سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اخلاق درروابط اجتماعی ما.دردرجه چندم اهمیت قراردارد.چقدربه آن توجه میکنیم وبه آن جامعه عمل میپو شانیم .بسیاری ازاوقات نه تنهابه آن بی توجه هستیم بلکه برای حفظ نام نان ومنفعت فردی آنرازیرپا میگذاریم وبروی خودهم نمی آوریم.درست مثل بچه ای که بخاطر خواسته نادرست خوددست وپامیزند. وخودرا بزمین وزمان میزند.فکر نمیکند که دست زدن به آتش وبدست گرفتن یک شیئ برنده برایش چه مشکلاتی بهمراه دارد.اخلاق درخانواده اخلاق درسیاست اخلاق درهنروادبیات اخلاق درورزش اخلاق دراستادحوره ودانشگاه اخلاق دانشجویی  اخلاق در مدیریت اخلاق درتجارت وکسب وکاروهر کاری که میخواهیم انجام بدهیم قبل ازهر چیز به آن نیازمندیم

 قدم اول اینکه ظرفیت خودرابالاببریم صبروتامل رادرخود تقویت کنیم. گوش شنواداشته باشیم مرزخویش را بشناسیم باادبیات رفتاری آشنا باشیم امروزه بی توجهی به اخلاق مسبب آسیبهای جدی درروابط اجتماعی شده است. مردم دچاربرآشفتگی شده اند وقدرت تحملشان کم شده حتی در مورد موضوعی کوچک وگاهی پیش پاافتاده بطوری که تامل وتدبر منطق رااز یاد میبرند وباهم دیگربه مجادله وتندگویی میپردازندو تاحدتحقیرکردن یکدیگر به پیش میروندو ذره ای گذشت ندارند .ناگفته نماند که بازار آشفته بی اخلاقی دامنگیر همه شده است

                         اثر صدیقه اژ ه ای                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/4/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای بسیاری از مردم بهترین لذت ازراه خوردن ونوشیدن حاصل میشود.وآسانترین راه این لذت قابل دسترس است ازاین جهت تمرکز وفکرشان را برای کسب این لذت هزینه میکنند وکاری به عواقب وعوارض آن ندارند حتی به ترکیب وهیکل خود که دارد بی ریخت میشود .لذتهای جنسی وغیره بعد ازین قرار دارد برخی هم بیشترین لذت رااز راه چشم وبرخی ازراه شنیدن انواع آهنگها وگاه غیبت کردن مواد مخدر هم از جمله لذتهایی است که افراد نااندیشده وبدون واهمه بدام آن دچار میشوند

 وبه تیره روزی می افتند  لذت دیگرعلم جویی وعطش فراگیری است که ازنوع عالی به حساب می آید لذات درجه بندیهایی دارند که مردم برای بهره جستن از آن آگاهی چندانی ندارند

برخی بهترین لذت را بارفیق بازی و..میخواهند ببرند درحالی که لذت واقعی درخورو خواب شهوت نیست آن نوع لذتهادر برابرا انسان عاقل بالغ اندیشمند بسیار ناچیز هستند. لذتهایی که هدف نیستند بلکه ابزارند وناپایدارلذت دیگرکه ازنوع مرغوب است لذت خدمت وتلاش است خدمت بخودیامردم لذت دیگر لذت عبادت خالصانه است که خوشا براحوال کسانی که هم درخدمت وطاعت سر تسلیم دارند. وباآگاهی راه خود را طی میکنند. وشیرین ترین اینکه انسان بیندیشد. لذت آن از همه بالاتر است برتراز عبادت ونوعی ازآن است کسی که خوب می اندیشد در همه امور واخلاق ورفتار بهره بری از مواهب طبیعت شخصی معتدل  است وبخاطر همین ازتندروی وکند روی وضررزدن به جسم عمرمال توان خود پرهیز میکند .واقعا طعم خرد واندیشه خود را که بالاترین لذت است راخواهد چشید

اثر صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/4/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

رمضان بهارشکفتن فضایل اخلاقی ورفتاری است در این ماه همه چیز تغییر میکند عادتهای تکراری درهم میریزد مردم در نگاه وگفتار رفتار کسب کار تجارت برای خودحساب تازهای را باز میکنند جشن بزرگی بر پاست این جشن بادیگر جشنها متفاوت است در جشنهای دیگر انواع خردنی ونوشیدنی است میزبان این جشن بسیار قادر وتوانا است اماازمیهمانان خود باگرسنه دادن پذیرایی میکند موسیقی روحنوازاین ماه صوت وتلاوت قرآن است آسمان معنویت باران برکات خود را برسرروزه داران نازل میکنددراین ماه بسیاری ازبیماریهای روحی وجسمی شفا مییابددلها وچشمها وگوشها عافیت ازدست رفته رادوباره بدست میآورند کمتر کسی دروغ میگوید وقسم ناحق میخورد.دراین ماه غذاها وشیرینیهای مخصوص درست میکنند. مردم بیشتر صله ارحام بجای می آورند.در این ماه عقل وتدبر براحساسات آنی غلبه مییابد شکوفه های معطر ایمان برقلبها جوانه میزند در نیمه رمضان سفره کرامت درگوشه کناردنیا گسترده میشود .بازار خرما بیش از همیشه رونق مییابددادن صدقه حتی به اندازه هسته خرمایی چندین برابربه حساب می آیدنیکوکاری در این ماه رونق بیشتری دارد مردم برای گذشتگان خود خیرات میدهندتحرک در این ماه بسیار میشود اعتکاف در مساجد ونماز تدبر فراگیر میگردد در این ماه همه چیز رنگ خداست خوشا برحال کسانی که این ماه را درک کنند.سحر خیزی ونماز شب وتلاوت قرآن فضارا روحانی معطر میکند.

اثر صدیقه اژه ای            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/4/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدایا به من قدرتی کن عطا       که راحت گذر من کنم زین سرا 

 نگردم اسیر ونباشم حقیر .       تو را باتمام وجودم بگویم . ..ثنا  

 بگویم غزل از غم عشق تو         . گریزم ز.هر آنچه غیر ..  خدا

برای رضای توجان بسپرم  ..        . نگردم بیکدم من از حق جدا 

بکوشم زجان بهریاری خلق          . . دل خلق سازم بتو .  آشنا

زمین وزمان را کنم سر فراز           چو نو شیدم از جام قالو بلی

بعهدی که بستم وفاکرده ام         توآگاهی از سر .. .. پنهان  ما

خبر داری از سوزو شیداییم           تفقد براین حال زارم .. .. نما

اثر صدیقه اژه ای               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

مسئول انجمن مدد کاری حضرت رقیه خاتون س اصفهان


[ چهارشنبه 92/4/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

   پنجره دلم را بروی جهان گشودم خورشیدی درخشانتر وریباتر از محبت ندیدم آن را به همه کسانی که دوستشان دارم اهداء نمودم وبتو که عزیزترینی

دلت لبریز از عشق وفاباد  وجودت گرم از نور خداباد  نبینی سردی وباد خزان را دلت با خیر ونیکی آشناباد

  سروده صدیقه اژ ه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/4/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای شناخت روحیه مردان باید مهارت آموخته باشی وگرنه نمیتوانی در کنارآنهااحساس رضایتمندی کنی .البته هر انسانی چه زن ومرد روحیه خاص خودرادارد روحیه اوبستگی به برداشت اونسبت به خود واطرافیان شکل گرفته است گرایشهاو خلقیات او در خانواده شکل گرفته وبرخی ازآنان جزء لاینفک زندگی اوشده است .مردان باهر گونه خلقیات فردی واجتماعی عاشق قدرت هستند ازاین که مورد تحقیر قرار بگیرند بیزارند مردان دوست دارند اعضای خانواده واطرافیان روی آنان حساب کنند .از این که خانمی به آنها دستور بدهد بیزارند تشویق بیشتر آقایان را سر شوق می آورد میگویند ما زود رنج نیستیم اما از خانمها زود رنجتر هستند کم تحمل هستند حلم صبر کمتری راجع به مسایل دارند زودتر جوش می آورند روح کودکی آنان همیشه با آنها است دوست دارند مورد مهر وعواطف مادرانه باشند .از همسرشان میخواهند آنان را با هر رفتار منش گفتارمورد انتقاد گلایه قرار ندهد دوست دارند بخانواده خود نشان بدهند که بیرون از خانواده هم مورد توجه هستند همکاری باهمسر در کار خانه را وظیفه خود نمیدانند بیشتر دوست دارند همسرشان به میل وخواسته اشان عمل کند از بعد معنوی ومسایل عبادی نسبت به زنان کمرنگ ترعمل میکننداهل رقابت با همکاران شغلی خود هستند. از دروغ گفتن وقسم بی جا برای رسیدن به اهداف ابایی ندارند. امااهل غیبت نیستند البته مردان شایسته مومن ونخبه وعالم وباخرد واهل ایمان وتقوی براستی کارگزاران عالم از همه نظر هستند همچنین که زنان اهل تقوی وخرد وآگاه هستند..

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/4/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انتظار میرود با فراز وفرود هایی که ملت بزرگ ایران پشت سر گذاشته ودهها بار پای صندوق رای رفته وانتخاب آزادانه را تجربه کرده واز عواقب تلخ برخی ازبد اخلاقیها ضربه هایی خورده وهر بار عبرت وپندی تازه گرفته این بار مسیر زندگی وحرکت ملی مذهبی سیاسی اجتماعی واقتصادی را برا ساس خردگرایی واخلاق اسلامی بنا کنند از حرف زدنها  بدبینانه وبد رفتاری ها جدا پرهیز کنند امروز این مردم با سالهای قبل بسیار تفاوت دارنذ نگاه مسئولین ومنتخبین مردم هم به سمت خردگرایی وعقلانیت صحیح است نه ذهنیتهای واپسگرایانه ومطرود شده امروزاین مردم وفا دار به نظام از همه دست اندر کاران میخواهند کاری کنند که نهال انقلاب بیشتر از همیشه قدبکشد وشاخ وبرش فراگیر گردداگر در سیستم اجرایی دولت مردان.-دروغگویی وبد قولی وسستی بی تعهدی رانت خواری راه نیابد ودلسوزان آگاه به مسایل روز وجهان پیش رو .با کارآمد بالا قراربگیرند مطمئن خواهیم بود که ایران قله های عظمت ورشد همه جانبه را خواهد پیمود

همه با هم برای ایران سربلند تر از همیشه

اثر صدیقه اژ ه ای                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/4/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دلم از دوریت کباب شدست       قلب یاقوتیم ...مذاب  شدست

گویی امشب تمام فاصله ها      ناگهان پیش دل خراب شدست

 چشم سر بی قرار میگرید .      از غمت کوه سینه آب شدست

کاش بامن همیشه میماندی     دوریت بهر من ...عذاب شدست

اثر -صدیقه اژ ه ای

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/4/2 ] [ 8:2 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 153
بازدید دیروز: 295
کل بازدیدها: 843976