سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

آ - مثل آدم. آب. آتش. آخر. آه . آمال .آثار. آزار. آزاد.آباد.آهن

چند روز پیش توفیق حاصل شد به زیارتگاه های هموطنان زرتشتی رفتم بعد هم مطالعاتی انجام دادم ومرام ومذاهب فرقه های دیگر را مورد توجه قرار دادم ودیدم این آدم  که از جنس خاک هست برآب وآتش قدرت واختیار دارد و حق انتخاب واستفاده از قدرت اختیار بااوچه ها که نمیکند این آدم موجوجودی میان آب وآتش است.از هردوبرای ادامه حیات خود بهرمند می گردد .میتواند با افروختن آتش آهن را ذوب کند وفولاد را به دلخواه خود در آورد این آدم قدرتی ما فوق همه عالم داردآب وآتش قدرتی جز در مسیری که قرار میگیرند نداردمیسوزاند ونابود میکند آب هم طغیان میکند وویران اما این آدم که مظهر خلیفه الهی است وباید آزادانه بدون آزار وجبر شرایط خوب بیندیشد ودرک وعقل خود را رشد بدهد چگونه به چیزی دلبسته میشود وبه جای خضوع در برابر خدای یکتا قادر متعال به آب یا آتش یا مجسمه یا حیوان وستاره ومخلوق ناچیز سر تواضع فرود می آورد وفکر نمیکند وفلسفه عقلایی ندارد ومنطق مستدل برای کار خود نمی آورد اشتباه نشود ما کسی را نمیخواهیم سرزنش کنیم هر کس خود مسئول عواقب وآخر کار خود است اما چرا؟آدم خوب نمی اندیشد وقت وهزینه وعمر خود را به اوهام وتعصبات بی محتوی هدر میدهد برای خود بت میتراشد آیا عصربلوغ فطرت ومعنویت ورشد تکامل عقلانی هنوز فرا نرسیده است از همه بدتر کسانی که تنها بر امیال وآمال پوچ خود تکیه داده اند وگاهی عمل درست انجام میدهند اما در افکار ونیت دارند جور دیگری عمل میکنند این خطر بزرگ جامعه انسانی است که باید از آن میلیونها انسان موحد بیرون آید وراه مستقیم را به همه نشان بدهد.از همه بدتر نسل نوکه باید عقلانی تر باشد وخود تصمیم بگیرد وخوب بفهمد ومطالب را حلاجی کند بهترین را انتخاب کند فرصت پیدا نمیکند وهمان روال سرگردانی را طی میکند آه آه که چرا؟سئوال نمیکند بتهای بزرگ وکوچک که خود در حال تباهی هستند چگونه میتواننداز آنان محافظت کنند ویاریشان بدهند.چرا؟سئوال نمیکنند که معجزه  وتقدیس این بتها چیست ؟چرا؟باید آب وآتش را تقدیس نمود؟مدرک وسند نقلهای آنان چیست ؟اگر ما میگوییم اسلام وپیامبر اعظم با چشم ودل باز ومنطق مستدل ومدارک قطعی ومعجزه بزرگی سخن میگوییم که هنوز آیه کوچکی از آن را بشر نتوانسته است بیاوردتنها معجزه ای که آخرین رسول خدا از خود باقی گذاشته است چرا؟جوانان همت نمیکنند وبرای کشف حقیقت خود وهستی وعالم به اوتمسک جویند همین که مرام مسلکی القایی دارند اکتفا میکنند. هر آیین ومرام ومسلک یک پکیج دارد .که هرچه جهانشمول تر وتدوین آن عقلانی تر وقوی تر .آثار عمیق آن جاودانه خواهد ماند    

       اثر صدیقه اژ ه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/11/13 ] [ 9:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

          از روی پر فروغش مه خوبتر نباشد        بی جلوه رخ اوشام و    سحر نباشد

        آیینه ی جمالش نوری بعالم افکند         درنظم هفت گردون  بی اونظر نباشد

         دیوان آفرینش با نام اورقم خورد           جز عشق اوجهانرا شوری بسر نباشد

        میلاد پر شکوهش                               گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

                    بشکست طاق کسری             کس را چنین بعالم فتح وظفر نباشد

         آذر گشسب خاموش

                          بعد از هزار واندی              زان ظلمت وتباهی دیگر سمر نباشد

          آمد بدنیا احمد آیینه حقیقت                 در کل خلقت حق چون اوگهر نباشد

          برخاتمیت او قرآن گواه باشد                   جز راه حق پرستی راه دگر نباشد

            اثر صدیقه اژ ه ای   از کتاب آتش مهر      

                                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                     

        


[ دوشنبه 91/11/9 ] [ 7:43 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

با این همه مسلمان درجهان هنوز پیامبر عظیم الشان. رحمت اللعالمین حضرت محمد ص فروغ جاودانه هستی. برای جهانیان شناخته نیست .پیامبری که در حسن خلق ورفتارومحبت بی مثل ماننداست همه را دوست میدارد به همه توجه دارد هیچ کس را کنار نمیگذارد دلش لبریز از عشق به خلق است تمام صفات برجسته انسانی در او به کمال ظهور رسیده است .در همه احوال برای سعادتمندی بشر آرام وقرار ندارد سیاه وسفید وزبان ونزاد نسب وغیره را ملاک برتری نمیداند.مظهر خیر وبرکت برای همه است همه در جوارش به امنیت وحدت روزگار را سپری میکنند . محمد  تسلیم وعبد خالق یکتاست .غیر رضای او نمی جوید وکلامی ناروا به کسی نمیگوید حتی اگر دشنامش دهند وتل خاکستر بر سرش ریزند وبر پاهای مبارکش سنگ بزنند او پدر تمام نیکیهاست .زود می بخشد با کسی کینه ندارد خود خواه نیست او عاشق است عاشق رضای خدای یکتا. مردم را دوست میدارد نه به زبان بلکه در عمل برایشان دلسوز است او میخواهد مردم قدر عمر و وقت خویش را بدانند راه مستقیم را بپیمایند تااز جمله غضب شدگان وگمراهان بشمار نیایند

ایکاش همه ما اورا با قلبمان می شناختیم وبرای شناخت او از هیچ کوششی دریغ نمینمودیم محمد ص برترین وعالیترین مخلوق خداست اوحبیب  خالق یکتای عالم است همه عالمیان باید برای اینکه دست خود را در دست او بگذارند از تمام ظرفیت وجودی خویش کمک بگیرند محمد ص عقل کل وعشق جامع وروح بلند واعتبار تمام خلقت است هستی طفیل اوست . اونورا علی نوراست گلهای عالم عطر خود را از او بعاریت گرفته اند وتمام دلها که دنبال گمشده خویش سر گردانند به طور فطری مهر وعشق اورا طلب میکنند  سعدی میفرماید .سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است وآل محمد 

حضرت محمد ص قرآن عینی است واهل البیت قرآن ناطق چرا؟هنوز غریب مانده اند  آنان که بی نقص هستند عیب از عمل نکردن و کم کاری ما است همه ما مسئولیم کوچک می اندیشیم به نمازی روزه ای حجی روضه ای دل خوش داریم .به همین کوچکی وکم همتی 

  محمد جان جان آفرینش

 محمد چلچراغ فضل وبینش

چرا؟چشممان را وگوشمان را باز نمیکنیم همت نداریم در عمل چقدر وچند کیلو مسلمانیم چقدر تلاش میکنیم چهره واقعی اسلام را به عالمیان نشان بدهیم چقدر فکر میکنیم همین که بنام مسلمانیم از همه برتریم این خبرها نیست عمل واخلاق محمدی کجاست

           اثر صدیقه اژ ه ای                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/11/8 ] [ 11:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کفشهایت را عوض کن این به نفع خود تواست وقتی کفش نومیپوشی بوی کهنگی از ذهنت بیرون می رود پاهایت احساس بهتری دارند اما این را گفتم تا به این مطلب توجه بیشتری پیدا کنی که اگر از همین الآن کهنگی وپوسیدگیهایی که سالها وماههاست تورا رنج می دهد ازذهنت بیرون بریزی وفکرهای نواندیشه های کارساز مثبت را درست مثل وقتی که کفشهای کهنه ات را بدور می اندازی از خود دور کنی آنوقت چست وچالاک خواهی شد سرزندگی به سراغت می آید میتوانی بهتر به این عالم نگاه کنی خوب بیندیشی ودرست تصمیم بگیری این را گفتم برای اینکه وقت کفش کهنه بپا داشته باشی احساس خوبی نداری کند تر راه میروی کفشها یرای پایت گشاد شده اند یا به رفتن در گل ولای خس وخشاک عادت کرده اند شرطی شده اند اما وقتی کفش نومی پوشی مراقب هستی به هرجایی نروی هواست هست.

    اثر صدیقه اژ ه ای                                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/11/6 ] [ 10:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دوست داشتن سخت نیست این مطلب به زبان آسان است. ولی درعمل سخت وقتی به اطراف خود نگاه میکنی اعضای خانوا ده فامیل دوستان همسایگان همکاران همکلاسیها  را مورد بررسی قرار میدهی می بینی خیلی از دوستیها مقطعی وگذرا بوده است مثال دوستیهای دوران کودکی باهمسالان دوران نوجوانی وجوانی هیچکدام عمیق وبنیادی نبوده است خیلی ها رادوست داشته ای ولی با کوچکترین اختلاف نظر یا عقیده ای که پیش آمده ارتباط کمرنگ  و گاهی برای همیشه فراموش شده است اما دوسنی های پا برجا  دوستی ها یی هستند که رنگ وبوی معنوی وانسانی دارند صداقت وپاکیزگی اخلاقی در آن نقش ایفا میکند مرکز ثقلی دارد که براساس آن روابط منطقی وانسانی شکل میگیرددور از خود خواهی وتحمیل با انگیزه الهی انسانی شکل گرفته است.اما در این عصر

همه باهم به یک نوعی ارتباط مراوده واظهار دوستی میکنند.در حالی که این ابراز دوستی تداوم پیدا نمیکند وگاهی منجر به دشمنی وحس انتقامجویی وکینه میگردد.اشکال کار در کجاست .گمان نمیکنید اشکال در خود ماست نگاه ما انتخاب ما و...چه باید بکنیم  براین باورم که دوست داشتن سخت نیست باید بت خود خواهی را بشکنیم خودبینی را کنار بگذاریم نفرتها را بدور بریزیم منفعت طلبی نکنیم همه را مثل خودمان ببینیم ودوست بداریم هرچه برای خود میخواهیم برای آنان بخواهیم ایمان واعتقاد به عشق ورزیدن ومحبت کردن داشته باشیم خلائ های منفی ذهنی را باتوکل به خدا ونور ایمان به او پر کنیم .باور کنیم که ما همه چیز داریم هرکه خدا را دارد همه چیز دارد کمبود ندارد وهرکه اورا ندارد اگر همه را داشته باشد هیچ چیز نداردمحبت کنیم بدل نگیریم بخندیم ودر هوای دنیا نفس بکشیم شکر گزار باشیم

   اثر صدیقه اژ ه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/11/2 ] [ 3:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام واشک مرا ای یگانه عالم   پذیر ازمن و روزی من نما حرمت  به غربتت قسم ایندل هوای غم دارد      کبوترانه دلم نغمه های غم دارد

 چه میرود زتعصب دراینجهان برخلق که دشمنت سربیداد وکین چنین دارد  توقلب پاک زمانی و مظهر عدلی خوشابحال امامیکه آخرین دارد

فدای راه امامت تمام هستی ما  که ملک عالم هستی برآن یقین دارد  توقائدی ولایت بتو شد قائم در انتظار ظهورست هر آنکه دین دارد

سروده اثر صدیقه اژ ه ای      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

emam askari


[ یکشنبه 91/11/1 ] [ 10:45 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 20
بازدید دیروز: 312
کل بازدیدها: 781434