سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

کریمان از مال خود ببخشند .لئیمان مال دیگران رابه یغما ببرند.

کریمان از خدا بترسند.لئیمان در مقابل خدا بایستند .

کریمان دروغ نگویند .لئیمان  بادروغ باطل را حق جلوه بدهند .

کریمان عبادت برای خشنودی خدا کنند .لئیمان برای ریا .

کریمان جان در راه حق دهند واز حق دفاع کنند.

لئیمان حق را فدای خویش کنند. مظلومان را به شهادت برسانند

.کریمان از دنیا توشه آخرتی برگیرند.

.لئیمان آخرت را به سخریه گیرند.

کریمان می بخشند بدون منت 

لئیمان میخورند بدون سپاس .

کریمان گوشه ای از زمین را مسجد خویش قرار دهند

لئیمان با حرام مساجد را توسعه دهند

.کریمان درهیچ کار خود ادعایی نکنند انتظار پاداشی ندارند 

لئیمان در باد.دماغ کبر خویش از مردم طلب کارند 

کریمان رضای حقتعالی جویند.

لئیمان ارضای نفس خویش جویند

 اثر - صدیقه اژ ه ای               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/4/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چنین مردانی در جامعه کم نیستند .مردی که یک نقاش ساده بود دارای یک فرزند تمام وقت همتش راصرف  همسرش که سرطان داشت می نمود

 زیر بار قزض وزحمت فراوان رفت از محبت کردن قدمی. زبانی .قلبی  کوتاهی ننمود تا همسرش بهبود کامل یافت

زندگی پر ازمشغله خودراباز بدست آورد

وتلاش نمود تا خانه کوچکی خریداری نمود این مرد روز وشب از خواب خوراک خود میزد

وبایدبرچنین مردی هزار آفرین گفت.

مرد دیگری که جوان است به علت بیکاری دچار پارکینسون شده

ودر بدر دنبال کار است صدقه کمک قبول نمی کند ومی گوید به من کار بدهید

کرایه خانه ام سه ماه است عقب افتاده همسرم در مغازه ای کار می کند

او دارد با سختی هزینه زندگی را میدهد این مرد تنها هم وغمش کمک به همسر است فکردرمان وداروی خود نیست.

فکر این که همسرش بخاطر او مقروض شده خواب آسایش خود را از دست داده است 

دایم میگوید من شرمنده همسرم هستم

وبرعکس مردان بی غیرتی که همسران جوان خود را رها کرده دنبال رفیق بازیرفته گوششان بدهکار زن وفرزندنیست .بی غیرتی سر تا پای وجودشان را گرفته زن دارد زیر بار سنگین زندگی مشترک با آنان نابود می گردد.

ما بیشترین مشکل اجتماعی را از ناحیه چنین مردانی داریم 

نداشتن حس مسئولیت در زندگی و...

                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/4/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ماه رمضان ماه سوختن گناهان وتزکیه نفس .ماه سلامت یابی جسم وروان ماه جهاد با هوای نفس وریشه کن نمودن رذایل اخلاقی

ماه مبارزه با سر طانهای روحی سرطانهایی که ریشه انسانیت را می خشکاند ونابود می کند وافراد را از پای در می آورد

سرطانهایی با نام حسادت .غرور .زیاده خواهی و...

ریشه بسیاری از بیماریهای روانی اخلاقی حسادت است

دعواها دادگاه ها دشمنی قهر ها جدایی ها 

آدم حسود بیماری مهلکی دارد که اگر در مان نکند نابودش می کند در دل حسود بخل کینه جای نورومحبت را گرفته است ابصار آدم حسود دست شیطان است 

حسود دروغ گو هم هست از  تهمت زدن وبدگویی ابایی ندارد  محرک دیگران هم می شود 

تا بذر بد بینی را در دلها بکارد 

حسود آ رام قرار ندارد

 او دایم گرفتار حس انتقام گیری است

از بدو خلقت این صفت رذیله درقابیل بروز کرد .ومنجر به جنایت شد 

فرزندان یعقوب یوسف را به چاه انداختند بخاطر حسادت 

علت بسیاری از دشمنی ها با اسلام حسادت است وقرآن این را روشن مطرح نموده است 

علت به شهادت رساندن ائمه علیهم السلام هم حسادت خلفائ زمانشان بود 

در این ماه از خدا ونماز روزه کمک بگیریم که ای صفت ناپسند را از دل وجانها پاک کند وهمه مارا به سر منزل امن ایمان قلبی ونور روشنایی رهنون گردد

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                               

در جامعه ما کم نیستند کسانی که خوبیها را نادیده می گیرند وبخاطر بیماری که دارند دست به تخریب شخصیتهای مورد اعتماد می زنند

اینان چون خود ناتوان هستند از کسب موفقیت نمی توانند

دیگری را ببینند وگاهی تا حد انکار پیش میروند 

در خانه حسود هیچ گلی نمی شکوفد جز خار [ سه شنبه 93/4/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فریب خوردگان افراد جاهل ونادانی هستند که اهل تعقل تدبر وسر انجام عملکرد خود نیستند فاقد درک مطلب صحیح از این عالم ونظام هستی واجتماعی هستند .فریب خوردگان بیشترین دشمنی را باخود وجامعه بشری میکنند وخود احساس تنفری را که جهانیان نسبت به آنان دارند نمی فهمند .

اینان چشمهایشان دنبال قدرت طلبی وشکم هایش لبریز از شهوات نفسانی است .شکل انسان هستنداما با آدمیت بسیار فاصله دارند 

اعمالشان سطحی التقاطی وشعورشان با تعصبات قومی قبیله ای وکج فهمی بد فهمی عجین شده است .قبل از این که خوب فکر کنند .دست به خشونت تزاحم می زنند .

فریب خوردگان بیشترین کسانی هستند که که جهنم را برای خود خریداری کرده ودنیارا نیز با اتش کم خردی خود به آتش می کشند اینان نه دین درست حسابی دارند نه عقل تحلیل گر وفهیم فریب خوردگان درجاتی دارند

بدترین آنها تروریست هایی هستند که با ایجاد وحشت وقتل عام مردم بیگناه ودریدن حرمت ها وپاره کردن حدود الهی با نام دین دارند جنایت می کنند

به گمان اصلاح جامعه خود در جهل هستند وجیره خوار اجانب مغرض نسلها را به نابودی سوق میدهند وکینه های بدوی را در دل سیاه خود نگهداشته ودر حقیقت نمی توانند خوبیهای روشن وشفاف پیشوایان راستین را تحمل کنند .

به مذاق کینه توزانه آنان خوش نمی آید .سفیهان وسفیران نمایندگان موذی ومنفعت طلب استکبار جهانی هستند تا استکبار وغاصبین را به اهداف پلیدشان برسانند فریب خوردگان تنها مهره های بازی هستند هیچ نقش دیگری ندارند وسیله سوئ استفاده دشمنان خدا واسلام شده اند وخود نمی دانند دشمنان اصلی را گذاشت به جان عزیز مسلمانان یورش می برندتا زمینه را برجهانخواران از خدا بی خبر فراهم نمایند 

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/4/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هفت روز با هفت روزه هفت نماز شب هفت همت عالی 1- زبان بدروغ نگشودن 2-غیبت ننمودن گوش به آن نسپردن 3- از امانت بخوبی مراقبت نمودن 4-چشم ونگاه به نامحرم نینداختن 5- رسیدگی به مشکلات مردم 6-صله ارحام نمودن 7-تلاوت قرآن کریم وتدبر نمودن.

وخدا را شاکر بودن ودعای خیر در حق همه نمودن وچه زود گذشت.

وموئذن اذان بگو  تا صبحی که در راه است عطر آگین شود ودلها آرامش یابند واگر هنوز با گذشت هفت روزتوفیق شرکت در این ضیافت رانیافته بیدار شود ونیت کند وخودش را برساند به کاروان رستگاران همه دارند حرکت می کنند برخی دزد گردنه اند وبرخی زایر ضیافت آسمانی ستاره ها وکهکشانهای برین خود را برای پذیرایی از آنها زینت نموده اند وفرشتگان بال تواضع زیر پایشان گسترذه برخیز وشادمان باش ای میهمان عزیز که خالق هستی میزبان توست بشتاب حی علی الخیر عمل الله اکبر 

                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/4/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنیا گرفتار افراط وتفریط شده است .برخی تند وبرخی کند حرکت می کنند .حرف از دین میزنند وشیطانی عمل می کنند .هر کس خود را صاحب حق وگذوه دیگر را نا حق میداند .ظلم وستم مد روز شده است تفریحات وتغذیه مردم به سمت سوی تجدد خواهی روی آورده است .صفات شایسته انسانی بفراموش خانه ها سپرده شده است عوام مردم سر گردان هستند همه چیز با دلار ارض معامله می شود حتی اخلاق انسانی که به چشم نمی آید .قوام ودوام به قدرت طلبی شناخته می شود ومیانه روی از جوامع رخت بربسته است قانون بشری ناقص وناتوان است سازمنه حقوق بشر بدست جنایتکاران وبرای منفعت آنان وضع گردیده است اعتراضی برعلیه جنایتکاران نه از کنیسه وکلیسا وغیره برنمی آید .

هزاران زن وجوان کودک به خاک خون بی رحمانه کشیده می شوند وهمه مردم حیران مانده دست برزانو نمیگیرند صدایشان در نمی آید .

راستی که روزگار عجیبی است نمرود قارون فراعنه از گور هایشان بیرون آمده اند ابراهیم موسی عیسی محمد ص کجا هستند .اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن

واگر اهل تدبر باشی خوب می فهمی که چرا ؟امام حسین علیه السلام قیام کرد .وچرا؟امام خمینی خروشید بانگ برآورد دشمن مسلمان رژیم صهیونیستی است وچرا؟مسلمانان کوتاهی میکنند .وکم کاری دارند .

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                    

 


[ شنبه 93/4/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

با دعای خیر وتشکر فراوان 

 نیکوکاران محترم وخیرین گرامی وجودتان سر شار از عافیت .سلامتی .خیر ونیکی باد 

خوشا براحوالتان چراغ افروز خانه دلهایید

مسئول انجمن مدد کاری فرهنگی حضرت رقیه خاتون س 


[ جمعه 93/4/13 ] [ 6:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

توجیح گری ممنوع .هرچه میخواهید بگویید بخودتان بگویید شما که حاضر نیستید پا روی نفستان بگذارید شما که حب نفس کورتان وکرتان کرده است کم کاری وبدکاری کوتاهی هایی را که در عمل کردن به دستورات خدا ورسول امامن معصوم می کنید بگردن دین نیندازید نگویید چرا ؟احکام اسلامی حتی در حکومت اسلامی اجرا نمی شود خودتاندر پیاده نشدن آن بی تقصی نیستید میدانید دروغ گناه کبیره است اما می گویید خیانت در امانت بد است ربا خواری جنگ با خداست ولی انجام میدهید اختلاسرانت خواری قبیح است میدانید بدادهمدیگر نرسیدن وتبعیض وبی عدالتی بلای جامعه است کم کاری وپر توقعی مقهور اسلام است اما سعی در اصلاح ان نمی کنید .میدانید امر بمعروف ونهی از منکر به جامعه حیات می بخشد اما انجام نمیدهید وزمینه سازی نمی کنید هر کس دودستی کلاه خود را چسبیده ومیگوید خودم و..پاروی حق می گذارید وبریا کاری وعوام فریبی خود را مومن مسلمانا نشان میدهید وای برما هرچه کم کاری است از جانب ما است کاری به اسلام ودین مذهب ما ندارد ما بد عمل می کنیم وگناه را بگردن این وآن می اندازیم

اگر مسلمانان میدا نستند که عزتشان واقتدارشان درست عمل کردن به دستورات خدا ورسول است اگر میدانستند حفظ وحدت کلمه می تواند آنان را پیروز گرداند

حال شاهد این همه مشکلات در جهان اسلام نبودیم .

من ما کردن ها دارد نا بودمان میکند کوته بینی ها وقشری اندیشیدن ها 

هر گروه درو خود خطی کشیده ودور برخود را نگاه میکنی حاضر نیست یک قدم از دایره منیت به بیرون نگاه نگاه کند بلند بیندیشد .تعصبات ویرانگر دارد جای واقع بینی وحقیقت نگری را می گیرد .

ودشمنان را خشنود میکند .وکار نفوذ دشمن را برقلب جهان اسلام آسان می کند حال بازهم بگومن بی تقصیرم کدام حرکت قدم نیت عمل ما واقعا مطابق دستورات حیاتبخش اسلامی است 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/4/13 ] [ 5:21 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آدمهای خوب کم نیستند .اینها آنقدر بزرگوار هستند. که .با همه خوبیهایشان دوست ندارند در چشم مردم بزرگ بشوند

اینها ابرار ونیکوکاران هستند

در زندگی هدف بزرگ وارزشمندی را برای خود برگزیده اند عاشق خدمت بخلق در جهت رضای خدا هستند ایمانشان قوی زبانشان شاکر اخلاقشان نیکو برسرعهد وپیمان خود هستند.

از هر کار ناصواب بیزارند.

برای پست ومقام مال با همدیگر نزاع مجادله واهانت دروغ تهمت نمی بندند.

اینان چراغهای روشن در جامعه بشری هستند.

هر گرفتاری برای رفع مشکل خود به آنان رجوع می کند

واینان بدون منت وریا تکبر از صمیم قلب مشکل او را حل میکنند

اینان اعضاء وجوارح خود را برای خدمت به مردم وقف نموده گوششان صدای در ماندگان را می شنود بی اعتنائ از کنار مشکلات نمی گذرندخوشا بر احوالشان  

سد ومانع تک محوری وخود خواهی را شکسته اند وبه منبع رحمت ومغفرت پروردگار عالم متصل شده اند زنان مردان صالح وصادق نیکو طینت .خوشا براحوالشان .

که چنین اهل تعقل وتدبر واندیشه سرانجام نگر هستند 

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/4/11 ] [ 1:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چرا؟بشر ظرفیت ولیاقت خود را درنظر نمی گیرد .به جایگاه بلند بندگی وعبودیت خویش واقف نمی گردد .به چکونگی خلقت خویش که نبوده وآمده نمی اندیشد

به این همه مواهب که خالق هستی نصیبش کرده توجه ندارد

راستی دنبال چه میگردد

دنبال این که بی لیاقتی بی کفایتی خود را بمنثه ظهور برساند

در مقابل خالق عالم وداده های فراوان او از روی جهل عناد بایستد ومنم کند .

پرده حیا وشرم رادریده .خوی درندگی او برفطرت خدا خواهی اش غالب آمده که بکشد ترور کند

وقلب کودکان معصوم را از سینه بیرون بیاورد وتوطئه کند

چشم به منابع ملت ها بدوزد ودزدانه خیانتکارانه از چنگ ملت ها برباید

که برثروت خود بیفزاید برای عیش خوشی های بیشتری که پایدار نیستند

 به ویرانی نسل ونابودی بشریت می انجامد 

 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/4/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<   <<   6   7   8      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 118
بازدید دیروز: 427
کل بازدیدها: 773882