سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ملت بزرگ ایران درگذشته با گذرازفرازوفرودها تجربه بسیارخوبی راکسب نموده. تابه آگاهی وبلوغ سیاسی دست یافته است این مسیر را باگذرازیک پیچ پرخطر طی نموده تامتوجه دلسوزترین وآگاهترین راهنمای خود رهبر فرزانه دلسپرده وهم اکنون بادقت بیشتری هرلحظه خود را به آن نزدیکتر نموده تااز علم وآگاهی حکیمانه معظم له برخوردار گردد. اینبارتوجه مسئولین وکاندیداهابه رهنمود هاقابل تقدیراست.تا جایی که بایک دید متفاوت جریان انتخابات آغاز تاحماسه عظیم دیگری را خلق کند. این بارخرد وتدبر وتوجه ونگاه تازه برخی از کاندیدا ها میتواند تحول سالم انتخاباتی را درجامعه بزرگ ایران رقم بزند

 وسندافتخاربالنده ای را ثبت نماید.

 این بار قلب هر ایرانی در تپش یک انتخاب اصلح وکارآمد در سینه می تپد تا بتواند در همه عرصه های ملی وفراملی سر آمدوپویا گردد. این بارفضای انتخابات سر شار عطر همت وتدبر است.

 نه تنش ونزاع وبداخلاقی سیاسی ومااین را مدیون رهبر عزیز خود هستیم وشنوایی گوشها وتوجه دلها به این که همه حق رای دارند وهمه در سرنوشت خود باید نقش مناسب ایفا کنند هیچ ایرانی از هر قوم نژاد نباید بی تفاوت باشد .بدترین درد بی تفاوتی ونا اگاهی است

اثر صدیقه اژ ه ای                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/3/6 ] [ 6:53 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باطناب دیگران بسیاری از آدمهای کله گنده بچاه رفتهاند آنهم به چاه رفتنی که نگو ونپرس آدمهایی که مدعی آگاهی وتوانایی خرد بوده اند اگر بخواهیم مثال بیاوریم بسیارند صاحب نام شهرت صاحب علم قدرت اینان دانسته ونادانسته بلایی به سرخود آورده اند وگاهی حیثیت آبرو وایمان خود را ببادفنا داده اند اماکسانی که طناب به اینان میدهند همان نزدیکان وآشنایانی هستند که گاهی طرف افسار زندگی وعقل خود را به آنان می سپارد به آنان اعتماد میکند گول به به وچهچه اینان را میخورد درفضای ذهنی کاذبی که بله قربان گوهای پوشالی بوجود آورده اند غرق میشود .خود باختگی واستحاله شدن از واقعیتها تکرار وتلقینهای فریبنده ذهن پرکن گرفتن فرصت اندیشه وآزادی معقولانه ازفرد تحریک وتحریض دایمی اظهار علاقه ودوستی با طرف وبالاخره طناب بگردن طرف انداختن با قربان صدقه طرف را هک کردن دیلیت کردن شخصیت حیثیت او ونام ننگ برای اوببار آوردن

 ما امروز شاهد این جریانات هستیم بایدهر کدام از ما مراقب باشیم باطناب دیگرن به چاه نیفتیم که احتیاط شرط عقل است

اثر صدیقه اژ ه ای                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/3/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر عاشق باشید .درهر کجای عالم که باشید خوشبخت هستید .چشمان سختیها ومشکلات را نمی بینید ودلتان نورامیدراازدست نمیدهد .ازدست همسر فرزندخانواده همسایه ومردم ناراحت نمیشوید .اگرعاشق باشید وجودتان سرتاپامحبت میشود .ودوست دارید این عشق ومحبت رانثار کنید. کاری بهتر ازاین درجهان وجود ندارد عاشق باشید تاغم وغصه شما را ازپای درنیاوردعاشق باشید عاشق تلاش وکوشش خدمت این عشق به ما بخشندگی میدهدعاشق باشید تا پیروخسته دل افسرده نشوید. به همه محبت کنید. بی توقع .اگر عاشق باشید دل بدریا میزنید ازوسط آتش عبور می کنیدوسلامت بیرون می آییداگر عاشق باشید از سرتاپایتان خیرونیکی می بارد .عاشق خداباشید عاشق همه خوبیها باخانواده خود بهترین روش را داشته باشید

 مهر بورزید به آنها به نیکان به آیینتان وبه سرزمینتان

اثر صدیقه اژه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/3/3 ] [ 8:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از امروزنذر کردیم هرگاه نام امام علی علیه السلام را شنیدیم وبرزبان آوردیم ترویح آن امام همام صلوات بفرستیم تا هواسمان باشد راه نجات وحیاط ممات ماوقتی تضمین میشود که پیرو مخلص اوباشیم پیروی که به حق الیقین امامت ولایت رسیده راه رامیشناسد وبا نشانه های آن آشناست  علی در خانه خدا متولد شد نخستین کسی بود که اسلام آورد ونخستین کسی  که تا پای جان واز جان خودبرای اسلام عزیز گذشت عبد صالح خدا . انسانی تک بعدی خود محور نبود حقیقت محض و دین دار. دل از دنیا کنده بود همه چیز را برای عبودیت واخلاص وخدا واسلام میخواست از فرط عشق به معبود خودرا درخدمت به خلق ذوب می نمود سر آمد فضایل انسان الهی وسرور کاینات وپیشوای نیکان وپاکان عالم است با عطر خوش صلوات دلهایمان قوت میگیرد وباطری روحمان شارز میشود بیاد داشته باشیم ازاین پس نه تنها با نام محمد صلوات بفرستیم که با نام علی نیز در هر کجای عالم هستیم صلوات بفرستیم باشد که این انرزی موثر دلهای خفته را بیدار کند وبه چشمان تار نور ولایت امامت ببخشد وغبار کدورت سستی بی فکری رابزداید همه باهم صلوات برای امام علی علیه السلام

واین که تلاش کنیم شیعه واقعی اوباشیم بخوانیم بدانیم وبنویسیم وگوش چشم عالم را از علی ویارانش پر کنیم از ارزشهای والای آنان شیعه را که هنوز مظلوم مانده بهتر بشناسانیم

اثر صدیقه اژ ه ای                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/3/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ ]

الهی توچنان براریکه قدرت قرارداری که هیچ طغیانگرسرکشی یارای مقابله باتورانداردهرکس بخواهد درمقابل قدرت وعظمت توبایستدازهیبت شکوه جلالت درهم می شکند.ونابود میگردد الهی کاخ توبلندترین کاخهای عالم است.همه چیزدرسلطه قدرت تواست وتو درکمینگاه نظاره گراندیشه هاوکردارهایی  .الهی یقین دارم که توبی نیازی ازهمه هستی ومن ازهمه جهت نیازمندتو هستم بنابراین باهمه آرزوها وامیدها ازتودرخواست میکنم که بمن اندیشه ای رفیع وحلمی عظیم وطاعتی مطلوب وطاقتی کم نظیر عنایت فرمایی قلبم را خانه وسرای محبت خودکنی واعضائ جوارحم را شکرگزارنعمتهای فراوانت نمایی. بارخدایا من از توثروت مکنت مقام پست وغیره نمیخواهم بلکه میخواهم به من جرعه ای اخلاص عطا کنی ونیروی مرا درهمه عوالم هستی نیروی خیر ونیکی وخدمت درجهت خشنودی خودت قراربدهی چشم دلم را به حقیقت وحق طلبی روشن نمایی واز بیهودگی ولذتهای ناپایداری وامیال نابجا مرا محفوظ بداری

اثر صدیقه اژ ه ای                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/3/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در تعجبم از مسلمانانی که خود روضه اهل البیت را میخوانند ومی بینند امام حسین هستی وجان مال خود را بدون ادعا درخدا واحیای آیین جدش حضرت محمد س داد وبقیه امامان معصوم همچنین از شهامت حق طلبی ایستادگی در برابرظلم وستم از هیچ کوششی دریغ نورزید وحال خودشان با تلاشی که برای برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نموده اند چقدر ادعا دارند چقدر برخ میکشند چقدر بزرگ میکنند اگر مردم وشهدائ در صحنه نبودند مگر ممکن بود هر کس هرکار برای اسلام عزیز بکند باید بدون منت وتوقع قدردانی باشد

 کدامیک ازماتوانستیم ذره ای مثل اما م حسین ویارانش ودیگر امامان خودرا فدایی اسلام کنیم حال به همین ادعاها پست مقام جاه را گرفتن ومباهات فروختن به چه معنااست چه کسی مثل حضرت علی بود وبیت المال راحراست نمود چه کسی شبها گوچه گرد مدینه بود بدادمردم میرسید واز دارالخلافه بیرون می آمد تا هرکس مشکل دارد به او دسترسی راحت تری داشته باشد در تعجبم اسلام تجمل گرا را چه کسی در جامعه ترویج نمود

امام حسن بارها همه چیز خود را درراه خدا داد حال مدعیان چرا؟ مثل امامشان عمل نمیکنند در تعجبم مگر اسلام عزیز تنهانام است

در پایان از خداوند میخواهم همه ما را مسلمان واقعی کم ادعاکند تا جایی که تسلیم وعبد او باشیم نه نام زرو زور از خدا میخواهم کسانی که زیر سایه اسلام رفتار غیر اسلامی دارند هدایتشان کند

اثر صدیقه اژه ای                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/3/1 ] [ 11:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تا مردم گوش به سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران بسپارند ودرعمل از خط ومشی ایشان پیروی کنند هیچکس رایارایی مقابله بااین ملت نیست نه دشمن برونی نه درونی وخدا را شاکریم ازین همه نعمت که برماارزانی داشته ازاومی خواهیم روز بروز بربصیرت ومعرفت ما بیفزاید.

 نکته مهم این که این نظام به دلسوزانی آگاه ولایق وشایسته نیازمند است کسانی که دغدغه عزت وسربلندی اقتدار .سلامت وصلابت. ایمان شکوفایی عزت جهانی را برای این مردم خوب داشته باشند. تنها بفکر جیب وپست مقام گروه حزب خودنباشند. دلشان برای خیر ونیکی کردن به این ملت به تپد. بیاد دارم چند سال پیش باجناب بهلول در مسیر نماز جمعه اصفهان روبرو شدیم من ازایشان خواستم نصیحتی کنند فرمودند کوچکتر ها حرف بزرگتر ها را بشنوند در مورد سرانجام انقلاب پرسیدم فرمودند. این انقلاب متصل به ظهور خواهد شد  انشائ الله قدر آن را بدانید .

آن لحظه من تنها نبودم خیل جوانان وجمعیت دور ایشان بودنداما بزرگتر آگاهتر از همه ما مقام معظم رهبری هستند. این نصیحت بزرگی بود .حرف شنوی از ایشان پشت سرایشان حرکت کردن ومراقب بودن حفاظت ازارزشهای اسلامی تاپای جان کارتک تک مااست هرکس که در این حریم وارد شد وخواست رنگ عوض کند وخود رادید خراب شد. ورسوا گردید. این درسی است که ازین رهگذر همه ما میگیریم این راه اخلاص وبصیرت اراده میخواهد. مبادا که پای دل بلرزد وچشم ها رامظاهر فریبنده پرکند وحیثیت هالکه دارگردد

 وتاریخ بنویسد که دویدند دویدند به هیجا نرسیدند .باید به کمال برسیم بایدالگو شویم باید نظام ارزشها به جهان ارایه گردد

اثر صدیقه اژ ه ای                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/3/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 38
بازدید دیروز: 312
کل بازدیدها: 781452