سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

انسان موجودی بین فرشته وحیوان است ومیتواند باختیارخود از فرشته فراتر برود. یا افول کند وازحیوان پست تر گردد انسان دارای اختیار است وحق انتخاب برای او محفوظ است عمر انسان یک فرصت طلایی است که باید بتواند از این سرمایه ارزشمند خوب استفاده کندانسان موجودی سود جوست وعجول  است هر انسان در خود گنج پنهانی دارد که باید بتواند آن را کشف کند.گنجها گوناگون هستند.اکثریت انسانها به گنج درون خود نمی اندیشند وگاهی یغماگران سود جوگنج جان اورا به یغما میبرند واوحتی احساس نمیکند انسان موجود هوشیار است .وموجودی بی پناه در این عصر کلافی سردرگم  است چشم بیرون نگر اودر پی تنوع طلبی وزیاده خواهی وچشم درون او کم نور یاکوراست .معنویت را رها کرده ماده را گرفته ونیاز روح را فراموش کرده به نیاز جسم متوسل شده است اودین را رها کرده دنیارا چسبیده در حالی که اوبه هر دوی آنها نیازمند است وروح وجسم ودنیا وآخرت از هم جدا نیستند انسان موجودی مختار است اما آمدن او به دنیا اجبار ورفتن او هم اجبار است. نمیتواند بگوید من میخواهم کجا در چه خانواده و..متولد شوم یا بگوید کی وچه موقع ودرکجا چگونه بمیرم یا نه برای همیشه میخواهم بمانم .انسان موجودی است که سر خودش معطل است باندک مال وپست مقامی مغرور میشود وفرعون جانش شاخ وشانه میکشد. باحسنش  وتوانایی سلامتی خود مغرور میشود انسان موجودی فراموشکار است خوبی ها را زود فراموش میکند  

                                                            اثر صدیقه اژ ه ای  

                                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 90/12/8 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                                     دوران حیات اجتماعی بشر

1-دوران بربریت.تعصبات نژادی.قومی وقبیله ای.اعتقاد به سحر وجادوبت سازی .بت پرستی  عوارض قتل وغارت زندگی در غارها وبیقوله ها

2-دوران اکتشافشناخت تواناییها وآغاز زندگی ماشین براه انداختن چرخ صنعت وپیشرفت وتکامل رفاه و آسایش جوامع بشری

3-زندگی معنوی انسانی زمانی آغاز میشود که تمام یافته های انسان درخدمت معنویت وخدمت وهمکاری وتعاون  باهمدگر

باشد حقوق همه انسانها شناخته شده با تعریف مشخص وهر کس به حق خود برسد وقانع باشد.انسان برای رسیدن به عدالت وزندگی بدون تبعیض باید به عقل نظری ومعرفت عملی دست پیداکند. چیدمان سازمان ذهنی او باید براساس خدابینی وحق بینی وانسانیت وبیزاری از ظلم وحق کشی وعدالت محوری باشد. وگرنه تا رسیدن به این ارزشهای بزرگ راه دوراست فرصت هر انسان دراین عالم کم نخستین گام در ای راستا این که بداند شناخت خود از هر علم ودانش دیگری برتر است باید آن را اصل بگیرد وآرام نگیرد تا به آن دست پیدا کند.نکته..منظور شناخت سطحی وشناسنامه ای نیست.بلکه شناخت تواناییها ونیروهای ذاتی است همچنین شناخت وتشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب استفاده کردن لحظات درست عمر وبهره  بردن صحیح از آن شناخت لذتهای ماندگار وترک لذتهای واهی وآنی مهارت زندگی اجتماعی با خود ووالدین واطرافیان مردم هموطنان دیگر جوامع شناخت مسولیتهای که دارد وانجام صحیح آن 2-شناخت خالق هستی وپرستش آن والگوگرفتن از رسولان امامان معصوم ع3- شناخت جهان طبیعت ورفتار درست با آن4-شناخت روحیات انسانها وروش  رفتار صحیح  با آنان و..

باسه پرسش از خود 1- من کیستم 2- به کجا آمده ام (چرا؟آ مده ام) 3- به کجا خواهم رفت

                                                                  صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/12/8 ] [ 12:22 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انسان و سه مرحله فردی وسه مرحله اجتماعی راطی میکند.تا به تکامل برسد.مرحله فردی از جنین تا سن بلوغکه این دوران رشد گیاهی واز سن بلوغ دوران غرایز حیوانی است منظور بلوغ جسمی وتغییر وتحولات ظاهری واز آن به بعد دوران رشد عقلی وفکری پدیدار میگردد دورانی که میگوید من فکر میکنم پس هستم که شانزده سالگی و...آغاز میشود وسی وشش تا چهل به منثه ظهور عقلانی میرسد.البته اگر شرایط محیط تعلیم و تربیت دانش وخردرا سرلوحه امور زندگی خود قراردهد.واز آن بهرمندگردد.گاهی انسانی شصت هفتادسال دارد ولی به بلوغ فکری دست نیافته است هنوز در رشد گیاهی یا غرایز حیوانی باقی مانده است واین بستگی دارد به تلاش خود انسان آنقدر که خود انسان در سرنوشت خود دخیل وموثر است چیز دیگری مثل محیط ووراتث وغیرن نمیتواند نقش داشته باشدانسان باشد بلوغ عقلی زحمت میخواهد خودسازی میخواهد برخی نه تنها دغدغه به تکامل رسیدن عقلی واجتماعی را ندارند بلکه جسم خودرا وخانه روحشان را با نادانی ودرگیر شدن مسایل افراط وتفریط ویران میکنند .نکته این که کسی که جز شکم چرانی نمیفهمد هنوز در رشد گیاهی خود باقی مانده است وکسی که جز به خواسته های غریزی خود توجه ندارد ودر غریزه خشم شهوت خود گرفتار شده است هنوز پنجره ای به دنیای وسیع وبرتر باز نکرده است تا ازنسیم لذتبخش آن بهرمند گردداکثر جوامع بشری در دومرحله اول مانده انددر حالی که میتوانند گام سوم را بردارند وبه کمال والای انسانی راه پیدا کنند

                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/12/7 ] [ 11:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام برملت بزرگ غیرتمندایران اسلامی .چلچراغ روشن وتابان ظلمتکده عالم. وسلام به آنانکه برای اسقلال آزادگی وبر قراری نظام مقدس جمهوری اسلامی جاندادند چشم به انتظار همت شرکت مردم در انتخاب اند.وکسانی که خودرا به بیگانه فروختند وخودباخته شدند.وبه جای خدمت راه خیانت وفتنه را پیش گرفتند. خود را به ننگ لعنت ابدی دچار نمودندلباس عزت از تن برون کرده بازیچه دست بیگانه شدند. اگر  چه گذشته خوبی هم داشتند حال وآینده خود را نابود کردند چه آنانکه فساد اقتصادی نموده راه انحراف را در پیش گرفتند از مقام وتوان خود سوءاستفاده کردند اینان گور خود را کندند. غافل ازاینکه این ملت آگاه وبیدار است سره رااز ناصره باز میشناسدبه تعبیر قرآ ن کریم آنان خود را فریفتند واحساس نمیکنند. ونمی فهمند.هرکه در هر لباسی خواست پا روی خون شهداءبگذارد سرانجام رسواشد وخواهد شداما حضور میلیونی در پای صندوقهای رای دشمن دانشمند کش مارا مایوس میکند. مبادابی تفاوت باشیم ملتهای منطقه چشم امید به ما دوخته اند ما از هرکاری که دشمنانمان را شاد میکند باید جدا پرهیزکنیم گوش به فرمان رهبرمان  به پیش اولین نفر برای رای دادن باشیم تحقیق کنیم وچشم بسته رای ندهیم شهداء جان دادندما رای میدهیم وبه سلامت انتخابات امیدواریم هر رای ما سیلی بروی استکبار است  این را بیاد داشته باشیم

موفق باشید                      اثر صدیقه اژ ه ای

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/12/7 ] [ 6:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام هرچند تا حالا خیلی کار شده ولی کافی نیست اشتباه نشود من از آن دسته مردم نیستم که فقط حرف میزنند ونق نق میکنند دست روی نقاط ضعف میگذارند هر کار شده همت همه بوده وهر کار نشده همه مسول هستند تعجب نکنیدهمکاری نکردن تنبلی بی توجهی بی اعتنایی خوش خوشک به زندگی روز مره ادامه دادن ونداشتن آگاهی اجتماعی سیاسی ودر هر رشته مورد نیاز کشور فراموش کردن مسولیتهای خطیر بازی دادن همدیگر ونبودن اخلاق کاری واجتماعی وعمل نکردن به دانسته ها ی خود وبه ظواهر اهمیت دادن ورودربایستی داشتن با هم دیگر وفقدان شجاعت لازم ودروغ گفتن قولهای الکی دادن به مردم .مردم را سر دواندن آدمهای موذی را در امورات مهم راه دادن واغماض کردن از خطاهای بزرگ است و.. زحمات همدیگر را نادیده گرفتن وسنگ اندازی جلوی پای کسانی که میخواهند خدمت کنند وحب مال مقام پست وجاه وزندگی طاغوتی تشکیل دادن اینها همه ظلم است به نظامی که باخون جوانان این مرزو بوم شکل گرفته است. وای هموطن هم اکنون وظیفه خطیری به عهده توست وتوای کاندید محترم تورا به خدا قسم اگر ایمان قلبی به پایداری ارزشها داری واگر تحت تاثیر اعمال نفوذ های سفارشی قرارنمیگیری وتنها برای حق میروی امروز را بخاطر بسپار که به تک تک حمایت این مردم نیازمندی فردا این مردم را فراموش نکن مردم ولی نعمت توهستند بیدار باش روی موبایلت سخنان حضرت امام راحل ومقام معظم رهبری را بگذار تا هرجا هستی بتوانی بشنوی مردم دل نگران آینده هستند .صدای مردم عملکرد مردم پشتوانه این انقلاب است مبادا کسی به آن خدشه وارد کند .مدرس وار قدم به مجلس بگذار وعلی وار زندگی کن ولله به عالمی می ارزد 

                              اثر صدیقه اژ ه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/12/5 ] [ 9:57 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دوستی میگفت سالها پیش شاید قبل از انقلاب آخوندی را از شهر دعوت میکنند به روستایی این آخوند میرود منبر لابلای حرفهاش به مردم میگویدخدا شمارا بیشتر ازهمه دوست داره تا جایی که خارجی های بی پدر ومادر را نوکر شما قرار داده بیچاره ها میروند از عمق زمین با هزار مشقت برای شما نفت استخراج میکنند وبعد راحت بدست شما میرسانند ومردم هم صلوات میفرستندبهمدیگر میگو یند راست میگه آقا .اما این مطلب را نوشتم تا تفاوت تفکر حضرت امام وروشنگریهای مقام معظم رهبری واین که امام فرمود (شما میتوانید وباید بتوانید) را قدرش را باید بدانیم تغییرو تحول بسیار بزرگ ومهمی رخ داده است .اما مردم روستا ها هنوز هم حتی شهر نشین ها در این مورد بخصوص آخوندهایی که دعوت میکنند مشکل دارند. خودم چند سال پیش رفتم خانه هنرمندی بسیار بزرگ آخوندی را دعوت کرده بود که ایشان استدلال وتوجیه گری هایی برای قمه زدن وصواب آن میکرد. به روستایی رفتم زن آخوندی را دعوت کرده بودند که از اول جلسه تا پایان میگفت صلوات بر مش حسن ابراهیم صغری بگم وغیره بفرستید این خانم اسمها را از قبل نوشته بود وکار هر هفته که می آمد این بودو اگر کسی تازه از دنیا رفته بود به لیست این آخوند خانم اضافه میکردند اودروغهایی هم میبافت که ما ازجلسه بیرون آمدیم وبعدصندوق عقب ماشین را برایش پراز نان خانگی تخم مرغ بومی شیرینی دبه ماست وسیب درختی خیار کردند چند تا خانم هم برای اوبلوز روسری جوراب غیره آوردند .سوال کردم اینهارا از کجا می آورند گفتند همسران اینها میروند قشم وکیش لباس میآورند . چند سال پیش که رفته بودیم آستار در دهانه بازار بزرگ مردی معرکه گیر آمد دوتا جعبه مارگیری داشت یک پسر بچه هم همراهش بود دستمال ابریشمی را به کمرش بست وبا صدای درشتش گفت بگویا امام رضا باروش خاص خودش از این طرف آن طرف قدمهای بلندی بر داشت به پسربچه گفت دستمال را بگیر  جلوی مردم این آقا گفت نفری یک تک هزاری بریزید توی دستمال تا ماری را که امام رضا به اونظر کرده نشانتان بدهم مردم ازتوکیفشون هزاری ها را در آوردند ریختند توی دستمال ومرد شمارش کرد پانزده هزار تومان شداوگفت حق یارتان لاقل پول ساندویچ نوشابه من واین بچه بی پدر در اومد. چند سال پیش به مدرسه ای دعوت شدم که جلسه ختم انعام بود همه خانم بودندآخوند جلسه یک خانم آبادانی خوش صدا بود از را ه اومد با احترام تکریم. جلسه شرو ع شد در وسط ختم قرآن بود که برق رفت هواگرم شد این خانم بدون بلندگو شد. اما مطلب ناراحت کننده این که قرآن بغل دستی را گرفت باصدای خوبش خوند ولی با قرآن خودش شروع کردباد خودش رابزند.من به اوگفتم این کار درست نیست. متاسف شدم. از این که ما هنوز مشکل درک مفاهیم وعملکرد درست داریم. گاهی احساسی وآنی عمل میکنیم به عمق توجه نداریم .  خیلی ها با اسم امامان معصوم درو دکان باز کرده اند ومردم متوجه نیستند مردم قلبا عاشق اهل البیت هستند . این محبت حیف است مورد سوائ استفاده شیادان قرار گیرد باید کاشناسان معتقد ومتبحر ودلسوز  به مردم آگاهی بدهندچرا؟که مردم تشخیص درست را از دست میدهند. مطلب مهم این که روی اذهان مردم کار درست فرهنگی باید بشود به امور مهم وارزشمند واقعی باید توجه کنند نه آنی به همین مردمی که پول برای هرچیزی میدهند اگر بگویی امور فرهنگی وپروزه تحقیقی علمی اجتماعی داریم که به نفع همه مردم هست یک پانصد تومانی نمیدهند

 

                                          اثر صدیقه اژه ای             مدیر وبلاگ شیدای


[ پنج شنبه 90/12/4 ] [ 1:27 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من مردم دنیا را همانقدر دوست دارم. که مردم ایران را. آرزوی بیداری وسعادت برای آنها دارم .غم آنها غم من است وجهل آنان موجب دلتنگی من. اشتباه نشود من بنده خدایی هستم که میخواهم همه انسانهااز حقوقشان بهرمند گردند یک گرسنه بی خانمان پا برهنه نباشد این قدر تو من نباشد گرگهای انسان نما نباشند .من بنده ای هستم برای معبودم .عاشق آفریده های او هستم. جانم را وقلبم را کف دستم گرفته ام پا در رکاب به اورسیدنم بگذریم .من دوست ندارم بچه ها ازفقر ومادران از رنج مردان از خجالت وناتوانی سرخم کنند من قلبم را برای خدمت وجانم را برای عظمت  اسلام تقدیم میکنم وترانه شیدای میخوانم . مردم ایران  راچون نور چشمم دوست دارم از من مپرس کدام مردم من عاشق خوبان ونیکان وخردمندان دانشور وهنرمندان فرهیخته وعارفان واقعی وعالمان با عمل دین ونوازندگان موسیقی بیداری وغزل سرایان عارف وهمه صلح دوستان عالم .دانشمندان نخبه وجوانمردان وزنان باشهامت جوانان باشرف این مرزوبوم هستم.ما در یک خانواده بزرگ جهانی زندگی میکنیم با این تفاوت که از همه این عالم نقطه ای از آن ایران است وایران با نمک ترین کشورهای جهان است طعم ایران چیز دیگری است قابل مقایسه نیست ایران گوشه ای از عالم است که دارد نور از آن به عالم ساطع میشود وظلمتها را روشن میکند .ایران سرزمین لاله ها وکبوتران سپید بال است دردشتهایش لاله ذنبق ودر آسمانش ستاره های پرفروغ میدرخشند ومن کوچکتر از یک نقطه ام دارم برای تابان شدن هرچه بیشتر آن تمام لحظاتم را نثارش میکنم همراه با فرشتگان ونیکان وحماسه آفرینان ومیخوانم این عشق الهی است حق لایتناهی است .بمیریدو بمیرید از این عشق چومردید همه نور منیرید

                                              اثر صدیقه اژ ه ای         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/12/3 ] [ 11:4 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کاندیدای اصولگرا وبقیه سلام نکته ا ی به نظرم رسید وآن این که خیلی ها دم از اصول وغیره میزنند لطفا شفاف بگویند منظور ما چیست؟ دراین دروه وزمانه خیلی ها رنگ خیلی چیزها را بخود میزنند وخیلی ها لباسی را برای فکر خودشون تهیه میکنند که مردم دوست دارند ولی بعد که آب از آسیاب ریخت کار خودشون  رامیکنند این لباس را از تن فکرشون بیرون می آورند میگذارندتو ی کمددرراقفل میکنند. این را گفتم تا حواستون باشه آنچه که هستیدرا تبلیغ کنید. اصلابگویید من تا این حد میتوانم وتصمیم اراده دارم صداقت وقول احسن. اما هرکس بلاخره برای خودش اصولی را قایل است راست میگوید. اصول گراست اما کدام اصول کدام باور را میخواهد در راس فعالیتهای خودش قرار بدهد آیا دیگران که نمیگویند اصول گرا هستیم اصلی را قبول ندارند روی باز کردن این مطلب باید بیشتر توجه بشود اصول در حرف یا عمل البته همه مردم ما دنبال این هستند که انتخاب خوب وشایسته داشته باشند بی تفاوت نباشند                                                                

                                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/12/3 ] [ 4:1 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ازمترو خوشم میاد چون آدمها را زرنگ میکند .بدو بدو وقت کم بدو بدو کار کار فعلا بهترین وسیله نقلیه شهری مترو هست اما سخن من چیز دیگری است انسان با همه وجود تلاش میکند که برای رسیدن به رفاه از تمام امکانات طبیعی بهرمند گردد وهمه چیز را تحت تسلط خود در آورد به یکجا ماندن قانع نیست زمین وآسمان دریا را وکهکشان ها را میخواهد به چنگ آورد در این خواسته خود کوچکترین اغماضی نمیکند واز سر آن نمیگذرد قوای مغزی نیرو  واستعدادخود را بکار میگیرد تا به رفاه بیشتری دست پیدا کند در این زمینه خیلی پیشرفته است .او میدود تا سریعتر به خواسته های خود برسد اما این اعجوبه خلقت به نکته مهم وارزشمند وجودی خویش بی توجه است بخشی از وجود او هنوز در دوران جاهلیت وعصر یخبندان انسانیت مانده است اوبرای رشد وکمال انسانی خود کاری انجام نمیدهد عقل وخرد تنها به رفاه او خلاصه شده است وسیله را چسبیده وهدف را گم کرده است او از نظر کمال معرفت اخلاق انسانی محروم است چراغهای رابطه را بر راههای انحرافی روشن کرده اندواین آدم دلش برای آدم شدن ومعرفت کمال یافتن نمی تپد  نمیداند اگر میخواهد طعم نیکبختی را بچشد باید برشد کمال خود ودیگران بیندیشد ومتروی معرفت را بسازد وافتتاح کند تا همه باهم سوار شوند وبرای هم زندگی کنند چرا ؟چراغهای ولوسترهای خانه های سرشار از رفاه یکی یکی میسوزند وخاموش میشوند مگر مردم آنان چیزی از رفاه کم دارند من میگویم دارند گرمای وجودشان را نثار وسیله کرده اند .هدف  خودرا نشناختند از روی نادانی .به عقب ماندن خود حسرت نبردندوتلاش نکردند عده ای غمشان قوتشان شد وعده ای تاگلوسیر اما . اسیر هوا گشتند وخفه شدند وحال آنانکه هستند نمیخواهند بانور خرد ومعرفت ایمان .خودرا از جاده انحرافی نجات بخشندوباپای دل بدوند تا عقب نماننداینان اگر چشم دلشان را باز کنند نشانه های روشن را می بینند باید دقت کنند به چراغهای رابطه انحرافی توجه نکنند

                                                                    اثر صدیقه اژ ه ای  

                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/12/2 ] [ 11:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پیشنهاد میشود روز تولد حضرت محمد صلی الله علیه وآله را روز ملی حسن خلق نامگذاری نمایید ودر آن روز به خوش خلق ترین افراد از خانواده تا نماز گذاران مسجد محل وادارات وزارتخانه ها نمایندگان سیاستمداران تا جران وکسبه روحانیون حوزوی ها معلمان مدیر کل  هاوپدران مادران پسران دختران جوان ورزشکاران مربیان پزشکان مهندسان معماران شهرداریها وشهردار سالمندان پرستاران گارگران مدیران نهادهای اجتماعی وکانو های فرهنگی امام جماعت مساجدو...هدیه بدهید وصداوسیما ورسانه ها وکانون ها ی فرهنگی ارشاد وبا همکاری وبرنامه ریزی جشن باشکوهی را بر گذار نمایند وتوجه مردم به حسن خلق ورفتار اجتماعی اخلاق هنری علمی سیاسی واجتماعی ورزشی آگاه گردانندتا ما شاهد رفتارهای تنش زا نباشیم امروزه درهمه بخشهای اجتماعی ما دچار مشکل شده ایم به نظر حقیر بعنوان یک شهروند کشور اسلامی اخلاق دارد به فراموشی سپرده میشود میزان تحمل همه ما کم است پشت دیواری از غرور من پنهان شده ایم هر چند آیین ما  اخلاق ورفتار جوانمردانه .جهانشمول وزیباست اما بدان عمل نمیشود به مسابقات ورزشی نگاه کن به دوره انتخابات نگاه کن به پزشکانی نگاه کن که پول مهمتر از جان فرد برایشان است نگاه کن به تند خویی هابی اعتنایی ها وکوچک دیدن دیگران از حیث اخلاق در خانواده و مغازه دار سرمحل و... مشکل داریم  همانطور که به آب وهوا وغذا نیاز داریم به حسن خلق ورفتار شایسته به همدیگر نیازمندیم همه ما یاد گرفته ایم همدیگر را سر زنش کنیم وارزشهای عالی را نادیده بگیریم اینها کار دارد خون دل میخواهد بیداری واز خود گذشتگی میخواهد ملتی که فاقد حسن خلق باشد دوام نمیابد به پیامبر اکرم منبع فیض ورحمت ومودت گذشت انسانیت اخلاق حسنه آن عقل کل نگاه کن همه ما باید در عمل ورفتار محمدی باشیم اسلام گوهری تابان است مبادا برای منافع مادی وفردی گروهی آن را با گل ولای بدخلقی مکدر کنیم وقتی حسن خلق نباشدمال مکنتها هیچ ارزشی ندارد اکنون نزدیک به انتخابات میشویم با آبرو وحیثیت هم بازی نکنیم چه نماینده ها وچه طرفداران آنها بدانند مردم به تخریب چی ها بها نمیدهند به شایعه ساز شایعه پراکن ها بها نمیدهند به سالمترین ها از نظرحسن رفتار وکاردانها توانمندها دلسوزان رای میدهند

تذکر واقعا به روز ملی حسن خلق نیازمندیم 

                                                                       اثر  صدیقه اژه ای 

                                                                                                                   شیدای اصفهانی

                                                                                            


[ دوشنبه 90/12/1 ] [ 2:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 101
بازدید دیروز: 427
کل بازدیدها: 773865