سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

آنچه که امروز انجام میدهی فرداانعکاس آن را میبینی امروز عملکرد تو نمک آش فردای تو میشود دیروز نگاه خیانت کردی امروز گرفتارآنی آتش فتنه را افروختی امروز دچار تاولهای اوشده ای

اموالی را به نا حق تصاحب کردی امروز باید محاکمه شوی پیش خودت وجدانت و...در مورد نیکی ها همچنین است دیروز کمک کوچکی را چه از لحاظ مادی یا معنوی انجام دادی امروز آن را بخوبی در وجدانت وزندگیت میبینی

اگر امروز بذر نیکی یا شر بیفشانی فردا منتظر نتیجه آن باشدر رودخانه حیات تو ان اب روان زلالی باشی که حیات وطراوت میبخشد نه اان لجنزار و با تلاق متعفن

برخی خود را میفروشند در لجنزار فرو میروند وبرخی خود را میخرند یعنی برای خود ارزش وکرامت قائل هستند رذایل وپستی ها را بدور میریزندخود را از آن جدا میکنند ودر هوای پاک ونسیم دلنواز نفس میکشند

 

برخی نفس گیرند و برخی جان و روران را تا زه میکنندوتو امروز را خوب سپری کن فردا با آغوش باز وشکوه بی نظیری به استقبال تو مبآید

تو با ید دارای فکری دقیق وعمیق باشی وبتوانی تصمیم جدی برای امروز و فردایت بگیری تو جه وتوسل به انبیائ وعبودیت بندگی خداوند وخدمت به خلق راهکار هایی هستند که فردا وامروز تورا تضمین میکنند

                                                                                                                       شیدای اصفهانی

     دوستدارو هموطن تو


[ پنج شنبه 89/8/27 ] [ 11:12 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرانسانی روی زمین برای خودش اید ه ها ونظرات وآرمانهایی دارد که فقط مخصوص اوست آنچه را که ازنظر وراثت وشرایط محیط وتربیت میگیرد کاملا با فرد دیگری تفا وت دارد

سلیقه ذائقه ومسایل پیچیده دیگرهر انسان برکشور وجود خودش حاکم وفرمانفرماست سازمان وجود هر انسانی بسیار پیچیده وشگفت انگیز است مدیریت زمان ومدیریت کلان وغیره در او صدق میکند

انسان دنیای شگفتی هاست موجودی که هر لحظه میتواند تغییر در خود ایجاد کند ویا تابع  یا خارج از شرایط مکانی واندیشه ای تصمیمات ونظرات خودرا به اجرا بگذارد

انسان هر چقدر توجه ودقت داشته با شد با زهم دچار خلائ ونسیان قرار میگیرد

هر انسانی نگارند ه کتاب وسر نوشت خویش است ودر این نگارش گاهی در نور وگاهی در ظلمت قرار میگیرد

ظلمت های اخلاقی ورفتاری هر نسان گوهری بی بدیل است اما این گوهر در شورا به های گل آلود نفسانی وامیال پنهان ما ند ه واین نگاه زیرکانه واراده قوی او را میطلبد تا آن را کشف کند وصیقل دهد تا همچون خورشیدی درخشان بر عصرها ونسل ها بتابد وپایان نپذیرد

انسان برای مدیریت جهان درون خویش ونگاشتن کتاب سرنوشت خود باید مهارت ها ودانش ها بیاموزد والگوهای بسیار ارزنده ای را برای رسیدن به هدف عالی برای خود انتخاب کند

هرانسان باید برای خویش ارزش وکرامت قائل باشدخود را کوچک نا چیز نداند

هادی وراهنمای خویش باشد دست از دامن انبیا ئ ورسولان الهی نکشد به خود مغرور نباشد وراه نیکی وراستی را به دروغ وتزویر وریا وپنهان کاری تجاوز به مال ناموس خیانت به خلق را از دل وجان اندیشه ی خود بزدایدواز آن بیزاری جوید

                                                                                                                               شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/8/27 ] [ 10:46 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آدمهای الکی ؟منکه متوجه نمیشم مگه میشه آدماین خلیفه وجانشین خدا بر زمین الکی باشه من این آمهای الکی را دیدم وشما هم اگر توجه کنید در اطراف خود فرا وان میبینید تا جایی که خود اونهاهم  اقرار میکنند

بهش میگی چرا؟سرکار نیری میگه الکی میگی چرا؟توی پارک وخیابان ولگردی میکنی میگه الکی میگی چرا؟سیگار میکشی میگه الکی  میگی این چه ریخت قیافه ای ست که درست کردی میگه الکی

میگه چرا؟دروغ میگی میگه الکی میگی چرا؟بمال ناموس مردم چشمداری میگه الکی میگی چرا؟دنبال بهانه جویی شر راه انداختنی میگه الکی میگی چرا شایعه سازی میکنی میگه الکی میگی توکه همه چیز را شوخی گرفتی با همه چیز بازی میکنی میگه الکی خلاصه

این اشخاص هم ازجنس مونث هستند وهم مذکر هم پیر وهم جوان میگی اگه مسلمونی چرا؟به دستورات دین عمل نمیکنی میگه الکی میگی دنیا به نظر توچی وآخرت چی میگه دنیا الکی واخرت کشکی

 

اما دسته دیگر اینها ازدواج میکنند وبعد هیچ احساس مسولیتی نسبت به همسر وفرزنخود ندارند میگی چرا؟ازدواج کردی میگه نمیدونم میگی چرا بچه دار شدی میگه نمیدونم میگی اسم بچه هات چی میگه نمیدونم میگی کلاس چندم هستند میگه نمیدونم

وهزاران هزار ندانسته والکی نگاه کردنهای دیگه

حلا اگر شما این را باور نداری خودت تحقیق کن تا باور کنی  

                                                                                                                                 شیدای اصفهانی

 

                                                            


[ پنج شنبه 89/8/27 ] [ 10:14 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چرا ؟کاری اساسی برای زنان بد سر پرست نمیشه زنانی که باید به جای مرد سرپرست بار سنگین فرزندان وهمسر معتاد خودشون را بدوش بکشند وکتک بخورند با تمام نا ملایمات روزگار بسازنداین قشرگاهی با کار کردن در شرکتهای خدماتی وگاهی با کار ساده خانگی روزگار خود را سپری میکنندکه آنهم کفاف هزینه ساده زندگی آنان را نمیدهد ارگانهای حمایتی هم که که آنان را تحت پوشش حما یتی قرار نمیدهند ویکی از شرایط آنان طلا ق نامه میباشد که این زنان بخاطر قرار گرفتن چتر حما یتی ترجیح میدهند بداد گاه بروند ودر خواست طلاق کنند وهمین قشر هستند که در جامعه از نظر اخلاق و رفتار مشکل آفرین هستند در حالی که اگر سازمانی نه چندان عریض وطویل بلکه بیشتر با ارگانهای مردم نهاد مربوط به خانواده با کمک های پیش بینی شده به این ها برای مددکاری وحفظ نهاد خانواده در راستای حل مشکل چنین خانواده زیر نظر دفاتر امور بانوان هر استان انجام میشد واز کمکهای لازم مادی ومعنوی برخوردار میشد ند بسیاری از آسیبها پیشگیری میشداما متا سفانه این قشر به چشم نمی آیند در حالی که ازایتام ومعلولین ما کمتر مورد توجه ورسیدگی هستند در حالی که اگر مددکار اجتماعی بطور سا زمان یا فته انان را مشاور ویاری دهد از وضعیت نا مطلوب نجات پیدا میکنندبسیاری ازاین زنان به خانواد ه های دیگر هم آسیب میرسانندوهم خود طعم تلخ زندگی نا گوار را دارند وفرزندان انها هم خواهی نخواهی سر نوشت خوبی نخواهند داشت

                                                    مسول انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون س اصفهان


[ یکشنبه 89/8/23 ] [ 11:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

   آمدم تا عشق را معنا کنم      قطره را با نا م تو    دریا کنم    

    روحبخشم هم امید زندگی     هر دل افسرده را   احیا کنم

   پر  گشایم از زمین تاآسمان     غلغله در آسمان    بر پا کنم

   می بنوشم جان ببخشم دمبدم  مهر جانسوز تو در دلها کنم

    جاودان سازم حیات خویش را    خویش را در آیینه پیدا کنم

     آمدم یکدم نمانم از تو دور  شهد عشقت در دل شیدا کنم

                                                                                     شیدای اصفهانی

 


[ یکشنبه 89/8/23 ] [ 10:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بهترین موجود عالم مادر است               بعدپیغمبر زعالم او سراست            سینه اش سرشار مهر و عطر یاس

برجهان زهرای اطهر افسر است             قلب عالم می تپد از بهر او                قلب اوسرشار مهر داور است

                                                                                                                             شیدای اصفهانی

بهترین الگو برای مرد وزن                         دروفا داری نمونه همسر است           هم علی از برترین خلق جهان

 

همسر این بانوی نیک اختر است                 برترین مادر برای کودکان                  دختر شایسته ی پیغمبر است 

 

با علی همراه در رنج و بلا                        همنوا با رنجهای مادر است               زهره زهرا س بتول  وفاطمه س

 

دامنش لبریزدر و گوهر است                      گفته ی قرآن حق اوکوثر است                          شیدای اصفهانی            

 


[ یکشنبه 89/8/16 ] [ 9:52 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
کی میگه مدرنیته نمیتونه با با ورها واعتقادات مذهبی وملی کنار بیادمهم نوع فکر واندیشه کاربر وکسی است که میخواهد از آن امکانات استفاده کندبطور مثال کسانی را میشناسم که از وسایل وامکانات موجود برای پیشبرد اهداف والای ملی مذهبی کار میکنند وبهره میبرندتناقضی بین امکانات پیشرفته ومسایل ملی ومذهبی نیست البته هر وسایل وامکانی از قبیل وسایل ارتباط جمعی وغیره تبعاتی دارد که با استفاد ه بهینه وآگاهی لازم ونحو ه شناخت صحیح از ان خنثی میشود باید دید گاه فردی واجتماعی درستی داشت معایب ومحاسن را شناخت من در روز هم خدمت به مردم میکنم هم به خانواده هم به مسجدمیروم ونماز جماعت میخوانم .همتلاوت قران ونکات ارزنده آن توجه دارم هم به تماشای برخی از برنامه های تلویزیون وهم استفاده بهینه از اینترنت میکنم هیچگاه اینها نتوانسته بین من وخانوا ده ام فاصله ایجاد کندو...هرچیز در ذهن روان من جای خود را داردبنا بر این آنچه که جامعه یا خانوا ده ای متزلزل میکند افراط وتفیط ها است واین که فرهنگ استفاده از آن را نفهمیده ایم امروزه اینترنت میتواند در بسیاری ازمسایل ومشکلات علمی بهداشتی اجتماعی ومذهبی بما کمک کندهمه بایدنحوه  استفاده از آن یاد بگیرند برنامه های متنوع اموزنده وارزشمند به آن بدهندمتاسفا نه برخی که اهل بی مزگی ابا حیگری هستند این وسیله بسیار ارزشمند را ببازی میگیرند تا افکار وذهن آدمهای ساده لوح رابا زیچه دست خود قراردهند                                                                                                    شیدای اصفهانی   
[ یکشنبه 89/8/16 ] [ 9:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها یی که روز خود را با فنجانی از دروغ وکلک آغاز میکنید ودر خانه وکوچه وبازار وهمه جا با قامتی استوار روی زمین خدا گام بر میدارید واز صبح تا شب نعمتهای الهی را مصرف میکنید وبا بی شرمی به مال وجان وناموس مردم ظلم وستم روا میدارید حق وحقوق مردم را پایمال میکنید چه قدر شما حقیر وپست هستید از شما متنفرم شما آتش افروزان ویرانگر جامعه بشری هستید  

شکل ظاهر آدم ودر باطن از هر دیو و ددی بدتر هستید شما که نسل جوان را با دروغ ونیرنگ میفریبید وبرای رسیدن به اهداف پلید خود دامهای فراوانی جلوی پای او قرار میدهید شما که تنها میخواهید کسب در آمد نا مشروع داشته با شید اگر خانوا ده ای ویران شد برایتان مهم نیست اگر مادری داغدار شد وفرزندانی بی پدرومادر شدند برایتان مهم نیست ای آدمها که اینچنین هستید بیایید نام آدم را از شناسنا مه اتان دیلیت کنید بیایید از پوست ظاهری انسان وآدم خارج شوید گروه جدیدی را با هر نام غیر انسان تشکیل دهید آنوقت نمیخواهد بخودتان زحمت بدهید ونقشه های موذیانه و کلک های فراوان سرهم کنید برای بالا کشیدن مال مردم حق وناحق کنیدانوقت مردم برضایت برای تماشای موجودات عجیب وغریبی چون شما بلیط میخرند ودست کم اینکه این آتش سوزان گدازند ه ای که شما روشن کرده اید که دارد خشک وتر را با هم میسوزاند خاموش خواهد شد              شیدای اصفهانی


[ شنبه 89/8/15 ] [ 9:24 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فرصتها لحظاتی هستندسرنوشت ساز گاهی یک لحظه قدر وقیمت یک عمر را پیدا میکندنکته مهم این کهما باید مهارت شناخت ودریافت آنراداشته با شیم آن را به هدر ندهیم سریع از روی آن گذر نکنیماین لحظات یا فر صتهامیتواند نقش مهمی در تصمیم گیری ما در تکام عرصه های علمی اجتماعی سیاسی واعتقادی واقتصادی ایفا کندمیتواند زندگی ما رااز وضعیت مو جود به وضعیت مطلوب تغییر دهد

نام این لحظات را باید نسیم رحما نی گذاشت چرا که انسان را از هبوط به سمت وسوی صعود ورشد شکوفایی میبرد حج نیز فرصتی بسیار ارزشمند است اموزه های فراوان داردواگر حاجی قبل از وقوف روی مهارت اموزی خود کار کرده باشد وآیینه جانش را صیقل نمود ه باشد با عمق جانش این ارزشبزرگ را درک میکند همچنین ما ههای مبارک رجب شعبان ورمضان وبسیاری از فرصتها حتی در زمینه های ورزشی ..هیچکس از مادر عالم دانشمند مبتکر هنرمند وقهرمان فیلسوف حکیم عارف متولد نمیشود انسانهای والا روی ذهن واندیشه خود کار میکنند وبا نسبت به فرصتها ولحظات عمر خود حساسیت ویزه دارند وقدر و قیمت آن را میدانند

 

                                                                                                                            شیدای اصفهانی


[ شنبه 89/8/15 ] [ 9:1 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اوگفت میخواهم مها جرت کنم بروم به او گفتم عزیزمن به هرکجای عالم که میخواهی بروی وزندگی کنی ازادی برو اگر فکر میکنی وسط حرفم پرید و گفتنه من میخوتهم کنده شوم پرواز کنماوج بگیرمبه او گفتمسیرو سفر وگردشو سیاحت بسیار خوب وارزند ه است سبب رشد وتعالی است اما.خوب گفت چی بگومنظورت چیست  ؟با نگاهی عمیق به چهرهدوست داشتنیش گفتم مهاجرت کن اما سعی کن هرکجای عالم که میروی خودت باشی با تمام ویزگی های ملی مذهبی هر کجا ی عالم که زندگی میکنی یک ایرانی مسمان معتقد به اصول اسلامی باشی  فرهنگ ناب محمدی را ترویج کنی با اخلاق وکردار و رفتارتسعی کن قبل از رفتن خوب فکر کنی کیستی چه میخواهی به ارزشهای والای الهی بیندیش به کرامتی که خداوند به تو ارزانی داشته قدر ومنزلت خودت را بشناس

رابطه خود وخالقت را حفظ کن  مبادا از آنانی باشی که خودشان در برابر فرهنگهای غربی میبازند ودست پاچه میشوند وخودشان را با همه ارزشهای وا لا یشان مفت میفروشندمبادا از کسانی باشی که اباحیگری را وسکولار بی ریشه را برای خود انتخاب میکنندخرافه وخرافه پرستی را مرام خود قرار میدهند واز شکاکین هوا پرست میشوندمهاجرت کن اما آسیب ها را بشناس  او گفت من میخواهم خودم باشم ازماندن بیزارم 

                                                                                                        شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/8/7 ] [ 11:19 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 414
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856608