سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

خورشید اسلام در حال طلوع وفرهنگ غرب در سراشیبی سقوط قرار گرفته  عصر بیداری ملتها فرا رسیده امروز تقلید از فرهنگ غرب وگرایش به

آن جلوه خودرا از دست داده. انسان خردمند حقیقت طلب از آن بیزاری میجوید.  در جهان تحولی نو پدید آمده   ملتها نمیخواهند زیر بار استبداد

استثمارفرهنگ اباحیگری ومنفعت طلبی غرب سرخم کنند .ملتهای بیداری که از ایران اسلامی الگو گرفته ورشد وتعالی ملت بزرگ ایران را

نظار ه میکنند . غربی که صدها سال با چماق من آقای شما هستم بر فرق ملتها کوبید ومنابع آنان را به یغما برد وفرهنگ وآرمان آنان را زیر

خروار ها فساد وتباهی لگدمال کرد وبا همه تلاش خود کوشید که گوهر جان آنان را برباید. وآنان را جذب افکار پوشالی وپلید خود کند

چه انسانها وجوانانی که قربانی افکار پوچ خود کرد.وچه گنجها که از ملتها به چنگ آورد تا باآن آقایی خود را ثابت کند و هم اکنون آهنگ

تغییر به صدا درآمده واین ملتها هستند که با همه وجود باید استقامت کنند وریشه فساد را از کنه وبن برکنند. زمینه رستگاری وعظمت

سربلندی ملت خودرا فراهم کنند وتازه ترین زیباترین برنامه زندگی را از اسلام عزیزفراگیرند. تا هم در دنیا طعم شرف وآزادگی را بچشند واز

آخرتی نیکو برخوردار گردند نسل جوانشان قله های علم دانش بومی خود را فتح کنند ودر تمام عرصه ها بدرخشند

 نکته این که غرب بداند که نه تبلیغات نه تهدیدات و...نتوانست کاری از پیش ببرد فکر تصاحب تسلط بر جهان را برای همیشه از سر خود بیرون

کند وبیش از این تن به حقارتی خار کننده ندهد که افول ان هم فرا خواهد رسید واین وعد ه الهی است

وچه پست وحقیر هستند فتنه انگیزانی که نتوانستید فضای ذهن کور خود را با طلوع خورشید اسلام روشن نگهدا رند ودر دام ولانه عنکبوتی او

 سرنوشت شوم ابدی را برای خود رقم زدند وفرصت ها را از دست دادند تا درتاریخ بنویسندفتنه گران فریب خورده ای که خود وملت خودرا

باارزشهای ولایی که داشت به هیچ وپوچ فروختند نکته دیگر این که هم اینان بدانند وهم اربابانشان  که ملت جان  برکف ایران از جوان  وپیر . 

زن ومرد با بصیرت وآگاهی  گوش به فرمان رهبر عزیز خود ایستا ده تاریشه کن نمودن فتنه ی فتنه گران از مسولین درخواست پایان دادن آن را مینما ید  

                                                                                                                                                شیدای اصفهانی

 


[ جمعه 89/11/29 ] [ 10:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در تعجبم از کسانی که از زمان امامان معصوم علیه السلام تا کنون شیعیان را به مسلخ شهادت برده ودر این عصر هم به شیوه ترور

 دست از شیعه کشی بر نمیدارند. کسانی که در منجلاب تفکرات پوچ مادی سر در گریبان هستند ودر حقیقت نیکومنشی وبزرگواری شیعیان

را نمیتوانند ببینند ا در معبد خدایان وفرقه های من در آوردی از پرستش گاو وشیطان رفته تا  "iعضای بدن انسان

وحیوانات پناه بردن به سحر وجادو خرافات . ایسم هاوسکولارهای بی همه چیز  وفرماسون ها وهابی بهایی وفرقه های ساختگی 

که هربچه عاقلی برسستی آن واقف است کسی بر علیه آنان وافکار ومرامشان انتقاد واهانتی نمیکند اما قرآن مسلمان ومرام روش شیعیان

مورد اهانت قرار میگیرد وعلما  ودانشمندانشان ترور میشوند ورسانه های برون مرزی تنها برای تخریب وتنش بمب باران رسانه ای میکنند. وبه

دروغ سعی میکنندنظام مقدسی را که براساس کمال خواهی وخیرخواهی عدالت طلبی بنا شده با چهره ای غیر انسانی بدنیا معرفی وبا

 تبلیغات بسیار سطحی با زبان فارسی با نام محبت وبشارت نجات مردم ایران را از باورهای عقلانی ومنطقی خود جدا کنند. وآنها را به قول

گویندگان معلو ل و الحال به خدا نزدیک ومسیحی کننددر حالی که خود در ضلالتی گمراه کننده گریزان از نور ولایت محمدی هستندنه از محبت میدانند

نه از حقیقت شرع خود هزاران مفسد دارند و در پی هدایت خلق .وشیعه میفهمد ومیداند وآنان دام بر سر راه ایران موحد میگذارند ومن نمیدانم چرا نمیروند شیطان پرستان منحرف را هدایت کنند 

ومیدانم اینها نگران بشرگمرا  ه نیستند اینها نگران چپاول غارت ملتها ومنابع مادی ومنافع خویشند به این خاطرتمام همت خودرا جزم کرده اند

 میدانند تنها مسلمانان موحد هستند که مانع منفعت طلبانند آنان به بیداری ودین داری شیعیان پی برده اند زیرا

 شیعه  واقعی مقتدر است ودر برابرظلم سر خم  نمیکندوتنها اوست که میخواهد بر اساس توحید وایمان به خدا وراه درست انبیا

زندگی مادی ومعنوی خودرا بسازد وزیر بار ظلم

واستبداد وستم نرود وروی حقانیت خود ایستاده به چه گناهی شیعه  باید در کشور اسلامی ومحل نزول وحی ومحل زندگی تولد پیشوایان خود مورد تعدی وخفقان

قرار بگیرد .   

  تاریخ شیعه تاریخی سراسر از حق طلبی وحقیقت جویی است تاریخ شیعه لبریز از خیر خواهی برای بشریت

است تاریخ شیعه مهر ورزی وروشن گری است .وهمین نگاه روشن اوست زندگی ومرگ او در مسیر الله است بقول امام خمینی فرمود ما را

بکشید اسلام زنده تر میشودشیعه شیدای محمد و آل محمد است

شیعه آموخته ازمرگ نهراسد شیعه در فراز ونشیبهافاستقم کما امرت را آویزه گوش خود کرده است شیعه به اسم والقاب نیست به عمل

وکردار است شیعه پرسنش را تنها مخصوص الله میداند واهل بیت را چون انسان کامل هستند واسطه فیض. شیعه انسان را خلیفه خدا

میداندشیعه هم هدف دارد هم برنامه هم راهنما والگو شیعه تک بعدی به عالم نگاه نمیکند برای عالم هم ظاهر وهم باطن قایل است

مذهب شیعه هم تحقیقی وهم در احکام شرع تقلیدی است شیعه در انتخاب مسیر زندگی مادی ومعنوی خود آزادوآگاه است

شاید این همه دشمنی بخاطر مهر ورزی اوبه نیکها وبیزاری او از بدیهاست شاید هم جهل ونادانی غافلان وعناد ورزان با حقیقت وحق پرستی

است در پایان باصراحت میگویم شیعه از همه مذاهب راه اش روشن تر است وسعادت دنیا وآخرت ااز ان اوست اگر خودش بیشتر وعمیقتر

عمل کند ودیگر این که محبتش وکمال حسن رفتار وکردارش الگویی برای عالم گردد          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/11/24 ] [ 10:57 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زگلشن سحری بانگ دلگشا برخاست          بدشت وباغ ودمن نغمه صفابرخاست

گریخت دیو سیاهی زبام تیره   شب           زمصر وکشور ایران چه بانگها برخاست

به همت وشرف مردمی بزرگ ونجیب          زخلق نغمه ی توحید  جانفزا بر خاست

وزید روح بصیرت به ذهن وجان خلق           هزاردیده ز.جان دست بر دعا برخاست

به ماه بهمن خونین وفجر    پیروزی           نوای دلکش والشمس والضحی برخاست

زانقلاب خمینی شد  انقلاب   دگر           دو بار ه تابش نوری ز نا ر ها  برخاست

مبارک است که بگریخت نامبارک دون        چه غصه هاکه ز دلهای با وفا برخاست

هوا هوای بهشتی شد و نسیم بهار         بهار خرم بهمن چه دلگشا      برخاست

                                                                اثر مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                     

                                                               22 بهمن                                                                                    


[ یکشنبه 89/11/24 ] [ 7:27 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیست دو م بهمن ماه هزاروسیصدوهشتاد نه.  جشن وحدت ملی وروز پیوندنسلها وشکوه مجد تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

روزی کم نظیر .روزی سرنوشت ساز. روزی لبریز از شور ونشاط حماسی روزی که من ها  ما میشود وتنها صدای خداست که در آسمان وزمین

طنین افکن است روزی که دلها برای عزت اقتدار انقلاب اسلامی ایران می تپد امروز از نوزاد چند روزه تا پیر زن ومرد صد ساله آمده بودند

 امروز همه صدا ها یکی شده بود.اقیانوسی سرشار در تکاپوی بودن همیشه گی شدن.  امروز کران تا کران این ملت بزرگ جشن تولد

 دوباره خودرا چه با عظمت برگزار نمود   امروز تولد دوبار ه ملت بزرگ دیگری آغاز شد ملتی که همانند ایران دارای تمدنی کهن است وهم

 توانا وآگاه است برمناره های مساجدش بانگ الله واکبر طنین افکن است مسلمانانش پایبند اصول اخلاق تمدن اسلامی هستند ودیگر

  مردمش اسلام دوست هستند امید آنکه با همتی عالی این ملت بزرگ روی خواسته های منطقی خود بایستند وقدمی به عقب نگذارد

 .من به عنوان یک خواهر مسلمان به آنها میگویم جای شما در قلبهای ماست به آنها میگویم گوهر حقیقت قرآن در دست ماست

به آنها میگویم پدر فضیلت اخلاق پیامبر ماست کسی که مترقی ترین قوانین زندگی وحیات را برای ما به ارمغان آورد.به آنها میگویم کلید

موفقیت در دست ماست آن کلید ایمان است.  غرب واسراییل نمیتوانند آن را درک کنند. ایمان چیزی نیست که در آزمایشگاه  وعلوم 

اکتسابی وپریشان خردی بدست آورندآنها راهی را در پیش گرفته اند که سقو طشان حتمی است .ومرگ دردناک ونام ننگی برایشان دارد

به نما ینده سازمان ملل گفتم ملتها بیدارند یا در حال بیدار شدن دیگر زیر بار زور استکبار نمیروند

در پایان پیشنهاد میشود به پاس عظمت آفرینی 22بهمن 89امروز را روز وحدت ملی وپیوند نسلها نامگذاری نمایید

تا همه نسلهای آیند ه از آن الگو بگیرند ودر پیوستگی وهمدلی وحماسه آفرینی در تمام عصرها پیشگام باشند

                                                                اثر-  مدیر وبلاگ   شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/11/22 ] [ 6:3 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  عشق یعنی اتقلاب اسلامی ایران عشق یعنی تکبیر الله اکبر در دل ظلمت عالم  عشق یعنی طلوع بیداری مردم  جهان

  عشق یعنی بصیرت وآگاهی عشق یعنی همت اراد ه وپشتکار    عشق یعنی پا دررکاب رویش وشکوفایی عشق یعنی

  انفجار نور  ودمیدن صورو نه. گفتن به استکبار جهانی وایادی داخلی خارجی آنان عشق یعنی رهایی از زیر بار ستم

   واستبدادسیاه  عشق یعنی عصر ولایت فقیه وحاکمیت الله بر هستی. عشق یعنی حمایت از مظلوم در برابر ظالم

       عشق یعنی خود باوری . عشق یعنی سلام به همه نیکی ها ونیکوکاران عالم . عشق یعنی گام نهادن در میدان وحدت

      وهمراه شدن بامردم بزرگوار ایران  مشتها راگره کردن دست مهربانی یکدلی بهم دادن .عشق یعنی قله های پیروزی بهروزی

      را فتح کردن

     عشق یعنی پاسداری از خون شهیدان انقلاب اسلامی ایران والله واکبر کلید معمای شکفتن  عشق است وامشب وفرداکاری کن

     که با تکبیر تو همه قفل های بسته باز شود وملتهای در بند آزاد گردند. وامشب کاری کن که صدای تکبیرت برای اتمام حجت پشت

     دیکتاتور هاری عالم را بلرزاند وتو ای ملت بزرگ عزیز ایران نیروی ما فوق نیروهای عالم را داری ان را حفظ کن مراقب بد خواهان باش ودل

      جانت در مسیر الله ولایت خدا قرار بده تا همه ملتها از تو نیرو وانرزی بگیرند .رسانه های شیطانی بار دیگر ا زتو سیلی محکمی بخورند

      این را بفهمند که ملت ایران نیرویی قویتر از بمب اتم دارد وآن یاری خداوند ونام بلند اوست

      الله واکبر  الله واکبر

      درود خدابر حضرت امام خمینی ویاران با وفایش

      وسلام وصلوات بررهبر فرزانه وحکیم الهی عصر .وسلام درود بر رییس جمهور مردم دوست ایران

      وهمه کسانی که آرزوی ایرانی سربلند

       وعزتمند را دارند                   یوم الله 22بهمن89  برهمه مبارکباد

                                                                                                                                     شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 89/11/21 ] [ 3:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زیباترین غزل هستی .توهستی . گنجی گرانبها تر از جان وعمر تونیست.

 مبادا به یغما رود     زندگی گره سربسته است باید بتوانی این گره را بازکنی.

اگر زمستان نبود بهار معنا نداشت.   روی زمین راه برو چشم امید به آسمان بسپار.

زبانت را ببندوچشمهایت را باز نگه دار. به خودت دروغ نگو تا از دیگران دروغ نشنوی.

دلت را به بهای اندک مفروش. که از سرمایه تهی میشوی. زندگیت را برمبنای اخلاق

 وایمان بگذار. تااز تند باد حوادث درامان ماند. ریشه دندان فاسدرا میکشند اما هیچکاری

 برای دندان طمع نمیکنند.  وقتی بتواعتماد میکنند. تودر سخترین امتحان زندگیت قرار

گرفته ای هشیارانه از اعتمادی که بتو دارند مراقبت کن.

 دنیا بینهایتی کوچک        وتو کوچکی بینهایت هستی

    اثر- مدیر وبلاگ           متخلص به شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/11/17 ] [ 9:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرسال در آغاز دهه فجر ونیمه شعبان ختم قرآن کریم برگزا ر میکنیم امسال هدیه به ارواح طیبه شهدای کربلا شهدائ انقلاب اسلامی ایران

شهداءدفاع مقدس رو ح مطهر حضرت امام وسلامتی وفرج امام زمان عجلا لله به این ترتیب که هر جز ئ را یکی تلاوت میکنددر یک شب دهها نفر

 با هم قر آن میخواننددر شب دوازده بهمن شش بار قرآن کریم ختم شد .وتا کنون بیش از بیست بار قران در یک شب ختم شده

نکته قابل توجه تشویق وفرا گیری قرآن وعشق به تلاوت در دل مرد وزن محله ما زنده نگهداشته میشود وکم کم ملکه اذهان پیر وجوان میگردد

وچه بسا که تاثیر نا فذی در رفتار وزندگی خانوا ده گی آنان گذاشته وهمه از این مهم استقبال شایان نمو ده اندبه دفتر وخانه زنگ میزنند تا

شماره جزئ را به آنان بگوییم از فعالیتهای انجمن حضرت رقیه خاتون اصفهان واز طرح پیشنهادی دیگر .خواهران هرکدام بفرا خور حال خود برای

سلامتی وفرج امام زمان نذر کرده گوسفندی را ذبح وگوشت آنرا بین مردم نیازمند تقسیم میکنند.برگذاری ختم صلوات فاطمه زهرا س که

 خیلی هم مجرب است وهرکس نذر کرده به حاجت خود رسیده است در روزهای دوشنبه وتوسل به حضرت رقیه خاتون سلام الله

روضه خوانی دهه عاشورا وتلاوت قرآن کریم در دفتر انجمن وبرگذاری کلاس آموزش قرآن ومفاهیم برای نوجوانان همچنین برای پیروزی

ملتهای مسلمان خواهران نذر ختم قرآن نموده وبرای سربلندی وسلامتی مقام معظم رهبری وموفقیت رییس جمهور مردمی این ختم را

برگذار نمو ده اند ودرهر روز چهار شنبه مردم ثبت نام کرده وجزئ مورد نظر خودرا برای سلامتی وفرج امام زمان عجل الله تلاوت میکنند

همچنین برای موفقیت عزت ایران اسلامی وخوشبختی جوانان این مرز بوم دعا میکنند وصلوات میفرستند     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی انجمن حضرت رقیه خاتون اصفهان


[ شنبه 89/11/16 ] [ 11:28 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ساعت هشت صبح در دفتر کار  مردم از راهها ی دور نزدیک آمده بودند بیشتر آنها مدد جویان سازمان بودندهوا بسیار سرد بود ودفتر کوچک ما

گنجایش آنها را نداشت همکارانم قبل از من آمده بودند یکی قباله ازدواج در دست داشت ودیگری نسخه دارو ودیگری عکس وام آر آی ودیگری

 لباس میخواست ویکی دفترچه  وامهای عقب مانده ودیگری نامه درخواست کمک از شورای محل چندتایی هم بخاری میخواستند

آقایی هم مقداری گوشت ومرغ آورد خانمی هم چند بسته خرما ومقداری پول عروسهایی هم که نوبت جهیزیه داشتند با ما درانشان یکی

یکی آمدند تلفن هم دایم زنگ میزد وگاهی این تلفن ها بخاطر پاسخگویی وراهنمایی مشاوره تا چند دقیقه طولانی میشود

مددجویی هم که مقداری از پول حق انشعاب خانه اش را گرفته بود وگوشت .لباس فصل باز ایستا ده بودچانه زنی میکرد

بیاری خدا به امور مراجعین رسیدگی شد وهر کدام فرا حال خود مددرسانی تعدادی هم مشاوره وراهنمایی شدند وخدا را شکر

که این نیمروز زیبا بخوبی طی شداین ها که گفتم به آسانی انجام نشد بلکه با کلی حرف توضیح تسکین با جاتنگی  سرما. وقتی کار

یک نفر را راه می انداختیم بقیه هم میگفتند چرا؟ برای ما هم انجام بدهید چرا؟فرق میگذارید وتوقع در توقع اما خدا را شاکرم که چنان صبر

وحوصله ای بما عطا کرده تحمل میکنیم وکلی به آگاهی وتوجه آنان می افزاییم که تو فقط خودت ومشکل خودت را نبین فلانی مشکل حادتری

دارد واین کار سا ده ای نیست یکبار روحانی مسجد به من گفت شما عجب حوصله ای دارید به او گفتم من عشق خدمت به مردم دارم

زندگی من یعنی به مردم کمک کنم نه تنها کمک مالی بلکه فکری ذهنشان روشن کنم واین آیین پیامبر من است به من گفته وخدا از من خواسته

همه باید این طور باشند وبه همدیگر کمک کنند ای مشخصه انسانی واسلامی من است در هر کجای عالم که باشم سیاه وسپید ومرام

مسلک کردترک عرب مسیحی ارامنه وغیره تفاوتی ندارند     من انسانم وکمک به همنوعان را بسیار ارزشمند میدانم چه بسیار انسانهایی که

 با خدمات شایسته از فلات زندگی رهایی یافتند وراه خویش را پیدا کردند وامروز در جامعه سر بلند زندگی میکننداز فقر فرهنگی از بیماریهای

عجیب از بی ایمانی وپشت کردن به مبانی اعتقادی در اثر جهل واز بیکاری بیعاری نجات پیدا کردند چه دختران وپسران با استعدادی که اگر

یاری نمیشدند هم اکنون درحال فسیل شدن بودند یا دچار آسیب های اجتماعی بیاد دارم در حرم رسولااله ص بودم موج جمعیتی آمد وپیر زن

سیاهی که درکنارم بود زیر دست پای مردم رفت من تنها دستمبهانگشتان دستش خورد اورا با همه توان گرفتم خودم هم نزدیک بود زیر دست

وپا بروم او را کشیدم بالا واین پیر زن سیاه پوست مر بغل کرد وبوسید نمیدانم به پیامبر چه گفت اشک میریخت ومن گریه کنان گفتم من همه

 امت شمارا دوست دارم از من خشنود باشیدمن خاک کف پای امت توام یامحمد توآنقدر مهربانی که نمیشود توصیف کرد مرا هم سرشار از

محبت ومودت خودت کن   

    مدیر وبلاگ            شیدای اصفهانی

انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان

 


[ شنبه 89/11/16 ] [ 9:55 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چرا؟ هیچکس درباره بلوغ فکری سیاسی اجتماعی جهانی مسلمانان چیزی نمیگوید.مگر اتفاق کوچکی است بی اهمیت جلوه دادن آن کوته

فکری است برعلیه ظلم وستم ایستادن غیرت وشجاعت میخواهد. فراموش نکنید آنروزهای با شکوه دهه فجر را چه گلها که پر پر شدند

گلهایی که بوی عطرشان دارد عالمگیر میشود خون غیرت همت را در رگهای مسلمانان میدمد وروح تازه ای به عالم میبخشد از چه سکوت

 کرده اید چرا ؟منتظرید ببینید آمریکا واسراییل چه میگویند .ملت بزرگ مصر بیدار شده ملتهای دیگر هم بیدارند ویا درحال بیدار شدن

با شما هستم ای فجر آفرینان اراده راسخ شما درسی شد برای ملتهای در بند.اسلام به شما افتخار میکند وهم اکنون همه ما برای عزت

وسربلندی ملت بزرگ مصر وتونس و..دعا میکنیم امید آنکه این بیداری تداوم یابد واز شر بدخواهان .خدایان زرو زور در امان بماندبه امید این که

برای همیشه فرهنگ حیات بخش اسلام بر سر تا سر عالم استقراریابد وهمه در کنار هم به صلح وصفا وپاکی زندگی کنند وبه حق واقعی

وانسانی خود برسند

به امید آنکه انسانیت وخیر خواهی وبهره مندی از منابع علمی ودانش بشری حق همه انسانها به شمار آید وبدخواهان وانحصار طلبان زیاده

خواهان جایی در مردم نداشته باشنداگر چشمها را باز کنیم میبینیم که چگونه کاخهای ستم واستبداد بیاری خدا فرو میریزد

وچگونه ستمگران به مکافات عمل خود در این دنیا میرسند                                                              شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/11/14 ] [ 4:13 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روزی حلال فداکاری لازم دارد    هیچ عبادتی چون اندیشه در آفرینش نیست    ارزش هرکس به اندازه اثر او درجامعه است

سرحلقه دانش خوف از خداست   کسی که سربار جامعه است دور از رحمت خداست    وفا وعهدمیوه ایمان است  

زنا وفحشاءجامعه را زبون وفقیر میکند .  بهترین رفتار میانه روی است.  بهترین نیکویی خوش قولی است.    درفقر وغنا خدا را فراموش نکن

در آمد خودرا در راه زن وفرزند مصرف کن.   از خبر چینان ودروغگویان پرهیز کن.هر کس آنچه را دوست دارد با آن محشور میگردد.

قرآن را فرا گیر وبدیگران بیاموز وبه آن عمل کن. از خوشبختی شیعیان اینکه رهبرانی معصوم وراهی روشن دارند.

سعادت هرکس در گرو عمل اوست.    روزه بدار تا سلامت بمانی. ونماز بخوان تا سعادتمند گردی . بهترین مردم خوشرفتار ترین است.

ثروتمند ترین مردم کسی است که ایمان بخدا دارد.چنین کسی در زندگی افسرده وغمگین وتنها نیست.

از رفتن به اما کن پر سر و صدا دوری کن. وعمر وزندگی خود را به بهای اندک مفروش. از نوشیدن مسکرات ومواد مخدر خودرا در امان نگهدار

دنیا آنقدر ارزش ندارد که تو در آن به کسی حسادت بورزی . وزندگی خودت را تیره وتار کنی.  عملکرد هر انسانی وهر حکومتی از اثری که از

خود بجا میگذارد معلوم میگردد.   همه ما در این عالم اجاره نشین هستیم سر انجام باید خانه وکاشانه را در زمانی ترک گوییم. وبه سرای

 دیگری کوچ کنیم  چه بهتر که صاحبخانه را از خود راضی نگهدا ریم                         شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/11/14 ] [ 3:34 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 448
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856642