سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اسلام ناب محمدی که عطر و بویش فضای ایران را در بر گرفت وبعد از سی سال آمد تا حیات تا ز ه ای را آغاز کند چرا؟ با بدعت گذاری بها نه ترا شی واهانت افترا وخود خوا هی دارید تخریب می کنید البته

اگر می گو یم تخریب می کنید نه اینکه فداییان وسر با زان گمنام عقب نشینی کنند بلکه با تمام وجود گوش به فرمان رهبر خویش ایستاده اند و این را بگویم که دا رید اجر خود را می برید وآثار بدی از خود

 در تا ریخ پر فتوح جمهو ری اسلا می ایران میگذا ریدچرا؟ میخوا هید با ایجاد رعب و وحشت و خیانت قدرت را بدست بگیر یدکه چه بکنیدشما خود دا رید دیکتا توری جدیدی را بنا می کنیدشما ارزشها و

 آرما نها ی

گرا نقدر حضرت امام شهدا ء وملت بزر گ ایران را با رفتا رهای بچه گانه زیر پا گذا شته اید شما ظا لم هستیدمیخو ا هید غا صب هم با شیدرا ستی از اسلام چیزی در خا طر دا رید آنچه را که دل امام زمان ع را خون میکرد انجام دا دید شما مگر سر نوشت بد عتگذا ران بعد از وفا ت نبی مکرم حضرت محمد ص را از یاد بر ده اید ملت ایران از دست شما به خدا پنا ه میبرد واز صا حب اصلی خود حضرت بقیت اله در خواست استمداد می طلبد تا خا موش شدن فتنه و ریشه کن شدن ایا دی فتنه انگیز


[ یکشنبه 88/3/31 ] [ 12:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر راستگو بو دید ودلیل مدرک مستند داشتید به دعوت شورای نگهبان لبیک می گفتید اگر دیکتاتور نبو دید نمی خوا ستید با با ارعاب وفشار نتیجه انتخا بات سالم را به هم بزنید و بزور رییس جمهورملت بیدار ایران شویداین شما بو دید که در دوران تبلیغات به جای اهداف روشن طرح کارآ مد پاییه تبلیغ خود رابر عوام

 فر یبی گذا شتید واحا د ملت را رو ستا یی بی سواد تلقی کر دیددل ما از دست پریشان گو یی های شما خون است از اهانت های شما به خا دمان صدیق وبی ادعا به خدا وند حکیم پنا ه میبر یم به جای شکر گذاری وقدر شنا سی ازخالق بزرگ سعی کر دید شیرینی که بسیا ر دلچسب برای سر افرا زان کشور وملت رنج دیده ومقا وم ایران بود به کا مشان تلخ کنید شما دلسوز این مردم خوب نیستید شما    آب به آ  سیاب دشمن ریختید وآنان را پر و بال دا دید که به ملت بزرگ ایران اها نت کنند ما هر گز

 فرا مو ش نمی کنیم وخدا را شا کریم که شما را رسوا کرد وما هم چون رهبر فرزا نه امان دست به دعا بر میدا ریم که بار خدا یا این ملت سر افرا ز را از جمیع کید حسد بخل جهل فرصت طلبان دا خلی و استکبار جها نی در امان دار                                                                      شیدای اصفها نی  


[ شنبه 88/3/30 ] [ 4:9 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ملتی که هشت سال با تمام توان در مقابل استکبا رجها نی ایستا د و مقا ومت کردملتی که در رگهایش عشق به وطن موج میزند وهموار در را ستای ارزشهای انسانی الهی پیشگام است ملت بیداری که هوشیار ودشمن ستیز است وپیشتاز در اقتدار و عظمت است و سلام به روح بلند امام وشهداءکه هموا ره چشم امید بر این ملت دا رند وسلام به ولی امر مسلمین رهبر دلسوز و فرزانه وسلام به همه کسانی که برای سر بلندی ایران عزیز پای صندوقهای رای آمدند وبار دیگر حماسه آفریدند ورکورد دموکراسی و

آزا دی را بنام خود ثبت نمو دند.وسلام به رییس جمهور مر دمی که با تمام وجود وقت خود را صرف این ملت بزرگوار نمو د ه وهیچ ادعایی ندارد ملت شریف مقتدر ایران شماکه خو ا هان عزت رشد تعا لی در تمام عرصه فر هنگی علمی اقتصا دی هستیدبا هوشیاری وبیداری بیشتر دست در دست هم دهید وبا همدلی وهمرا هی با گامهای محکم واستوار به عنا صر فریب خورده دا خلی واستکبار سیا ه جها نی و ما فیای ثروت وقدرت مفا سد ا قتصا دی بگویید ما همچون سدی اهنین محکم ایستا ده ایم وبا عزمی راسخ ایران عزیز را ازلوث عنا صر اغتشاشات ومفا سد اجتماعی واقتصا دی پاک خو اهیم کردما رهبری

دا ریم که در جهان نمو نه است وملتی دا ریم که بی همتا ست ما ایمان به خدا واعتقاد به اصل ولا یت فقیه دا ریم ما به کسا نی که در هر لباس پست مقا می که هستند میگو ییم راه ما راه امام وتضمین آ ن جان تک تک ماست که چو ایران نبا شد تن من مباد بدین بوم بر زنده یک تن مباد آنهم فقط نظام مقدس چمهور ی اسلا می ایران                                                                 شیدای اصفها نی


[ شنبه 88/3/30 ] [ 3:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ملت ایران که آزادا نه و عا شقا ته روز جمعه 22خرداد پادلی مملو امید واعتماد با حضوری شگفت انگیز پای صندوق ها ی رای رفتند ونظر وخو استه خود را صادقانه اعلام کر دندهمه از اینکه هر چهار کا ندید پیرو ولی امر مسلمین هستند ومتعهد به قانون نظام مقدس جمهو ری اسلامی  به آنها اعتماد

 داشتندهر چند منا ظر ه ها افکار واید ه های آنان را برای ملت بزرگ ایران شفاف کرد کسانی که به آقای موسوی رای میدا دندمیگفتند ما خوا هان قانون مداری هستیم چون در تبلیغات خود اعلام بیزاری از قا نون گریزی میکرد روی دیگر سکه را هم با یددیدبعد از این که نتایج انتخابات اعلام شد ایشان بهم ریخت

 وفرا موش کرد احترام وارزش گذاری به قا نون را حتی به سخنان ولی امر مسلمین هم تو جهی نکرد  هوا دا ران خو درا بدون اجاز ه قا نونی دعوت به راه پیمایی کرد که عواقب آن خسارت مالی وجانی

 فر زندان این ملت بودوچه زود بر مردم ما معلوم شدکه ایشان تنها به فکر منا فع کروه وباندی خاص است نه جوانان ومردم ایران از آ نان سوءاستفا ده کردوچنین است که روز به روز طرفدارانش از او کنا ره میگیرند البته آنا نکه به انقلاب اسلامی ایران عشق میور زندواعتلا وسر بلندی ایران عزیز را میخوا هند


[ جمعه 88/3/29 ] [ 12:27 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زیباترین شعر هستی همین بودن من وتوست وقتی که در یک هوای تا ز ه نفس میکشیم و  قتی به     امواج آرام  رو حنوازدر یا گوش میسپا ریم ونفسهایمان پر از عطر دل انگیزگلهای بها ری میشو د زیبا ترین شعر هستی را من وتو میسرا ییم وقتی به آسمان آبی وپرواز پرندگان شاد می نگریم زیبا ترین شعر هستی را من و تو میسرا ییم وقتی لبخند محبت و دوستی رانثار هم می کنیم و با عشق وهمدلی سرود وحدت را سر مید هیم برای همه خو بیهابه سوی قله ی پرواز گام بر میدا ریم برای رشد وتعا لی برای رسیدن از خود تا خدا  برا ی اعتلای میهن اسلا میمان و برای احیا ی همه ارز شهای انسانی الهی 

                                                                                           شیدای اصفها نی 


[ پنج شنبه 88/3/28 ] [ 8:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی با همو طنان همدل و همراه روبرو میشوم وقتی سخنان عزتمند رییس جمهو ر منتخب ومحترم را می شنوم ووقتی به منا ظرات شفاف همه کاندیدها ی ریاست جمهوری میاندیشم وقتی به شفاف گویی وخبر رسانی صداو سیما گو ش مید هم ومیبینم وقتی به رسانه ها ی جها نی وصهیو نیست گوش میدهم تا با دقت بدون حب وبغض شخصی آنراتجزیه وتحلیل کنم میبینم از اینگو نه تحریکات متحجرانه که متا سفا نه از خودی نشات میگیرد چیزی جز مغشو ش کردن و بر باددادن فرصت های روشن وبر باد دادن خون شهیدان انقلا ب اسلامی نیست چرا نمیخوا هید بگذا رید آرما نهای ملت بزرگ ایران جامه عمل

 بپو شدچرا مردم نجیب ایران را ملعبه دست خود کرده اید باور کنید 25میلیون نفر به خا طر ارزش گرا یی و خدمت صادقا نه دکتر احمدی نژادبه او رای دادند وخود میدانید باور کنید ملت ایران تا پا ی جان در راه آرما نهای حضرت امام وولی امر مسلمین ایستاده است سی سال گوشت وخون این ملت با ارز شهای اسلامی عجین

شده است دست از تخریب بر دا رید به آغوش ملت  برگر دید به هدف ییند یشید نه بخو استه های

گرو هی وبا ندی آرا مش را به هم نز نید قدر نعمتها ی الهی را که شا مل حال این ملت شده بدا نید اگر برا ستی دوست دار این ملت هستید


[ چهارشنبه 88/3/27 ] [ 3:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آمد ه بو دید تاباقانون گریزی مبارزه کنیدو آزادی و دموکرا سی به جای د یکتاتوری به ملت ایران هدیه کنید آمد ه بو دید تابادیکتا توری حاکم برجا معه مخا لفت کنید آمده بو دید تا آسا یش مردم را تامین کنید آمد ه بودید تا از اموال ونا موس از دست رفته مردم حما یت کنید برا ی این که عوام فریبی کنید دست به همه تر فند ها وکلک های سیا سی زدیدچه اهانت ها که به ملت بزرگ ا یران

 نکردید با دروغها ی بزرگ با تهمت ها ونا سزا گو یی ها ارزشها وآرمانها ی نظام مقدس جمهو ری

 اسلا می ایران را که با خو ن هزا ران شهید جانباز معلول و.. نشات گر فته وآبیا ری شد ه نادیده گرفتید وبا قدر ت طلبی وزیاده خو اهی تا جایی پیش ر فتیدکه قانون را زیر پا گذاشتید جوانان سا ده دل را

تحر یک کر دید ومردم را به شورش وا دا شتید واجا ز ه دادید ارا ذل او باش هر کا ری که میخو ا هند با مال و جان مردم بکنندو علنا با دشمنا ن قسم خو رده دست دو ستی دا دیدبه گمان اینکه از ناحیه ی آنها حما یت شوید رویتان سپید باد که دل سیاه تان ابرو یتان را برد حنایتان دیگر رنگی نداردآمد ید دست به تخریب اموال دو لتی زدید وسوت کفتان را به ریا تبدیل به تکبیر کر دید هرشب سر فلان سا عت تکبیر بگو یید که چه شما اگر به عظمت وبزر گی خدا ایمان قلبی داشتید این همه برای کسب منفعت شخصی گرو هی مردم سا د ه دل را ببا زی نمی گر فتید شما دلتان برای مردم وانقلا ب نمیسو زد دستتان از بیت المال کو تاه شده این را همه مردم ایران میدا نند شما اگر دلسو ز انقلاب بو دید کسی را که به انتخاب 17میلیو ن نفر رییس جمهو ر شد ه وطی چها ر سال بیش از سالها یی که شما بر سر قدر ت بو دید برای ایران عزیز زحمت کشیده این قدر تحقیر نمی کر دید با عشق وعلاقه و همرا هی او را یا ری

 می کر دید شما خوب حسا دت خو د را به او نشان داد ید ودل مردم ایران را خون کر دید که برا ستی گرو هی پر تو قع ونا سپا سید وزیان آنرا دیدید وخدا وند شا هد ونا ظر بر همه امو ر است و اوست که به هر که بخوا هد عزت می بخشد ودرو غگو یا ن را رسوا می کند


[ چهارشنبه 88/3/27 ] [ 12:51 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدا ی بزرگ را شا کریم به خا طر همه خو بیها یی که نصیب ما نمو ده است ملتی بیدار سلحشور

  عا شق حق و حقیقت رهبرانی فرزا نه وعا رف و رییس جمهو ری خرد ورز کاردان و لا یق را ستگو

وخد مت گذار بی منت کسی که ذر ه ذر ه جان عمرش را در تبق اخلاص گذا شته و جز عشق به میهن

و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلام نمی اندیشد شیدای سربلندی ایران عزیز است و خدای را

شا کریم که جزء فریب خو ردگان نیستیم در تو همات وخو اب و خیا لها ی وا هی غرق نشده ایم خدا ی را شا کریم که در سر زمینی متولد شدیم ورشد کر دیم وآموزش دیدیم سر زمینی که سر شار از آ موز ه

هاو تجربه های فرا وان است و چنین بود که ر اه حق و با طل را به یا ری خدا ی بزرگ شنا ختیم خدا ی را سپاسگزا ریم که عا شق و شیدای حقیقت طلبانیم نه گمراهان کسانی که حقوق هم میهنان خود را نادیده میگیرندودچارتلبس ها ی شیطا نی شده اندبا رفتار وکردار ناپسند خودآب به آسیاب دشمن

میر یزند به نظر احاد ملت همه آنا ن اراذل و اوباش میدا نند انسانها ی سفیهی که خود را فر وخته اند ومثل علفها ی هر ز ه هیچ ارزشی ندا رند جز آسیب رسانی کار دیگری ندا ر ند 

                                                                                                   شیدای اصفها نی


[ دوشنبه 88/3/25 ] [ 1:24 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر هنوز دلت برای ایران عزیز می تپد بیدار شو ذهنت را از شا یعا ت پاک کن منفی ها را بد ور بریز

با خودت خلوت کن که هستی چه میخو اهی برای چه کسی وچرا؟با زیچه دست کسا نی شد ه ای که جز منا فع شخصی وحزبی گروهی به هیچ چیز فکر نمی کنندوتو را ملعبه دست خو د قرار دا د ه اند

تا دوبا ره بیش از بیش به چپا ولگر یهای خود بپر دا زند وبیش از بیش منا بع کشور وایران عزیز را به یغما ببر ند

عزیز من تو چه سا ده ای چرا به حما یت کسا نی درآمد ه ای که برای ملت بزرگ ایران شنا خته شده اند

کسا نی که با گفتار و کردار نا پسند شان دل ملت را خون وخون شهیدان پا کبا خته را پا یمال کر د ه اند عزیز من بیندیش چه کسی وکسا نی در مدت کو تاه چهار سا له برای ایران عزیز زحمت کشیدندو خون دل خو ردند واها نت ها را متحمل شد ند نمی دانم تو کیستی فقط میدانم تو هم دوست ندا ری در گرو ه از ما بهتران قرار بگیری البته اگر بیدار شد ه با شی وگر نه هیچ سخنی در تو اثر نخو اهد گذا شت

اگرمشکلی داری به مرا جع ذیر بط مرا جعه کن وراه حل قا نونی آن را پیدا کن با هیا هو وسر و صدا به

 جا یی نخو ا هی رسیدیقین دا شته با ش که در مقابل سیل خر و شان مردم بیدار و آگا ه به جا یی

 نخو ا هی رسید جز آنکه پر وند ه خودرا برا ی آن از خدا بیخبرا ن سیا ه خو اهی کرد آنا نکه حتی به رای ملت خود احترام نمی گذا رند وسا لها مال این ملت مظلو م را به یغما برده اندو جا ی پا ی خود را در کشو ر ها ی بیگا نه محکم کر ده اند آ نان هیچ علا قه ای نه بتو دا رند نه به ایران عز یز تو را به خا طر

 ساده لو حیت برای منا فع خود به با زی گر فته اندبیدار شو بیدار شو     شیدای اصفها نی


[ دوشنبه 88/3/25 ] [ 12:59 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همانگونه که به نظام مقدس جمهو ری اسلامی ایران با تمام وجودم رای دادم این بار با خونی که در رگهای قلبم جا ری است می نویسم احمدی نژاد- جمعی از مادران شهدا ء  - احمدی نژاد نور امید را در دلهای ما روشن کرد جمعی از محرو مین ومددجو یان ما برای مو فقیت او نذرصلوات کرده ایم   - او افتخارملت ایران است تعدادی از مربیان آموزش پرورش  - احمدی نژاد روح شجاعت را دوباره در دلها زنده کردجمعی ازدانشجویان

 احمدی نژا د میوه درخت انقلاب اسلا می ایران است یک محقق  - اگر احمدی نژاد را دوست دا ریم به خاطر این است که پیرو را ه ولایت وحضرت امام است نه پیرو باندبازی و گروه گرایی او عاشق ملت است و ملت برای او   جمعی ازبازنشستگان-احمدی نژاد به هر چه میگو یدعمل می کند.

وملت او را نماد شجا عت وراست کرداری   و..... میدا نند

 

همه با هم سور ه حشر را شب جمعه برای مو فقیت او خو ا هیم خو اند- کانون قرآ ن


[ چهارشنبه 88/3/20 ] [ 5:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 155
بازدید دیروز: 1518
کل بازدیدها: 877439