سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

 

هرروز از صبح تا شب با چه کسانی حشر ونشر داری از صبح تاحالا چقدر پی گیر مسا ئل ورفع مشکلات موجود رفتی یا نه از صبح تا حالا چقدر به خودت ودیگران کمک کردی ودست یاری به آنها دادی چقدر در کا رهات موفق بودی آیا تا حالا فکر کردی در همین روزی که به سلامت وامنیت تا  گذشته در کنار تو توی محله وشهر وکشور تو چه اتفاقا تی افتاده اتفاقات خوب مثال تولد یک نوزاد سالم یک شغل خوب ازدواج خوب و...وچند تا همین امشب بی پدر ومادر شدند چند تا جوان در اثر تصادف وسکته وهزار بلای دیگر جان سپردند وچه کسانی با نقشه وکلک وکلاه بر داری بپول با د آورده رسیدند و مست غرور شدند وعد ه ای هم  مواد مخدر را بین مردم پخش کردند وجمعیت زیادی را بخاک سیا ه نشوندند  خیلی هادر بازار مکا ره دنیاسراب را به جای آب گرفتند ودرعین جوانی پیر وشکسته و شکست خورد ه شدند به خفت وخواری دچار شدند که خود کرد ه را تدبیر نیست خیلی ها هم راه مستقیم وصراط منیر را شناختند وهم اکنون جزءافراد موفق جا معه هستند  وتو شکر میکنی که ای بابا خوب شد من فریب آدمهای

که هم خودشون را مفت فروختند وهم دین ایمان وشرفشون را نیستم وخدا را شکر میکنی وناگهان میشنوی اون فامیل دوست آشنای تو هم از جمله کسانی هست که نا مبرد ه شد وهم اکنو ن دستگیر شده کنجکا وانه پی گیر میشوی  درست فهمیدی که اونم فریب خورده هم حیثیت وآبروی آبائ و اجدادخودشو برده وبدتر سوژه بیگانگان خود فرو ختگان شد ه وآنوقت است که باید بیشتر دقت کرد که با هر کس وناکس حشر ونشر نداشت پیمان دوستی نبست                                                                                                                                      شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/3/30 ] [ 11:43 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

دوست عزیز دوست ندارم من کوینده با شم وتو خوانند ه یا شنو نده بیشتر دوست دارم تو هم نظرات وپیشنها دات خودت را وحرفهایی که فکر میکنی میتوانی با این وبلاگ داشته با شی بزنی ومرا همراهی کنی

با شد که بکمک همدیگر به راهکار ها ی ارزشمند ی دست پیدا کنیم

 

امامطلب مورد توجه  با دوستان صحبت میکردیم خوبیها بیشتر در خاطر ات انسان بجا میماند یا بدیها یکی  گفت بستگی دارد خوبی یا بدی  از طرف چه کسی باشد اگر بدی از طرف کسی باشد که دوستش داریم زود فراموش میکنیم اما اگر از طرف کسی با شد که دوستش

ندا ریم نمیتوانیم فراموش کنیم  دیگری گفت میگویند انسان فرا موشکار است خوبیهای دیگرا ن را زود فراموش میکند وگاهی به عمد نا دید ه میگیرد وزمان حال افراد را ملاک قرار میدهد وبدیها را هر گز فراموش نمیکند وگاهی با معذرت خواهی هم کینه را از دل بیرون نمیکند

ودر صدد انتقام هم بر می آید وتا جایی پیش میرود که حتی خود را بهلا کت میاندازد وضعیت چنین آدمی را چگونه میشود تصور کرد

                                                                                                  شیدای اصفهانی


[ شنبه 89/3/29 ] [ 7:59 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 

آنکس راکه از دهانش نغمه هایی دلپذیر بر می آید با دیدهستایش بنگرید ودوستش بدارید زیرا دل شاعر گا هواره است که جهان آفرینش در آن خواب میرود                                        کابریلای میسترال

 

با دیدگان فرو بسته لب بر جام زندگی نهاد ه ایم واشک سوزان برکناره زرین آن فرو میریزیماما روزی میرسدکه دست مرگنقاب ازدیدگان ما بر میداردو هر آنچهرا کهدر زندگی مورد علاقه ما بودهاز ما میگیردفقط آن وقت استکه می فهمیم که جام زندگی از اول خالی بوده وما از روز نخست از این جام جز با ده خالی ننو شیده ایم    

                                                                لرمانتو ف روسی

 

ای برادررفتن به جا ها یی که همه میروند  بر تولازم است در هر نفسی که بخارج میفر ستی از عمر تواست که میروداو مثل دستبند الماسی درخشان که در دست تو جلب توجه میکند وبال وپر میگشا ید وچون از دست بشر خلاص شودبدون ترس و وا همه در آبهای

بیکران فرو می رود  ای برا در دربهای گشو ده   و را ههای بسته  باز است واین فقط توهستیبا ید به جایی بروی که همه میروندپس ای برا در خود رابرای جمع آوری ثروت حریص مکنزیرا عمر دو روز است ودنیا فا نی است هیچگونه ارزشی ندا رد 

                                                                                      تا گور

 

من نه تا کستا نها ونه گلزار ها را میخواهم  نه اسبان تند تند رو وچابک ونه کشتیها را ای خدا روح مرا از منمگیر من انسانی کنجکا وم میخوا هم سر انجام این با زی را بدانم                                                    ادبیات تر کیه

 

دلها ی دردمندی هست که بظاهر همچون سنگهای گورستانی برید ه رنگ وخاموش است امادر هر یک دریاییاز اشک موج میزند پشتهایی خمیده که بظاهر نشان نمید هنداما درنهاندر زیر بار گرانغم ورنجی که از صخره های عظیم سنگین تر استدوتا شد هاستدستها یی به ظا هر آرام اما در با طن به برگهای زرد شده وفرو افتا ده میما ندکه در کو ی ها پشت در خا نه ها بر زمین ریخته اندوچشمها یی که در پس آن غمی سخت نهفته است بیچا رگانی که دلی پر از گذشت ومحبت دا رنداما روزی نیست که زندگانی پیش از پیش آنان را آما ج تیر های بلا نکندوهر روز باری گرانتر بر بارشان نگذارد                             امیل ورهارل شاعر بلژیکی


[ شنبه 89/3/29 ] [ 7:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

[ جمعه 89/3/28 ] [ 11:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

بزرگترین آرزوی انسان رسیدن به کمال است واصل خلقت انسان برای همین است منتها تکثر راهها وبی دقتی ها ونگرش های سطحی وگزینه های کلیشه ای باعث میشود که انسان در مسیر ها ی انحرا فی قرار گیردومهمترین دستا ویز برای رسیدن بکمال شنا خت ومعرفت است آنهم شناخت ومعرفتی که باعلم وآگاهی وتزکیه نفس همرا ه با شدتوجه به نفس وهدایت ان بسیار مهم وسرنوشت ساز است در این مسیر بهترین گزینه برای الگوی عملی شناخت سیر ه معصومین وشناخت امام زمان عجل ا .ودعای فرج ایشان است امامی که زند ه وشا هد وناظر وخلیفه خدا رزمین است از جمله توسل به ایشان بسیار کار ساز است تا کنو کسیرا سراغ ندارم که به ایشان متوسل شده با شد وگشایشی در رفع مشکلا تش نشد ه باشدامام روئوف ومهربا نی که جان جهان وعالم هستی است اگر کسی یا کسانی در هرکجای عالم به او متوسل شوند قطعابی جواب نمیمانند این را گفتم تا منکران بدانند که ما خورشیدی داریم که عالم از گرمای وجودش جان میگیرد اگر منکران بخود آیند این را به چشم خواهند دید بزرگترین آرزوی هر موحد رسیدن به او .  ظهور فرج او ست وما هها وروزهای زیبا ومقدس بهانه ای برای توجه به نفس وتوجه به حقیقت خود وهستی وزلال شدن ومتبلور شدن. از نا خالصی ها خود را جدا کردن است

این روزها برای عاشق شدن ودل را به خدا وانبیاءالهی متصل کردن است وخوشا بحال کسانی که چنین هستند وچنین بیدارند وچنین آرزو میکنند                                                                                                        شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/3/27 ] [ 6:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فرداشب شب آرزوهاست اونم آرزوهای بزرگ آرزوهای خوب امروز تو جلسه دوستانه ای که با برو بچه ها داشتم هر کدام آرزوی را به زبان می آوردند یکی از اونها سلامتی والدین وشفای همه بیماران بود

یکی خوشبخت شدن برادرش ودیگری بیدار شدن از خواب غفلت ویکی فرج وگشا یش در امور مسلمانان جهان بودودیگری گفت آرزو دارم همه جوانان ایران ازدواج موفق وشغل در آمد خوب داشته باشندودیگری گفت دل همه خانوا دهای ایرانی سرشار از عشق ومحبت به یکدیگر بشه وهیچ ایرانی در گوشه وکنار این مرز و بوم طعم بی همدلی وهمزبانی وبی تفاوتی را نچشد وهمه برای هم باشندیکی میگفت من فقط از خدا شناخت ومعرفت دیگری میگفت توفیق بندگی وعبودیت خودش میخوام دیگری گفت من از ته دلم چیزی را میخوام از اون خودش میدونه گفتنی نیست  با این حرف حال وهوای جلسه عوض شدیکی از بچه ها گفت بیایید اطرافیان خودمون را خوشحال کنیم اگر قصور وکو تا هیهایی تا حالا داشتیم درعبادت وخدمت وبندگی جبرا ن کنیم تا وقتی آرزو ودعا میکنیم بر آورده بشه                                                               شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 89/3/26 ] [ 10:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 

بهترین والدین کسا نی هستندکه با علم وآگاهی وبا هدف بزرگ تربیت نسل قبل از تولد نوزاد با مراقبت های ویژه اخلاقی واسلامی توجه دارند واز غذای حرام ونگاه حرام وگناه وزشتی های رایج خوداری

 نمو ده وزمینه وشرایط یک فرزند صالح را پایه ریزی میکننداز دوران شیر دهی گرفته تا بلوغ عقلی وعاطفی و احساسی وغیر ه نظا رت غیر مستقیم دا رند وبرای دست یا بی فرزندشان به علم وتزکیه ومعرفت نه تنها خود الگوی صحیح رفتاری وگفتاری هستند بلکه هزینه میکنند وهم  به آن اهمیت ید هند

پدر ومادری که احساس مسئولیت میکنند برای فرزند خود وقت میگذارندتربیت را زیر بنای همه امور

 میدا نندفرزند خود را به هرمرکز نا شنا خته ای نمی فرستند تنها فکر مدرک گرایی نیستند دنبال   

آدم شدن فرزند خود هستند نه دکتری گرفتن او چه بسا فوق تخصص ها یی که یک ذره معرفت وفرهنگ ندا رند بهترین والدین کسا نی هستند که درستفکر کردن وبجا تصمیم گرفتن فرزندشان برایشان اهمیت دا رد خودبا وری وراستگویی را با رفتار درست خود به فرزندشان القا ئ میکنند    شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/3/25 ] [ 11:31 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

بهترین خدمت به نسل جوان این است که با زبان وادبیات گفتاری ورفتاری او خود را نزدیک کنیم

واز نزدیک شدن به آن وا همه ای بخود راه ندهیم بخصوص والدین ومربیان بیشترین نقش را در این زمینه ایفا میکنند گاهی اوقات آنقدر جوان را کوچک میکنند وبه او اجازه فکر کردن وتصمیم گرفتن نمید هند وفقط انتظار دا رند هرچه میگویند چشم وگوش بسته بپذیرد وگاهی آنقدر آن را رها میکنند وبحال خود میگذارند تا سر حد نا بودی. والدین ومربیان خودرا صاحب حق میدانند وجوان نیز که تاب وتحملش کم هست در فضای کوچک ذهنش خواسته ها وآرزوهایش را پنهان کرده وبعد در شرایط خاصی به صورت عصیان سر بر می آورد واینجاست که تعازضات بین نسل گذشته وحال بروز کرده وشکاف بین نسلها مطرح میگردد

اما زبان وادبیات خاص جوان اعتماد سازی واحترام وارزش گذاری از طرف والدین ومربیان و..میباشد جوان دوست دارد مورد توجه قرار گیرد از این رو میکوشد خود را بشکل شمایلی در آورد که مورد توجه قرار گیردجوان دوست دارد که مورد مشورت بزرگتران واقع شود از فکر واید ه هایش استقبال شود جوان دلی پاک وآسما نی دارد اما بد خلقی ها وسوئ رفتار ها با عث میشود  براهی کشید ه شود که نباید برود

اگر بزرگتران جامعه. جوان را از خانه گرفته تا مراکز آموزشی وعلمی مورد توجه قرار دهند به اومحبت کنند با اوصادق باشند مسلما جوان روش وشیوه درست ومنطقی را میپذیرد جوانان آیینه رفتاری نسل قبل از خود هستند بنظر میرسد این والدین ومربیان هستند که باید در رفتار ومنش خود تغییر ایجاد کنندتا وضعیت کنونی به وضع مطلو بتری دست یا بد                     شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/3/25 ] [ 11:5 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نسخه های دول غربی وتحریمها وتحریکات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر کجای عالم که با شند همان خا نه عنکبوتی است که با یک اراده این ملت بزرگ درهم فرو میریزد این گفتم تا آنانکه در این عصر تناقضات وپریشانی ایدئو لوژیهای سا ختگی که حتی انسانیت خود را فراموش کرده اند وتنها امام وپیشوا ی خود دشمنان خدا وخلق را قرار دا ده اند بدا نند که تا کنون مگر تحریمها توانسته کاری از پیش ببرد مگر هشت سال دفاع مقدس را فراموش کرده اید که این ملت حماسه آفرین در مقابل جهانی از نیرو وسلاح ایستاد تحریم شما یک حما قت است ملت ایران از پای نخواهد نشست امام بزرگوارمان میفرمود ما را بکشید اسلام زند ه میشود وما میگوییم ما را تحریم کنید تا بیش از پیش استعداد های نهفته ما شکوفا گرددما ایمان داریم به آرمانها یمان وشما این ایمان ما را که بر تمام نقشه ها وسلا حها ونیرو ها یتان پیر وز شد دیدید وبا ز دارید اشتباه خود را تکرار میکنید وبرای ما نسخه میپیچید خودتان ملتی را زنده بگور میکنید وهلوکاست سازی میکنید آب وغذا ودارورا برای مردم رنج کشید ه مقاوم غزه ما نع میشوید وکشتی آزادی را محاصره میکنید مردم انسان دوست جهان را میکشید با تمام مکر وحیله نام آن را دفاع از حقوق بشر میگذارید شما جهان را بفساد کشید ه اید تا جیبهای خود را پر کنید آنوقت برای ملت بزرگوار ایران قطعنا مه صادر میکنید براستی که چه خند ه آور است شما با آرمانها ی ملت ایران که چیزی جز خدا خواهی ومبارزه با شرک وکفر جهانی است دشمن هستید این را میگویم تا منکرا ن آرمانهای حضرت امام بدا نند منکران خدا ورسول بدا نند که تلاش آنان هیچ نتیجه ای جز خواری وذلت آنان در دنیا وآخرت ندا رد                                     شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/3/21 ] [ 1:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر غیرت از مردان رفته چرا؟زنان صاحب قلم سکوت کرده اند چرا؟نویسندگان زن مهر سکوت بر لب دارند آ یا وضع فجیع زن را نمی بینند که چگونه مضحکه دست قرار گرفته به هر عنوان چه آزادی وچه جهان مدرن و....جهانی که زن را به تمسخر گرفته وزنانی که به چیزی جز خود عرضه کردن نمی اندیشند وچرا نویسندگان زن مسلمان بیدار سکوت کرد ه اند نکند گمان میکنند که اگر دست به قلم شوند به آنها بگویند امل وبی فرهنگ وعقب ما نده نکند تخدیری در کار باشدکه اگر چنین باشد مرگبار ترین عصر همین عصر است و..ای قلمها بیدار شوید وای نویسندگان صا حب قلم بنگا ریدوای همه انسان دوستان تکان بخورید وای کارگردانان مسلمان بپا خیزید زن را بیدار کنید از او یک انسان بسا زید نه یک کالای مصرفی وابزار نا پسند ویرانگر که اگر زن درست بشود فرهنگ جهان درست میشود وفرزندان جهان درست تربیت میشوند و...

 

                                                                                    شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/3/20 ] [ 6:47 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 417
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856611