سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

 

چند تا را میشنا سی که حرف  و عملشون یکی با شه خوب فکر کن منکه با همه تجربه وسفر وحضری که تا حالا رفتم کمتر به این آدمها بر خورد داشتم وبدتر از همه آدمهایی که ادعا هم دارند که فقط خودشون خوب میفهمند وعمل میکنند و....اما حرف من این نیست که بخواهم عیبجویی کرده باشم حرف من این هست که بیایید خودمان از آنها نباشیم اهل تعارف رودر بایستی اهل بلوف چاخان وگرنه ما هم دست کمی از آنها نخواهیم داشت بیایید خودمان بخودمان کمک کنیم اهل استدلال ومنطق ودرک متقابل بشویم اهل ارزش گذاشتن به شخصیت دیگران واهمیت دادن به آنهاوبالاتر از همه برای خودمان وقول وعملمان اهمیت قایل شویم وگرنه روز حال خوشی نخواهیم داشت بیایید روخودمان کار کنیم چه کسی از خود ما مهم تر که بخواهد تمام کما لات را بیا بد وارا یه بدهد تا جا معه اش موفق  وجانش شاد گردد

به امید روزی که هر ایرانی تلاش کند فا صله قول وعملش را به حد اقل برسا ند

به امید روزی که هر ایرانی از بهترین ها در قول وعمل

                                                                                                                         شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/4/10 ] [ 6:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

چند تا را میشنا سی که حرف  و عملشون یکی با شه خوب فکر کن منکه با همه تجربه وسفر وحضری که تا حالا رفتم کمتر به این آدمها بر خورد داشتم وبدتر از همه آدمهایی که ادعا هم دارند که فقط خودشون خوب میفهمند وعمل میکنند و....اما حرف من این نیست که بخواهم عیبجویی کرده باشم حرف من این هست که بیایید خودمان از آنها نباشیم اهل تعارف رودر بایستی اهل بلوف چاخان وگرنه ما هم دست کمی از آنها نخواهیم داشت بیایید خودمان بخودمان کمک کنیم اهل استدلال ومنطق ودرک متقابل بشویم اهل ارزش گذاشتن به شخصیت دیگران واهمیت دادن به آنهاوبالاتر از همه برای خودمان وقول وعملمان اهمیت قایل شویم وگرنه روز حال خوشی نخواهیم داشت بیایید روخودمان کار کنیم چه کسی از خود ما مهم تر که بخواهد تمام کما لات را بیا بد وارا یه بدهد تا جا معه اش موفق  وجانش شاد گردد

به امید روزی که هر ایرانی تلاش کند فا صله قول وعملش را به حد اقل برسا ند

به امید روزی که هر ایرانی از بهترین ها در قول وعمل وکردا

                                                                                                                         شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/4/10 ] [ 6:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

چند تا را میشنا سی که حرف  و عملشون یکی با شه خوب فکر کن منکه با همه تجربه وسفر وحضری که تا حالا رفتم کمتر به این آدمها بر خورد داشتم وبدتر از همه آدمهایی که ادعا هم دارند که فقط خودشون خوب میفهمند وعمل میکنند و....اما حرف من این نیست که بخواهم عیبجویی کرده باشم حرف من این هست که بیایید خودمان از آنها نباشیم اهل تعارف رودر بایستی اهل بلوف چاخان وگرنه ما هم دست کمی از آنها نخواهیم داشت بیایید خودمان بخودمان کمک کنیم اهل استدلال ومنطق ودرک متقابل بشویم اهل ارزش گذاشتن به شخصیت دیگران واهمیت دادن به آنهاوبالاتر از همه برای خودمان وقول وعملمان اهمیت قایل شویم وگرنه روز حال خوشی نخواهیم داشت بیایید روخودمان کار کنیم چه کسی از خود ما مهم تر که بخواهد تمام کما لات را بیا بد وارا یه بدهد تا جا معه اش موفق  وجانش شاد گردد

به امید روزی که هر ایرانی تلاش کند فا صله قول وعملش را به حد اقل برسا ند

به امید روزی که هر ایرانی از بهترین ها در قول وعمل وکردا باشد

                                                                                                                         شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/4/10 ] [ 6:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

چند تا را میشنا سی که حرف  و عملشون یکی با شه خوب فکر کن منکه با همه تجربه وسفر وحضری که تا حالا رفتم کمتر به این آدمها بر خورد داشتم وبدتر از همه آدمهایی که ادعا هم دارند که فقط خودشون خوب میفهمند وعمل میکنند و....اما حرف من این نیست که بخواهم عیبجویی کرده باشم حرف من این هست که بیایید خودمان از آنها نباشیم اهل تعارف رودر بایستی اهل بلوف چاخان وگرنه ما هم دست کمی از آنها نخواهیم داشت بیایید خودمان بخودمان کمک کنیم اهل استدلال ومنطق ودرک متقابل بشویم اهل ارزش گذاشتن به شخصیت دیگران واهمیت دادن به آنهاوبالاتر از همه برای خودمان وقول وعملمان اهمیت قایل شویم وگرنه روز حال خوشی نخواهیم داشت بیایید روخودمان کار کنیم چه کسی از خود ما مهم تر که بخواهد تمام کما لات را بیا بد وارا یه بدهد تا جا معه اش موفق  وجانش شاد گردد

به امید روزی که هر ایرانی تلاش کند فا صله قول وعملش را به حد اقل برسا ند

به امید روزی که هر ایرانی از بهترین ها در قول وعمل وکردا باشد

                                                                                                                         شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/4/10 ] [ 6:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

چند تا را میشنا سی که حرف  و عملشون یکی با شه خوب فکر کن منکه با همه تجربه وسفر وحضری که تا حالا رفتم کمتر به این آدمها بر خورد داشتم وبدتر از همه آدمهایی که ادعا هم دارند که فقط خودشون خوب میفهمند وعمل میکنند و....اما حرف من این نیست که بخواهم عیبجویی کرده باشم حرف من این هست که بیایید خودمان از آنها نباشیم اهل تعارف رودر بایستی اهل بلوف چاخان وگرنه ما هم دست کمی از آنها نخواهیم داشت بیایید خودمان بخودمان کمک کنیم اهل استدلال ومنطق ودرک متقابل بشویم اهل ارزش گذاشتن به شخصیت دیگران واهمیت دادن به آنهاوبالاتر از همه برای خودمان وقول وعملمان اهمیت قایل شویم وگرنه روز حال خوشی نخواهیم داشت بیایید روخودمان کار کنیم چه کسی از خود ما مهم تر که بخواهد تمام کما لات را بیا بد وارا یه بدهد تا جا معه اش موفق  وجانش شاد گردد

به امید روزی که هر ایرانی تلاش کند فا صله قول وعملش را به حد اقل برسا ند

به امید روزی که هر ایرانی از بهترین ها در قول وعمل وکردا باشد

                                                                                                                         شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/4/10 ] [ 6:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                          
                                          آسمــــان  مأمن و مـــأوای منســت  

                                           و زمـــین شاهــد غمــــهای منست

کنــــــــج دل، درد غریــــــــبی دارم 
همــــدم این دل شیـــــدای منست 

                   دل من هســــت چـــــــو دریـــا آرام  
                     غم تو  مونس شبهای منــــــــــست   

                                                  شیدای اصفهانی

                                                                                      

        کو دکان معصوم و زنان و مردان عده ای در غم وفقر ،عده ای در ستم وظلم بلا ،عده ای بند هوسهای تنند، عده ای کبک صفت، زیر برف،  عده ای چون کفتار در پی مال مفت،  منفعت گشته خدا ی دلشان،  عده ای هم کر ولال کور مادر زادند، در پی بیخبری هی بدنبال مد. میدوند تا بکجا وچه غوغایی هست از غم ورنج وبلا!     مو منان سا ده در پی ورد ودعاوکسی نیست بگوید که چرا ؟نیست دین جز به عمل، عمل از قرب خدا و حساب دو دو تاست همه جا پول شده راهگشا!!! حتی آش نذری خواندن ختم ودعا     من به آنها گفتم پول اگر نیست خدا با ما هست وکسی خنده زنان ناگهان پول رسید وهمه مبهم و مات وبه آنها گفتم ...    و صدایی آرام !!!   

                                              


[ جمعه 89/4/4 ] [ 1:5 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسته بندی ما ایرانیان در لفا فه کلام وگفتار بسیا ر زیباست در ست مثل میو ه ها ی دستچینی که لایه روی صندو.ق میوه چیده اند هرچه به لایه های زیرین میرسی میو ه های کال یا لکه دار ونا موزون میبینی ما وفقط حرف میزنیم وخوب زیبا ولی وقتی پای عمل میرسد پشمی بکلاهمان نیست دقیقا کم می آوریم مثل فیلمها یی که با آب وتاب شروع میکنیم وبعد سر وته آن را نا قص ونا مفهوم تمام میکنیم ما شروع کنند گان پر انرزی هستیم ولی پایان را تعهد نمیکنیم هر چند توانایی آن را داشته با شیم چند روزی راجع به موضوعی سر و صدا راه می اندا زیم وبعد مثل اینکه به دست  گذر زمان رها میکنیم در حالیکه گذشتگان افتخار آفرین ما چنین نبودند وبا دقت وپی گیری مواضع شفاف وعلمی روشن خود را به سر انجام می رسا ندندوهر گز کاری را که نمیتوانستد انجام بد هند مطرح نمیکردندآ نها قول وعملشا ن یکی بود وکمتر حرف میز دند ودرست عمل میکردندبند ه چند سال پیش که بر اساس کارم سرو کار با خیلی ها پیداکردم متوجه شدم که چه وضع نا مطلو بی است قول بی پشتوانه دروغ کتمان انکار وبی تفا وتی وعهد شکنی آنهم بر سر یک سری امورعام المنفعه ومردمی باور کنید از عمق جانم متا سف شدم در حالی که هما نهایی که مردم را به کار ی دعوت میکنند ودر عمل خلاف آنرا نشان مید هند و....                 شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/4/4 ] [ 12:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

کیست علی  ع مظهری از ذات پاک           نور حقیقت زعلی ع تا بناک            کیست علی ع نادره روزگار  

                   معرفتش معرفت کرد گار        کیست علی ع طایر عرش برین  

نا یب آن سدر ه اعلا ء نشین                 کیست علی معنی ذکر و سجود               بعد نبی مخزن سر وجود  

نام محمدص  به علی ع پر قوام       نام علی ع شد به محمد ص تمام     نور نبو ت چو بر افرو ختند                      رخت امامت بر علی ع دوختند      دا یر ه کون ومکان سا ختند             حب ولایت به دل اندا ختند

نیست علی  ع گر زمحمد جدا     دست خدا دا ده علی ع را بقا       بهر علی ع طبل بقاء کوفتند                        شمع ولایش به دل افروختند

                            حک شد ه نا مش به ضمیر وجود                      مهر علی ع با فته با تار وپود

 

از کتاب آتش مهر                                                                    شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/4/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

ای ناشناسی که بر تارهای نازک دلم چنگ میزنی و گیسوی اندیشه ام رابا را یحه دلپذیرمجبت خویش معطر میسازی

تویی که نغمه های شور انگیز را بر تار وپود هستی ا م سر میدهی آه چه بگویم تو با این دل من چه میکنی

دلم را به سوی خودت میکشا نی تا در جذبه ها ی آتش مهرت ذوب کنی

                                                                شکو جا وید

بگذار ترانه های عا شقا نه ام را برا ی تو بسرا یم آه نمیدانم

این دل دیوانه ی دیوا نه من چه میخوا هد به هیچ چیز قا نع نیست

اماخالصانه میگویم که از تمام هستی تنها توراومجبت مودت تورا می طلبد

میچکدآرام از چشمان من باران اشک       تاشکوفاترکند صدغنچه دردامان اشک

میگشا ید بال پر بر بام دل مرغ امید          تا بگیرد آشیان اندر دل بستان اشک

 

از کتاب آتش مهر                              اثر شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/4/1 ] [ 1:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 106
بازدید دیروز: 263
کل بازدیدها: 790513