سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

از شیطان آموختم که عابد نباشم عبد باشم تسلیم باشم تکبر نورزم توجیح گر نباشم خود را برتر ندانم مزدور نباشم فریبکار نباشم شیطان خودرا دیدخداراوقدرت اورا ندید. ازشیطان آموختم که تنها دانستن وفهمیدن کافی نیست باید به دانسته هایم لباس عمل بپوشانم از اینکه من کیستم ؟بخود مغرور نشوم سرانجام افکار واعمالم چیست ؟مهم است از شیطان آموختم که درس گفتن وتکیه برکرسی زدن در جمع فرشتگان بودن آسمانی شدن نمیتواند ضامن سر انجام من باشدامکان سقوط در هر حال وجود دارد تصمیم وانتخاب تلاش من است که سرنوشتم را تغییر میدهد سقوط ذلت باراورا دیدم چهارهزارسال عبادت نفعی بحال اونداشت اوضرر کرد وباعث شدانسانهای بسیاری متضرر شوند .ومیبینم که چه انسانهای که باهمه دانسته هایشان افسارزندگیشان را بدست شیطان داده اندکسانی که دنیابه نظرشان هدف است .برای قدرت ثروت ونام چگونه دست وپامیزنند وبهرکاری دست میزنند تادنیارا به چنگ آورند.ومن درس گرفتم از همه اینها .پس ازشر او بخدا پناه میبرم تا در زیرچتر توحید ویکتا پرستی دور از هرشائبه ای او را پزستش کنم و تسلیم راضی به رضای حق باشم وخدا رابرهمه امور عالم قادر عزیز وتوانا حکیم بدانم

اثر صدیقه اژ ه ای                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/3/17 ] [ 7:50 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چه کردند آنها که رفتند .رفتند     چه کردیم از اعتباری که  داریم

بسازیم امروز وفردا بکوشیم     گلستان کنیم خار زاری که داریم

چنان چشمه ساران بجوشیم     و شوییم گرد وغباری که داریم

بکوشیم باعلم وآیین وفرهنگ     شکوفا کنیم ابتکاری که  داریم

نمانیم در حرف وباهمت وکار        بیاد آوریم آن قراری  که  داریم

ز خون شهیدان بی ادعایادکن      هزاران دل داغداری  که داریم

بپوییم ما راه  سرخ  شهیدان      به این عزت واقتداری که داریم

آثر صدیقه اژ ه ای            از کتاب آتش مهر

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/3/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

با شرکت درانتخابات حماسه عظیم ملی اجتماعی سیاسی رابرای عظمت وعزت ایران برگزارکنیم .کاری کنیم که دیگر کسانی که چشم طمع بردست اندازی برمنافع ومنابع واقتداراین ملت دارند. واقعا مایوس شوند ونقشه های مذورانه آنان نقش برآب شود .انتخاب کنیم آنهم انتخاب اصلح ملاک انتخاب ماآن باشدکه سیاه نمایی نکرد دروغ نگفت اندیشه وباورهای دینی والهی داشت. جوان اندیش وفکرش پیش برنده بود شعاری حرف نزددانا وآرام عمیق بود برای حرف زدنش تدبر میکرد بخل.کینه وحس انتقام ذهنش رابه پراکنده گویی واغراق وانداشته وبسیار متین وباوقار عمل کرد.باورش توانمندسازی اقشار وبکارگیری ظرفیتهاوآنرااصل میداند. کاربردی نظر میدهد از کلیشه گویی پرهیز دارد ایمان به راه امام وخط رهبری دارد. روحیه مقاومت برای موفقیت رااصل میداند. آسیب شناسی را مطرح ودنبال این است که تهدید را به فرصت تبدیل کند. توانمندی ملت را برکرنش درمقابل دشمنان ترجیح میدهد.

نکته مهم حال افراداست در صدراسلام هم کسانی بودند که هزاران خدمت کردند اما در مقابل علی علیه السلام ایستادندتقوی ملاک است ودانایی وادب واینکه کسی باشد که درجهان بینی واعتقاد وباور نسبت به دیگر نگاهها علی باورترباشد باپیروی ازخط ولایت در مسیر از فراز وفرودهاملت بزرگ رادر برپایی یک تمدن باشکوه اسلامی یاری کند.

 نه اینکه دوباره ملت رابه عقب برگرداند ودردغدغه های انتقام گیرانه تخریب نگهدارد.وسبب تنش گردد. کسیکه خودرا می بیندنمیتواند پیش برنده باشد. نگاهی که نصف خالی لیوان را می بیند این نگاه ضعیف است نگاهی که کل لیوان را می بیند می فهمد چقدر تاپرشدن فرصت هست تلاش خواهد کرد

در پایان از خدای مهر آفرین میخواهیم باهمه مهربانیش دلهارا متحول کند مهر بهترین هارا دردل این ملت بزرگ بیندازد.برای رشد وارتقاء همه جانبه .این مردم خوب رادرانتخاب اصلح تر یاری نماید

اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/3/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امروزه کمترایرانی است که نسبت به مسایل سرنوشت ساز ملی ومذهبی خودبی تفاوت باشد. مسایلی که اگر ازکنارش بابی توجهی بگذرد. به عزت واقتدار اوخدشه واردمیکند.ازطرفی هرایرانی بایدتلاش کند فهم ودرک بالایی را برای خود کسب نماید.ازکوچه پس کوچه های ناآگاهی. عوامفریبی.دروغ افتراء ترفندهای سیاسی خودرابدور نگه دارد. عقل ومنطق عاقبت را نگذارد پایمال احساسات تبلیغی قراربگیرد. از رفتاروسکنات وادب وسخنان پخته دوراز غلو وروحیه بی آلایش وبدون غرض وگاهی مرض عقده ای بپرهیزد. واز کسانی که هنوز افکار وذهنشان دور محور تخریب وریا وخود خواهی خود نمایی افراطی هستند. راه خودراجداکند. چه کسی وکسانی یادآور روزهای تلخند ونمیخواهند.این رابفهمند. که جوان اندیشی وتحول واستقلال وولایت پذیری وایجاد یک فرهنگ وتمدن با شکوه اسلامی زحمت دارد. ریزش ورویشها دارد. این رانمیدانند که هرچه بکف آورند تنهاازراه ایستادگی ومقاومت است. ملت ایران تشنه رسیدن به حیات طیبه اسلامی وانسانی است. حیاتی که همه درآن احساس امنیت روانی واقتدار قانون مداری رادرک کنند. سرخم نکنند. پیش هربیگانه .

 ملت ایران دام رااز دانه تشخیص میدهد.

نکته قابل توجه اینکه برای داشتن یک جامعه موفق بارفاه نسبی وسلامتی جسمی وروانی باید. برای رفتار ونگرش مردم تلاش همه جانبه انجام بشود . تغییر سبک زندگی اهمیت دادن به امورفرهنگی وفرهنگ سازی بسیار مهم است. که کمتر دارد به آن توجه میشود. تنها به مردم قول رفاه مادی ندهید بلکه دلسوزانه از مردم بخواهید خودباهمه توان برای رسیدن بلوغ اجتماعی ورشد شکوفایی استعدادهای انسانی خود نیزدخیل باشند.مردم شامل تکتک مسئولان نیز میشود. تا تغییر نگرش پیدا نکنند وروحیه خیر خواهانه ملی وعلقه مذهبی را درخود نهادینه نکنند. کاری ازپیش نخواهیم برد.دولت باید امانت دار جان مال آبرو عزت مردم باشد. نه سوداگر ودکان دار منافع خویش دولت بایدیک سیستم باشد .نه یک شخص. تقوی اخلاقی ورفتاری داشته باشد. مردم راگوسفند به حساب نیاورد . دولت آینده باید زمینه رشد شکوفایی رابرای مردم فراهم آورد.به توسعه ظرفیتها  برای دریافتهای متعالی کمک کند. مردم ایران در زمان شاه غصه معیشت نداشتند. انقلاب آنان برای رسیدن به حیات طیبه بود. حالا سی وچهارسال است درهمه عرصه هاحضور دارند.پشت سر مقام معظم رهبری چون کوه ایستاده اند تاباامید وتلاش خودرا به حیات طیبه برسانند. اماکسانی که درداخل این ذهنیت راندارند ومیخواهند جاپای دنیای سکولار بگذارند. ونظام را به سمت آن سوق بدهند. باید شناخته بشوند. ومردم عزیز بیدار باشند. به تبلیغات پرسروصدا گوش دل نسپارند. که امروز مسئولیتی به اهمیت پاسداری از خون شهداء وآرمانهای حضرت امام بردوش تک تک ماست شهداءمنتظرند منتظر انتخاب ماخدایا کمک کن ازین انتخاب این ملت بزرگ سر بلند بیرون بیاید  

      اثر صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی          


[ سه شنبه 92/3/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خداوند پروردگار گفت..آی آدمها اینقدر برای من نقش بازی نکنید من از پشت صحنه باخبرم خداوندپروردگار .. آی آدمهابه جای من تصمیم نگیریدمن برخدایی خود واقفم اماشماحق بندگی خودرابجای آورید

 وازآن عدول نکنید آی آدمها من بشما نزدیکم نزدیکتر ازرگ گردن وشمابااندیشه ورفتارناپسنددایم درحال فاصله گرفتن هستید .این فاصله شمارا از موهبتها ونعمات وبرکات دور میکند

 تاجایی که شماباخودتان نیزغریبه میشوید آی آدمها

چه چیزسبب شده که خلقت اولیه خودوچگونگی خویش رافراموش کرده تکبر وغرور وجودشمارااشباع نموده است درحالی که مرگ وسایه اورا دراطرافیانتان مشاهده میکنید وباز بیدارنمی شوید ودرس عبرت نمیگیرید

آی آدمها.. گمان داریدکه پروردگارتان شمارا بحال خودرهاساخته

 ومال وفرزندان فراوان شما راابدی میکند

 آی آدمها چرا؟تدبرنمیکنید وازحق وحقیقت خودبیزارید.آی آدمها

  برگردیداخلاق خود رانیکو ودلهایتان راسرشارازامیدوتوکل کنید

 تابه بینیدوبدانید وبه چشید طعم عبودیت وپرستش خالق یکتارا

 آی آدمها آی آدمها

اثر صدیقه اژه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/3/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه ماباید به این نگاه برسیم که خوبی ها برایمان ملاک وارزش باشد .سعی کنیم به بلوغ وفرهنگ بالای اجتماعی برسیم که امیال خودخواهی هایمان مانع درست دیدن وخوب فهمیدن نگردد این وقتی میسر است که از نردبان خود خواهی وخود فریبی پایین بیاییم وتعصبات غیر منطقی وسلایق خود خواهانه را کنار بگذاریم خودرا هدف قرار ندهیم بلکه به یک هدف بزرگ وعالی بیندیشیم عزت وسربلندی واحدبه ایران و خانواده بزرگ ایران اسلامی همه چیز را  شخصی نکنیم برای خود نخواهیم تنها به خودمان حق ندهیم ودیگران را فاقدحق بدانیم فکر نکنیم ما همه کارمان بی عیب ونقص است. برای اینکار باید خودمان را در شرایط فرد قرار بدهیم تا ببینیم اگر جای او بودیم چگونه رفتار میکردیم توقع بی جا راکنار بگذاریم بالای گود ننشینیم بگوییم لنگش کن اگر انسان با فرهنگی باشیم نکات مثبت رقیب را خواهیم دید وبه آن ارج می نهیم این برنامه ها چه درخانه وچه در اجتماع کوچک وبزرگ گذرا هستند .مهم لحظات ومناسبتهایی هست که بنابردلایلی در کنار هم جمع میشویم باهم گپ وگفتگو داریم لحظاتی که شاید دیگر تکرار نشودقدر لحظات را بدانید این بهترین موقعیتی است که در آن قرارگرفته اید بانگاه محبت بهم نگاه کنید همدیگر را نرنجانید

اثر صدیقه اژه ای             مدیر وبلاگ شیدای


[ شنبه 92/3/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 منتخب من قانون گرا درعمل است نه قانون گریزجنس آن جنس مردم است نه از ما.... برای مردم احترام قایل است خود را برتر وآقای آنان نمیدانددیکتاتور نیست پیشینه های مثبت یکی از ملاکهای من است نه همه حالاچه برنامه ای دارد به چه چیز می اندیشد مردم را گوسفند می بیند یا انسان انسان بند شکم. مسکن ورفاه یاانسان شایسته ای که باید در همه ابعاد مورد توجه ورشد وشکوفایی قرار بگیردچه کاری برای ارتقائ فرهنگی واجتماعی این مردم دارد چقدر برای جوانان کرامت قایل است جایگاه جوانان درکجای کار وبرنامه اوقرار دارد تسهیلات ازدواج وآموزشهای ضروری مهارت زندگی را برای آنان در نظر دارد زندگی مردم ورفاه اقتصادی چقدر مهم وچه برنامهای برای آن دارد . برای سربلندی ایران قلبش می تپد دارودسته وفامیل خودرا ترجیح نمیدهد ارزشگرااست اهل مشورت است گوشهای شنوا دارد به صدای ملت گوش میدهد ساده زیست است تجمل گرانیست سیاه نمایی نمیکند زحمات دیگران را پایمال نمیکند به قدرتمند کردن پول ملی اهمیت میدهد کشاورزی بهداشت فرهنگ اجتماعی وآموزش وپرورش را مورد توجه خود قرارمیدهد میتواند پول ودر آمدملی را خوب مدیریت کند. وخودسرانه تصمیم نمیگیرد اخلاق اسلامی ورافت ملی را درعمل دارد نه شعار. شعورگرا وعملگرا است درارتباط باضعیفترین مردم را نمی بندد اجازه میدهد هر ایرانی انتقاد بجای خود راداشته باشد قول دروغ نمیدهد جواب نامه ها وپیامها ودرخواستهای مردم را میدهد.اهل رانت خواری نیست روستاها را خراب نمیکند وشهر ها رالوکس قدرت کنترل مرزهای کشور رادارد مانع هر گونه قاچاق کالااست اشتغال خانگی را وبخصوص بازار فروش آن وصنایع دستی در نظر دارد ازبهدر رفتن پتانسیل منابع طبیعی ونیروی انسانی پیشگیری میکند بامجلس همراه است ودر اجرای قوانین ومصوبات کوشا لاغر. نمی آید وچاق برگردد برای هنر وسینما ارزش قایل است به نخبگان خارج کشور وفرزندان ایرانیان مقیم خارج توجه خاص دارد آنان را جزوسرمایه های ملی میداند در ارتباط وتعامل برای جذب آنان بداخل کشور تلاش میکند به نساجی ایران اهمیت میدهدوسعی در رونق آن داردبا هرگونه تفرقه افکنی مخالف است به انرژی هسته ای بسیار اهمیت میدهد مطالبات ایران را وصول میکند اما همه اینها یک طرف حقیقتا انسان در مراحل مختلف وپیشامد ها قابل تغییر است خدا کندمردم به کسی رای بدهند که سبب اقتدار ایران وسربلندی نظام باشد

اثر صدیقه اژ ه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی        


[ پنج شنبه 92/3/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

میخواهم زنده بمانم تا خود را در مقابل سختیها بیازمایم وهربار باتلاشم گام بجلو بردارم .شکستها را به فرصت تبدیل کنم قدرت تحمل خودرا بالا ببرم میخواهم زنده بمانم وبه سوی روشنایی هاگام بردارم از ظلمتها خودرا نجات ببخشم میخواهم زنده بمانم وبه آفریده ای خداعشق بورزم میخواهم زنده بمانم وبه دیگران کمک کنم .از سستی وتنبیلی بیزارم دارای انگیزه فراوانم منتظر دیگران نمیمانم از هر فرصتی استفاده میکنم هیچوقت تنها نیستم فکرواندیشه من بامن است عاشق نفس کشیدن  درزیر بارانم .در سینه قلبی مهربان دارم باکشتی ایمان در تلاطم طوفان به پیش میرانم باخود کتابی دارم ونقشه راهی بیشتر اوقات تشنه ام تشنه فهمیدن از ظلم بی عدالتی بیزارم تکاثر وتکثر را دشمن خود میدانم مردگان زنده را میشناسم واز زندگان مرده که در مرداب دنیا به سر میبرند روی برگردانم مرده پرستی را تقبیح وقدر عالمان ودانشمندان زمان را با تمام وجود میدانم که هیچکس همه چیز را نمیداند ومیدانم که دانستن لازم است اما کافی نیست .مامریتی دارم که خود را از رذالتها بدور دارم وباعمل کردن به خوبیها مصون سازم پیشگیری قبل از درمان شاخهای از ایمان من است در هر مسیری گام برمیدارم به سرانجام آن بکجاست می اندیشم اجازه نمیدهم خمیر دست کسی باشم دنیا دریاست دریایی نعمات الهیاما من ماهی این دریاهستم باید از هفت دریا عبور کنم در مرداب نمیمانم خطرات این عبور را میشناسم وبا ایمان راسخ وتوکل به خدا از آن عبور میکنم مردن را پایان نمیدانم اما میخواهم زنده بمانم برای تلاش وخدمت وفهم بهتر پدیده های عالم میخواهم به تکامل انسانی خود برسم میل جان من رحمانی شدن است ونفرت از شیطانی زندگی کردن  

اثر صدیقه اژ ه ای                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/3/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آقای دکتر روحانی امشب رفتاروگفتار شما با آقای عابدی آنهم جلوی میلیونها ایرانی بافرهنگ وبزرگ وآگاه درست نبود اینکه به ایشان تهمت دروغگویی وارد شد وگلایه هایی که از گذشته داشتید به نظر میرسید شما منبر رفته اید وباید ونبایدها را تکرار میکردید مردم ایران سی سال است عادت کرده اند ورنجها برده خون دلها خورده اندانتظار میرفت راهکارهای موثر ونورا ارایه بدهید واهانت تندی را کنار بگذارید این را گفتم تا اولین منتقد شما در صندوق شکایات باشم واقعا متاثر شدیم مثل این که آمده بودید تا ناراحتی گذشته را علنی تر کنید خوب بعد از انتخاب اگر شماباشید چگونه میخواهید انتقام بگیریدشما که افراطی نیستید معتدل ومیانه رو خود را معرفی میکنید

                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/3/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سی سال پیش نهالی راکاشتیم نامش را انقلاب اسلامی گذاشتیم برای حراست از اون همه باهم بادل وجون ایستادیم پیر وجوان روستایی وشهری. به پای ایندرخت لاله ها وشقایقهای زیادی روییدند از اشک چشمامون آبیاریش کردیم. این نهال باباغبان مهربان ومراقبتهای بسیار رشدکرد ریشه دوند توقلب تک تک ما. شاخ برگش تاآسمون خدا قدکشید شکوفه داد اما خیلی ها که طراوت وببار نشستنش رادیدند شروع به شیطنت کردند شبانه تبر بدست گرفتند تا شاخ وبر اون را بشکنند اما باغبان مهربان آگاه همه را خبر کرد .همه مون باپای دل دویدیم واجازه ندادیم کسی به اون آسیب بزنه امادشمنان دایم نقشه کشیدند اما بیاری خدا نقشه هاشون نقش بر آب شد وحالا این نهال بلند قامت چنان نستوه پابرجا ایستاده چشمها ودلهای میلیونها نفر مراقب اون هست این درخت دوست داره میوه بده واین میوه ها را به عالمیان هدیه کنه این درخت هیچوقت رنگ پاییز وزمستان را نمبیند این درخت سایه اش امید همه مظلومان عالم است عطر صفا وصمیمیت مهربانی را توعالم می پراکند این درخت خون دل ایران اسلامی است ایرانی که عاشق رشد تلاش تکاپوست این درخت شجره طیبه ایست که هیچکس از اون بی بهره نخواهد بود قوم ونژاد ملیت ومذهب زبان آداب رسوم کسی را تحقیر نمیکند این درخت شجره طوبی است .متصل به اون هست .از هر برگ او نوای وحدت همدلی نجوا میشه عمل صالح وفکر سالم وروح پاک هرانسان موحدی میوه اوست

.میشه از ثمره  اون برای نجات عالم از فقر قحطی فساد فحشائ وغیره بهره جست اما خیلی ها بی خبرند 

وظیفه تک تک ما ایرانی ها است که سعی کنیم اونها را باخبر کنیم .ما ایرانیها خودمون در هرپست مقام ومنزلتی که هستیم اول باید قدر این نعمت بزرگ را بدونیم وروی خودمون کار کنیم اول اینکه دروغ ممنوع برای همه دوم تخریب ممنوع برای همه خودمون کاری نکنیم که ناآگاهان وسوسه بشن تبر بدستشون بگیرن وخدای ناکرده

باید متوجه باشیم که این نهال ثمر بخش را قربانی امیال خودمان نکنیم

همه ما مدیون فداکاری شهدائ وحضرت امام وسردران وبزرگ خود در طول تاریخ هستیم

   اثر صدیقه اژ ه ای                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/3/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 235
بازدید دیروز: 362
کل بازدیدها: 790137