سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ازامروز بداشته هایت فکرکن به تواناییت بیندیش به اطرافت توجه کن توخیلی چیزهاداری که دیگران ندارند.خودت بهتر میدانی اماقانع هم مباش .هنوز تاآنچه که بدنبالش هستی فاصله داری .به راهکارهایی بیندیش که این فاصله راکوتاه میکند تورابجلو میبرد .امروز یک فرصت است فرصت عالی ازآن استفاده کن .گردوغبار توهمات رااز دل واندیشه ات بزدای درفضای بامدادی  نفس عمیق بکش عطر گلهارا بنوش توخیلی چیزها داری که دیگران ندارند سلامتی. توانایی .امنیت آرامش این ها چیزهای کمی نیستند خودت را دست کم نگیر غصه روز گذشته را از دلت بیرون کن اگراز کسی چیزی ناراحت شدی بگذار وبگذر گذشت .رفت تمام شد. امروزت را خراب نکن .سرت را بالا بگیر تویک ایرانی معتقد به مقدسات هستی بعد روحانی ومعنوی توبسیار باارزش است فرهنگ تمدن ایران اسلامی درگوشت وپوست خون تونفوذ دارد. تو باغیرتی توخلاقی توانایی بپا خیز ننشین برخیز حرکت کن قوی باش. تمرین کن توخستگی ناپذیری بگذارتورا همه به عزت بشناسند وبا چشم اقتدار بتو نگاه کنند. برخیزامروز یک فرصت است. هرکس دارد برای فرصت خودکاری انجام می دهد مراقب باش از دست ندهی

               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                              


[ چهارشنبه 92/6/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری ازمافکرمیکنیم خودمان هیچ منکری راانجام نداده ونیازبه فهم ودرک معروف نداریم.درحالی که چنین نیست. بخاطر اینکه هیچکدام معصوم وبی عیب ونقص عارف. درعمل وکردار به معارف الهی وانسانی نیستیم. چه بساعالمان ماکه درعمل جاهلند وکم میآورند .مطلب مورد توجه این که امر بمعروف باید زمینه کار بردیش مشخص ومدوین گردد. ریل گذاری درست به سمت مقصد مشخص باسازکارهای فرهنگ .بومی واسلامی. زمینه سازی نه سلیقه ای باشد نه ستادی ومقطعی بلکه یک برنامه جامع علمی کاربردی برای مقاطع از پیش تعیین شده باشد با تعریف درست همراه باشناخت کامل از جامعه امروز ایران ونیازهای نسل جوان .درزمینه منکر هم باید عامرانه باآن روبرو گردید هرکس منکر خودرا باز یابی کند وبه رفع نقص خلقیات ورفتار خود بپردازد منکرتنها بی بندباری اجتماعی نیست بلکه فساد اقتصادی رشوه رانت خواری ربادروغ نیرنگ پاروی حق گذاشتن نادیده گرفتن حقوق شهروندی بی اعتنایی به ارباب رجوع بداخلاقی های رفتاری وسیاسی وهزاران هزارخیانت درامانت تجاوز به مال ناموس دیگران در این زمینه هم چندان کارموثری انجام نشده مثل این که فریضه مهم امربمعروف ونهی ازمنکر به فراموشی سپرده شده ومورد بی مهری قرار گرفته است. درصورتی که اگر به آن توجه شود. بسیاری از مشکلات کنونی مرتفع میگردد. وجامعه به سمت سعادت ورستگاری راه خود را تداوم خواهد بخشید نکته قابل یادآوری این که هر کس گمان میکند خودش از آن مبرااست کارش درست وبدون نقص است ودیگران چنین نیستندواین نوع نگاه نادرست است .

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/6/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

گاهی این طور تصور میشود.که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تارسیدن به یک جامعه اسلامی هنوز باید تلاش کند. تلاش همه جانبه درهمه بخشها. نقاط ضعف رابرطرف ونقاط قوت راتقویت نماید برپایه واساس صحیح اسلامی اداره شود .اما بعدازبررسی می بینیم در هر بخش جامعه مشکلاتی وجود دارد. که باید مرتفع گردد.مهمترین بخش ساختن انسانهای عالم آگاه وبتقوای الهی است که برمیگردد به خود افراد وانتخاب درستی که در اعمال وگفتار کردار خود انجام میدهند تاتکتک مردم به این نتیجه نرسند. که باید روی خصوصیات اخلاقی ورفتاری خود کارکنند. وباقلبشان متعهدبه اسلام شوند. این کاری دشواربه نظر می رسد

تا تکتک مردم نسبت بخود وجامعه احساس مسئولیت اخلاقی در پنهان وآشکار نکنند این کاری دشوار است همچنانکه درزمان همه انبیاء مردم از سرامیال نفسانی وزیاده خواهی وغرور نخوت غفلت جهل ذره ای کوتاه نیامده وحاضر نبودند قدمی درجهت اصلاح امور خود وجامعه بردارند .تا جایی که مزاحمت برای انبیاءع ایجاد میکردند گوشهایشان را برصدای حق می بستند غرق آمال وآرزوهای واهی بودند. بافرصت طلبی ازهر راه برای بدست آوردن لذائذ دنیوی تلاش میکردند . برای رسیدن بخواسته های خودحاضر بودند آدم هم بکشند وپا روی حق بگذارند از هیچ کارناپسندی شرم نمیکردند وخدارادر هیج جای زندگی خود نداشتند اینان انبیاءرا مزاحم خود میدانستند.ومتعرض آنان می شدندامادر این عصرنه تنهاامام خودرارها نکردند .بلکه باجان ومال خوداو رایاری نمودند وپرچم انقلاب بزرگ اسلامی را بربلندای جهان به اهزاز درآوردند

 یادمان باشداین پرچم به بیداری ودینداری وتعهد اخلاقی مسئولین نظام روحانیت معزز اقتدار سپاه وگذشت وایثار عملکرد صحیح بسیج وتکتک مردم زنان مردان جامعه وجوانان عزیز عزت آفرین نیازمند است .

              اثر صدیقه اژ ه ای                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/6/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
 
اگه این عکس های زیبا رو نبینی خیلی ضرر می کنییران ناز

[ سه شنبه 92/6/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چند درصد مردم به این مطلب فکر میکنند.وچه قدر برای آن ارزش قایل هستند.درقدیم بیشترمورد توجه بود.اماامروزه کمتر کسی به آن می اندیشدوعده ای هم درست به آن پی نبرده اند.برای نسل جوان این مطلب معنا ومفهومی غریب پیداکرده . باآن بیگانه اند.در حالی که اگر به درک واقعی این لذت واقف شوند به ازدواج وتشکیل خانواده علاقمند خواهند شد .نکته قابل ذکر اینکه لذت واقعی وحقیقی درتشکیل خانواده .بهترین .لذت اولین لبخند نوزاد به روی والدین است .اماباتاسف بایدگفت لذتهای دروغین وکاذب چشم جوانان را پرکرده واین را نمی بینند.هرکس دنبال لذت شخصی دست به هرکارنادرستی زده برنامه های رفیق مابانه خوشی های بی مایه وقت کشی های جاهلانه بدون فکرکه عواقب شوم آن نیز بر همه گان روشن است.اما بایدبگویم از همه تلاشها وکوششهای پیش برنده کسب مقامات علمی ورتبه های جهانی گرفته تا درآمدهای کلان وزندگی های مرفه مابانه وداشتن همه امکانات هیچکدام به تارموی فرزند صالح وسالم عاقل داشتن نمی رسد .فرزند دنباله وتداوم نسل آدم است فرزندبمنزله قلب تپنده انسان است .شیرنی ونمک زندگی است. انگیزه برای کار وتلاش آدمی است.بادرآغوش گرفتن بوسیدن او بوی عطربهارنارنجهای عواطف انسانی را میتوان استشمام کرد .فرزند نور چشم است .با اونیرو میگیری می خندی عواطف واحساسات بی دریغت را بپای او میریزی. لختی فکربایدکرد اگر همه چیز عالم را داشته باشی واجاقت کور باشد. چه حالی خواهی شد. امیدی برای خودنخواهی داشت. لذت بازی باکودک وخندیدن هم غذا شدن بانوجوانت چقدرلذت خواهی برد درپیری هم وقتی به اونگاه میکنی قوت دل پیدا میکنی .هیچ عشقی خالص ترازعشق والدین به فرزندنیست .حتی فرزندناخوشرفتارخودرااز صمیم دل دوست دارند. بداو را نمیخواهند .اماامروزه تغییر درنگاه نسل نوپدید آمده اینکه سن ازدواج بالا رفته جوانان تن به ازدواج نمیدهنداین نسل دارند خود رااز یک لذت بزرگ وواقعی محروم می کنند.

              نوشته                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/6/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

متولیان مسجد نخستین کسانی هستند. که هم مسجد راارتقاءمیدهند.هم باعث سرشکستگی مسجد میشوند .مسجدی که متولیانش دروغ میگویند .حرمت مردم ونمازگزاران رارعایت نمیکنند خدعه ونیرنگ میزنند بداخلاقی وکج رفتاری را پیشه خود ساخته اند میگویند. خدا خدا نگو اینها بدترین وظالم ترین کسان در حق مسجد هستند. پای مومنین را بروی مسجد بخاطر خود خواهی های خود می بندند. شخصیت معنوی واخلاق اسلامی را درخود پرورش نداده اند وروحانی مسجدی که خود منفعل عمل میکند .وامنایی که میگوید. من را داشته باشید آقا موم دردست من است. این را باید با چه کسانی مطرح کرد.درحق مسجددارد ستم میشود هیچ مسئولی نیست که پاسخگو باشد. تنها با حرف وارشاد باآنان برخورد میکنند. ولی گوش شنواهم نیست مسجد را می سازنداما بنای اخلاق وروح معنویت راازاو می ربایند من بامدرک میگویم ایکاش مساجدی که متولیان این چنین دارند. از شر این افراد آزادمی شدند. ونجات پیدا میکردندتا مسلمانان طعم عبادت واقعی در مسجد را باجان قلب خویش بچشند خدایا این مساجد مظلوم رااز چنین موجوداتی نجات بده مسجدی که حق راندیده میگیرند.میگویند هر کار بخواهیم میکنیم

                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/6/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چرا؟اقایان باحجاب داشتن خانمها مخالفند؟چرا ؟زنان مسلمان در کشورهای غربی مورد اهانت ضرب وشتم قرار میگیرند .حجاب داشتن زنان مسلمان چه ربطی به آنان دارد حجاب یکنوع انتخاب آزادانه است نکته قابل توجه این که هر زن غیر مسلمان نیزاگر به این مهم دست پیدا کند که حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است .حریم است محافظ است برای داشتن امنیت وآرامش ظاهری وروانی مسلم از آن استفاده خواهدکرد.اما حساسیت حکومتها وقوانین غربی نسبت به پوشش وحجاب زن به مسئله سیاسی ونوع نگاه آنها به انسان وبهره جستن اززن درراستای تبلیغات سوئ برمیگردد .مهمترین بهره کشی اقتصادی غرب اززن. سکس وبی بند وباری زنان است.زن ملعبه دست مدسازان وسود جویان اقتصادی است .وهمین باعث شده باداشتن حجاب وفراگیر شدن آن مخالفت کنند واز آن واهمه داشته باشند.وقتی به مسایل رفتاری درون جامعه غربی نگاه می کنی از مجامع مدومدل گرفته تا کازینو  دیسکو  بار وهر جای دیگر از زنان دارد سوئ استفاده میشود زن ابزار خوشگذرانی است. نه انسان به تمام معنای.انسانی باروح وعواطف دارای عقل .خرد وکرامت .ودلایل مخالفت هم واضح است .البته با یک نگاه ارزشگرا وخرد محور اما در جوامع اسلامی مخالفت اقایان باحجاب همان تقلید کور کورانه از غرب است واجبار کردن زن به بی بند وباری وبد حجابی همان یهره کشی وکامجویی خود سرانه است .که به یک بیماری مسری تبدیل شده است وزنان دختران این جوامع ناآگاهانه ازآن دنباله روی میکنند.اما در مورد پوشش مردان در کجای دنیا زنان دخالت مستقیم دارند واعمال نفوذ میکنند به نظر میرسد دنیا هنوز روی احترام به حقوق زنان پگیجی باز نکرده وهنوز زن را به حساب انسانی نگاه نمیکند چرا ؟بایداستفاده از حجاب را ممنوع کند حقوق انسانی اورانادیده بگیرد در حالیکه عریان بودن منع نیست وزشت به حساب نمی آید .

 

                                                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/6/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شب نه تنها مرا به بستر آسایش فرا نمی خواند  بلکه روح تشنه وسرکشم را به بیداری سوق می دهد.و ندایی نامرئی برمن نهیب میزند.که شب خود خویش را دریاب .غبار غفلت ا ز دیده دل بزدای وضویی بساز.کنارشمع جان درخلوتگاه .عشق رازیارت کن .وبه ندای درونی که گویی ازملکوت گوش جان تورا مینوازد گوش دل بسپار.بارایحه روحنوازنسیم بامدادی که از کوچه باغهای بهاری عبور میکند.اندکی مشامت را مترنم سازوگل وجودت را به شبنم بامدادی طراوت بخش باشب بودن رااز ستاره بیاموز

.در میان ظلمت عالم چون جایی برای برای نور گرفتن ومنعکس نمودن آن برعالمیان وجود دارد. وآن شب است شبی که در میعادگاه عبودیت پیشانی دل برسجده پرستش نهاده ای وباران اشک مجالت نمی دهد .وشبی که تونیستی همه باورهایت در کانون یکتا پرستی موسیقی بندگی را می نوازد وتوداری به کسی متصل می شوی که خالق . رازق. و یاورتوست باتوزندگی میکند وتورابرای خود میخواهد تمام جرمانیت های نگاه دلت پاک می شود وتواز دلواپسی هارهایی مییابی.ومی فهمی ودرک میکنی هیچکس مثل اوبتونزدیک ترنیست وعزیزترنیست وتولختی از برهوت ناسوت رهایی می یابی وآزاد ورها ازهر منیتی میشوی آنوقت طعم انسان بودن خودرا خواهی چشید که شراره ی آتش عشقی دارد. تنور جانت راگرم میکند ورایحه ای آسمانی تورا درمیان اشک شوق نوازش میکند .

 اثر صدیقه اژ ه ای  از کتاب آتش مهر

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/6/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 178
بازدید دیروز: 295
کل بازدیدها: 844001