سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

 

برخی توگوششون سنگ

 افق نگاهشون تنگ

  گفتارورفتارشون عار وننگ

تصمیماشون جفنگ

   زندگیشون نیرنگ 

هواسشون توقتل وغارت وجنگ 

گمان می .... زرنگ

 بودن بنام آدم برای چنین افرادی واقعا باعث ننگ

از حیوان پست ترند

علاجشون تیر غیب و خدنگ 

                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 93/8/28 ] [ 3:5 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کوچه های ذهنت را هرروز آب جارو کن .تا خس خاشاک کدورت وسنگ کلوخ قساوت وغبار زنگار سستی وتنبلی از آن رخت بربندد

این راگفتم بخاطر این که تو دایم باذهنت در گیری دنیایی که با آن زندگی می کنی در ذهنت ساخته وپرداخته می شود

وقتی افکار مثبت  از ذهن پاکیزه عبور کند می تواند همه چیزرا به سمت ارتقائ ورشد تعالی سوق بدهد

روابط باخود بهتر  .با جامعه سالم تر. وبا خدا زیباتر می شود 

خیلی ها از کوچه ذهنت عبور می کنند .

بدون این که به توبیندیشند وارزشی واقعی برای توقایل باشند اینان تنها دنبال در گیر کردن ذهن تو وبه سمت خود کشیدن برای بهره وری از توهستند 

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/8/25 ] [ 7:43 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی اصفهانی های با صفا قدر زاینده رود را بدانیدبادست خودتون به اون آسیب نزنید .

ظلم بخودتون وطبیعت نکنید .فرهنگ خودتون را در حفظ وهراست از زاینده رود زیبا ومنایع طبیعی وساحل با صفای او حفظ کنید آی اصفهانیها  قبل از این که برای تفریح خوردن ناهار تنقلات میوه نوشابه بیندیشید بخودتان عادت بدهید به صدای زیبای آب وموسیقی دلنشین ان گوش بسپارید مناظر زیبای پاییز سواحل زاینده رود را تماشاکنید به خودتان ودیگران اجازه ندهید لیوان بستی ظروف یکبار مصرف خود را به زاینده رود وحاشیه سواحل آن بیندازد آی اصفهانی های با کلاس کاری نکنید که قدر ناشناسیتان زبانزدخاص وعام شود .

نگویندغربی ها در نگهداری از نایع طبعی با فرهنگ تر از شما هستند خودتان را در حفظ هراست زاینده رود مسئول بدانید .

کاری کنید که نمره اول بهداشت محیط زیست دنیا را کسب نمایید

آی اصفهانی ها قدر شناس باشید وبا فرهنگ  

نکته قابل توجه این که همه ما معنی واقعی تفریح را درست نفهمیدهایم همه خوشی را در خوردن ریختن شکستن سوزاند آسیب زدن به طبیعت میدانیم آصلا عادت نداریم با داشته های طبیعی وخدادای خود مهربان باشیم واز آن مراقبت نماییم

پسماند آبهاوفاضلاب  مواد زاید شیمیایی ومضری که بزاینده رود تحمیل می گردد هم باعث تاسف ضعف مدیریت ونگهداری از زاینده رود است که بی توجهی به آن آسیب جدی بهمراه دارد

آی اصفهانیها نقاط ضعف خود را برطرف نمایید 

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


 


[ جمعه 93/8/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در عصر حاضر اقسام ظلم کار بردی تر شده است ظلم بخود ظلم به خدا ظلم به طبیعت ظلم به مردم 

ظلم بخدا -کسانی که مشرک هستند - شرک جلی-خفی 

به آیین های الهی غیر الهی که نگاه می کنی وتحقیق -به این نوع ظلم پی خواهی برد پرستشهای غیر عقلانی -ربوبیت را نادیده گرفتن وزیر سئوال بردن 

واین که در شرک خفی-خواسته خود را برخواسته خدا برتری دادن ودلبستن به غیر او 

ظلم به طبیعت -نابود کردن منابع طبیعی واز بین بردن آن برای نفسانیات خود 

ظلم بخود-سوئ استفاده کردن از غرایز جنسی  اسراف وحیف میل نمودن عمر .غرق شدن در مسایل لهو ولعب مادی وهزاران از پدر ومادر شدن گریختن تن به ازدواج ندادن 

ظلم به مردم -حق مردم را نپرداختن به مال ناموس حقوقشان تجاوز کردن مردم را به بیگاری کشیدن عقب نگاهداشتن مانع رشد وترقی شدن افراد یا گروه یا ملتها تجاوز به حقوق دیگران حق الناس نمودن جنگ ویرانی براه انداختن 

ازاسید پاشی گرفته تا قتل جنایت 

عامل این ها -جهل غفلت خود خواهی زیاده خواهی نفس پرستی است به جای خدا خواهی وپرستش خدای یکتا نداشتن بصیرت وضعف عقلانی وایمانی است 

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ جمعه 93/8/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تنها تونیستی که به آخرین ایستگاه حیات دنیایی خود رسیدی

همه سرانجام به این ایستگاه می رسند آخرین نفس را در هوای دنیا خواهند کشید

وآخرین لقمه روزی را خواهند خورد

آخرین کلام را برزبان خواهند آورد

آخرین لحظه های خدا حافظی را خواهند داشت

.در بستر بیماری یا حوادث بامرگ کشتی خواهند گرفت

عرق سرد را برپیشانی خود احساس خواهند کرد

.برمرگ غلبه خواهند

کردوتوای شاعره فرهیخته ای کسی که شعرش با قلبش واشکش بهم آمیخته بود .وتوای شاعره جمال نگر چه ذهن خلاقی داشتی وچه روح سرشاری در .دردو رنجها روح پاکت صیقل یافته بود وتو را به فرشته ای عاشق مبدل ساخته بود

وتودر غریبی عاشقانه هایت هر بار مرا بباغ خیالت مهمان می کردی

وبا طنین نغمه هایت مر ابه وجد می آوردی

ای شاعره فرهیخته اصفهانی ای بانوی ادیب نام تو برازنده تو باد

توخورشید رخشان را برای خود برگزیدی وامشب اولین شب غروب تواست وفرداست که جسم بی جان تورا بدست سرد خاک می سپارند

 برایت دعا می کنم

از خداوند غفران رحمت برایت درخواست می نمایم توگوهری بودی که کسی قدرت رانشناخت وچه غریبانه در بستر بیماری جانکاه گرفتار آمدی 

ای بانوی شاعره اصفهانی- خورشید رخشان 

خداوند به خاندانت در این سوگ صبر عطا فرماید 

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ چهارشنبه 93/8/21 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سفاکان هر گز گریه نمی کنند .آنها دایم دنبال افزودن بساط عیش وطرب عیاشی برای خود هستند تا جایی که قتل جنایت ترور تهدید ارعاب مردم دل آنها راخنک می کند آنا فاقد هر گونه عقلانیت وعواطف انسانی هستنددوست دارند عمر خود را صرف ظلم ستم کردن به مردم سپری کنند گریه را برای خود سرشکستگی وتحقیر شدن می دانند.نکته این که هر کدام ازشما اطلاعی در این مورد دارید مطرح نموده تا آنچه که سبب ظلم جنایت ویرانی نابودی نسل بشر شده را بیشتر بشناسیم وشاید درمانی برای افراد قسی القلبی که اشک را تحقیر می کنند ودل سنگشان این را نمی فهمد پیدا کنیم 

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/8/21 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عالم غیب در حقیقت وجود دارد منتها ما آن را باچشم سر نمی بینیم با چشم دل هم وقتی میفهمییم که بصیرتداشته باشیم 

عالم غیب واقعیتی انکار نا پذیر است .عالمی که در ان مرگ بیماری نقص نارسایی وجود ندارد عالمی که همه سر نخهای هستی به آن متصل است عالمی پاک مقدس نورانی است .اگر به این عالم متصل کنی دل وجانت را هیچ چیز قادر نیست تورا بشکند وبرتوضربه وارد کند نمونه قیام کربلا و..چه خوب بود اگر مردم دنیا به عالم غیب ایمان آورده وآن را می فهمیدند رسالت انیائ برایشان معلوم می شد اما عالم مجاز عالمی پر از رنج مرارت سختی است همه چیز در این عالم در حال تغییر وتحول است عالمی سر شراز سرگرمی بازی توجه به عالم مجاز هم خوب است اما در جنبه های مثبت وسازند نه جنبه های نازل وپست آن هم عالم غیب قواعد نظم خود را دارد هم عالم مجاز منتها انسانها به آن قواعد وقوانین اهمیت نداده وگاهی آن را زیر پا می گذارند

چه خوب بود اگر بچه ها وجوانها با هر دوعالم وقوانینآن آشنا می شدند وهم می دیدیند وهم می فهمیدند راستی چه کسی وکسانی متولی این امر خطیر هستند .

   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/8/19 ] [ 8:54 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر دوست دارید فردی موفق باشید باید بخود تلقین کنید تمرین کردن در تمام عرصه های علمی ورزشی اجتماعی اخلاقی دینی تا جایی که ملکه ذهنتان شود

انسانهای موفق به خاطر ضریب هوشی موفقیت کسب ننموده بلکه با تمرین وممارست به جایگاه بلند رسیده اند

نماز تمرین پاک شدن اخلاق ورفتار از پلیدی ها است تمرین پرواز به سمت خداست رسیدن به ملکوت است خالی نمودن توهمات وذهنیات نادرست است 

یک قهرمان ملی گاهی سالها برای کسب مدال تمرین می کند آنهم تمرین های سخت وپی در پی برخی میگویند ما نمی توانیم فلان اخلاق زشت را از خود دور کنیم باید به آنها گفت شما می توانید همت تمرین کردن ندارید شما سنگی نتراشیده ونخراشیده را در نظر اورید که زیر تیغ ممارست وتحمل ماشین تراش را ندارد هیچ کجا به چشم نمی آید وقتی تن بزیر تیغ وتمرین ساخته شدن رفت انوقت نگین درخشان یا مجسمه بلورینی می شود قابل توجه بسیاری از کسانی که در دنیا جنایت خیانت می کنند وافرادی که زندگیشان جهنمی از نیرنگ دروغ دغل بازی گناه بد زبانی توهین افترا وغیبت است درحق خود ظلم نموده بخاطر این که برای دور ریختن رذایل هیچ زحمتی بخود نداده ومانند علفهای هرز فضارا اشغال نموده اند ونه تنها بخود که مردم را هم با سستی وکم کاری هایشان دچار گرفتاری نموده اند

 

از همین امروز سعی کن روی یکی از ضعف های اخلاقی وکم کاریهای خود تمرین را آغاز کنی کار ساده ای نیست اما می توانی وباید بتوانی از دیگران کمتر نیستی علفهای هرز اندیشه وذهنت را وجین کن ریشه کن کن تا راحت تر نفس بکشی واکسیزن دریافت نمایی 

 

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/8/19 ] [ 8:20 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در مسیر زندگی هم پایم به سنگ خورد هم جلوی ره سنگ انداختند اما من بدون اهانت در حالی که قطرات درشت اشک از سوز سینهام جاری شده بود خم می شدم وسنگ را برمی داشتم ودر کناری قرارش می دادم.

تا راهم باز شود.

درعین حالی که قطره های اشکم روی سنگ می غلتید وبرزمین فرو می غلتید

آهی می کشیدم ونگاهشان می کردم.

نفرین که نه .به سنگ اندازان می گفتم خدا فهمتان وعقلتان.بدهد

همین روال را طی نمودم.

روزی از مسیری که سنگها را برداشته بودم گذر کردم

دیدم به بوستانی تبدیل شده پر از گلسرخ وشکوفه های سفید وصورتی بوی عطر دل انگیزش مشام جانم را مترنم ساخت

تعجب کردم .

باغبان آن کیست ؟کجاست؟

هاتفی به من گفت توهستی تعجب کردم

.من. گفت آری به خاطر این که امیدت را از دست ندادی -تلاش مضاعف نمودی - سنگ را برداشتی -به جای تنفر ونفرین درحالی که می توانستی سنگ را برسر سنگ انداز بزنی دعایش کردی تا فهم وعقل پیدا کند 

این بذری است که توپاشیدی وبا اشک چشمت آبیاریش نمودی 


تازه ترین- اثر ادبی-- صدیقه اژ ه ای

 تقدیم بدوستان عزیز -

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ دوشنبه 93/8/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر سال عاشوراتمام توطئه هایی که دشمنان داخلی وخارجی برای به بیراهه کشیدن جوانان بکار گرفته اند با توجه وعشق وعلاقه جوانان به خاندان اهل البیت وتفکر حسینی نقش بر آب می شود

با لبیک یاحسین محو می گردد .میلیونها جوان فضای پیوند وحدت گرایش به نیکی  وحماسه آفرینی همانند درختی ببار می نشیند وشکوفه های با طراوت مقاومت وایستادگی به بار می نشیند 

باران اشک از آسمان دلها سیل براه می اندازد واین سیل هرچه پلیدی وزشتی است می شویدبا خود می برد

 هرسال جوان ایرانی در هر کجای عالم که باشد لباس سیاه برتن می کند وپیشانی بند ارادت به ابولفضل العباس وامام حسین ....را برسر می بندد

عاشورا که میشود همه عاشق می شوند به مرام امام حسین ویارانبا وفایش که  تا آخرین دم حیات ذره ای از حرف حقشان قدم به عقب برنداشتند 

هرسال عاشورا پر شور تر میگردد ونسل های نوبا نگاهی عمیق تر به این واقعه بزرگ نگاه می کنند 

دلهاحسینی میشوند وبخدا نزدیک باب استغفار وتوجه به رفتار گشوده می گردد وبوی عطر محمد وال محمد فضای محرم وصفر را پر مینماید

نفس کشیدن در چنین فضا وهوایی لذت دارد جان را پرورش وقلب را قوت می بخشد .مردم از جان مال خویش بذل وبخشش می کنند من ها. ما می شوند همه با هم پیشانی بند ارادت به خاندان نبی مکرم حضرت محمد س را می بندد 

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/8/15 ] [ 9:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 141
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772857