سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

  هیچگاه زن تا این حد تخدیر وتحقیر نشده بود زنی که تنها ابزار دست هوسبازان کار گذاران سرمایه اندوزان جهانی وگار گردانان نظام سیاه لیبرالی باشد زنی که خصوصی ترین مسا ئل زندگیش در رسانه ها به ابتذال کشیده شده باشد وزنی که بیکار ه ترین مو جودی است که تنها هم وغمش خود آرایی وخود عرضه کردن به مردم کوچه بازار است وزنی که حیوانیتش بر انسانیتش فزونی یا فته

عروسک خیمه شب  با زی مردان پست هوسباز شده است زنی که تغذیه رسانه ای جهان را برایگان

 تا مین میکند وباسگ وشراب در یک خط قرار گرفته است وچه پلیدی از این آشکار تر که رسانه چه در شرق ویا غرب هروز از این موجو د ظریف برای به فساد کشاندن جهان استفا ده میکند تا جیب سوراخ خود را پر کند وزن چرا ؟هنوز در خواب است ونمیخواهد بیدار شود که انسان با کرامتی است ونبا ید خود را تا حد یک کالای نا چیز کوچک وتحقیر کند                                            شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/3/20 ] [ 6:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 

  برای شاد بودن وخندیدن منتظر شنیدن جوک یا دیدن یک فیلم خند ه دا ر نباشید

شادی باید از درون خودتان باشد برا  ی شاد بودن یک احساس خود تشویقی در خود بوجود بیا ورید

منتظر تشویق وتمجید دیگران نبا شیدشاد بودن خود را وابسته به حضور اطرافیان ودیگران ندا نید

طوری نباشد که با بودن آنها شاد ودر نبودنشان غمگین وافسر ده شوید نبا ید شادی شما با دلبستن به اشیاءیا هر چیز دیگری عجین گرددکه درصورت مفقود شدن وازبین رفتن آسیب روانی جدی میبینید

احسا سات وعواطفتان را مدیریت وکنترل کنید اجا زه ندهید دیگران از آن سو ئ استفاد ه کنند

تا با قهر وآشتی ها یشان شما را بیا زا رندبیشتر نا کامی ها ونا را حتی ها از همین نگاه اشتبا ه سر چشمه میگیرد وزندگی ها را تلخ میکند بیشتر بیما ریهای روانی وجسمی از همین نگاه در جان آدمها رخنه میکند سعی کنید از کسی توقع ندا شته با شید آنقدر که از خودنات توقع وانتظار دا رید

اگر برای کسی کار مهمی انجام دادید حتی اورا از مرگ نجات دادید منتظر تشکر وپاداش از طرف اونباشید سعی کنید خودتان آیینه خودتان با شید خودتان را در کسی جستجو نکنید بیاد داشته با شید هیچکس شما را به اندا زه خودتان دوست ندا رد پس مراقب خود تان با شید   اثر شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/3/20 ] [ 6:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

                                          شادی چیست

ما برای اینکه بتوانیم شاد با شیم چه با ید بکنیم

امروزه در دنیا شادی به چه معنا یی مطرح میشودبسیاری از مردم شادی را در خود فراموشی جستجو میکنند وبرای آن حاضرند دست بهر کاری بزنند دنبال فر فکنی ذهن وافکار خود هستند وهر روز ابزار جدیدی در این را بطه ابداع میکنندوگاهی در زندگی تلاش میکنند ودر آمد ایجاد میکنند برای کسب آن شادی این گروه که اکثریت را در جهان بخود اختصاص دادهاند در این راستا تا حد مرگ زود رس ناگها نی خود دست زده اند وبا این نوع برداشت نا درست حیثیت واعتبار خود را تا حدی زیر سئوال برده زندگی شیرین را تبدیل به لجنزاری از هوسها نموده اند

اما شادی واقعی چیست شادی واقعی مسرت باطنی واحساس رضایتمندی از نعمت حیات وشور هدفمند زندگی است شادی واقعی آرامش وجدان داشتن وبه ندای وجدان گوش دادن است 

 از تمام فر صتهای عمر  بهرمندو زیبا نگاه کردن به جهان وسالم نگه داشتن روح وجسم وروان است از داشته های خود راضی بودن استاین نوع شادی در بازار آشفته جهان ودر بازار دستفر وشان وخود فروشان خوشگذاران مترفین پیدا نمیشو داین شادی تنها در نگاه تو به خود وجهان وهستی شناسی پیدا میشود نگاه عمیق وژرف این شادی تنها وتنهادر عاشق شدن وعشق ورزیدن ومحبت امید داشتن است وقتی به موسیقی دلچسب طبیعت بکر کوش فرامی دهی موسیقی که ساز مخالف نمینوا زدوتو را از تو نمی رباید وتوخالی نمیکندتورا به نا کجا آباد نمیبردتورا بخودت نزدیک میکندتورا انسان دوست خدا خواه میکند به تو درس خود آگاهی میدهدآنوقت توطعم شادی واقعی را میچشی وبا تمام وجود راضی خشنود وسر شار از انرژی مثبت میشو ی تمام نگرانی ها ودلهره ها وآسیبها نمیتوانند به سراغ توبیایند ومسرت واقعی چیزی غیر از این نیست                                                    اثر شیدای اصفهانی  


[ پنج شنبه 89/3/20 ] [ 5:31 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  تو غایب از امام زمانی وخود نمیدانی

 

امام  زنده بینا ست در همه احوال     اما م منتظر ما ست تا که با اعمال کردار گفتارمان وبالا تر از همه با اخلاص آمادگی خودرا اعلام کنیم تا زمینه ظهور را فراهم کنیم اما براستی ما چه کرده ایم آیا میشود با چشمها یی که گنا ه میکند وبا گوش هایی که خوراکش لهو ولعب است صدای امام را شنید او هر روز هر لحظه ما را صدا میزند غم وغصه های ما اورا غمگین میکندواوبرای نجات ما از گرفتاری دعا میکند اما ما چه میکنیم وقتی ریا وربا دروغ حسدبخل وچشم هم چشمی ها وبی بند وباریها بی توجهی به مسائل دینی واعتقادی ما اورا آزده خاطر میکندوقتی علنا گناه میکنم وتو ای پسرمسلمان ای دختر مسلمان و...چرا نمیخواهیم بیدار شویم گمان میکنیم امام را چون نمیبینم او هم از وضع ماخبر ندا ردامام خلیفه خدا بر زمین است حجت خدا ست اگر باور داشتیم ما هرلحظه در حضور خدا وخلیفه خدا قرار

 دا ریم بسیاری از مشکلات فردی اجتما عی ما تا کنون بر طرف شد ه بود وبرکت این باور واعتقادما را بیش از پیش در برمیگرفت اگر خوب دقت کنیم همه ما آثار این باور را به چشم خواهیم دید وطعم دلچسب آن را خوا هیم چشید                                         شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/3/14 ] [ 2:18 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

در کتابهای درسی بنویسید بابا نان داد مامان جون داد در کتا بهای درسی بنویسید مامان نه تنها جون داد بلکه شیره جون داد بنویسید مامان جوانی خودش را وخواب واستراحت وآرامش خوشگذرانی بهار عمرش را بپای توخزان کرد تا تو بهاری شاداب وسر زند ه شوی در کتا ب درسی بنویسید مامان در کوچه پس کوچه های جانش نام تورا حک کرده وبا امید رشد وشکو فایی تو چه شبها که تا صبح پلک چشم بر هم ننها ده تا تو بخواب ناز بروی در کتاب درسی بنویسید که بند جان مادر به بند وجودت پیوند خورده وهمین پیوند سبب استحکام هستی تو شده است در کتاب درسی بنویسید دامن مادر محراب عبادت است ومادر مقدس است حرمت اوبسیار است وبنویسید زن از آن جهت گرامی است که دامنش مهد تربیت نسلها ست وهمه زنها کرامت دارند وهیچکس حق ندارد این حرمت وکرامت را نا دیده بگیرد وبنویسید زن ابزار نیست کالا نیست زن انیان بزرگی است که انسان پرور است واگر زن نبود عشق ومودت ومهر وزیبایی های عالم معنا پیدا نمی کرد و...بنویسید که مردان نگاه خودشان را نسبت به زن با ید عوض کنند اگر گمان میکنند که زن برای آنان آفریده شده پس خودشان را چه کسی بدنیا آورده وچه کسی آنان را پرورش داده چه کسی اولین گام واولین کلام را به آنان یاد داد ه است

                                                                                                     شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/3/13 ] [ 7:58 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام به همه مادران وسلام به عشق ومهر مادری که از همه عشقها پاکتر وزیبا تر است سلام به همه لیلا ها که با گرمای محبت خویش مجنو ن  پرور ند وسلام به مادر هستی بانوی نور بانوی معجزه بانوی ایثار عشق وامید بانوی ایمان وتقوا برترین بالا ترین زنان عالم وسلام به همه زیبایی ها که از وجودمادر ودامن زن نشات میگیردوبه هستی تداوم میبخشد وسلام به مادران انسان پرور وشهید پرور

سلام به مادران قهر مان پرور سلام به مادرانی که فرزندانی عالم عارف وبزرگ مردانی چون خمینی کبیر

ومطهری عزیز وبهشتی بیدار تربیت میکنند وسلام به نخستین لبخند مادر بروی نوزادوآغوش گرم ودلچسبی که من هنوز گرمای آن احساس میکنم وطعم آنرا هرگز از یاد نخواهم بردوسلام به همه

زنانی که با تمام وجود کانو ن گرم خانوا ده را محل رشد وتکا پوی قرار داد ه اند وحقیقت خویش را در محبت وعشق مودت ایمان تقوا یا فته اند ودر مقام همسر ومادر بودن قرار دارند

روزتان مبارک باد

 

                                                                                 تقدیمی از شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/3/13 ] [ 7:36 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

امروز عصر بعد از تلاوت قرآن کریم وختم صلوات برای شفای بیمارانو جهت سربلندی مسلمانان

جهان بخصوص نجات مردم مظلوم غزه ازدست صهیونیسم غاصب  توسط خواهران این مرکز دعای توسل بر گزار گردید  همچنین سی نوعروس کمک جهیزیه اهدایی دریافت نموده ودر کلاسهای آموزش

 مها رتهای اساسی زندگی شرکت نمو دند . به مناسبت میلاد بانوی بزرگ جهان اسلام وبشریت خانم حضرت زهرائ س 

واما م خمینی این مرکز توزیع سبد کالا به مددجویان خواهد داشت. درسال هشتاد و نه جهت بیست نفر ایجاد اشتغال نمو ده .    کلاسهای فرهنگی آموزشی این مرکز جهت بزرگسالان وکودکان ثبت نامهای خود را آغاز نمو ده است .  مشاوره رایگان وکار گشا یی از دیگر امور این مرکز میباشد برای نخستی بار کلاس مداحی خواهران در این مرکز فعالیتهای خود را آغاز نموده است 

                                                                         شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/3/11 ] [ 1:30 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  

همه مابارودخانه زندگی حرکت میکنیم .هر کدام به اندازه درک وفهم خود مها رتهایی را آموخته اند

با یک تفاوت که برخی آموخته اند ولی بطور صحیح از آن استفاده نمیکنند  دچار دو بینی میشوند ومسیر نا صحیح رامی پیمایند سراب را آب میبینند واینجاست که عد ه زیادی غرق میشوند هرکس بجای اینکه خودش باشد به جای دیگری قرارمیگیرد وهمه چیز بهم میخورد مثال ماهی میخواهد بجای مرغابی باشد ومرغابی به جای ما هی خروس کبک میشود وکبک خروس واین بوضوح در جامعه به چشم میخورد زنها کار مردانه میکنند ومردان بزک کرده ناز نازی لوس باادا واطوار های زنانه هفت قلم بزک کرده در جامع جولان میدهند زنان دختران وظیفه اصلی خودرا فراموش کرده درکوی برزن وپارک به خود نمایی وولگردی وگپ زدن با این وآن سپری کرده و بچه های طلاق در کوچه پس کوچه های شهر مشغول نکبت بار کردن بدبختی هستند. وانگار نه انگار که مرد نسبت به همسر وفرزند وجامعه مسئو لیتی دارد وزن هم درقبال همسر وفرزند خانوا ده جامعه مسئول است این مسیری است که  سرانجام دردناک آن دامنگیر جامعه میشود ورفته رفته نسلی را بنا بودی میکشد                 شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/3/11 ] [ 1:11 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

پسری در کنار رودخانه غمگین وافسرده نشسته بود

 پیرمردی که ازکنارش رد میشد متوجه افسردگی او شد

کنار اونشست واز او پرسید چرا ؟اینقدر بهم ریخته ای پسر م آیا مشکلی داری کاری ازدست من ساخته است پسر گفت آری مشکل من بسیار است وضع خوبی ندارم نمیدانم چکار کنم

در همین وقت پیرمرد برگ خشکی را که در کنارش بود برداشت ودر روخانه انداخت برگ چرخشی خورد ودر جریان آب رهسپار شد پیرمرد این بار تکه سنگی را برداشت ودر روخانه انداخت سنگ رفت ته آب

پیر مرد رو به پسر کرد وگفت کدامیک از این دو را برای خود انتخاب میکنی برگ یا سنگ را پسر گفت سنگ را  من آرامش را ترجیح میدهم چرا ؟تحمل نا ملا یمات را ندارم پیرمرد گفت اما من برگ را انتخاب میکنم چون که تحمل یکجا نشینی ندارم  برگ میبیند بکجا میرود ولی سنگ نمیخواهد بفهمد که در کجاست ونمی خواهد بفهمد که برای دستیابی به کارهای بزرگ باید زحمت فروان کشید وبا حوصله  یکی یکی راهکار ها را پیدا کرد اما  برگ سختی ها را پشت سر میگذارد بجلو میرود ولی سنگ در اول کار باز میماندوهیچ کاری برای پیشرفت خود نمیکندوتو پسرم این درهم ریختگی که داری برای این است که واقعا نمیخواهی خودت را از وضع موجو د به بوضع مطلو ب برسانی

                                                                                             شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/3/11 ] [ 12:53 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تقدیم به هواداران صهیونیسم واسراءیل غاصب

 

 دیوخون آشام صهیون پلید   روسیاه عصر دوران جدید

 

لکه ننگ بشر قاموس جور        در توحش ماند ه ای پر ازشرر              دشمن خلق خدا ضد بشر        هر کجا باشی ببارد از تو شر

 

در تکبر خود سری خیره سری   گرگ انسان خواری آدم میدری             کرد ه ای بیداد در صحرای خون      ای پلید مست زنگی جنون

 

بسته ای راه غذا دا رو آب        کرده ای از ظلم وکین دلها کباب          میکشی تومصلحین را بی دلیل   از خدا خواهم تورا سازد ذلیل

                                                                                                        شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/3/11 ] [ 12:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 232
بازدید دیروز: 225
کل بازدیدها: 800175