سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

 

 

دوستانی از برادر بهتر وبرا درانی از دشمن بدتر   ایکاش برادرانی دوست   ودوستانی چون برادر    خوشا بحال کسانی که برادری دارند دوست ودوستانی دارند چون برادر  سزاست که قدر آن بدانند وشکر خدای را برای بهترین ها بجای آورند   دوست وبرادر آن است که چون تورا غمگین بیند در بر طرف نمودن غم یا مشکل توبشتابد وتورا نه تنها در هیچ کار وحال رها نگذارد بلکه در رسیدن به سعادت یاری نماید در صراط مستقیم رهنمون گردد                                         شیدای اصفهانی

 


[ جمعه 89/4/25 ] [ 12:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

با وفا ترین یاران . اصحاب اما م حسین  ع بودند در این جمع با شکوه غریبه ای بود که حاضر نشد خود را معرفی کنداو قبل از ورود اما م حسین ع بکربلا رسید وقتی امام آمدند به سپاه امام پیوست با دشمنان جنگید تا به شهادت رسید.

 

عروس داماد- عبدالله نزد همسرش  آمد گفت میخواهم بکربلا بروم اما م حسین ع را یاری کنم تو راضی هستی همسرش گفت مرا هم با خود ببر  شبانه از کوفه خارج شدندخود را به کربلا رساندندروز عاشورا زن عبدلله ستون خیمه را بالا بردعبدلله به میدان رفت به اما حسین گفت من با توهستم تا شهید بشوم عبدلله دستش قطع شد اوبا همین وضع به مبا رزه ادامه دادتا به شهادت رسید همسرش بر بالین او آمدغبا ر ا زچهره او بر گرفت به اوگفتبهشت گوارای تو باداز خدا میخواهمدر بهشت کنار تو باشم در همین وقت یکی از دشمنان او را به شهادت رساند

 

بریر سید قاریان- او آنقدر به قرآن انس داشت که یا قرآن تلاوت میکرد یا بدیگران یاد میداداو در روز عاشورا به شهادت رسید

 

مسلم ازدی  - یک پایش را در جنگها از دست داده بوداو به قانون عشق پا بند بوداز امام اجا زه گرفت به میدان رفت قهر مانانه جنگید تا به شها دت رسید  

 

جون غلام سیاه -امام این غلام را آزاد کرد تا برود ولی غلام نرفت وبه امام گفت آیا من لیاقت سپاه شما را ندارم اجازه بدهید منهم با دشمنان بجنگم اما پا فشاری اورا که دید پذیرفت او شادمان بهجنگ با دشمنان رفت وجنگید تا به شها دت رسید اما بر بالین اورفت

سر او را بدامان گرفت در حق اودعا کرد رویش سفید وبدنش معطر گردد 

 

سعد و ابولحتوب-- از خوارج بودندهر دو کج فهم وظاهر بین با سپاه عمر سعد بکربلا آمدندوقتی امام حسین ع فرمود آیا کسی نیست مرا یاری کند    یکی از آنان بدوستش گفت ما ظلم وستم بنی امیه را میبینبم وصدای یاری طلبیدن فرزند رسول خدا را میشنویم بیا بیاری اوبرویم دوست او قبول کرد هر دوبنزد امام رفته اجازه گرفتندبه  میدان رفته جنگیدند تا به شهادت رسیدند آنان با یک قدم راه سعادت ابدی را نصیب خود کردند                                                                                            شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/4/25 ] [ 8:40 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

چه کسانی به سئولات بچه  هاجواب میدن والدین چقدر به آن اهمیت میدن چقدر روی آن وقت گذاری میکنند آیا همین قدر که مسئله ی نیاز های مادی اورا مرتفع کردند کافی است آیا تنها نیاز کودکان رفاه است   آیا نمیدانند که کودک آنان دوگوش بسیار شنوا وچشم بینا دارند ودایم در حال عکسبرداری از رفتار ومنش وگویش آنان واطرافیان محیط خویش هستند  بسیاری از کودکان  به خود می اندیشند کیستند کجا هستند وخالق آنان کیست اما متا سفانه این سئولات آنان بی جواب میماند وهیچکس به آن پاسخ نمیدهد والدین چقدر حاضر هستند جلسه پرسش وپاسخ برای فرزندان خود بگذارندوچقدر میتوانند پاسخ درست بدهند  کودکان سرما یه های بلقو ه ای هستند که اگر در شرایط ومحیط مناسب قرار بگیرند بخوبی استعدادشان تمام وکمال شکوفا میشوداین جانب از دست اندر کاران نظام مقدس جمهوری اسلامی والدین مدیران مراکز آموزشی میخواهم که برای کودکان جلسات پرسش و پاسخ بگذارند واذهان پاک ومعصومانه کودکان را با مبانی درست اجتماعی فرهنگی دینی در مسیر روشن قرار دهند عشق ومحبت به خدا وانبیا ءرا در آنان نهادینه کننداینجانب خود با بیش از دویست کودک در کانون فرهنگی چنین جلساتی را داشته ام ونتا یج مثبت آن را دید ه کودکان ایرانی با هوشترین دانا ترین کودکان هستند پس این سرما یه های غنی الهی را در یا بیم

                                                                                                     شیدای ا صفهانی

 

 

 

 


[ پنج شنبه 89/4/24 ] [ 8:11 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
مبارکباد میلاد دو گوهرسلام درود خدا بر نورعلی نور
[ پنج شنبه 89/4/24 ] [ 7:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

بدنبال چه میگردی تو ای انسان چراغ عقل کن روشن محمدص گشت مبعوث از برای تو وتو با بی خیالی گشته ای حیران وهردم میرسد آوای جانبخشی ز آیات خدا گوش دلت وا کن نگاهی کن تو بر راز بزرگ آفرینش تا بفهمی خویش را برخیز هرجایی نشستی موقع فهمیدن ودانایی عقل بشر گشته بیا از دخمه های یاس نومیدی دمی بیرون نگا هت  راعوض کن با نگاه عقل دل همرا ه شو نه لشکر شیطان در این عصر غریبی که دوبار ه جهل ونادانی شده حاکم وزور وقلدری مستانه جام خوش خیالی میکشد سر تا خفه گردد بدست خویش. این انسان  .مسلمان باش توبیدارو دانا بهر کار خویش وبذر مهر عشق وشور  منشور عدالت را  و اخلاق خو ش والا پیمبر را برای راه خود بگزین

مسلمان گوهری داری یگانه. قدر آن را توبدان یکتا یی در عالم      تو میدانی محمد ص کیست محمد  ص خاتم پیغمبران مبعوث گردیده   عالم را دهد تغییر دررشد وشکوفایی دانا یی وبینایی ومیدانی چقدر مشتاق  او بر عزت شان مسلمانهاست. مسلمان جشن امروزت

 مبا رکباد

اما با محمد ص عهد کن از بهترین باشی وبا او گشته ما نوس و دلت را با وفای او گره بندی وچون اوحافظ اخلاق واحکام مروت در تمام عرصه ها با شی                                                                                                          شیدای اصفهانی


[ شنبه 89/4/19 ] [ 3:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر تمام دنیا را بگردی وهمه آن چیزها یی را که دیدی وغذاهایی  راکه چشیدی وصنایع دستی ...آدم منصفی باشی آدمی که طالب

 وا قعیت ها ست آنوقت میگی که هیچ جای دنیا برام عزیز تر از ایران نیست آنوقت تازه میفهمی که چه چیزهایی خودت داری وقدرش را نداری ومیفهمی که چقدر در مورد نگین جهان ایران داره کم لطفی میشه وچقدر تبلیغات ما ضععیف است وتازه دوستان نادان دشمنان برون مرزی ودرون مرزی  باسوء  تبلیغ دروغپردازی وسیا ه نمایی در حق ایران اسلامی ظلم میکنندو نا گفته نماند که دوستان نادان هم چه آسیب هامیرسا نندوبد تر این که حب نفس ما نع قدر دانی وتشکر از زحمات افراد برجسته میگردد وهر کس میخوا هد خود را مطرح کند وسعی میکند کا ر خوب دیگری را به یک نحوی ضایع جلو ه بدهد واذهان را نسبت به آن بی توجه نما ید واین درد کوچکی نیست که از آن بگذریم ودر درمان آن تلاش نکنیم چرا؟نباید کارهای خوب ارزشمند شناسنامه دار باشند چه از یک محیط کوچک یک مدرسه تا دیگر امور چرا؟از مدیران موفق کا رنامه ای بعنوان معرفی الگو در همان مرکز یا موسسه نسب نمیکنید تا مدیران بعدی ازآن الگو بگیرند وسعی نکنند زحمات شا یسته را

 نا دیده بگیرند ویا شیطنت های دیگر چرا؟ هر کس میگوید من وما را کتمان میکند وچرا ؟کسی تلاش نمیکند به هدف بیندیشد نه ابزار که همانا خود یک ابزار است نه هدف وقتی همه چیز من شد باید فا تحه نیکی ها وایثار ها را خواند آخر عزیز. من چیزی نیست بیا همه ما شویم و

به داشته های ارزشمند وتمدن با شکوهی بیندیشیم که انسانیت وکرامت اخلاق معرفت در آن حرف اول را میزند بیا همه برای سربلندی واقتدار آگاها نه بکوشیم                      شیدای اصفهانی                                                                                         


[ پنج شنبه 89/4/17 ] [ 4:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نیمه شب است وآسمان دلم ستاره با ران         عشق تو در کنج سینه ی سوزان وصدای نم نم با ران تلاقی نسیم گر م نیمه شبان

 

وتو میدانی که چه مشتاقم که به سوی توبال پر بگشایم واز این همه محبت ومهری که به من داری تمام آسمان وکهکشا نها را خبر کنم وهمه را بوجد آورم که آنها هم جرعه ای از این مهر را بنوشند زیبایی با توبودن را درک کنند وبفهمند که هیچوقت تنها نیستند ووچه مشتا قم که گل مهر تورا ازبوستان باور هایم بچینم وبه آنها هدیه کنم تا سر شار از عشق وزیبایی شوند وزیبا ترین سرود هستی را بسرایندو...

                                                                                                                                      شیدای اصفهانی

 

چند کلامی با دوستان وبلاگ قطر ه ودریا اثر شیدای اصفهانی نوشته ها وآثار از  نامبرده میباشد

 

 

 


[ چهارشنبه 89/4/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بهمه ی مهر بانان به آنهایی که بیدارند به آنها یی که عاشق رشد تعالی وتکا پوی عزت ایران اسلامی هستند وبه جای نق زدن وبها نه جویی وبه جای لجبازی وحب وبغض های شخصی گروهی به آینده این کشور وسر بلندی وآزادگی عزت نظام اسلامی می اندیشند ونه تنها به آن فکر میکنند بلکه اما دگی خود را در بر اوردن منویات حکیمانه ی رهبری اعلام واز هیچ خدمتی در پشبرد اهداف ارزشمند ووالای رهبری کوتاهی نمیکنندوشکر گذار نعمت بزرگ ولایت در ایران سلامی هستندوسلام به همه آنها یی که با عطر کلامشان نور امید وبینایی وبصیرت حکیمانه را در جامعه منتشر میکنند ودلها وجانها را فیرو زه ای میکنندو آتش مهر را در دلها مشتعل می نما یندوسلام به همه کسانی که خوب میشنوند وزیبا میبینند وبا کردار و رفتار درست وصحیح خوددر بهبود اوضاع خدمت شا یسته انجام مید هند نه بر کسی منت میگذا رند ونه از کسی درخواست پاداش دارند بلکه اجر ومزد خود را در اصلاح امور جا معه میدانند وتنها هدفشان عزت وسر بلندی ایرا ن ایرانی است وپیا ده شدن احکام واخلاق اسلامی وخود در این امر پیشگام هستند وسلام به دولت مردان ومجلسیان دست اندر کاران در همه زمینه های علمی اقتصادی فرهنگی وآموزشی که خلصانه به این مردم خوب خدمت میکنند ونمیگذارند کاری برزمین بماندسلام به همه ی ایرانیان در هر کجای عالم که هستند وفرهنگ وتمدن وارزشهای خود را نه تنها فراموش

 نکر ده اند بلکه در نشر آن همت گماشته وبا افتخار آن را به اقصا نقاط عالم بر ده توسعه

 می بخشند   سلام به همه بیداردلان وسلام به پیروان ولایت ورهبری  

                                                                                     شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/4/15 ] [ 11:36 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه لحظات وساعات روز وشب دوست داشتنی هستند اما روز شنبه روز نو وتازه کاری با یک دنیا برنا مه ریزی وپی گیری دسته ای از کارها روی خط ریل در حالعبورند وبرخی در حال بروز وظهور اما روز شنبه روز عشق وامید وتلاش مضاعف وخدمت بهترروز شنبه برای من روز دیدار با مردمی که دوستشان دارم وبا دل وجان به سخنا نشان گوش میدهم تا با مشاور ه ومسا عدت گره ای از کا رشان بگشایم وخدا را شاکرم وچقدر در این روز نفسها یم را تازه تر احساس میکنم وچقدر خودم را به آسمان خدا نزدیک میبینموچقدر با ید از او تشکر کنمکه با زهم توفیق خدمت وفرصت تلاش بیشتر پیدا کردم من این روز واین کار را با هیچ پست ومقام مقال دیگری حا ضر نیستم عوض کنم

 

اما توای هم وطن خوبم که چون جان خود دوستت دا رم اگر آدم بی حوصله ای دیدی جوان کسلی دیدی به بگو بپا شو از این فرصت طلایی عمر خود خوب استفا ده کن ای هموطن خوبم مگذار شنبه ها یت به بیهودگی از دست برود تو مسلم توا نا یی های فرا وانی داری وتو حتما از انسانهای موفقی هستی که میتوانی کار ها ی بزرگ بکنی فکر های تا زه داشته باشی

 

شادمان باش زندگی زیباست      بهترین روز روز خوب خداست                                                شیدای اصفهانی

 

 


[ شنبه 89/4/12 ] [ 8:24 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انجمن شعر وادب شیدای اصفهانی

 

داد مژگان و خم ابروی تو دست بهم        آه از آن تیر و کمانی که بپوست بهم           ساکت اصفهانی

 

بیا زپهنه دریای دل عبور کنیم                از این گذار سفر سوی شهر نور کنیم           شهیر اصفهانی

 

گر مدعی سنگین قدم بما سر میزند       ای ناز شست غم که هیانگشت بر در میزند    سرور اصفهانی

 

در چمن لاله رخان انجمنی سا خته اند     وه چه خوش انجمنی درچمنی سا خته اند        ما هر اصفهانی

 

بیا ای عشق جان ارزانی تو                   نه جان دل .دل همه قربانی تو                       شیدای اصفهانی

 

آن آفتاب رو که زده پنجه ما ه را             با شانه یک طرف زد ه زلف سیا ه را                    وصال

 

فهمید ه ترین جوان فهمیده                    نوری زخدا به قلب او تا بیده                              گویا

 

تا که عاشق گشته ام آن عشق پاک من علیست  در میان باد وطوفان جانپنا ه من علیست      وارسته

 

تا غم عشق توآمد به سراغ دل من            گریه ها یش همه شب تا به سحر حاصل من       غریبه

 

من امشب آسمانها را به چشمان توبخشیدم تمام کهکشانها را به دامان تو بخشیدم               رهنما

 

مدح کس از سر نیاز مگو                           مشرکی را تو سر فراز مکن                             ما جد

 

سحر رفتم به سیر باغ وبستان                    مزین بود از گلها گلستان                               کوهی

 

مخواه از شخص نا دان راه حق و رستگاری  که خود افتدبهر دا می زفکر کو ته وخامش               تربت 

 

کبوتر بچه ای رنجور وبی کس                    پنا ه آورد بر ما وا ی کرکس                                 صفا

 

دست من کدام میو ه ناروا را چیدی            پای من کدام گیاه پاک را کوبیدی                         قربانی


[ شنبه 89/4/12 ] [ 8:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 425
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856619