سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

میخواهم ترانه های عاشقانه ام راکه ازاعماق جانم برمی خیزد .برای توبسرایم آه نمیدانم این دل دیوانه ی دیوانه از من چه میخواهدبه هیچ چیز قانع نیست. اماخالصانه می گویم از تمام هستی تنهامحبت ومودت تورا می طلبد.

تا خود رابتو تسلیم کندوآ نگاه درشکوه وعظمت جاودانه ای درآرامش ابدی تنها وتنهاباتو ودر جوار توباشد.پس ای مهربان اورا بی نصیب مساز

از کتاب آتش مهر    اثر صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/5/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نوزده پله رااومدیم بالا پله اول بیداری تودل شب 2-مبارزه با خواسته ها 3-تحمل گرسنگی وتشنگی4-کنترل چشم وگوش وزبان 5-کمک کردن بدیگران 6-درک گرسنگی نیازمندان 7-توجه به نیات باطنی7-تلاوت قرآن 8-پا روحق نگذاشتن 9-فراراز غیبت وتهمت10-بیاد گذشتگان بودن 11-به نماز جماعت رفتن 12-دعای مجیر وجوشن خواندن 13-فکر کردن درباره رفتارکردار گذشته خود 14- باتولد امام حسن شاد ومسرور شدن هدیه به نیازمندان 15 -بزیارت قبور شهداء ونیاکان وامامزادگان  16-نماز شب خواندن 17-صله ارحام18-آماده شدن برای شب قدر 19-شب زنده داری احیاء گرفتن

باخدا وباعلی تاآسمان معرفت .دل بریدن از همه پیکارباشیطان نفس. بغض غم درسینه اشک چشمها چون آبشار .باعلی بودن دراین شب. لحظه خوب دعا .بامناجات امام المتقین مانوس گشتن تاطلوع بامداد

 

اثر صدیقه اژ ه ای             التماس دعا                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 رمضان 92


[ یکشنبه 92/5/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نوزده پله بپایین .درماه مبارک رمضان عده ای صعود وبرخی هبوط نمودندآنهایی که به سمت خدا رفتند خودسازی رادر پیش گرفتند شب قدررا درک کردند .شبی که عبادتش ازهزار ماه برتر است آنهاخودرا به کمال رساندند تا به اخلاص در عبودیت برسند عده ای هم نوزده پله را به طرف سقوط طی کردند. همه آنها کارانجام دادند. اماجهت نیت عمل ها باهم بسیار متفاوت است.این ها ازپله اول را باتمسخر بی اعتنایی 2-پای بساط لهو ولعب3- بی اعتنایی به نماز  4-روزه خواری5-چشم چرانی 6- آرایش پوشیدن لباس مستهجن7-ترویج بی بند وباری8-ناسزاگویی 7-مصرف مخدر والکل 9-رفیق بازی 10- کاهبرادری 11-گران فروشی 12-پا روی حق گذاشتن 13-تهمت .دروغ14-ریا کاری 15-عوام فریبی 16-مردم را سر دواندن-17بغض حسادت ورزیدن 18- ظلم وستم روا داشتن19 -طوق بندگی شیطان رابگردن گرفتن

اثر صدیقه اژ ه ای

رمضان 92  - مطلب مهم این که اینان جز تلخی وناکامی نصیبی نبردند وخودرااز همه لذتهای روحانی وواقعی این ماه محروم کردند اوج حسرت اینان روز عید فطر است .رمضان هست ومیماند امااینان میروند شایدرمضان را نبینند وبمیرند

                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/5/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از نخستین خلقت آدم تاکنون شیطان باموجودی به نام آدم مخالفت کرد ونسبت به او باچشم تحقیر نگاه کرد قسم خورد یک لحظه اورا بحال خود نمیگذارد در پی فریب او خواهد بود خودش را به ذلت خواری ابدی دچار کرد بخاطر همین خوی زشت تکبر وخودبرتر بینی واین که به عبادتهای خشکی که بدون تسلیم بودن بخدا وفرمان اوانجام میداد دل خوش کرد وچه انتخاب سخیفانه ای که میل خود را به فرمان قادر وخلاق امجد ترجیح داد. دچار اشتباه نا بخشودنی شد وبعد عقده حقارتی در اوپیدا شدکه آدم واولاد اورا بفریبد وآرام نگذارد تاازتوحیدویکتاپرستی دورشان کند. وکارش راازنخستین آغازخلقت بشر شروع کرد بارها بارها شکست خورد. به ذلت مسکنت افتادوچه فتنه هاکه برپاکرد اماآدم به نظر میرسد درحق خود کوتاهی کرد دچارخود فراموشی شد. یک لحظه بی توجهی سبب شد.که ازبهشت خدارانده شود وبعد توبه کرد بخاطر این که دل آدم باخدا بود درباور آدم نقش خدابودخدا رابرهمه ترجیح داد.اماشیطان بازهم غرور ورزید وتوبه نکرد .امامطلبی که انسان بایدآن را باور کند وبه آن ایمان داشته باشد. درحقیقت شیطان هیچ قدرتی ندارد. موجودی ضعیف است .که از وجود آدم باوسوسه گری وجلوه گری سوئ استفاده میکند وآدم در بسیاری از موارد نقطه ضعف دست شیطان میدهد .وآدم با بی فکری های خودودور شدن ازقدرت پروردگار عالم بدام شیطان می افتد .وشیطان اورا بازی میدهد .به نظر میرسد خودآدم مقصر است. که نمیتواند برخود واعمال خود مسلط باشد .واین برمیگردد به نوع نگاه وجهان بینی او

.اما قرآن کریم چه کسانی را برادران شیطان معرفی میکند. مسرفین ازجمله آنان هستندنکته مهم این که شیطان رانده شده ازدرگاه خداوند است بخودی خودقدرتی ندارد وآدم خلیفه پرودگار است با تزکیه نفس ومعرفت واراده ایمان به غیب وعمل صالح شامل لقدکرمنا میشود وخداوند به اوسلام میکند ورحمت واسعه خداوندی براونازل میگردد .آدم هرچقدر هم ازخدا فرارکند وگناه کند بایکبار توبه وانابه دوباره به آغوش خدا برمیگردد وعزیز خدا میشود مگر آدمی که گناه کند ومثل شیطان به سوی خداباز نگردد همانا بااوهمنشین ویارقرین شیطان خواهد بود وبااوبه اسفل السافلین خواهد رفت

   اثر صدیقه اژ ه ای                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/5/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی به رسانه های ملتها نگاه میکنی می بینی هر کدام مطابق دیدگاه وفرهنگ خود مخاطبین را دعوت به تماشا میکنند. برخی رسانه ها صرفا برای مخاطبین خود برنامه های شاد وقت پرکن تولید میکنند .سرگرمی برای مخاطب بازی وهرچیزی ازاین مورد برخی خشونت وبی بند وباری اخلاقی ایجاد استرس دردل مخاطب وبرخی سرتا پادروغ وتخریب تحویل می دهند .اینان سبب گمراهی شده اند وبرخی تبلیغات فراوان جهت بازاربرای تولیدات خودباسود بیشتر وبرخی سبب فتنه انگیزی ونفاق وشکاف بین اقشار وملتها شده اند تعصب وتحجر از در ودیوار افکارشان میچکد. فرار ازواقعیت هوچی گری برای تخریب مخالفان نگاه خود که از جمله رسانه های برون مرزی ایران هستند و..دروغگویی را مثل قند در چای می اندازند وهم میزنند تا مردم مارا بفریبندومتاسفانه مردم ماهواره بین از این قماش هستنداما رسالت رسانه ملی ما واقعا بسیار سنگین است باید گامهای بسیار بلندی برای اقتدار خود در جهت جذب بیشتر مردم ونسل جوان بردارد تغییر در گزینه های مختلف از فیلم سینما وبرنامه های متنوع وکارآمدتقلید از سینما وسریالهای غیر بومی کاری کلیشه ای وحال گیر به نظر میرسدوقتی خوب بیندیشی وفکر کنیم می بینیم ما میتوانیم در همه عرصه ها حرکت کنیم سرمایه اولیه آنرا داریم باید همت بیشتر ووقت بیشتری بگذاریم

اثر صدیقه اژ ه ای                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

مطلب دیگر این که گاهی رسانه ها بزرگ نمایی  وگاهی با بی توجهی اجازه میدهند که سیاه نمایی به تصویر کشیده بشود


[ سه شنبه 92/5/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

گل بستان مصطفی  ص حسن است     ماه تابان مرتضی ع حسن است

                           مظهر مهر و عشق و نور امید

                           در ویاقوت انبیائ حسن است

حسن زیبا خلق نیکویش          یکه درارض ودرسماحسن است

دومین گوهر ولایت عشق        جان فدا در ره خدا حسن است

صلح اوشد زمینه ساز قیام      عطر جانبخش کربلا حسن است

 اوکریم است ومجتبی بلقب       مظهر نیکی وصفا حسن است

بهترین ماه وبرترین شبها          جشن میلاد جانفزا. حسن است

صد هزاران درود وصد صلوات     قوت ویاقوت جان ما حسن است

میلادخجسنه امام حسن مجتبی ع برجمیع پیروان مبارکباد

با عرض ارادت واخلاص در پیشگاه قطب عالم امکان حضرت مهدی عجل الله وتعالی فرجه والشریف

اثر صدیقه اژ ه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/5/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 145
بازدید دیروز: 295
کل بازدیدها: 843968