سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

کسانی که بنام بسیج وروحانیت ومسولیت های کلیدی مراقب هوای نفس خود نباشند وبه جای بینش الهی ورفتار ومنش حق طلبی به داد

مظلوم رسیدن وحفظ ونگهداری آرمانهای حضرت امام وخواسته شهدا ءبدنبال مطامع شخصی گروهی نادیده گرفتن حق

وپایمال کردن آن هیچ ابایی ندارند وتنها به ظاهر شعار میدهند از سمت وپست مقام منصب خود سوء استفاده میکنند وبا زور گیری واعمال قدرت

میخواهند به خواسته های خود برسنداین ها خون شهدائ رانادیده گرفته اند .   اگر این مطلب را مینویسم خود به چشم دیده وطعم تلخ آن را

چشیده ام  امروزه مردم نیاز به بسیچ

وروحانیت وامینانی دارند که براستی الگوی عملی واخلاق اسلامی باشند نه اینکه بگویند قدرت مال کسانی است که سر نیزه بدست هستند

عزیزان من این تفکر غلطی است امروز مردم تشنه محبت وهمکاری راستگویی رفتار درست هستند توکه این باور را داری به خون شهدا

وارزشها اهانت میکنی

من به توتوصیه میکنم تورا بخدا اگر حق کشی درجان تورخنه دارد ازاین سمت ومنصب هرچه داری بیا بیرون بروپی کارت اسلام انقلاب را حقیر

نکن نکن مارا خون بجگر نکن انقلاب اسلامی ما کم دشمن ندارد چشم مردم بروی دشمن باز است اما بتو که میرسند دچار شک وتردید

میشوند چرا ءمیخواهی عوام فریبی کنی خدارا فراموش کرده ای گیرم حق خیریه ای را پایمال کردی وخسر دنیا والآخره شدی مگر ندیدی قبل

از تواز این مسئله سودی نبردند وخیر هم نخواهند دید تو دیگر از قدرت خودت سوئ استفاده نکن این یک خیانت به راه پاک شهدا ئ است

آن کسی که از پست خود سوء استفاده میکند واختلاس میکند آنهم شرمی از خدا ندارد با این کار لطمه میزند به نظام اسلامی آنکه با تخلف

حکم صادر میکندهمین طور .  بار خدایا همه آنان را از خواب غفلت بیدار کن وازمنجلاب نفسانیات نجات ببخش

                                                                                                        مدیر  وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/7/8 ] [ 11:26 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی دارند در حقت ظلم میکنندچطور میتونی از محبت وصفا وصمیمیت حرف بزنی دوستان عزیز داره ظلمی اتفاق می افه که از دست خودی

خودی که فقط ادعا داره مسلمون چندسال  پیش فکرم را جمع کردم وکمر همت رابستم تا به پاس خون شهدا؟برای خدمت به مردم وارد

عرصه های مددکاری بشم وتا جان دارم داوطلبانه تا آخرین لحظه حیات خدمت کنم از منطقه محروم گرفته تا بالای شهر کار فرهنگی را در

بالای شهرورسیدگی به محرومین در منطقه محروم اما روز بد نبینید وقتی کار راه افتاد وشکل وسامان گرفت رگ حسادت کوته نظران گل کرد

وبا هرنقشه وحیله ای که میتوانستند دست به اذیت وآزار زدندوتلاش کردند مانع ایجاد کنندسنگ بیندازندکسانی که جای بهترینها را گرفته اند

ودارند سوءاستفاده میکنند.کسانی که یمنعون ما عون هستندکسانی که منکر فقر ووضعیت محرومان هستند قرآن هم تفسیر میکنند نماز

جماعت میخوانندبی عدالتی میکنند وزور میگویند اینجاست که با صدای بلند میگویم بیدار هشیار بیا پا روی بت نفست بگذار خدا شاهد ماست

آنگاه میخندد ومیگویداینقدر خدا خدا نگو حال شما بگویید با اوچه باید کردمن که خدمتم را تاآخرین فرصت عمر به یاری پروردگار عالم انجام

خواهم داداوکه در منجلاب

بدبختی افتاده وخودنمیفهمد باید فکری برای دنیا وآخرت خود کند

                                                                         اثر صدیقه اژ ه ای                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/7/6 ] [ 11:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امروزه در هرکار تبلیغات حرف اول را میزند.این تبلیغات گاهی پوچ وگاهیتنها سرو صداست هیچ بار مثبتی را با خود ندارد

در عرصه تبلیغات هیچ چیز جای رسانه بخصوص صدا وسیما را نمیگیرد همچنین فیلم وکارتون که نقش موثری ایفا میکند

وقتی به رسانه های غربی نگاه میکنی اثر تبلغ بخصوص فرهنگ سکولار را بوضوح میبینی که دایمم مردم را به سمت دنیای

آزاد فرا میخواند این حتی در کارتن کودکان بوضوح القا میشود .تا جایی که شخصیتهای کارتونی در عمق ذهن آنان جای میگیرد

وجزو خاطرات کودکی او در ضمیر نا خودآگاهش ثبت میگردد امروز بیشتر بچه های دنیا بابا نوئلرا میشناسند ودر ذهنشان

کسی است که هدیه برای آنان می آورد و..در حالی که تبلیغات مسلمانا ن آنقدر کم وضعیف است وعقب مانده که از زیباییها ی

پیامبر مهر ومحبت حضرت محمد صلی الله کمتر اطلاع دارند اگر هم کار شده باشد کیفیت وجاذبه چندانی ندارد بطوری که

کودکان مسلمان نه تنها دیگر کودکان دنیا هم مجذوب آن شوند

واین جای تا سف دارد غرب در هرلحظه با ترفندهای تازه ونو وامکانات پیشرفته رسانه ای دارد به اذهان فرهنگ خودرا القاء

میکند وما مانده ایم در مسایل قشری وکوته نظریها وتکانی در این عرصه نمیخوریم گاه گاهی صدایی میکنیم ودوباره پی کارهای

روزمره خود میرویموقتی میخواهیم کار نویی انجام شود کسی درکمان نمیکند وصدها سنگ پیش پای ما میاندازند

در کار تبیلغ تقلیدی کار میکنیم دنبال نواوری وبلا بردن کیفیت وکمیت آن نیستیم فقط میخواهیم رفع تکلیف کنیم راستش کمتر

حاضریم وقت بگذاریم در حالی که بهتری حرفها را ما داریم گنجهای عالم از همه نظر پیش ماست ولی توجهی به آن نداریم وکم

کار میکنیم ما باید بکوشیم ضعفهای خود را منصفانه شناسایی کنیم وبرطرف نماییم.غرب در رسانه ازما پیشی گرفته این یک

واقعیت است فیلمهایی که دست پخته غرب است در تمام رسانه های عالم نشان داده میشود در حالی که ما نتها روی ارزشهای

زیبا وواقعی خود چه انظر کمت وکیفیت کار آنچنانی انجام نمیدهیم وکار کا رشناسی چندانی نداریم به خصوص سلیقه سنجی

ونظر خواهی سلیقه وذایقه شخصی را بکار میگیریم آنان با هر وسیله اول زمینه پذیرش فرهنگ خود را با جلوه های ویزه فراهم

میکنند وبعد با بمب باران کردن تبلیغات اذهان را پوشش میدهند وفرصت ها را اشباع میکنند مردم هم که با مشغله های خود

فرصت اندیشیدن را ندارند از خوراکی که برای ذهنشان ساخته اند میکنند

واینجاست که زندگی در عیش مدن درخوشی دامنگیرشان میشود واین همان سرو صداتوخالی است که فقط گوشهارا کر وچشمها

را کور میکندوما هم که فیلم تولید میکنیم ازدردهایی که دامنگیرمان شده ووگوهرهاییرا که داریم بکناریمی افکنیم وچقدر درد

آورست که بچه مسلمان به بابا نوئل فکر کند وکریسمس وچه مربیانی ووالدین فیلم سازان پخش کنندگانی که ناخواسته ونادانسته

دنبال غربیان بدوند ودر عرصه موسیقی هم این درد وجود دارد بچه مسلمان پاپوهوی متال غیره را میشناسد وازموسیقی سنتی

خود بی خبر است اینهارا بعنوان نمونه مثال زدم که فروان مثالهایی وجود دارد

                                                                                       اثر مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/7/6 ] [ 10:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام برهمه عالم به عشق وشور امید            سلام برهمه خوبان عرصه توحید


[ سه شنبه 90/7/5 ] [ 11:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امروز دوست من محمد حسین برای اولین بار به مهد قرآن رفت تا بیاموزد آنچه را نمیداند وقتی از مهد برگشت سراغ شیشه شیرش را گرفت

مادرش شیر درآن ریخت وبه او داداودوان دوان به طرف سطل ذوباله رفت شیشه را انداخت توی سطل وگفت من بزرگ شدم با لیوان شیر

میخورم من حالامیخواهم کتاب بخوانم این اولین تاثیر ازکلاس یکروزه بودامیدوارم هر روز چیزمهم وارزشمندی یاد بگیرد

                                                                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ یکشنبه 90/7/3 ] [ 10:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی به زندگی نامه شهداء واخلاق الهی انسانی آنان نزدیک میشوم میبینم آنان انسانهای برگزیده خدا بودند فرشتگانی در سلک انسان

وانسانهایی برتر از فرشته شهداء معنی زندگی واقعی را خوب درک کردند باانتخاب بزرگشان خود را جاودانه کردندآنان نه تنها در عرصه های

جهاد فی سبیل الله پیشی گرفتند بلکه قله های کمال  رادر نوردیدند ودرس بزرگ انسانیت جوانمردی به ما دادند

اما ما چه کردیم آیا گمان نمیکنید آنان بارفتن خود تکلیف ما را زیادتر وسنگین تر کردندآنها در امتحان الهی پیروز شدند وما هر روز از امتحانات

الهی رفوزه میشویم آیا گمان نمیکنید که دفاع مقدس در این عصر به شکل دیگری وجود دارددفاع از ارزشها اسلامی دفاع از مظلوم در برابر

ظالم دفاع از ناموس اسلامی و....کمتر از دفاع مقدس نیست نکند ما ان را نادیده بگیریم وبا بی اعتنایی از کنار آن بگذریم

امروز من به چشم خود میبینم کسانی را که در لباس روحانی وغیره هستند ام دارند ارزشها را زیر پا میگذلرند وباطل را حق جلوه میدهند و

چقدر دلم آتش میگیرد وقتی میبینم به اسم اسلام و...به اسلام خیانت میکنند

 

                                                                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ یکشنبه 90/7/3 ] [ 4:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مراقب شناخت خود باشید ملاک شناخت  را  پست مقام ثروت مکنت قرار ندهید  شخصیت اخلاقی درستکاری راستگویی ورفتار  را ملاک

قرار دهید شغل کسی نمیتواند نشانه شخصیت واقعی او باشد چه بسا انسانهای بزرگ منش راستگو درست کرداری که شغلی مثل کارگر

نانوایی یا نیکو شهر وراننده دارند واز مال حرام حلال پرهیز میکنند ودروغ مکر دزدی خیانت را زشت میدانند وامانت دار اموال مردم هستند

رفتگری که دستبند   طلارا پیدا میکند وخانه بخانه میرود تا بدست صاحبش برساند یا راننده ای که گونی پول مسافرخودرا با سختی در شهر

شلوغ بدست صاحبش میرساند عزت وشرفش از کسانی که اختلاس میکنند واز پست خود سوءاستفاده میکنندبیشتر وبا ارزش تراست


[ یکشنبه 90/7/3 ] [ 12:3 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی گدایان دزد را بما بشناسان  وبراستواری ایمانمان بیفزا ودر این عالم پرنیرنگ دست مارا از دست خودت رها مکن که با مشاهده نیرنگها

پای ایمانمان بلرزد الهی قلبهای مارا محکم گردان

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/7/2 ] [ 11:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برگل روی محمد صلوات     بر امام شهدا  . و شهداء. امام صادق صلوات    


[ جمعه 90/7/1 ] [ 9:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 231
بازدید دیروز: 225
کل بازدیدها: 800174