

منتظر ایشان ماندیم

تا زیارتشان کنیم

من رفتم جلوتا التماس دعایی بگویم

درست روبروی ایشان که قرار گرفتم

ایشان ایستادند من نتوانستم بگویم التماس دعا

تحت تاثیر  هیبت عرفانی ایشان قرار گرفتم 

آنروز در دل احساس خوشی داشتم 

رحمت خداوند بر ایشان باد  با صلوات برمحمد وآ ل محمد 

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 95/7/5 ] [ 10:57 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یکبار جناب بهلول را زیارت کردم ایشان با گروهی از همراهان به نماز جمعه می رفتند .من وتعدادی به حضورشان رسیده به ایشان گفتم نصیحتی بفرمایید فرمود به کوچکترها بگویید حرف بزرگتران خود را

بشنوند

گفتم.دعایی در حق ما بکنید

فرمود خداوند عاقبت شما را ختم بخیر کند

.پرسیدم سر انجام انقلاب اسلامی چیست

؟ایشان فرمود انشا ئ الله به  ظهور حضرت متصل  خواهد شد.

جمعیت صلوات فرستادند وایشان به سمت میدان امام حرکت نمود 

تاریخ آن را دقیقا بیاد ندارم 

روحشان شاد باد            با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد 

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                      


[ دوشنبه 95/7/5 ] [ 10:39 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش بساط دروغ دروغگویی از سرزمینم ایران رخت برمی بست ایکاش مردم فریبی در سرزمینم جایی نداشت ایکاش دین را ملعبه دست خود نمی کردیم حرمت مقدسات را نگه می داشتیم از خدا می ترسیدیم در ظاهر عالم خلاصه نمی شدیم بباطن وحقیقتی که وجود دارد ایمان داشتیم هر کس نسبت به توان خود. خود را مسول میدانست بی تفاوتی ها جایی در سر زمینم نداشت پول پرستی زیاده خواهی نبود غیرت عزت خود وروح ملی وایمانی را تا پای جانمان پاسداری می کردیم دودستگی چند دستگی ها را ننگ وعار می دانستیمایکاش همه ما عاشق خدمت صادقانه بودیم همه چیز را با پول نمی سنجیدیم 

وایکاش......

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 95/2/1 ] [ 7:43 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 22
بازدید دیروز: 152
کل بازدیدها: 452435