سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

میگم دوست دارم میگی ببین از تو چی می خو ام میگم تو که نیازی به من و ا مثال من نداری میگی خو استن من برای 

نیاز نیست تفا وت تو با من این هست که تو همه چیز و برا ی خو دت می خو اهی ومن فقط برای خو دت چیزی را میخو ام

نه خو دم ومن مثل بچه های کو چو لو سرم را میزا رم تو دا من بر مهرت وهای های گریه میکنم آنو قت نوا زشم میکنی و میگی چقد ر این اشکها ی تو را دوست دارم ومن فکر  می کنم  که را ستی راستی از خو دم چیزی ندا رم همه چیزا مال اونه حتی نفسی که می کشم و چشمی که بهم میز نم نگا هی که می کنم بهش میگم خدا جون تفا وت من وتو اینه که من هیچی از خو دم ندا رم وتو همه چی داری ومن باید با تمام وجود بند گی تو را بکنم و تو میگی من همین و از تو می خو ام تا بیشتر بهت تو جه کنم ومن میگم چقدر با ید نا سباس با شم که حرف تو را نشنوم و دست به کا ر هایی بزنم که گفتی نکن


[ دوشنبه 87/10/30 ] [ 1:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

غزه تکه ای از بیکره ی انسانیت است که امروز مجروح شده اما توانا وقدر تمند ایستا ده با دست خا لی در طو فان

حوادثی که اسرا ئیل و آمریکا بر سرش فرود آور ده اند با بستن گذر گاه رفع  تو سط مصر مردم دلیر مقاوم غزه با خون زنان وکودکان تاوان این مقا ومت را می بر دا زند و این به رضا یت خود آنان است 60 سال مقاومت وبا یدا ری صبر کم نیست

اینک لحظه سر نوشت ساز استو حماس غیور مردان فر زندان دلیر فلسطین ایستا ده اند وهیچ تر سی ندا رند آنکه

 می تر سد جنا یت کا ر است و تجا وز گر اینک دلاور مردان وشیر زنان ایستا ده اند تا جا ودا نه شدن غزه وفلسطین آزاد

وآباد ایستا ده اند تا با خشم مقد س خو یش فر یاد بر آورند که آنکه با ید برود ظالم وستمگر وجبار وغا صب است

ایستا ده اندتا بگو یند قدرت ایمان بر تمام سلاحهای بیشرفته ساخته دست بشر غالب و بیروز میگردد که براستی صبح بیرو زی نز دیک است


[ شنبه 87/10/28 ] [ 12:44 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بد نبال کلمه ای می گشتم که با که با آن زند گی کنم به آ ن عشق بورزم با آن کار کنم از آن فرا گیرم به آن عمل کنم مهر بورزم تا بر این اساس شور و حر کت ببا کنم دیدم هیچ کلمه ای زیبا تر از مردم نیست بس با آن زند گی کردم از آن

آمو ختم کار کردم وهمه کارم را با توکل به خالق با مردم وبرای مردم آ غاز کردم وتدا وم بخشیدم  و فهمیدم که نشان افتخار تنها از آن کسانی است که با مردم اند و برای مردم       

 

 

امروز همه ی ما شاهد قتل عام انسانهای مظلوم غزه هستیم شاهد از هم گسیختگی بیوند های بشری شاهد قساوت قلبهای سیاه متکبر که خودرا نزاد برتر میدانند کسانی که می خوا هند با زور وقلد ری جا معه بشری را به استثمار بکشند

 


[ پنج شنبه 87/10/26 ] [ 5:43 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی او باما می گویدانتخاب تو له سگ دخترم از انتخاب وزیر با زرگانی آمریکا سختر است وبوش میگو ید وقتی در آیینه نگاه می کنم از خو د احساس رضایت می کنم

با ید همه ملتهای بیدار دنیا وملت آمریکا حساب کا رشان را بکنند که  به چه ابتذالی کشیده شده است آنهم در زما نی که در غزه همین ها حمام خون براه اندا خته اند واز اسراییل غا صب حمایت می کنند با ید به ملت آ مر یکا تبریک گفت که این ها را تحمل می کنند واجازه می دهند چنین کسانی که بویی از انسانیت نبر ده اند بر آنان حکو مت کنند کسانی که ملتها را به خاک وخون کشیده انددرعراق افغا نستان فلسطین و.................راستی خنده دار است اینها ملتها را ومیلیار دها انسان را به باد تمسخر گرفته اند به گمان باطل خویش چرا که ازغا فل ترین وبست ترین ها هستند و خود نمی دانند که حتی نسلهای آینده از آنان متنفر خو اهند بود اینها درسگدانی وخوک چرانی رشد یافته اند توقعی بشتر از آنان نمی توان داشت در بایان مقا ومت همه ی ملتها ی دنیا هستند وباید بگو ییم   که منتظر و زیدی نماد همه آنهاست

و بوش نماد همه بلیدبهاست


[ سه شنبه 87/10/24 ] [ 6:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  زینب ای دختر آیینه نور       مامن عشق و عطش شور حضور

                                   عشق در تو به تجلی بر خاست           از تو این شور حسینی بر باست

          گل گلزا ر رسا لت زینب       اسو ه ی صبر و شها مت زینب             

                      کس ندیدست چو تو زیبا یی       این جهان قطره تو در یایی   

         


[ دوشنبه 87/10/23 ] [ 12:35 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در غزه قتل عام زنان است و کو دکان      ای چشم ا شکبار ز اندوه خو ن ببار        دشمن به عزم جزم نمو دست اتفاق

خط نفاق و بخل کنون گشته آ شکار        ای شاعران و ادیبان   و عا رفان ...        خیزید بر علیه چنین قوم ....   نا بکار

ای عالمان   بی  عمل امروز ننگتان          خا موش گشته چرا وقت کا ر زار ..       ای حا میان خلق حقوق بشر چه شد

بر باد ..دیو  ودد  امروز گشته  هار           کشتار اینچنین وجنایات بی شمار         هر گز ندیده ما در گیتی برو ز گا ر  

ای حاکمان عرب مست عیش نوش         عیش شما سیاه زخو ن غزه داغدار      بستید راه آب و غذا دکترو ... دوای

بی آ برو شدید و ندا رید    اعتبار             ای بیروان    آ ل محمد ص ببا شوید       بهر نجات امت و ایمان به اقتدار

همت کنید خیمه وحدت ببا کنید             دیگر نمانده فر صت و قتست وقت کار


[ یکشنبه 87/10/22 ] [ 1:36 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر آزادگان جهان و سلام بر دلهای بیدار سلام بر مقا ومت بزرگ و سلام بر تمام مصلحین و سلام بر عا شقان انسا نیت که با تمام وجود اعلام هبستگی با مردم مظلوم غزه نموده اند وسوگند خو رده اند لحظه ای از بای ننشینند تا بر طرف شدن ظلم وستم از سر مردم مظلوم غزه صهیونست وآ مریکا بدانند هر گز غزه بزیر بار ذلت

 نخو اهد رفت ا نکه رفتنیست خوی ددمنشی انان است در حقیقت خود انان چرا که هر گز ظلم با یدار نخو اهد ماند هر شهیدی در غزه چه زن یا مرد وکودک  موجب بیداری هزا ران نفر در جهان خو اهد شد    ودیری نمی با ید که ملتها  با  وحدت نظر بر علیه حق وتو قیام خو اهند کرد چرا که این وتوست که دست ترو ریستها را باز گذا شته است

و این ترو رستها هستند که حقوق بشر قلا بی را برای فریب ملتها ی مظلو م در ا ورده اند تا زیر لوای ان هر کار ی  که دلشان ومنا فعشان وهوسهای انان می طلبد انجام دهنداینان بدانند که هر گز روی ارامش را نخو اهند دید چرا که ملتها فهمیده اند که خو د اینان سر دسته ی ترو رست های جهان هستند


[ پنج شنبه 87/10/19 ] [ 2:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

     سلام  بر حسین ع انکه همه ی ازادگان عالم به او عشق می ورزند وسر ارادت بر استان بلند مر تبه اش فرود می اورند

انکه مایه ی همه کرامت ها وارزشهای والای انسانی سلام بر یا ران با ک باز او سلام  بر خاندان ارجمندش. امروز که یاد اور قیام بر حق حسین است ما شاهد مقا ومت مردم فلسظین ونوار غزه هستیم همچنین انقلاب بر شکوه ملت ایران وبیروزی حزب لله درجنگ سی و سه روزه واستقلال هند و........... همه مدیون نهضت عا شورا هستند .ما بر خود می بالیم.وبر ان هستیم راه او که عشق به ارزشهای والای انسانی است وما را به کمال می رساند طی کنیم ماهمچون او به همه ی انسانهای این کره خاکی عشق می ور زیم واز ادم نما های دیو صفت بیزا ریم وهمچون او بادشمنان خدا وخلق مبا رزه خوا هیم کرد از بمب وتجهیزات انها باکی ندا ریم که براستی تا ر عنکبو تی بیش نیست ما هر روزمان عا شوراست وهمه جا کرببلاست تا ظلم جور و جفا هست


[ پنج شنبه 87/10/12 ] [ 1:14 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ارام شوم چو صوت قران شنوم        هر ایه ایه با دل و جان شنوم       سر شارشود وجودم از ایا تش

بامعنی و بادلیل و بر هان شنوم       هر ذره جان من شود نورانی        از کنج دلم نغمه ایمان شنوم

دل میرود از کفم کنون لب خاموش     بگذار بیام جان جانان شنوم       شیدا توجه خواهی جهان غیراو

بیغام صفا و شور ایمان شنوم


[ چهارشنبه 87/10/11 ] [ 12:27 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

غزه شده کر ببلا وا ویلا وا ویلا         بر شده از جو رو جفا واو یلا واویلا        یزیدو شمر بی حیا وا ویلاوا یلا 

با میزا رن رو کشته ها وا ویلا          روشده دست فتنه ها وا ویلاوا ویلا       شمر زمانه ا مریکا وا ویلا وا ویلا

چرا خابندمسلمو ناوا ویلاواویلا          دست داده اندبادشمناواویلاوا ویلا       دشمنای خلق خداواویلاوا ویلا

بیدار بشین ای حا کمامگر شما دل ندارین چشما تو نا هم میزا رین  تو قلبتو ن دارین نفاق به چهر تون زدین نقاب 

مایه ی ننگین بخداخیلی جفنگین بخدا مقا ومت ترس نداره خون میده و جون میزاره اونکه همیشه بیرو زه همیشه نا مش میمو نه فقط حماس بخدا نمیشه از خدا جدا شما که خیلی مغر وریددنبال راه کا فرا چقدر زبون کو چکید بیاین بیرون از تو

کا خا تا که بشین خوراک سگ مثل همون صدام بست یا شاه بست رو سیا اهای اهای خطر خطر نفرت مردم جهان از شماوکار شما خون میچکه از دستاتون دل ندارین تو دلاتونننگ بشر شدین شما با صهیو نسیم رو سیا بابان خط قدرت

رسیده مرگ ظالما ننگ به شما ننگ به شما


[ دوشنبه 87/10/9 ] [ 11:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 197
بازدید دیروز: 1518
کل بازدیدها: 877481