سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حدیث زندگیم را بخوان واشک مریز 

انگاه که همه آمالها وارزوهایم در آتش سوختند ومندخود را بیش از همیشه نا چیز وناتوان  یافتم ،من بودم اشکهای بی مهابایم ،

من بودم اشک تنهای تنها 

 

حدیث زندگیم را بخوان واشک مریز 

آنگاه که درمیان دریای طوفان زا تنها در زورقی شکسته فریاد می زدم 

آنجا که دریا وآسمان دست در دست هم به اشکهایم زل زده مرا می نگریستند 

وقطره های جاری اشکم در دریا گم می شدند آنجا که طوفان بی رحمانه فریاد های مظلومانه ام را می بلعید  و هیچکس صدای مرا  نمی شنید 

کوسه ماهیها آه های مرا می بلعیدند

 

 حدیث زندگیم را بخوان واشک مریز 

از دل نردبانی ساختم ،تا همراه اولین پرتو خورشید

سلام بر نورو روشنایی کنم ،

سلام بر رویش دوباره سلام بر نسیم سپیده دمان 

که جان دوباره ام بخشیده سلام برامید سلام برعشق 

سلام برجوانه های سبز وشکوفه ها وگلهای همیشه خندان 

 

صدیقه اژه ای          وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 99/4/17 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در سفر عظیم حج شگفتیهایی نهفته است در این سفر انسان درس خدا شناسی ،انسان شناسی وخود شناسی می آموزد ،

من کیستم ؟ ذهن ادمی را به خود مشغول می کند ،اینجا چه می کنم ؟برای چه آمده ام ؟به کجا خواهم رفت ؟در این سفر تفاوت های فرهنگی قومی نژادی ،فرهنگی ،اخلاقی بطور چشمگیری نمایان می گردد ،سیل خروشان جمعیت انسانی اعمال ومناسک حج فلسفه  مراقبت از اعمال گفتار کردار برخورد با دیگران طاعات عبادات سر وقت ودقیق آن ایثار گذشت توجه به مبدای ومعاد همراهی همدلی با همسفران لحظه به لحظه بر رشد تعالی ادمی می افزاید 

خارج شدن از رنگها ونیرنگها حسادتها زیاده خواهی ها گوش داد به تلبیه وصدای خدا ولبیک به دعوت حضرت باریتعالی محرم شدن در مسجد شجره 

دل کندن از مظاهر دنیایی لدتی وصف ناپذیر داد ،سعی صفا ومروه طواف حج عمره وطواف نسائ قرار گرفتن در برابر حجر الاسود نگاه به هزاران پروانه سفید بال که گرد کعبه لبک گویان به طواف هستند دو رکعت نماز در حجر اسماعیل وپشت مقام ابراهیم شکوهی وصف ناپذیر دارد تشنگی وگرما وصدای طپش قلبت وصدای نفسهایت که درهوای دم کرده وخیس خنک زیر کولرها گم می شود ونگاهت که تاچشم کار می کند آدم می بینی از هم رنگ وهیچ برتری در خود نمی بینی اصلا فکر خودت نیستی بدنت را حس نمی کنی تو تنها،یک روح شده ای که داری می گردی وصدا شده ای که لبیک به ندای پروردگارت  می گویی ، وبعداز اعمال در کوچه های مملو از جمعیت ومغازه قدم برمی داری وچشمتبه بساط فروشانی می افتد که گاهی دودست ندارند بچه های سیاه پوست گرسنه فقیران ودلت می گیرد این همه زایر در اینجا چه می کنند ریشه این فقر در کجاست وآرام جلو میروی برای بچه های سیاه خوراک می خری وانان چه شادمان می شوند ،از هما ن روز به بعد میوه ها وخوراکی های را دز کیسه پارچه ای که بهمراه می گذاری تا سر راهت به انان بدهی .فرصت بسیار کوتاه است واعمال بسیار باید راهی سر زمین عرفات شوی تا خودت را بیشتر بشناسی ، 

 

صدیقه  اژه ای    وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ یکشنبه 99/4/1 ] [ 7:15 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بین من وتو ای غریبه فاصله بسیار است من تورا نمی شناسم ،توهم مرا نمی شناسی ،با من بیگانه ای 

امادل من گرمای محبت وصمیمیت نادیده ی تورا گواهی می دهد،

که تو روزی مرا خواهی شناخت،روزی طعم محبت مرا در خانهی دلت احساس خواهی کرد ،آن هم روزی است که نوشته هایم بال بگشایند وبه،سراغ تو بیایند روزی خواهی فهمید که در این دنیا کسی بود که قطعه ای بنام تو سرود بنام سلام غریبه دوست نادیده ی من برایت بهترین های عالم را آرزو می کنم گنمی دانم کیستی وکجایی وچه می کنی ،ولی قلبم برای خوشبختی تو ورسیدن به آرزوهای خیرت دعا می کند ،برای رهاییت از سختی های عالم دعا می کند ،برای نجات تو از اسارتهای متنوع دعا می کند ای غریبه تو تنهانیستی ،

دوستان نادیده ای مثل من داری که برای رنجهایت رنج می برند دوست دارند توشادمان زندگی کنی ،سلام بر تو با سبدی از گلهای بهاری سرزمینم وشهرم اصفهان گلهای اردیبهشتی وهوای عطر اگین را برای تو به ارمغان می فرستم 

نمیدانم کیستی وکجایی وچه می کنی ،میدانم در گوشه ای از این جهان سر در غربت خود فرو برده ای سلام برتو سرت را بالا بگیر تا ارمغان مرا دریافت کنی 

یک فنجان عصرانه محبت با عسل شهد گلهای سرزمینم نوش جان کن 

سلام برتو سلام برتو 

 

صدیقه اژه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ یکشنبه 99/4/1 ] [ 6:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قرآن کتاب فطرت است ،کتاب حیات است ،کتاب زندگی است ،معجزه جاوید است ،

کتاب نجات بشر از تاریکدان کفر ،،جهل  ،است ،کسی که با قرآن مانوس گردد ،

شخصیت قرآنی پیدا می کند اخلاقش ،رفتارش سر شار از خیر نیکی وانسانیت می شود ،

خواندن ،قرآن فهم قرآن عمل به قرآن توام باهم موثر خواهد بود ،

 بصیرت معرفت جهان بینی انسان را وسیع می کند،قرآن جدا کننده حق از باطل است ، عالمان به قرآن عاملان به قرآن هستند ،دانستن کافی نیست ،خواستن ،پیوستن ودلبستن به قرآن  در گفتار رفتار ونیت پاک واخلاص در عمل منعکس می گردد .(علم چندان که بیشتر دانی چون عمل در تونیست نادانی )  

انس با قرآن به انسان امنیت درونی وبیرونی می بخشد ، اعتماد به نفس می دهد انسان را به کانون قدرت بی انتهای عالم متصل می کند ،در اثر شناختی که پیدا کرده باقدرت اراده با حوادث اتفاقات برخورد می کند نگاهش توحیدی می شود از تشطت افکار واذهان پریشان در امان می ماند ،

خانه دلش نورانی ،محل زندگیش سر شار از خیر وبرکت می گردد ،زندگیش را بر اساس نگاه الهی انسانی تنظیم می کند ،از پلیدی های اقتصادی اخلاقی رفتاری ابا می کند عمرش را صرف امور ارزشمند می کند ،رذایل اخلاقی را از محیط زندگی خود دور می کند ،خیر خواه همه هست قدر دان نعمتهای الهی است از کفران نعمت بیزاری می جوید ، از افراط وتفریط دوری می کند ،نگاهش صرفا مادی نیست ،تسلیم نفسانیات نمی شود خرد ورزی را سر لوحه امور خود انجام می دهد انسان بی هدف بی برنامه نیست برای خودش ارزش قائل است ،

حب پست ومقام مال جاه کورش نمی کند ،انس با قرآن خلائ های عاطفی روانی انسان را تامین می کند ،

قران کتاب فطرت وغدای روح انسان است ،کسی که با او انس بگیرد خواندن قرآن نگاه به آیات گوش دادن به لحن صوت تفکر در آیات موسیقی قرآن شهدی را برکام جان آدمی می چشاند که با هیچ چیز دیگر دراین عالم برابری نمی کند ،

قران کتاب حیات تمام عصرها ونسلهای بشری تا روز قیامت است 

حقیقت این که همه ما آنطور که باید از آن فیص وبهره ببریم نبرده ایم ،

خود مان در حق خود ظلمی بزرگ روا داشته ایم 

صدیقه  اژه ای               وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ یکشنبه 99/4/1 ] [ 6:35 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای قلم که سربرآستانه پاکی ها نهاده ای .تا پروردگار عالمیان را ستایش کنی 

از روی اخلاص می نگاری ،بدون رنگ وریاتنها برای دل وبرآنکه دل راتسخیر نموده می نگاری تودردهای مقدس رابه تصویروبرصفحه سپید کاغذحک میکنی

ای قلم ای فرشته زرین بال که در طواف کعبه دل ندای وجدان را می شنوی

ودر سکوتی عرفانی دست به خلاقیت وآفرینش می زنی تاتولدی دیگررا جشن بگیری ،ای قلم توخود رسالتی بزرگ بردوش داری ،الهامهای آسمانی وعشق سوزان شیدایی را که سالهاست دروجودم مشتعل است، ومراهمچون شمع ذره ذره ذوب می کند می سوزاند ، بااراده ی نستوه خودثبت می کنی ،ای قلم تو ندای مظلوماان عالم را به گوش جهانیان می رسانی وقلب سنگ تیره دلان را

می شکافی تو ندای محرومان ورنجدیدگان را منعکس می کنی ،

تا خود بخواب زدگان راتکان بدهی بیدارشان کنی ،ای قلم ای سخنگوی روح

ها وروانهای تورازهای بسیاری راآشکار می کنی، از لایه های فساد استکبار واستبداد پرده برمی داری،

ای قلم یقین دارم تو زنده وجاودان خواهی ماند،

تو پیام آورآزادی بیان وحفظ کرامت انسانی یار همیشه در کنار من پایدار

بمانی 

صدیقه اژه ای       وبلاگ شیدا اصفهانی 

 


[ پنج شنبه 99/3/15 ] [ 12:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از دور دستهاصدایی می شنوم ،صدایی که نمیدانم از کجاست ،شاید ازبیکرانه های  اقیانوس عظیم  این عالم مرموز ودر هم پیچیده  که هر ذره اش پیچیدگی خاص خویش را دارد ،وشگفتی ها ومجهولات بسیاری در آن نهفته است،صدایی که می شنوم ،به هیچ یک از صداهایی که تا کنون شنیده ام نمی ماند این صدا صدای غم آلوده دردمندی نیست ،صدای پژواک مرگ وناله ی جانسوزی نیست ،نه هیچکدام ازاین هانیست ،این صدا صدای بودن است ،صدای بودنی که در چشمه سارهای زلال اشک ،جان خویش را شستشو داده وبا نکهت گل وشکوفه های ایمان عجین شده وفضا را عطر آگین ساخته است ،

این صدا صدای رهایی است رهایی از غفلتهای درونی وخوابهای مکدر تکراری این طنین آواز معشوقی است که عاشق را به سرا پرده خویش  آنهم در عزت جلال فرا می خواند ،این صدااز دوردستهای بیکران هستی بگوش می رسد، وعاشق،شیدا تبلوری از نور می شود وهر سلولی از جسمش موسیقی روحنوازی را سر می دهد ،سرتاپا شعف وجد می گردد .وشادمانی خود را با سماع خویش ابراز می دارد،

یک روزازخودپرسیدم ؟مگر غیر از این است که همه چیز به ما تحمیل شده است حتی هستی ما ،وما ناچاریم زیراین بارگران پشت خم کنیم، سر انجام شکسته وخورد خواهیم شد،

هیچکس صدای درهم شکستن مارا نخواهد شنید،

  در هیاهوی هستی گم می شود ،واینکه هیچکس ما رادرک نخواهد کرد

،ماچون قطره ای دراقیانوس عظیم هستی ،

در فراز وفرود هادر هم خواهیم غلتید ویاچون تخته پاره ی  زورقی در

گوشه ای ازاین جهان بی حرکت خواهیم ماند ،

تا ذرات جسممان به صورت غبار در آید ،

در گوشه کنار عالم پراکنده گردد ،هیچکس صدای مارا نخواهد شنید

 براستی این آمدن ورفتن ماازبهرچه خواهد بود یک روز به پاسخی دنبالش بودم رسیدم ،هیچ راهی نیست ،جز شکیبایی (غیر تسلیم ورضا )کو چاره ای ،

جزبه منزل رساندن  این بارگران ،نه هیاهوی ،قیل وقال ،نه تکاموی بسیار کار ساز نیست ،،در پیچ وخم زمانه حیران بودم ،با سوز دل واشک فراوان بودم ،

آرام وقرار نداشتم ،کسی که با من بود ،در گوش جانم زمزمه می کرد .

با گوشدل به آن توجه کردم ،از آن پس سر بر زانوی طاعات گذاشتم ،از همه 

خواسته ها ودانسته ها جدا شدم ،صدا بسیار لطیف وزیبا تر از همیشه بود ،صدایی سرشار از عشق وامید شور ومهربانی ،صدایی که مرا بوجد می آورد 

این صدا مرا به خدمت رسانی ویاری محرومان سوق می داد ،

صدیقه اژه ای          وبلاگ شیدا اصفهانی 


[ سه شنبه 99/3/13 ] [ 7:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر صبح سلام بر روزنو ، سلام بر عشق سلام بر مهربانی  سلام برهمدلی وهم زبانی سلام بر امید وتلاش سلام بر بصیرت وآگاهی سلام بر نجات یافتگان از ظلمت وجهل ،سلام بر حافظان  امنیت مدافعان سلامت وبهداشت سلام برمرزبانان غیور  سلام بر راستگویان ،سلام بر زحمت کشان سر زمین اهورایی سلام برسخت کوشان در عرصه های  (فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی،نظامی  )سلام برمادران قهرمان پرور سلام بر پدران زحمت کش ،سلام بر کشاورزان وکارگران سخت کوش ،سلام بر خیر خواهان نیک اندیش ،سلام بر شهیدان  جانبازان ،سلام برشما سلام بر نویسندگانی که حق را می نگارندسلام بر تلاشگران عرصه تولید ، سلام بر رهبر فرزانه عزیز وسلام سلام 

صدیقه اژه ای    وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ یکشنبه 99/3/11 ] [ 12:11 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر قدس شریف ،سلام برمسجد الاقصی سلام بر مقاومت سلام بر بیداری اسلامی سلام بر مظلومان عالم سلام بر کودکان معصوم فلسطین ،سلام بر مادران ،خواهران داغدار سلام بر جوانان سلحشور ،بر مردان وزنان شیر دل 

(فلسطین ، غزه ویمن لبنان )  سلام بر سر زمین پیامبران الهی !

سلام بر کبوتران سپید بال سینه سرخ ولاله های گلگون ، درختان زیتون

سلام بر قلم که  برنده تر از شمشیر است ، 

صدیقه اژه ای      شیدای اصفهانی 


[ شنبه 99/3/3 ] [ 12:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 54
بازدید دیروز: 231
کل بازدیدها: 798292