سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ازدواج طلایی -ازدواجی است پایدار همیشگی .در این نوع ازدواج زن ومرد نقش خود را خوب میدانند هم خوب ایفائ می کنند درکنار همدیکر روزگار را بخوبی طی می کنند  زن ومردمونس وانیس همدیگر هستند  گردو غبار کدورت برچهره درخشان کانون خانواده نمی نشیند.بستگی به طول عمرزن ومرددارد. تاپایان عمربا هم هستند.

این ازدواج ثمره های شیرین دارد. فرزندان شایسته تربیت می شوند.

زن ومرد هردومتعهدومسولیت پذیرند در بین فامیل واجتماع سر بلند هستند .بیماری روانی افسردگی تنش انواع اعتیاد ازآن بدور است کانون خانواده پر خیر وبرکت است.

 - ازدواج خاکستری - ازدواج سپید - و..

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/2/16 ] [ 5:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

     سلام بربانوی ایرانی بانویی که بیدار است ودر عرصه خانواده واجتماع فعال است بانویی که خستگی ناپذیر است در کانون خانواده واجتماع مدارس دانشگاه مراکز علمی پژوهشی همچنان فعال پابرجاست ازتوجه به شناخت خودگرفته تاتربیت نسل نو. بانویی که همراه همسر ویاور اودر مشکلات زندگی است بانویی که درشبستان حیات مانند

شمع می سوزد وگرما روشنایی می بخشد

بانوی دانشور پرور بانوی شهید پرور وقهرمان پرور درود خداوانبیای الهی بربانوان دلیر ایران زمین 

امااین یک روی سکه است رودیگرشوبانوی ایرانی دارد شخصیت خود را زیر پا می گذارد طراوت وشادابی درونی دارد ازیاد می برد 

آنقدر باخود واقعی فاصله گرفته که ارزش وکرامت خود را به پشیزی معامله می کند راستش به اومی گویم اودیگر یک عروسک خیمه شب بازی است که هیچ اراده ای ازخود ندارد واین جای تعجب که نه جای تاسف دارد .چنین بانویی نه خودرا شناخته ونمی خواهد بشناسد

فرهنگ لجام گسیختگی وبی بند وباری اخلاقی را تا جایی پیشبرده که خیابانها وپارک ها محل جولان او شده است ومردان نامرد هم که غیرت را از یاد بردهاند برتنور این بی فرهنگی می دمند بی حیایی بیرون کشیدن مسایل شخصی درکوچه وبازار حقیقتا آزار دهنده است .بدحجابی به بی حیایی بی حجابی مبدل شده است ئهرکس سعی می کند خودش را برتر در این عرصه نشان بدهد 

در حالی که حجاب این پوشش کامل اگردرجامعه رواج پیداکند. امنیت اخلاقی درخانواده بالا می رود نگرانی های والدین مرتفع می گردد .

بدبینی همسران نسبت به هم کمتر می شود .

بانوان بی بند بار از فرهنگ پایینی برخوردارند زیرا با رفتارشان به قانون ملی کج دهنی می کنند  در حالی که وقتی از کشورهای غربی به ایران می آیند خیلی بهتر ازما پوشش خودرارعایت می کنند ساده بی پیرایه در جامعه حضور پیدا می کنند .

آنان از آداب اجتماعی بالایی برخوردار هستند میدانند هر نوع پوشش وآرایش را در کجا بکار ببرند برای خرید سبزی وغیره لباس شب نمی پوشند همیشه از لباس اسپرت استفاده می کنند اماوای برما وحال وروزمان بر.جهلی که داریم وای  

                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 94/2/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 بانام علی روح به جانم آمد          هم شورو سرور بر روانم آمد 

 صدشکرخداراکه شدم پیرواو   این فیض که شدنصیب از آنم. آمد

  میلاد خجسته اما م علی علیه السلام بر شما مبارکباد 

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/2/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سئوال ؟ حضرت حافظ در چه مقامی در چه موقعتی  .گذشته از آن برای خال چه کسی می خواسته سمرقند وبخارا راببخشد

سخنی که جناب روحانی مطرح کردند آنهم در حال هوای شیراز شهر شعر وادب بیشتر یک حالت جوگرفتگی وتحت تاثیر عرفان حافظ بزرگ قرار گرفته اند تاجایی که دشمن سیاه دل قلدرکه عربده کشان دارد تیغ درقلب مسلمانان میزند. منظورشان نبوده است.

وگرنه هر دلیر مرد ودولت مردان ماهرگز در برابر دشمن کوتاه نمی آیند.

اگرسر به سر تن به کشتن دهیم       از آن به که کشور بدشمن دهیم 

اما این درست نیست که حافظ بزرگ را ودیدگاه بلند عرفانی اورا به تمسخر بگیریم.

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/2/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدا راشاکریم که در عصری قرار داریم که راه حق روشن شفاف وراه کفر جنایت هم دربرابر دیدگان جهانیان مشخص گردیده است

این عصر عصراتمام حجت هاست.

راه حق وباطل همچون روز روشن است . ازقدرتهای بزرگ استکباری که مدعی حقوق بشر هستند گرفته تارژیم سفاک آل سعود .کسی که خود راام القری جهان اسلام میداند

وخادمین حرمین شرفین است .معلوم شد دروغگوی بزرگی است که بارقص شمشیر وهم دوشی باآمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین الملل  کاری به اسلام مسلمانان حرمین شریفین ندارد

غاصب این مناصب است مدعی دروغگویی بیش نیست اوکسی است که تا مفرق دستش به خون بیگاناهان مظلوم یمن وغزه و.........آلوده شده است .خدا را شاکریم که زنگ بیداری بدست خود جنایتکاران زده شدهاست .

اگر از ابتدای برپایی حکومت آل صعود مطالعه کنی میبینی که دست شیطان را از پشت بسته است وهربلایی که سر مسلنانان عالم می آید آل سعود به نحوی دران شریک بوده است .آل سعود تا کنون متعرض جنایات اسراییل نشده است حامی داعش والقاعده است .تیرگی از عملکرد آل سعود میبارد آتش فتنه را به اتفاق صهیونیست های جبار قاتل روشن می کند

اوباشادی مسلمانان غمگین می شود ودر غمشان برقص شادی در می آید .

مردم کشورش در استبدادجبارانه زندگی می کنند 

اومامور شده است تابا نام مسلمانی واسلام همه چیز را به نفع اربابان استکباری برچیند

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 94/2/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدایی که منو آفریده نه تنها از ساختار وجودی من  باخبرهست بلکه ازنیت وعملکردهای من باخبره اوازگذشته .حال وسر انجام من باخبره میدونه که آخر کار چی از آب در میام .

خدایی که مراآفریده فکر همه چی را کرده مرده بودم زنده ام کرده وقتی هم مردم دوباره مرا زنده می کند  خدایی که همه عالم را براساس حکمت آفریده از همه چی باخبره هیچ چیزی از نگاه او دور نیست .خدایی که مرا آفریده ازم کارهایی خواسته که باید انجامش بدم نه من از همه عالم انتظاراتی دارد طبیعت که به اذن ومطیع اوست فرشتگان ملایکه  همین طور اما این آدم دوپا دایم در حال سرکشی عهد شکنی با اوست ادعای این آدم خیلی بزرگ هست

هیچی نمیدونه خیال می کنه میدونه همین که کمی چشم وگوشش باز شد گمان می کند که کسی شده حتی نعوذ باالله  جلوی خدا می ایستد وشیطون تنها کسی که نافرمانی خدا را کرد وفرمان خدا را  پشت گوش انداخت دایم در تنور نفس آدم میدمد

وهر کاری که خلاف فرمان خداست را به نظرش زیبا جلوه میده 

وآدم گاهی میره تا آخر خط تاثانیه ی آخر اماخدایی که آدم راآفریده یک تکه ازمهرش راتوقلب آدم کاشته وقتی این آدم آخر خطی تمام زندگیش رابا ندانم بکاری غرور کاذب خط خطی کرده

ناامیدی اسخوانهای بدنش راترکانده ناگهان اون دانه محبتی که خداتو دلش کاشته پوستش ترک برمیداره

وآدم دوپا بخودش میلرزه براش یک سوال؟ پیش میادآخر خطی به اند.خلاف کاریها رسیدی نمیخوای بیدار بشی که اشک توچشماش حلقه میزنه به گوشه تنهایی خودش پناه می بره های. های گریه میکنه به اندازه خودش ودنیایی که حسش می کند

انگار داره ذوب میشه که ناگهان همان خدایی که ما را آفریده میاد دستش را میزاره روشونش آرام لطیف میگه عزیزم بنده دوست داشتیم من اینجا هستم تمومش کن برگشتی یکی دیگه شدی بیا من تورا باهمه بدیها ونادانی ها می بخشم

من همه خوبیهام را بپای تومیریزم 

وخوشبخت اونکه بخشیده بشه به نفع خودش هست .

 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
[ سه شنبه 94/2/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قصه آب قصه ای طولانی است .از ابتدای خلقت آدم انسان برای گذران امورات خود به آب نیازمند بوده است هرکجا آب بوده قبایل وگره های انسانی بگردش جمع شده وزندگی خود را سامان داده.اند

آب مثل خون در رگهای طبیعت نقش حیاتی دارد واین برکسی پوشیده نیست اما توجه به ان در دهه های اخیر آنهم در حد اطلاع رسانی نه پیشگیری جدی واقدام لازم از بهدر رفتن آن مطرح است با گرم شدن هوا مصرف این ماده حیات بخش بیشتر خواهد شد واسراف در آن از هر اسراف واسرار در مصرف بیشتر است .

                                              در حالی که باید اقدام جدی در این امر انجام داد ومردم را در مصرف بهینه آن آگاه گرداند وآموزش های لازم را به انان داد حتی چنانچه میسر است باید قوانینی در جهت بهبود مصرف وضع نمود وبه اجرا گذاشت وجلوی بهدر رفتن آن را گرفت 

 

                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/2/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی بادلی شکسته سحرباوران بدرگاه توبه نماز نیایش ایستاده اند

واشک شوق وطلب بخشش رادرپیشگاه اعظمت توبهمراه آوردهاند

.الهی .اینان ازیاس وناامیدی. گریخته باامید وتوکل .بتوپناه آورده اند

الهی نخستین-دعایشان فرج ظهورحضرت مهدی عجل الله تعالی ف است

دومین -دعایشان اقتدار وعزت سربلندی نظام اسلامی ومقام معظم رهبری است 

سومین -دعا بیداری وبصیرت دینداری عزتمندی دوات مردان وقوای سه گانه است 

چهارمین -همدلی دولت باملت شنیدن صدای ملت درهمه امور وهمکاری کردن مردم بادولت 

پنجم- بیداری وبصیرت مردم وپیروی از مقام ولایت است 

ششم -همت عالی .تلاش صادقانه ودلسوزانه دولت ومردم ازامور اقتصاد مقاومتی گرفته تاعرصه های . فرهنگی. دینی

هفتم - دعا برای پدران ومادران که پرورش دهندگان نسل ن واین سر زمین هستند  

الهی حس مسولیت فرزند پروی واهمیت به تر بیت نسل نو را در رگهای کانون خانواده های ما بیش ازپیش جاری ساری گردان

هشتم- به فرزندان این سر زمین گوش شنوا ودلی پند پذیر عطا فرما 

نهم - به جوانان این سر زمین عزت و ایمان پشت کار توجه به دانش علم عطا فرما

دهم مرزداران ما ونیرهای مسلح را در عرصه های گوناگون زمینی دریایی هوایی وحراست از مرز ها اقتدار وبیداری دینداری عطا فرما 

یازدهم - خائنان به این ملت را نابود وحسودان بدخواهان را شررشان را بخودشان برگردان 

دوازدهم -دوازدهمین حجت خود را از ما راضی وشاه کلیدگشایش فرج مولایمان را برای رهایی از دست ظلم وستم واستضعاف بدست نایبش عطا فرما وما رااز زمره یاران امام زمان قرار بده 

خدایا ما جز رضایت تونجوییم واز تو جز عنایت نطلبیم که هرچه داریم از توست حتی دعایمان ونفس کشیدنهایمان از لطف تواست  ما را ببخش یا ارحم راحمین

                    مدیر وبلگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/2/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی بادلی شکسته سحرباوران بدرگاه توبه نماز نیایش ایستاده اند

واشک شوق وطلب بخشش رادرپیشگاه اعظمت توبهمراه آوردهاند

.الهی .اینان ازیاس وناامیدی. گریخته باامید وتوکل .بتوپناه آورده اند

الهی نخستین-دعایشان فرج ظهورحضرت مهدی عجل الله تعالی ف است

دومین -دعایشان اقتدار وعزت سربلندی نظام اسلامی ومقام معظم رهبری است 

سومین -دعا بیداری وبصیرت دینداری عزتمندی دوات مردان وقوای سه گانه است 

چهارمین -همدلی دولت باملت شنیدن صدای ملت درهمه امور وهمکاری کردن مردم بادولت 

پنجم- بیداری وبصیرت مردم وپیروی از مقام ولایت است 

ششم -همت عالی .تلاش صادقانه ودلسوزانه دولت ومردم ازامور اقتصاد مقاومتی گرفته تاعرصه های . فرهنگی. دینی

هفتم - دعا برای پدران ومادران که پرورش دهندگان نسل ن واین سر زمین هستند  

الهی حس مسولیت فرزند پروی واهمیت به تر بیت نسل نو را در رگهای کانون خانواده های ما بیش ازپیش جاری ساری گردان

هشتم- به فرزندان این سر زمین گوش شنوا ودلی پند پذیر عطا فرما 

نهم - به جوانان این سر زمین عزت و ایمان پشت کار توجه به دانش علم عطا فرما

دهم -مرزداران ما ونیرهای مسلح را در عرصه های گوناگون زمینی دریایی هوایی وحراست از مرز ها اقتدار وبیداری دینداری عطا فرما 

یازدهم - خائنان به این ملت را نابود وحسودان بدخواهان را شررشان را بخودشان برگردان 

دوازدهم -دوازدهمین حجت خود را از ما راضی وشاه کلیدگشایش فرج مولایمان را برای رهایی از دست ظلم وستم واستضعاف بدست نایبش عطا فرما وما رااز زمره یاران امام زمان قرار بده 

خدایا ما جز رضایت تونجوییم واز تو جز عنایت تونطلبیم که هرچه داریم از توست حتی دعایمان ونفس کشیدنهایمان از لطف کرم تواست

 مارا ببخش یا ارحم راحمین

                    مدیر وبلگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/2/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنیارا دوست دارم وچون عبادتگاه من .مدرسه ودانشگاه ومزرعه من است محل تلاش وکوشش خدمت من است محل شناخت ومعرفت شناسی من است محل خود سازی من است میتوانم در آن وبرآن بیندیشم می توانم تصمیم بگیرم می توانم انتخاب کنم ایستگاه .زیستگاه من است .وروزی خواهم رفت .مهم آمد .رفت نیست مهم چگونه بودن رفتار کردن وبهره جستن از آن است .بر داشت من از دنیا نعمتی وموهبتی بزرگ است نباید به آن دل ببندم باید تلاش کنم بهترین توشه رااز آن برای سفر طولانی که در پیش دارم بردارم

نباید اسیر وگرفتار امورآنی آن بشوم .نباید از منابع آن بی رویه استفاده کنم اسراف برای من در همه امور ممنوع است .چشم چرانی دل چرانی زیاده طلبی بی رحمی حق کشی دنیا خواری خواهی درحد افراط آسیب های بنیان کن دنیاست . برای زندگی در دنیا چشم سر کافی نیست باید چشم بصیرت داشت چشم عبرت بین داشت ودودشمن من در دنیا جهل غفلت است .باید از آن بگریزم .وبپرهیزم 

در دنیا سعادت شقاوت رقم می خورد .دنیا مادر همه آفریده هاست 

چگونه شیره جانش را می نوشید ومذمتش می کنید بهتر است خودتان ورفتار های غلط را سرزنش کنید شما او را خراب وویران می کنید براستی که چه فرزندان نا سپاسی هستید .اشتباهات خود را بگردن دنیا می اندازید از نعمت عقل وخرد خود بهرجویید تا اشتباه خطایتان کم شود .

                   دومین روز اردیبهشت زیبا وسومین روز ماه رجب برشما مبارکباد 

  از نوشته های صدیقه اژ ه ای                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 94/2/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 104
بازدید دیروز: 231
کل بازدیدها: 843310