سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

آی حسینیان عزاداران ابا عبدلله مراقب باشید کاری نکنید که موجب ناخشنودی خدا ورسول خدا شود کاری نکنید  عده ای  ازدست شما

 ناراحت شوند

یادتان باشد  امام شما همه کارش در جهت رضای خدا وبرای او بودلحظه ای از یاد خدا وحال خلق غافل نبودسایه مهرش بر سر دشمن

 ودوست بود  نذر کنیداما م حسین علیه السلام را در رفتار وکرداروزندگیمان پیش رو قرار دهیم بطوری که  رفتار ما عشق ومحبت مودت به

محمد وآل محمد را در دل وجانها زنده کند  آی حسینیان آگاه باشید هیچ نذری بهتر از نذر  خودسازی نیست اگر حسینی در عمل وکردار باشیم

جایی برای یزیدیان نمیما ند . مبادا تنها به سیاه پوشیدن گریه کردن بسنده کنید اینها خوب است اما کافی

نیست.  مبادا از کسانی باشید که در دسته جات عزا داری میروید ولی به نماز ودیگر امور زندگی بی توجه هستید

مبادا از کسانی باشید که نذری میدهید ولی به برادر مقروض وخواهر بیمار ونا دار خود کمک نمیکنید مبا دا از کسانی با شید که نذری که

میپزید اضافه آن را حیف ومیل میکنید ویا به جای رسیدگی به بینوایان برای خود شیرینی ومصلحت نگری وحفظ اعتبار به بی نیازان میدهید

مبادا از کسانی با شیدکه نذری را مصرف میکنید وظرف آن را زیر دست وپا می اندازید

     مبادا دل کسی را با ندانم کا ریهاتان بشکنید .اگر همسایه ای دارید اهل فسق وفجور به چشم کم نگاه کنید وروی از او

بگردانید. با خوشرویی ومحبت اورا با خود همرا ه کنید حسینی بودن در دهه عاشورا خودی وغیر خودی ندارد امام حسین مال همه عالم است

مبادا فکر کنی روضه تو کلام تو مال تو و..از دیگران بر تر است خودت را در نهایت تواضع فروتنی قرار بده عاشقی شورید ه دل برای حسین علیه

السلام باش.نمیدانم کیستی چه مرامی داری میدانم امام حسین مال توهم هست به طرفش برو تو هم از او سهمی داری اگر کلیمی یا

مسیحی ویاسنی  .... باشی کوتاهی نکن.ذره ای از عشق او بر عالمی باشد دوا    آی دختر وپسر عزیز مسلمان ایرانی اما م حسین

 علیه السلام عاشق

 توست از او دوری مکن کلید سعادت نیک بختی تودر دست اوست دوستش بدار به سویش برو آنوقت خودت خواهی فهمید او شهید شد تا تو

بیدار بمانی وشجاعت ایستادگی در برابرنا مردمی ها را داشته باشی تسلیم رذایل نشوی والا وارزشمند گردی او شهید شد تا تو عاشق حق

وحقیقت شوی به ضلالت گمراهی نیفتی                                                                                                شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/9/21 ] [ 2:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حرف بیهوده مزن جای ندارد اینجا       سخن از عشق بگو عشق حسین زهرا س

عشق او میکند آباد دل تنگ تورا         اشک چشمت زغمش گشته مثال دریا

سلام برحسین ابا عبدلله علیه السلام                                    وسلام بر عشق آسمانی او وانتخاب مبا رکش که عامل بیدار نگه داشتن

نفوس انسانی شد  او حقیقت آفرینش را با خون خود تفسیر کرد .  او به مردم عالم درس شهامت وایستادگی در برابر ظلم وجور را داد.

 وامروز میبینیم که قیام او چگونه دارد به ثمر میرسد.وچگونه روح حماسه را در دل وجانها مشتعل میکند.

هرکودکی که تازه لب میگشاید حسین را میشنا سد وهر پدر ومادری آرزو دارد فرزندش حسینی باشد وبماند  یاد ونام اما حسین نور وانرزی به

 ذهن ها ودلها میتابا ند .وروح ترس ویاس را میزداید.  وحسینی بودن یعنی اینکه درست بیندیشیم واخلاق ورفتاری انسانی وخدا پسندانه

 داشته باشیم. برای احقاق حق خود را مامور ومعذور ندانیم وخلاف انجام بدهیم .  ومن خدا را شاکرم که شیعه ومسلمان وایرانی واصفهانی

هستم وخدا را شاکرم که حسینی بودن را نه تنها در عواطف واحساسات پاک بلکه در پیروی از اخلاق وسیر ه آن امام همام میدانم وبه سیره

عملی آن بیشتر اهمیت میدهم .نه تنها در دهه محرم بلکه در تمام دوران عمر واز این چیزی با ارزشتر در دنیا سراغ ندارم . وخدارا شاکرم که

امروزه بسیاری ازمردم جهان در حال بیدار شدن هستند . من از همه حسینیان میخواهم در هرکجای عالم که هستند با رفتار درست خویش

این نور وعشق را بدیگر مردم تشنه عالم بتا با نند. واز حسینیان ایران زمین میخواهم حتی برای عزا داری امام حسین یا هر کار عام المنعه ای

حقوق کسی را زیر پا نگذارند .در در ستکاری به امام ومقتدای خود تمسک جویند نه هوای نفس خویش و......        شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/9/21 ] [ 2:34 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قتل الخراصون  کشته باد انسان دروغگو  قرآن کریم         ومن شر حاسد اذا حسد قران کریم 

 میدانی از چه رنج میبرم وشاید توهم رنج ببری از دست کسانی که افکار واعمال پلید زشت خود را در پوشش دین پنهان میکنند وخدا وقیامت

واهل البیت را بازیچه اهداف شوم خود قرار داده اند حق را نا دیده گرفته وپا روی نیکیها که خود بر آن واقف هستند میگذارند

ودشمنی با خوبیها میکنند اینها از هیچ مکر وحیله ای فرو گذاری نکنندودین را دکانی برای خود کرده اند

این ها با صراط مستقیم وایمان عملی دشمنی میکنند ونمیخواهند قدمی به نفع مردم وجامعه بر داشته شود  این ها در هر لباس مقامی

هستندودلشان را به ظاهر که بیشتر بوی تفنن دارد سرگرم کرده واز باطن دین بی خبر هستند وشاید هم قبول ندارند تنها دنبال فرصت طلبی

وآرزوها واهی خویش هستند     وچه سخت است با چنین کسانی به سر بردن کسانی که کور وکر ولال هستند ودست به ظلم وبیداد میزنند

ومن با این دودسته در زندگیم مواجه شدم وطعم تلخ آن را با جان ودل چشیدم که قرآن تفسیر میکند اما کینه وحسادت وبخل دارد او را خفه

میکند ودروغ میگوید در حالی که نام ولباس مقدسی را یدک میکشد مال حرام ونا سپاسی وتغلب دغلبازی پنهان کاری از ساده ترین کارهای

آنهاست ودم از دین میزند آه که دارم از دست اینها چه رنجی میبرم  وهیچ کس نیست تا یاریم کند وچه تجربه با ارزشی را با تمام وجودم

چشیدم ودرک کردم وچه مظلومیت غریبی را فهمیدم وچه انسانهای به ظاهر شریفی که در حقیقت گرگ بودند گرگ پنهان شده در هیبت یک

آهوی ناز . وچه زیبا امام سجاد علیه السلام به آن مردکه گفت امسال چقدر حج شلوغ است چهره واقعی آنان  که بصورت حیوانات بودند

نشان داد                                                                                                                                   شیدای اصفهانی 


[ شنبه 89/9/20 ] [ 12:11 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیماری وحوادث هیچکس را خبر نمیکند     به غنی وفقیر بودن به شهرت وگمنام بودن   کسی کاری نداره  وقتی

لطمات خود را وارد میکند ورق زندگی را عوض میکند برخی را نابود وبرخی را متنبه میکند  در عوض گناه نا گهانی اتفاق نمی افتد بلکه آرام آرام

وارد میشود وبه طور تد ریجی ذهن وروان سلامت انسان را مورد تهدید قرار میدهد وهر آن انسان را به سوی ذلت خواری وتاریکی نا امنی فساد سوق میدهد تا جایی که آدم گنا هکار نیروی خلاق فکر. ونور ایمان را گم میکند

 واسیر نفس زیاده خواه خود میگردد .آدمی چنین بیمار گشته تا جا یی که امراض خودرا به دیگران منتقل کرده ودرنشر آن ا بایی ندارد اگر چه

خانواده وجامعه او. نابود شوند اوتنها به غریزه زیاده طلب خود پاسخ میدهد  حال شما بخواهید اورا با دارو ومشاوره وکارگاه متنبه کنید گاهی

جواب میدهد اماریشه ذهنیت خراب در وجودش هنوز باقی ما نده وهر آن او رنگ عوض میکندچشم دل .احساس و درک او هنوز نتوانسته

 زشتی وعواقب اعمال پلید خود را بفهمد اینجاست که مسئله مجازات اسلامی مطرح میشود این مجازات درست کار چاقوی جراحی را میکند

قسمت آسیب دیده را جدا میکند تا بقیه دستگاهها ی بدن کار خودش را بکند ومصون بماندنا گفته نمامد که تشخیص ومهارت آگاهی از کم وکیف موقعیت نوع مرض هم بسیار اهمیت دارد. در دنیای امروز میبینیم که بسیاری از فساد های اخلاقی ورفتاری را بطور غریزی عادی جلوه میدهند ووقیی برآن نمینهندروابط بین زن ومرد ازدواج دوهمجنس تن فروشی زنان جزئ کار به حساب می آورند ظلم وکشتار تصاحب سرزمین ها وهزاران هزار که هر کدام به جامعه انسانی آسیب جدی زده وپلشتی بی بند وباری را نشر میدهد واین همان فراهم نمودن بساط لا دینی نا بودی نسل بشر است  هرچند هرکس فکر کند که هم اکنون دارد خوش زندگی میکند وباور نکند .کسانی که جزومفسدین هستند

 دارند در ظلمت وتاریکی به سرمیبرند وخود نمیدانند    وکسانی که با مکتب حیات بخش اسلام مخالفت میکنند به هر نام واسمی خود از فاسدان هستند وچنین است .مسلمان ایمان دارد که باید دراین عالم خوب زندگی کند وزیبا بمیرد  چرا؟که حوادث مرگ کسی را خبر نمیکند           

                                                                                                                                                شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/9/19 ] [ 3:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای خواب برو   ای اشک بریز  ای دل ,برخیز و لباس عزا بر تن کن  برای خودت عزا بگیر    وبرای آنروز جانگداز  روزی که از روی جهالت ونادانی

 خون خدا را ریختند  عشق ابدی ازلی را به مسلخ شهادت ذبح کردند وندانستند که دار ند خود واقعی را از خودشان دور میکنند

ودارند به خود ظلم میکنند  ای اشک ببار     وای جسم لباس عزا برتن کن    تو بدون حسین هیچی وپوچی     پس برای رسیدن به او ویاران

با وفایش تلاش کن    این یک حقیقت است     خون حسین تازه است      در حال جوانه زدن وشکفتن است عطر دل انگیز آن در فضا

 جاری است وهم اکنون ما ه محرم است      ما ه پیروزی خون بر شمشیر    من شب نمی خوابم وروز با همه وجود حسینی حسینیم

بیقراری را برسکون ترجیح میدهم و       امشب سرودم  وتا بامدادان گریستم      بیدار ماندم       فقط به عشق اما م حسین علیه السلام

وسوختم بر حال خویش غبطه خوردم که من کجا وغلام سیاه  امام حسین .    وچقدر عاشق عطش شدم نه آب    وسرودم تنها  .تنها

یک لحظه یک درنگ یک چیز        این که به ابا عبدلله     در روزعاشورا چه گذشت ؟      مگر نه این بودکه خواست بما بگوید

انسان باشیم ظلم نکنیم    ستم پذیر نباشیم    حق باور حق یاور با شیم    اما م حسین علیه السلام خواست بما بیاموزد

 مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است        او  بما درس شهامت وشجاعت داد    او بما آموخت از مرگ نهراسیدن را

او ما را به ایثار ا زخود گذشتگی ومبارزه با ستم وستمگر دعوت کرد  

اووالاترین آموزه های عالم را بما یاد داد     آنهم به صورت عملی  ویزیدیان نفهمیدند

 که دارند برترین ها را به مسلخ شهادت میبر ند وگریستم از خدا خواستم ما بفهمیم جایگاه این مقام والا را     تازه ترین اثر شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/9/18 ] [ 6:8 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امان از وقتی که بار مسولیت را با تعارف ورودر بایستی به کسی میدهند که توان برداشتن آن بار سنگین را ندارد .

این فرد نه تنها نمیتواند  آن را هضم کند بلکه خود بختکی میشود که مانع رشد وتلاش و تکاپو میگردد .

وبدتر این که طلبکار هم میشود وتوقع دارد برای نا کار آمدی او تره خورد کنند وبد تر اینکه خود را از ما بهتران به حساب می آورد وبا رفتار سفیهانه خود دل همه را بدرد می آورد

وقتی هم بخواهی کمکش کنی باتکبر وغرور خود را برتر میداند وبا بی اعتنایی دست رد به سینه ات میزند

چندی پیش با رنج  ومرارت بسیار تلاش فروانی را انجام دادم این تلاش دوسال طول کشید بعد از آن همین فرد گفت نقشه اش را بکش تا ما

تایید کنیم باز با زحمت فراوان وهمکاری یک سازمان خیریه ای اینکار را کردم وبعد ایشان گفت پول از کجا می آوری  یک خیر هم هزینه را قبول کرد وایشان به

جای شکر وسپاس این کار خطیر معترض شد که چرا؟نام موسسه ای که بنام آن اینکار مهم عام المنفعه انجام شده بود پای نقشه هست

 وچرا ؟نام اوکه هیچ همکاری وقدم مثبتی بر نداشته بود پای آن نیست وبعد هم با نیرنگ وخود خواهی زمینی را که با خوندل برای امور خیر

 فرهنگی ومددکاری واگذار شده بودتمام کمال در اثر ندانم بکاری وخود خواهی در اختیار گرفت وبدتر اینکه گفت اگر پیش هرکس بروید هیچ 

    کاری نمیتوانید بکنید ومن کار خودم را میکنم از آن زمان به بعد میبینم این ضربه بزرگ ومانع سیاه بخاطر این است که مسئولیت خطیری را به

کسی دا ده اند که درایت وتوان بکارگیری  آن را ندارد کسیکه تنها به خود خواهیهای خود می اندیشد ودلش برای فرهنگ وآیین نیاز مردمش

نمی تپد واهمیتی به آن نمیدهد وبدتر اینکه لباس مقدس روحانی بتن دارد وچقدر باعث تاسف است

 واندوه که با اینکه عدالت ندارد پیش نماز هم هست وخیلی ها به اواقتدا نمیکنند ونمازرا در مسجد فرادا میخوانند    وچقدر بازهم اسلام عزیز

تر از جان غریب مانده غریب

                                                                                                                                      شیدای اصفهانی

                                                                                                                        


[ یکشنبه 89/9/14 ] [ 8:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام به شهدائ گرانقدر وخانواده معززشان وسلام به روح پرفتوح امام راحل وسلام به رهبر عزیز وفرزانه وسلام به رییس جمهور محبوب      ودولت خدمت گزار وسلام به بر پا کنندگان عاشورای حسینی 

من این غمنامه را در حالی مینویسم که در آستانه ماه محرم سال 89قرار گرفته ایم وداریم خودمان را روحا وجسما برای بزرگداشت این مراسم ومصیبت عظمی آما ده میکنیم

غمنامه از این قرار است که پس از سالها سوختن ودم نزدن بلاخر ه صدای من را هم در آوردند

آنهم کسانی که مدعی پیروی از راه امام ولایت هستند  ومیخواهند برای امام حسین عزا داری کنند اینها که به گمان خود پا جای شهدائ گذاشته اند وبویی از رفتار ومنش وتقوای آنان ندارند

واین غمنامه من است که به اسم عزاداری سد معبر کرده بدون مجوز قانونی خیمه خود را در دهانه ورودی مرکز مردمی وخدمت رسانی به محرومین نصب کرده وهیچ حرف حق وحساب ومنطق در گوششان نمیرود

ودرجواب اینکه چرا ؟تعدی میکنید میگویندما هر کار که بخواهیم میکنیم البته این غصه کمی نیست چرا ؟که خودرا صاحب اختیار دانسته ومیگویند هرکی هرکی است وکشکش واین غصه کمی نیست برای کسانی که دارای فرهنگ وانسانیت ونظم  واحترام به قانون هستند

ایکاش مسولین آنها در رده بالا به این اهمیت میدادند واجازه نمیدادند چنین افرادی فرصت طلب در ارگان مهمی با نام بسیار بلند وارزشمند رخنه کند چرا ؟که همین ها بدتر از دشمن خارجی عمل میکنند

 

اما با افتخار میگویم بنده یک بسیجی هستم درعمل وکردار همه عمرم فدای راه حقیقت اما نمیتوانم ببینم کسانی با این نام بازی میکنند وآبروی اسلام ومسلمانی را میبرند

خدایا بحق شهدای کربلا ما را انی بخود وا مگذلر وبراه مستقیم هدایت فرما                                      شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/9/14 ] [ 12:22 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سالها میآیند ومیروند  هرکدام با پیامی وماهها همچنین   ماه ذیحجه گذشت      ودر آستانه ماه محرم قرار داریم

 ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد وچهره مذورانه ی یزیدیان را افشا کرداما من وتو در کدام ماه از سال ودر چه سالی خواستیم از شعار

عبور کنیم وبه شعور برسیم .   چقدر سعی کردیم تا بفهمیم کیستیم  ؟وچه میخوا هیم اگر هنوز به این مرحله نرسید ه ایم چگونه میخواهیم با

حسینیان همراه وهمدل وهمصدا شویم مگر ما چند سال وچقدر فرصت داریم که مفهو م واقعه کربلا را درک کنیم  این کار ساد ه ای نیست

اگر جزءکسانی هستیم که هنوز با اهداف بلند وعالی امام حسین آشنا نشده ایم تا فرصت هست سعی کنیم آن را بشناسیم وبه سیره اوعمل کنیم.

امام حسین علیه السلام از نخستین گام وتصمیم در این سفر براساس بیداری ودین داری وخدا محوری بود حب نفس خود خواهی حس انتقام ومیل به جکومت جاه طلبی ودنیا خواهی نبود

او با مال وجان وخانمان خود به صحنه آمد. آمد تا همه را در جهت احیای دین جدش ورضای خدا بدهد

آیا حقیقتا ماهم چون اومی اندیشیم عمل میکنیم یا درهمه کارهایمان خود خواهی وپایمال کردن حقوق دیگران وبخل حسادت وخود نمایی رخنه دارد از لباس سیاه پوشیدنما  ن تا عزاداری براه انداختن

آیا بازار ما انفاق ما پرداخت دیوناتی که از مردم بگردن داریم همه حساب وکتابش روشن وبراساس اسلام است

دروغ نیرنگ بخل حسد در جانمان رخنه ندارد  اگر چنین است همه ما درنیت وعمل حسینی هستیم که دیگر بسیاری از مشکلات  ماحل بود

وآنچه باعث تاسف هست اینکه سر خود خواهی آنهم برای عزاداری اما م حسین علیه السلام دست به تعدی زده ومانع کار خیر شویم وامام حسین علیه السلام را در سینه زدن خلاصه کنیم وبدتر از همه در این مراسم خود نمایی کنیم وکار خودمان را به رخ دیگر عزاداران بکشیم

وبدتر اینکه برای ظاهر فریبی با پولهای مشکل دار عزاداری کنیم تا برای خود اعتبار کسب کنیم

وبدتر اینکه روی مکان غصبی روضه خوانی براه بیندازیم معلوم میشود که ما تا شناخت امام شهیدمان میلیونها فاصله داریم

بیایید تا فرصت هست واقعا امام شناس وخدا محور شویم شاید امسال سال آخر عمرمان باشد بیدار شویم

                                                                                                                               شیدای اصفهانی                       


[ پنج شنبه 89/9/11 ] [ 11:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها      نفسهایتان پر از عطر گل یاس ویاسمن باد      وچراغ پر فروغ امید در وجودتان روشن     رازقی ها ویاسها بردیوار دلتان

در حال شکفتن است   برقص درآ ییدشادی کنید  موسم وجد و سما عید غدیر آمده است 

آی آدمها  آب وآیینه بیارید وبشویید غبار از دل وجان 

 

وشعری دیگرتقدیم به همه بانوان ایران زمین و بانوان مسلمان عالم           ونمادی از زن       ونگاهی به زن از حرمت عشق وایمان

من حوا هستم    صفورا  میکابد   سار ه  حاجر  آسیه  مریم  آمنه  خدیجه فاطمه کلثوم ا م سلمه   سمیه سکینه  لیلا    رباب       رقیه  فضه         اسما        سوسن نجمه   سماحه نرگس      من حاجرم  مادرم   خواهرم دخترم        هروز در طواف نساء        سعی صفا ومروه را هر وله کنان طی میکنم         تکبیر به لب الله اکبر            من گلسرخ باورم           نه یوسفم در چاه نه       یونسم در دل ماهی

من آسیه ام حق را یاورم من موسی پرورم     مریم پاکیز ه گوهرم من زینبم با صبر وتلاش بی امان من زینبم پاسدار حریم ولایتم   من آیه از

آیات خدای داورم            غمدیدگان را یاورم من قهرمان صبر و استقامتم و.......

                                                                                                        اثری دیگراز      شیدای اصفهانی

 


[ یکشنبه 89/9/7 ] [ 7:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                              خدمت به خلق

  آنچه برترزدعای شب وورد سحراست     پیش صاحب نظران خدمت نوع بشر است

هر کسی بردل بشکسته ندارد نظری      بدرستی نتوان گفت که صاحب نظر است 

بهره از طاعت مقبول کسی خواهد برد     که زجان دادرس مردم بی برگ و بر است

بنده ای رااگر ازبند غم آزاد کنی            رتبه ات نزد خدا از همه ارزند ه تر است             ماهر اصفهانی

 

 

                               علت معلول

نوشته بود چنین روی پاکت سیگار                    که هست مصرف سیگار مایه آزار

چرا ؟به ساختنش کار خانه هاداریم                    بود نشان پز و اعتبار در انظار  

بگفت از سخنت بوی مرگ می آید                     دلت نمو ده هوس گوئیابه چوبه دار

توباش فکر امورات زندگا نی خود                      در این فضای پر از رمز وراز پا مگذار

از انکه بسته شودکارخانه تولید                       شوند عده ای بسیارمردمان بیکار 

چگونه سود رسدبر مراکز درمان                        بدون عامل ایجاد کردن بیمار

هم از درآمد تولید میکنند زیان                          هم از عواقب بیدارگشتن افکار               محمد علی  باقریان- قانع

                                                  

                                                          انجمن شعرو ادب شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/9/7 ] [ 7:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 131
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772847