سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

پس از دهها سال انزوا وکناره گیری با چهره ای وخا طر ه ای اسطو ره ای چه طور شدکه نا گهان احساس خطر کر دید ودر ست وقتی بیدار شدید که ملت ودولت محبوب وتوانا زمینه رشد وشکوفایی را با تمام توان وزحمات بسیار فرا هم آو ر ده مشکلات موا نع را دارد مر تفع مینماید.مردم ما جوانان ما احساس شادی ونشاط را ازآغاز دولت جوان محور آقای احمدی نزادپیدا کردند خا طر شان جمع شد که کسی را انتخاب کر ده اند که هیچ چیز برای خود ودارو دسته اش نمیخو اهد به آنچه میگو ید ایمان دا رد و مرد شعار و تز ویر نیست مرد عمل است احترام وارزش و کرا مت انسا نی را در سیر ه ومنش خو د نها دینه کر د ه وعر وسک دست این و آن نیست واما از وقتی شما ها احساس خطر برای خود واعوان خود نمو دید نه تنهادست به اهانت و تخریب زدید که جوانان ساده لوح وبی مطا لعه ما را با زیچه اهداف

سیا سی خود قرار دا دید واز چشم ملت خوا ب وآرا مش را گر فتید هر شب در شهر های ما دا رد

 حقو ق شهر وندی زیر پا گذا شته میشود دختران وپسران بابی بند باری که شان نظام اسلا می نیست دست با لبا سها ی اهدا یی شما ها وبا بستن نوار ها ی سبز وکشیدن شکلکها ی عجیب و غریب بر روی صورت  دل مردم را خون کر ده اید آقای مو سوی چگو نه ادعا می کنید که به پیرو ی اهل البیت رنگ سبز را انتخاب کر ده اید مگر این دختران وپسران مسلمان را نمی بینیدکه چگو نه دا رند حرمت دین

 رسو ل الله را می برندو چه بسا عوا قبی که دا منگیر آنان شود وشما چه غافلید دلتان برای آنان نمیسوزد شما را یتان را بیا ورید وصیت شهداءچه شد چرا ؟از را ه امام فا صله گر فته اید دنیا و آخرت خود را میخوا هید .خراب کنید اما شما را بخون شهدا سوگند مید هم بگذا رید این ملت راه ولا بت وعشق برشد وتعا لی را بپیما ید همین منا ظر ه ها ورفتا ر کیته تو زا نه وبهم ریختن افکار باطل را حق جلوه داد ن شما ها بس است شما حتی اگر رای هم بیا ورید دیگر ارزشی ندا رد برا ی اینکه جا یگاه مر دمی خو درا سست 

کر ده اید خا طر میلیون ها انسان را آزر ده اید نه برای اینکه کا ندید شده اید بلکه برا ی رفتار های کینه تو زا نه  و نقشه های که در سر همه شما ست وملت این را میداند وسر ه را از نا صر ه می توا ند تشخیص دهد                                                                            شیدای اصفها نی


[ چهارشنبه 88/3/20 ] [ 2:33 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ا گر من کا ندید ر یاست جمهوری میشدم اخلاق اسلامی سیا سی اجتما عی را زیر بنای همه ی کار ها ی خو دم وکا ر گذا را نم قرار میدا دم هر گز بخود اجازه نمیدادم که برای رای آوردن دست به دا من تهمت اها نت دروغ و نادیده گرفتن زحمات دیگران بشوم صداقت صراحت و حقیت گو یی را سرلوحه همه ی امور قرار میدا دم از انقلاب سهمی برای خودوباندوگرو ه دسته ام مطالبه نمیکردم دریا بودم نه موجهای کف آلود. آن قبل از هر چیز توا نمندیها ی خود را می سنجیدم اگر ضعف و ناتوا نی در خود احساس میکردم برای جبران آن متو سل به تخریب دیگران  نمیشدم اگر من انتخاب میشدم اولین کا رم این بود که ریشه رانت خوا ران مفسدان و درو غگو یان را بر اندا زم .ترسو هارا در کا بینه راه نمیدا دم  با

کسا نی که مایل هستند امنیت ملی را با وا بستگی به بیگانه به خطر بیندا زند جدی بر خو رد میکردم

ا گر من رییس جمهور میشدم ارزشهای الهی انسا نی را بر نفسانیت دار و دسته گروه تر جیح میدادم وانسانها ی پاک طینت رابر سر همه امور میگذا شتم ا نسانهایی که به خدا بیند یشند وبه روز جزا با تمام وجود ایمان دا شته با شند برای  آر مانها ی ارزشمند جان بدهند نه اینکه از نام  وخون پاک دیگران سوء

استفا ده کنند و بارشان را ببندند .دوست داشتم که رای خود رااز انسانهای فهیم متفکر وعاقبت اندیش کسب نما یم نه از طر یق ا حسا سات آنی و زود گذرچرا ؟که سالی که نکو ست از بهارش پیداست و ما ستی که.....                                                                           شیدای اصفها نی


[ سه شنبه 88/3/19 ] [ 12:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی مر دم بیدار آی مردم هشیار حق خدمت این است این همه خشم و غضب این همه تهمت و ننگ چه کسی گفته نبا ید با شد کسی از جنس شما آ ن بالا آنکه بست است در را نت فساد وچه مظلوم صبور گوی سبقت بردست از تمام آنهاوشما خود دیدید چه کسا نی هستند طلب ارث پدر را دارند مالشان رفته بباد وشما ملت پاک نو کرا نی هستید شده با زیچه دست  آنها وچه با کینه و بخل می گو یند احمدی ما ر کشیدست به ما می گوید

 که نو شتم من مار اتفا قی است عجیب این همان چیز چیز شما ست وچه خونی که شهیدان دا دند میبر د آبروی آنکه زحق گشته جدا در پی حب ریاست شده مسخ که بریزد بر هم هر چه را با فته با همت خلق    ببرد زیر سوال وبدا نند آنها ملت پا ک شر یف ایرا ن هست بیدارو نمی ما ند خواب

نمی ما ند خو اب

ملت عزیز بزر گوار ایران مناظر ه را امشب که بیشتر محا کمه ی یک طر فه بود دید ند وتمام بغض وعدا وتها را که تا بحال باور شان نبود دیدند  و شنیدندامشب بیش از بیش معلو م شد چه کسا نی دا رند  آب به آ سیاب دشمن قسم خو رده ا نقلاب می ریزندبنا بر این رای ملت بزرگ دلیر

شجا ع ایران دکتر احمدی نژا د است کسی که با تمام وجود خو دش وقف ملت بزرگ ایران کر ده وجلوی مفسدان ایستا د ه است 


[ دوشنبه 88/3/18 ] [ 1:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آقای کروبی نحو ه صحبت شما با ریاست محترم جمهو ری اسلامی ایران شا یسته این ملت نبود شما به رای 17میلیون نفر اهانت کردیدآقای کروبی مردم به خا طر لباس شما وسن شماوزحمات گذ شته شما از شما انتظار ندا شتند که برای رقا بت وپست اینچنین بچه گانه رفتار کنید تا زه حر فها ی شما ها هیچ نکته اسا سی وبه درد بخور نداشت ما تعجب می کنیم که چرا با عینک دشمنان قسم خو رد ه نگا ه می کنید مثل اینکه همه شما از آنان میتر سیدما فکر می کنیم این نو ع تفکر منفعل کپن ش سر آمد ه ملت ایران بزرگ بیدار ند و گول سیا ه نما یی ها را نمی خو رندفکر نکنید ملت 20سال پیش هستندرشد شکو فا یی اقتدار و عزت و سر بلندی و ایستا د گی در سی است که از حضرت امام ومقام معظم رهبری گرفتند وهمه را در اخلاق ورفتار ومتانت شجا عت آقای دکتر احمدی نژاد دیدند وبا ور کردندواو را با تمام وجو د دوست دارند به خا طررا ستگو یی صداقت توا ضع وخد مات شا یسته اش گمان نکنید که مردم نمی فهمند مردم همه اعمال و کردا ر شما ها را زیر نظر دا رندمردم عا شق نظام اسلامی  هستند ونا در ستی ها رااز کار شکنی ها میدا نند نه از اسلام عزیز 


[ یکشنبه 88/3/17 ] [ 1:7 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فرزندی که با تمام وجود وباور ها یش در خط ولا یت است و عشق او خدمت صادقانه به ملت بزرگ وعزیز ایران است وهیچ ادعایی هم ندارد ومنتی بر سر انقلاب نمی گذاردوخود را صا حب و ما لک نمیدا ند که صاحبان وا قعی مردم سلحشور وبیدار ایران اسلامی هستندوصلوات درود برروح ملکو تی حضرت امام خمینی که با قطر ه قطر ه جانش بر کالبد این ملت دمید تا محکم و استوار امت اسلامی روی پای

خود با یستد وبه استبداد واستکبارقسم خو رده نه بگو ید.و هم اکنون ملت بزر گ ایران بیدار به پیش برای تعیین سرنوشت با انتخاب اصلح مرد خستگی نا پذیر بی ادعا دکتر محمو د احمدی نژاد

 

 

                                                                                                  شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 88/3/14 ] [ 12:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پیرو راه حضرت امام خط مقام معظم رهبری خادم ملت دلسوز امت شجاع با در ایت مصمم از جنس مردم با صدا قت خدا محور استکبار ستیز  راسخ با محبت پیشگام در عر صه های علم وعمل حا فظ منا بع ملی

کم توقع با دقت تیز هوش وحامی محرومان در حقیقت نه در شعار دروغین پیرو مکتب معصو مین پا سدار خون شهدا وهزاران ویژگی دیگر انتخا ب اصلح همه دلسوزان وا قعی امت اسلامی ایرا ن دکتر محمود احمد ی نژاد است

با ختم صلوا ت بر محمد وآل محمد .میلیو نها هوا دار تفکر اوکه ارزشهاو آرما نهای حضرت امام را بر گزید ه است                               

 

 

انجمن شعر و ادب شیدای اصفهانی وانجمن مددکا ری حضرت رقیه خاتون اصفهان وخاندان بزرگ اژه ای


[ سه شنبه 88/3/12 ] [ 12:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ماست فرو شی درکو چه سرو صدا را ه اندا خته بو د که آهای ما ست من شیرین است تک تک در خا نه ها را می زد به مردم التماس می کرد ما ست من تا ز ه است از با لای پنجره همه به او نگاه می کر دند

او خیلی اسرار می کرد که اگر ما ست مرا خریدید دفعه بعد به شما ما ست مجا نی می دهم

چند سا ده لوح با ور کردند عد ه ای که عاقل تر وآگا ه تر بو دندرفتند واین سا ده لوحان به خیال

 ما ست شیرین بومی قیمت را پر سیدند وپولها یشان را در کیسه او ا ندا ختند ماست       فروش خوشحا ل و خندان سر کیسه پو ل را بست و به راه افتاددورش را گر فتندسر و صدا برا ه اندا ختند ما ست فر وش گفت من گفتم ما ست من شیر ین است این یک تبلیغ بودشما چرا فریب خو ردیدراستش این چیزی که در خیک است نه ما ست است نه شیر ین است نه تا زه بگذا رید بروم چهار روز دیگر میآیم ساده لو حا نی که فریب خو رد ه پو ل داد ه بو دندگفتند پو لمان را بده ما ست فروش از بین آنها گریخت وگفت شما بامیل خود به من پول دا دید مگر شما را مجبور کردم چهار روز سپری شد عده ای که جا ی او را پیدا کر ده بودند به سراغش رفتند او در سلک آدمی در ستکاردلسوز مردم اشک تمساح بر چشم در بین جمعیتی می گفت با ید به داد محر ومین ر سید البته انگشتر دشتش که برلیان گرا نبها یی بود بیا ن گر ادعا های درو غ او بود. گفتم تا بخو انید وتحت ثا ثیر طبلهای تو خالی قرارنگیر ید ساد ه لو حانه رای ندهید به پیامها ی وجدان خو دتان توجه کنید که ما رای به شخص نمیدهیم به تفکرشجا عت  درا یت و ....ما رای به آرمانهای حضرت امام و اسلام ناب محمدی که در خط ولی فقیه با شد خو ا هیم دادبه کسانی رای میدهیم که خون پاک شهیدا نمان را پاس بدارندراستی ما چه پا سخی خوا هیم داد اگر شهداء و امام راحل بپر سند بعد ما  چه کردید این شهدا از همه اقشار و مذا هب رسمی این ملت سلحشور بو دند همه آنان عا شق امام ورا ه عز تمند او بو دند مبا دا فریب بخو رید که دشمن قسم خو ر د ه در کمین است                                                       شیدا ی اصفها نی


[ سه شنبه 88/3/12 ] [ 1:23 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مر ا قب باش خوب بشنوی خوب ببینی دقیق تجزیه و تحلیل کنی تا دیر نشد ه اقدام کن مراقب باش ندانستن تو سبب اتهامات شا یعات بد

اخلا قی ها ی سیاسی نشودانتخابات امری نیکو وانتخاب اصلح نشان توجه مردم به مسایل اداره امور در همه ابعاد علمی فرهنگی سیا سی

 ا جتما عی در عر صه های داخلی وجها نی  ....می با شد هر چه تعداد شرکت کنند ه  در انتخابات بیشتر باشد رشد فر هنگی جا معه را نشان

 مید هداز طرفی کسا نی که شرکت نمی کنند هنوز به بلوغ فر هنگی دست نیافته ا ندمسلما چنین افراد بی تفاوتی بیشتر گوش به شایعات کرد ه وبیشتر به سخن پرا کنی دشمنان این نظا م مقدس دل سپرده اندنظا می که سی سال در مقابل دشمنان قسم خو رده ایستاد وتاوان فراوا نی را پردا خت.انتخا بات روح ملی مذهبی را به هیجان می آوردبایدمرا قب با شی که این شور مقدس را با تحقیر شمردن رقیب ونا دیده گرفتن ز حمات وتلاش ها ی دیگران را  با تهمت حسادت خود خوا هیها نیا لایی که دل این ملت عاشق را ه امام و لا یت را خون کرده ای آنوقت اگر هم با تبلیغات فرا وان رای بیا وری این رای موجب رضای خدا وخشنودی عزیز فا طمه س نخو ا هد بود دیگر ارزشی ندارد مرا قب هوا دارا نت باش  که دست به تخریب رقیبت نز نند و اهانت نکننداگر شا یسته باشی ودلسوز مردم وخادم نظام واز توا ناییها ی لا زم بر خوردار باشی انتخاب خوا هی شد چرا که ملت بزرگ ایران می خواهد سر بلند عز تمند همچون خور شید تابا نی بد رخشد وقله ها ی  علم ودانش تر قی را بیش از پیش فتح نماید   

                                                                                                                                                                شیدای اصفهانی


[ جمعه 88/3/8 ] [ 1:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 40
بازدید دیروز: 168
کل بازدیدها: 813136