سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

فکر میکنم وقت اون رسیده که بنشینیم ونقاط ضعف وقوت خودمان را با دقت بررسی کنیم اینقدر فکر بلوف زدن وتشنه تعریف وتمجید ونگاه ستایش امیز دیگران نباشیم

این  را خوب  بفهمیم که عیبهای بزرگی هم داریم از آن فرار نکنیم وخودمان رازیر تعارفات ساختگی استتار نکنیم 

تا کسی ومردم وملتی به نقصان وعیوب خود پی نبرد نمیتواند آن را کنار بگذارد راستش بیشتر ما مردمی گوشی هستیم وچشمی با خرد

نگری وتفکر وتدبر میانه خوبی نداریم دوست نداریم کسی به ما انتقاد کند ومهمتر این که روش انتقاد کردن منصفانه را نمیدانیم

همیشه دوست داریم در چشم دیگران باشیم وروش راههای میانبر زدن خوب میدانیم وخیلی راحت سریع با حرکتی اختا پوس مانند وارام

سعی میکنیم خودمان را در جای کسانی که رنج زحمت برخود هموارکرده وطرح وبرنامه درستی را خط ومشی خود قرار داده اند غصب کنیم

وبا کلک وحقه جای آنها را بگیریم وادعای من انم که رستم جهان را گرفت را سر بدهیمومن این به حقیقت می بینم وخون دل خورده بر زبان

وقلم می آورم وچه جای تاسف حزن است که ما در هر لباس این کار را انجام میدهیم وبرای نشان دادن خود ومنیت کبر خود خواهی پا روی

انسانیت میگذاریم وبدتر اینکه ادعای مسلمانی کرده علنا دروغ میگوییم وحتی مانع خیر رساندن دیگران شده وخباثت بکار میبریم وحسادت

میکنیم مثل این که خدارا باور نداریم که بر افعال واعمال ما ناظر وشاهد است وبدتر این که چنین افرادی هیات امنائ خانه خدا هم باشند و

سر دسته هیات ابوالفضل س وغیره با منیت خودنمایی حضور یابند درحالی که حسادت چشمان حقیقت بین آنان را کور کرده وگوششان

صدای حق را نمیشنود وچه درد ناک که ما برای خود وحقیقت بندگی خداوند چندان تلاش نمیکنیم وهر کار که انجام میدهیم برای جلب

خشنودی مردم برای کسب شهرت پوشالی است

قرآن را میخوانیم وبرمیل نفس خود عمل میکنیم چراغ عقل خاموش لهیب شعله های نفس سرکش جانسوز عالم بر انداز است

بیایید باخود رو راست باشیم اینقدر به خودمان ونفسمان تکیه نکنیم عیبهای خود را باور کنیم واز انتقاد منصفانه هراسی بدل راه ندهیم تا

بتوانیم نقاط ضعف خود را برطرف کنیم 

سعی نکنیم برای خود نشان دادن زحمات دیگران را نا دیده بگیریم قدر شناس باشیم کوته نظری وبی اعتنایی نکنیم حق گو وحقیقت بین

باشیم قضاوت ذهنی نکنیم حق را باطل نشان ندهیم وبه باطل لباس حق نپوشانیم وعیوب دیگرشناخت آنرا به شما وامیگذارم

اگر مایل هستی مرا بی پاسخ مگذار مایلم نظر مثبت ومنفی تورا بدانم

                                                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/5/27 ] [ 12:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر حواست باشه فرصت ها خیلی سریع میان ومیرن.تا چشم بهم بزنی از نوجوانی عبور کردی وازدواج کردی وبرای خودت کسی شدی وکار

وباری داری وچند تا کوچولو دور وبرت را گرفتن وباید وسایل راحتی اونها را فراهم کنی تا جایی که از خواب وخوراک خودت بزنیواگر آرمان وایده

ارزشمندی داشته باشی که با جان ودل باید سرعت ومهارت رسیدن به آن را بدانی وآموخته باشی.واگر از ان دسته هستی که همه چیز را

میگی ولش کن باباهنوزم وقت هست. که دیگه هیچوقت به خواسته هات نمیرسی.

تو دریای زندگی میری مرجان ومروارید صید کنی در همان چند قدمی میمانی ومحو تماشای شگفتیهای پیش رویت میشوی وبعد هم خسته

وکوفته برمیگردی آنوقت میبینی خیلی ها با دست پر برگشتند وتو مثل صیادی پیر وناتوان باید با حسرت به آنها نگاه کنی در حالی که تو هم

میتوانستی ولی تلاش نکردی ونخواستی این خوب بفهمی که فرصتها مثل مار ماهی میمونند از دستت لیز میخورند ومیرن

ماه رمضان هم یک فرصت برای خودسازی اخلاقی برای دست یافتن به قله های کمال انسانی مواظب باش از دستت به آسانی نرود

وشب قدر اوج رسیدن است .ومساجد محل رسیدن هستند وقرآن وعمل به آیات آن خود رسیدن وعشق به محمد وآل محمد وانبیاءالهی

افزایش سرعت وبینا شدن ومعرفت یافتن به این که قدر فرصت ها را بدانیم

هر لحظه که میرود زعمر منو توست .عمرت را با چیزی معاوضه کن که ارزشش را داشته باشد

                                                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ پنج شنبه 90/5/20 ] [ 6:18 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدونم چرا؟روی همه وسواس ها کا ر میشه اما روی وسواس توالت کردن خانمها کاری انجام نمیشه .خانمهای که با لوازم آرایش هرروز

خودشون را به رنگی در می آرند.وتوی کوچه خیابان گذرگاه وهمه جا کیف بزرگ این وسایل را با خود حمل میکنند وبیشتر جایگاههای که برای

تجدید آرایش انتخاب میکنند به لحاظ آیینه دستشویی است این مطلبی که میگم دیدم وبارها وبارهااینقدر جلف وبد ریخت خودشون آرایش

میکنند مثل این که به میهمانی دلقکها دعوت شده اند ونوع درجه یک اون مثل  اینکه داماد دم در حنجله در انتظارشون ایستاده ووقتی دور

براونها را میبینی تعجب میکنی عده ای مریض نالان دست وپا شکسته منتظر نوبت دکتر ویا همسر بیچاره وزحمت کش با خانم وچند تا دختر

جلف سوار پراید یا هر وسیله دیگر درحال مسافرت وگاهی توی پارک کنار پیرمرد کچل دختر خانمی روی نیمکت کنار اون درحال قرار ومدار با

دوستاش هست از همه بدتر در محل های زیارتی که انگار تازه از آرایشگاه اومدن بیرون خانمی بود سرطان داشت دردهای کذایی ولی آرایش

تند غلیظش را هربار تجدید میکرد وعروس خانمی که همسرش دچارسانحه شده بود از این خانم کمک میخواست این خانم میگفت کمی تحمل

کن خط چشمم را کامل کنم وخیلی خانمها از خرجی خونه میزنند تا لوا زم آرایش تهیه کنندوخانمی میگفت من گاهی تا سحر سر آیینه

انواع مدلهای جدید را با چهره ام مطابقت میکنم ببینم کدام را فردا بکار بگیرم

خواننده عزیز من خود یک بانوی ایرانی هستم همجنسان خود را میشناسم برخی روی این موضوع آرایش وسواس دارند دست خودشان نیست

شاید شرایط ویا باشد اما باید روی این موضوع کارشناسان کار کنند وراه درمان آن را ارایه دهند

                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/5/20 ] [ 12:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در انجمن حمایت از آدمها آدم دروغگو منافق کلاهبردار رانت خوار بد قول زور گو وزر طلب جایی ندارد    در این انجمن تعصبات قومی قبیله ای

سحر وجادو وخرافات پرستی مترود است همه زبانها وملتها وانسانهای درست اندیش عضواین انجمن هستندقانون برای همه یکسان است

خرد گرایی حرف اول را میزند همه در صراط مستقیم قرار دارند همه سعی میکنند نکات منفی را از زندگی خود دور کنند 

هیچ کس سوء ظن وگمان بد نسبت به دیگری ندارد به شایعات کسی توجهی نداردحرامخواری مترود است هرکسمراقب رفتار کردار گفتار

خویش است کسی از کسی توقع بی جا نداردسر کسی داد نمیزند عضواین انجمن اگر کار اشتباهی بکند زبان عذر خواهی دارد وسعی به

برطرف نمودن وجبران اشتباه خویش داردفکر نکن مدینه فاضله است این انجمن در قلب مردم وجامعه است هرعضوسعی میکند خودش را با

نظامنامه تطبیق دهداین انجمن براساس فطرت پاک انسانی بنا شده وشامل همه انسانهای خرد گرا مصلح عدالت خواه ارزشگرا وموحد است

اینجا اخلاق وقانون عدالت با هم عجین شده اند جدای از هم نیستند با آدمهایی که پا روی حق میگذارند سر سازگاری نداردو....

 

 

                                                                                                               اثر مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/5/6 ] [ 6:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انجمن حمایت از آدمها انجمنی است که کاری به جنسیت مرد یا زن کودک وپیرو جوان ندارد .او از حقوق قانونی وشرعی وشهروندی افراد

حمایت میکند در این انجمن حقیقت خواهی وحق طلبی وبرقراری عدالت ومساوات بین مردم است بین افراد از نظر انسانی تبعیض نیست

ثروتمند وقدرتمند همان حقوقی را دارد که افراد کم بضاعت دارند قانون برای همه یکسان است شایستگی هر کس به اندازه خدمت ونوع تفکر

ورفتار سلیم ومنطقی اوست خرد گرایی وعدالت محوری وعمل گرایی پایه آن است اعمال قدرت وزر وزور در آن راه ندارد ادمهای ستاره دار در آن

 نمیتوانند

 عضوشوند افراد نان به نرخ روز خور منعت طلب خود خواه قانون شکن وکسانی که کاخ عالم را به خاک وخون کشید ه اند ورنج گرسنگان وآوارگان

 وناتوانان را درک نمیکنند اینها کارت قرمز داری هستند که انجمن دست رد به سینه آنان میزند اعضای این انجمن با جان ودل کمر خدمت بربسته

 وآستین همت بالا زده اندسعی دارندبر بلندای قله آدمیت ایستاده ومسیر را روشن نگه دارند تا هرکس عاشق رسیدن به کمال است راه را گم نکند

 این انجمن جهانی وبین المللی است از آدمهای شایسته ونخبگان آدمیت عضو میپذیردسعی دارد به همه نشان دهد هیچ چیز مثل آدم بودن انسان

 اهمیت ندارد سعی دارد اخلاق ومعنویت را در جوامع

 نسج دهد راستگویی شفافیت کرامت باورهای صحیح عدالت خواهی ودستگیری از اشباه رفتکان کار اساسی او است و..

 

 

                                                                                                   اثر                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/5/6 ] [ 2:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چند سالی   موضوعی فکر منو بخودش مشغول کرده بود خیلی با خودم کلنجار میرفتم چرا ؟بچه ها از یک معلم

خوششون میاد واز یکی دلخوشی ندار ندچرا ؟خونه خاله که میرم برام جالب نیست وخونه عموم را دوست دارم .چرا ؟وقتی

مامان میره مسافرت کاری وضع خونه یک جور دیگه میشه راستش من هفده سال دارم بیشتر سرم تو کتاب ودرس هست اما

چند تا دوستی هم که دارم مثل هم نگاهشون نمیکنم .یک خواهر چهارده ساله هم دارم که خودشوتودل مامان وبابا حسابی جا

کرده من هم تلاش خودم را میکنم اما مثل اون نمیتونم خودم را تو دل اونها جا کنم بیاد دارم یکی از معلمان سر کلاس میگفت

بچه ها من وبرادر دوقلوم با هم از نظر روش وکردار با هم خیلی فرق داریم اون نظم را دوست داره من بی نظمی را من واو یک

اطاق داریم با دوتا کمد کوچک کمد او ن همیشه مرتب روی تختش منظم اما من برعکس او مامان بابا م خیلی روی من وقت

گذاشتند اما من کار خودم را میکنم اون میگفت حالا هم که ازدواج کردم همه کارام با اون وبقیه متفاوت است ومن دوست دارم

اینطورباشه وقتی درباره حرفهای معلمم فکر کردم سئوالی برام پیش اومد آیا روش ورفتار من چقدر توانسته به تعداد دوستداران

من بیفزاید اگر من هرکاری را که خودم لذت میبرم ودوست دارم    انجام بدم همین برای من کافی هست آیا این همه ی خواسته من است

 یا به جلب محبت ودوستی بادیگران و...نیازمندم راستی چرا ؟برخی محبوب القلوب میشوند وچقدر کسب موفقیت میکنند

وچقدر کلامشان ونظرات آنان برای دیگران قابل

احترام است آیا این بخاطر بکار گیری روش صیح وگفتار کردار پسندیده آنان نیست. آنان میدانند چگونه وکجا وچرا ؟وچه انجام بدهند

از آن به بعد به رفتار خودم وخواهرم بیشترتوجه کردم ومتوجه شدم من ضعفهایی دارم که باید باروش اصولی ومنطقی آن را برطرف

نمایم  به راهکارهای روابط بین فردی بیشتر توجه کنم برای سلیقه وخواسته های شخصی خود پگیجی تهیه کنم همچنین دیواری را که در ذهن

خود بنا کرده ام که مرا با دیگران متمایز میکنددیوار بدون در نباشد به نظرات دیگران وعواطف انسانیشان اهمیت بدهم خودم را تافته جدا بافته از

دیگران ندانم به محبت های آنان نسبت به خودم واقف گردم گوش شنوا وچشمی بینا داشته باشم روی تکبر خود بینی خود خواهی خود پا

بگذارم از انتقاد به جای دیگران  .عصبی نشوم اجازه بدهم راحت بامن حرف بزنند از تمجید هم خودم را گم نکنم

به الگوهای موفق اجتماعی توجه داشته باشم این را بدانم در بازار میوه همه جور با تنوع رنگ وطعم خاصیت ودرجه یک ودو وجود دارد آدمها هم

همین طور توقع نداشته باشم همه چیز در حد اعلا برای من باشد با هرکس فراخور حال خودش رفتار کنم

کلامی را که بکار میگیرم همه فهم باشد ادبیات سلیس وروان از ته دل همه را دوست داشته باشم ونسبت به اشتباهات آنها گذشت داشته

باشم  در روابط بین فردی به فرهنگ ارزشهای دیگران بیشترتوجه داشته باشم

 با خودم نزدیک ودوست باشم در شناخت روحیات روانشناختی کوشش نمایم از همه مهمتر روی خودم کار کنم

                                                                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/5/6 ] [ 12:25 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هزاران هزار سخن نا گفته که در گلو گره خورد نتواند ابراز وجود کنددر ضمیر ناخود آگاه فروغلتد وبدست فراموشی سپرده شود

وهزاران هزار راز سر به مهر که در آن گنجهای گرانبها بود وهیچکس نتواند آن را رمز گشایی کندوهزاران هزار مرگ ودرود که

سر بر افراشت روند جوامع را تغییر داد.وهزاران هزار گل لبخند که نشکفته بدست باد حوادث پر پر شد وهزاران هزار قطره اشک

که جاری شد وهیچکس آن را ندید وهزاران هزار دروغ که مردم راستش پنداشتند وهزاران هزار قصه نانوشته که با قصه پرداز خود

به زیر خروار ها خاک به خواب ابدیت پیوست وهزاران هزار چهره دلربا که در نا کامی پژمرده وپر پر شد وهزاران هزار انسان که غیر

ازحوادث طبیعی بدست جباران به خاک وخون کشیده شدندوهزاران هزار گرسنه بی خانمان در عالم که سرگردانند

وهزاران هزار دانشجو که پزشکی خواندند واز بینشان تعدادانگشت شماری پزشک حاذق شدند وهزاران هزار طلبه که ازبینشان

اندکی به مرجعیت دینی رسیدندوهزاران هزار کتاب وپایان نامه ها که گرد وغبار ایام برتنشان نشسته بدون خواننده اندوهزاران

هزار ورزشکار وکشتی گیر وغیره تنها تعدادانگشت شماری به مرحله قهرمان جهانی زسیده اند  هزاران هزار شاعر

وهمانندسعدی حافظ مولانا فردوسی عطار و...به قله های بلند سخن دست یافته اند

وهزاران هزار شهید جانباخته امام حسین ع ویاران با وفایش سر آمدندهزاران هزار آرزو که که هرگز جامه عمل نپوشند

وهزاران هزار عبرت که بینند از آن درس نگیرندهزاران هزار چشم که درخوابند دل بیدار دارند .هزاران هزار چشم که بیدار ودل که در

خواب مانده.هزاران هزار قسم که خورند به دروغ وهزار هزاران سخن که راستگویند بدون قسم   هزاران هزار صلوات برمحمد وآل محمد

هزاران هزار سلام برگل روی خوبان عالم سربلندی اعتلای جوانان مسلمان .هزاران هزار امید وآرزو برای اقتدار عزت ملت بزرگ ایران

اثر صدیقه اژ ه ای                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/5/3 ] [ 2:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خرافات راجه کسی در آورده وکی باور کرده از کجای عالم شروع شده وتا چه حد گسترش یافته وچرا ؟مردم باور میکنند وگاهی به آن اعتقاد

دارنداز قبایل اقوام گوناگون در عالم گرفته تا عصر ارتباطات جهانی دست به دست وسینه به سینه میگردد وکسی هم نمیخواهد قبول کند که

باید عقلی ومنطقی با ان برخورد کند برای همین ادمها هرچه استدلال بیاوریم آنها منکر میشوند ولی از اشتباهی که در ذهنشان رفته دست

برنمیدارندهرروز این خرافات خودش باظاهری فریبنده جلوه گر میسازدمردم دنیا هر کدام خرافات وباورهای مخصوص بخود دارند

که گاهی برای حفظ آن با هم نزاع میکنندسخن ما با آنها نیست  کسانی است که دارای کتاب محکم آسمانی هستند کتابی که روشنگر

وبیان کنند ه حقایق عالم است وآنان را از رفتارهای جاهلانه نهی کرده است نکته قابل تذکر وقتی به باورهای دیگر ملتها نگاه میکنی

نسبت به آنان خرافات کمتری را باور داریم با این حال این هم نباید باشد از جمله نخ سنجاق وتکه پارچه بستن به ضریح امام امامزادگان خرافه

وهرچیز منتسب به آنان است مودیدن لابلای قرآن کریم نان پنیر سر سفره عقد را هرکس نخورد هوو سرش می آیدسفره سبز امام حسن

مجتبی حتما باید همه سبز بپوشند ولاک آرایش سبز داشته باشندتبرک از خون گوسفندقربانی چه خوردن وچه به پارچه ای برای شفا پیدا

کردن وهزاران هزار وجالب این که این همه از غیبت تهمت دروغ وحق الناس کردن ریا عناد حراخواری سخن به میان آمده نه تنها از آن دوری

نمیکنیم بلکه انجام میدهیم ولی به مسئله بی پایه واساس مخرب خرافات دل میسپاریم  خدایا بتو پناه میبرم

نکته قابل توجه آدمها هرچه ساده لوح ترند خرافاتی ترتند                                                                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/5/1 ] [ 2:41 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این نمک نشناسی معروف خاص وعام بوده حرف تازهای نیست. حرف تازه این هست که با این همه پیشرفت در عرصه های مختلف فرهنگی

اجتماعی رشد اطلاعات وتشخیص بد از خوب چرا ؟تغییری در رفتار وعمل کرد ها پیدا نشده است از کسی که بما خوبی کرده ومیکند نه

تنها زبان تشکر وقدر شناسی نداریم .بلکه طلبکار اومیشویم.وبا اهانت وبد خلقی او را از محبتهایی که در حق ما کرده پشیمان میکنیم

گاهی این محبت وخدمت تحولی در زندگی ایجاد کرده با این حال با نخوت وخود خواهی از کنار آن میگذریم وروی خود نمیآوریم

اینگونه رفتار است که دلها را نسبت بهم سرد وقدمهای استوار را سست میکند وتا جایی که لطافت روح وعواطف پاک واحساسات ناب را مکدر

میسازد .گاهی یک تشکر ساده یک هدیه کوچک یک شاخه گل باعث برطرف شدن کدورتها میگردد

میگفت از سر راه برش داشتم تمام جوانیم را به پایش ریختم ثروتم را به اوبخشیدم اما حالا تنهای تنها رهایم کرده گویی که مرا نمیشناسد

داشت در زندگی دچار لغزش میشد دستش را گرفتم راه را نشانش دادم شغل کار ازدواج خانه بارها از کنارم عبور کرده باسلامی خشک

واین نقطه ضعف بزرگی است که در لایه های جامعه ما به وفور به چشم میخورد نمک نشناسی 

میگفت به دامادی قبولش کردم کمکش کردم با اوحشر ونشر نموده به او اعتماد کردم امین خود او را بشمار آوردم حالا با رفقایش مالم را بالا

گرفته دخترم را مورد اذیت وآزار قرار میدهدوهزاران هزار

                                                                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/5/1 ] [ 2:2 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 436
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856630