سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

محمد حسین نام دوست سه ساله ی من هست که وقتی با او هستم چیزهای زیادی یا دمیگیرم وقتی با اوهستم دریای ذهنم آرامش پیدا

میکند دلش به پاکی آسمان آبی بدون گرد وغبار است از هیچکس نفرت ندارد  پشت سر کسی بد گویی نمیکند کاری که برای اوانجام بدهیم

تشکر میکند با کلمه ممنون برخی اوقات شیطنتی را انجام میدهد وبزرگتر ها معترض میشوند با خنده میگوید شوخی کردم اوروش شوخی را

خوب میداند  خوراکی واسباب بازیهایش به بچه های دیگر میدهد پاکیزه گی را دوست دارد حق کسی را ضایع نمیکند باید با زبانش نزدیک

باشی اوتورا میفهمد  اودر باره هر چیزی می پرسد  وبه  پاسخ خوب گوش میدهدوقتی با او صحبت میکنی به چهره ات نگاه میکند

وقتی یک سال داشت برای او ازدرخت توت تکاندیم اویادش بود تا امسال که بارها این کار را انجام دادیم  او دایم زنگ میزند بیا با هواپیما

برویم قم رفتن به سفر را دوست میدارد و...تفاوت حق خود ودیگران میداند پا توی کفش دیگران نمیکند

                                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 90/4/16 ] [ 8:56 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرایرانی باید بتواند لا اقل با زبان عربی وانگلیسی بخوبی صحبت کند  .مشکل در کجاست  امروزه ارتباط مردم ایران با دیگر ملل موضوعی

مطرح وآشکار است بیشتر اوقات با هزینه های گزاف ورفت وآمدها وقتی با مردم دیگر مواجه میشویم دچار مشکل میشویم در حالی که در

نظام آموزش کشور از راهنمایی  زبان عربی وانگلیسی را داریم تا دیپلم یا پیش دانشگاهی مدت چندین سال سپری کرده وهزینه مصرف

نموده ایم غافل از این که بتوانیم یک کلمه یا جمله با کسی حرف بزنیم وقتی به زیارت خانه خدا میرویم با دیگر ملل مواجه میشویم در یک صف

به نماز جماعت می ایستیم نمیتوانیم جمله بسیار ساده ای را بگوییم در حالی که گاهی آنان باعربی یا انگلیسی چیزی میگویند

و وقتی متوجه میشوند ایرانی هستیم دست میدهند  ولی ما تنها لبخند میزنیم. هزاران نکته دیگر. برخی گمان دارند

که زبان انگلیسی زبان استعمار است در حالی که ما برای مبارزه وشناساندن کشور اسلامی خود به دیگر ملل باید به چند زبان زنده دنیا

 بتوانیم صحبت کنیم زیرا گفتگو بهترین پل ارتباط بین ما ودیگران است به نظر میرسد نظام آموزشی کشور برنامه  ای جهت مکالمه با این

زبانها را بیشتر اهمیت بدهد واین طور نباشد که فقط رفع تکلیف شود وخروجی آن بسیار ناچیز وبی نتیجه باشد

نهضت ترجمه از همه نظر باید مورد توجه قرار گیرد وهر ایرانی خودش هم تلاش کند تا چند زبان بیاموزد زبان کار بردی ومکالمه. نکته قابل توجه

ما همیشه با یک نگاه تفننی به مسایل نگاه میکنیم بطور مثال روی لباس وحتی خوراک وهر چیزی حتی نام مغازه را با لغات انگلیسی حک

میکنیم  در حالی که معنی آن را درست نمیدانیم فقط میخواهیم ادای یک چیز را در بیاوریم غافل از این که باید برویم وبخوبی صحبت کردن را

بیاموزیم تا بتوانیم فرهنگ وآرمانهای با ارزش رااز راه زبان ومحاوره به دیگر ملتها انتقال دهیم بیاموزیم وبیاموزانیم . فرا گیری زبانهای دیگر کمک

میکند تا به دنیای ناشناخته آشنا تر شویم وملتی کوشا تر گردیم این آموزش لطمه ای به زبان شیرین وادبیات فارسی ما نمیزند البته باید تلاش

بیشتری در فرامرز قرار دادن زبان فارسی خودانجام بدهیم وبه توسعه صحیح ورشد پر بار این زبان کمک کنیم چرا که بسیاری از ایرانیانی که

مهاجرت کرده اند فرزندانشان با زبان مادر ی خود خدا حافظی کرده اند واین جای تاسف دارد . در این مورد سفار ت خانه های جمهوری اسلام ایران میتوانند نقش موثری ایفا نمایند                                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/4/11 ] [ 3:46 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مبعث پیامبر صلح دوستی عدالت وعزت کرامت انسانی مبارکباد محمد اعظم پیغمبران است پیامش رهگشای انس وجان است     

جلوه حسن تورا ماه ندارد جبرییل در حریم تو راه نداردکروبیان عرش.عالم وآدم  جز سوی درگه تو پنا ه نداردحک شده بر قلبعالم هستی هستی بدون نور جمالت پناه نداردعشق دو عالمی ونور حقیقت   بی مهرروی  تو عالم گواه ندارد شیدا شده اسیروفایت بی نام یاد تو دل سر پناه ندارد 

                                              از کتاب گشن سحر 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                                                                      


[ پنج شنبه 90/4/9 ] [ 11:16 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

a


[ پنج شنبه 90/4/9 ] [ 11:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ز مین خا لی زبوی عطر گلها بود و شا دا بی طراوت با جهان نا آشنا درها ی رحمت بسته . و ظلم وجور ظلمت در جها ن حا کم و بغضی سخت در دالان هستی را ه حق بسته و بیداد ستم بر این جها ن غوغا بپا کرده )حسا دت قتل و غا رت )و زن این گوهر وا لا بد ست مرد می نا اهل زیر یوق

ا ستبدا د شلاق ستم مجروح گردیده و نا مش ننگ عالم بو د ومر گش بی مها با د ست مر دان د ختران در گو ر می رفتند و صد ها بت به جا ی

 خا لق یکتا و هرکس یک بتی می سا خت بهر خو یش و رسم تا زه از جهل در عا لم بپا می کرد و مردم زنده زنده در میان دستها ی

زورو قد رت خرد می گشتند و می مردند و حق با زور گو یان بود و مظلومان پشتشان خم در بر آنان اسیر برده بس نا جیز و بی مقدارو حق

مفلو ک سر گردان چرا غ عقلها خا موش و شعله می کشید آتش چنان از جهل نا قو س کلیسا ها پر از زنگار ایمان رفته از عا لم بشر در

غفلتی مرگ آفر ین راه ندا نم را چنان در جهل می پیمو د که نا گه آن شب پر خا طره یک اتفا ق تا زه ای رخ دادو هستی را دگر گون کرد 

وعا لم هم نفس را تا زه کرد ازعطر دل انگیز

آن شب نسیم روحبخش کل جهان را پر ترنم کرد پیام تازه دلها را صفا بخشید محمد رفت برقار حرا آرام دلش لبریز عشق وشور وپیشانی

نهاده بر زمین با خالق یکتا چنان نزدیک ناگه یک صدا پیچید محمد بخوان وتکرار صدا بازم محمد در هراس وهیبتی سنگین چه میگوید

صدا محمد بخوان بنام پرودگار خالق یکتا وآمد اولین پیغام اقرائ بسم ربک الذی محمد خواند اما سخت میلرزید از آن هیبت عظمی

                                                                                    اثر صدیقه اژه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/4/9 ] [ 10:47 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عصر آدمهای آهنی داره بپایان خودش نزدیک میشه  وعصر جدیدی داره سرو کلش پیدا میشه عصری که نه تنها روابط بین فردی در خانه

وموسسات کاغذی بلکه خود آدمها هم کاغذی شده اند آدمهایی که جنس کاغذ هستند ورویشان بهترین زیباترین کلمات نوشته شده

وبرچسبهای به ظاهر زیبا ودهان پرکن دارند برچسبهایی که اگر جواهر شناس نباشی خیال میکنی در ویاقوت ومرجان وغیره هست

آدمهایی که خوب حرف میزنند ولی در عمل هیچ . انتظار دارند موردتوجه باشند وگاهی مردم ندانسته فقط ظاهر آنها را می بینندنه عمل

کردارشان را آدمهایی که آدمیت را قورت داده اند وبه شکل آدم کاغذی در آمد ه اند  واگر باور نداری فکر کن دقت کن شاید خود تو برادر

و..کاغذی باشند .اما تفاوت آدمهای آهنی با اینها این بود که باد نمیتوانست آنها را ببرد حتی رعد وبرق رویشان تا ثیر بگذارد ولی آدمهای

کاغذی آسیب پذیر ند وهر آن با اندک بادی جابجا میشوند اراده ای ندارند تا بع جو هستندچیزی را میگویند که خود باور ندارند وبه آن عمل

نمیکنند . سستی بی اراده گی از خصوصیات آنان است شکل آدم هستند  اما دریغ از آدم بودن  خود فریبی وقول قرار الکی گذاشتن از دیگر

خصوصیات آنان است این ها قلب ندارند وفهمشان تنها برای حب نفس شخصییشان فعالیت میکند این ها درد را نمیفهمند. آمار دقیقی هنوز از

آنان نداریم ولی خیلی عوضی هستندرویشان نوشته مال حرام نخورید در حالی که جیبشان پر از حرام است میگویند ظلم نکنید درحالی که با

چشم باز پا روی حق میگذارند آرام میروند ومی آیند اما در رگ وپی شان فتنه وبخل وخود خواهی منم جریان دارد  وخلاصه این که همین ها

دارند جوامع را به رنگ خودشان در می آورند رویشان نوشته دروغگو دشمن خداست در حالی  که خدا برای آنان همان حب نفسشان

است  .توای هموطن فکر کن وآدمهای کاغذی را در محله وشهر هرجا که میتوانی پیدا کن مبادا که نان وآبت هم کاغذی شود ودر خانه کاغذی

زندگی کنی

                                             اثر                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/4/6 ] [ 11:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وخداوند فرمود  .

هرکس با من همنشینی کندمن با او همنشین میشوم هرکس مطیع من با شد من مطیع اویممن آمرزنده کسی هستم که طلب

آمرزش میکند وفرمود شهر من رجب است وبنده من عبد من است  ورحمت هم رحمت من است هرکس در این ماه دعاکنداجابت

میکنم 

 وفرمودافضل اعمال ترک گنا هان است وچنین نیست که کسی گفت مرا بیامرز آمرزیده شود

 مگر به طاعت وفرمو د زبانت را به ذکرعادت بده زیرا خدا را لحظاتی هست که سائل از آن دست خالی بیرون

نرود   وفرمود توبه را به تاخیر مینداز زیرا مرگ نا گهان از راه میرسدوفرمود مبادا مورچه از تو زیرک تر باشد وبفکر فردای خود

زمستان باشد وتو به فکر آخرت خود نباشی  وفرمود مبادا خروس از تو زیرک تر باشدوهنگام سحر خدا را  استغفار کند وتو در

خواب باشی               منابع الدر المنثور ومستد رک المسائل

وسحر بود که مرد برخاست زجای ووضویی بگرفت ایستاداو به نمازمادر پیرش گفت صد درود صلوات کودکی شد بیدار زیر لب گفت

خدا وصدای دیگر بلبلی در گلزار    عطرگل توی هوا  چشمه ساری کوچک چک چک وشر شر آب  همسر مرد جوان صد دعا برلب

داشت خانه کوچکشان شد چومحراب دعا 

                                                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/4/1 ] [ 1:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 168
بازدید دیروز: 295
کل بازدیدها: 843991