سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

انسان از-نو.باید دنیا وآخرت را بشناسد.چیزی که تا کنون شناخته است

یک بعدازدنیا هست آنهم بعدغریزی که نظریه فرویددرآن بی تاثیر نیست .

مردم یک روی دنیا را به چشم سرمی بینند .وبه ابعاددیگر آن توجه ندارند .

باید نظریه پردازان قهاری فراتر از فروید پدید آیند تا ابعاد دیگر دنیا وبلکه جهان آخرت را وعالم غیب وباطن هستی را بابانگ رسا بگوش ودل وجان مردم برسانند .

نظریه فرویدتاجایی دراذهان مردم دنیا پیشرفته است که همه چیز براساس آن سنجیده وبه خورد مردم داده می شود درحالی که این شناخت سطحی مشکلی برمشکلات مردم جهان افزوده ونسل بشر را روبه نابودی سوق می دهد

درحالی که خود انسان موجودی پیچیده وبراساس فطرت پاک پا برجهان هستی می گذارد .

باید از نو .خود انسان .نیاز های او .جهانی که در آن زندگی می کند 

وجهان مجهول پس از مرگ را مورد بر رسی قرار داد وبشر سر گردان را از چاهی که کنده ودر آن افتاده است نجات بخشید 

نوشته صدیقه اژ ه ای   باذکر نام جهت انتشار بلا مانع است 

                         میر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/7/21 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 امروز.روحانیت وظیفه سنگینی برعهده دارد. چه آن کسانی که مسولیت وپستی دارند چه امام جماعت مساجد و... بقیه جای تاسف است که در نظام اسلامی که توقع مردم از این قشر بیشتر است. هستند کسانی که به این مهم توجه ندارند .روحانیت باید سرتاپا راستی صداقت در گفتار رفتار باشد مشوق مردم وقشر جوان به سمت راه خداباشد

روحانیت یعنی مهرورزی ودستگیری وتبیین صحیح ازاسلام علوی نه اسلام آمریکایی انگلیسی نه مرید محوری بلکه دین پروری است .روحانیت یعنی.حق گرایی وخدامحوری خارج ازحب وامیال فناپذیر دنیایی 

یک روحانی واقعی کسی است .که گفتار ورفتار کردارش قرآنی است .زیر پوشش دین با دین معارضه نمی کند

.اهل سود جویی ومعامله نیست .عوام فریبی نمی کند

برمردم است که روحانیت واقعی رااز روحانیت ساختگی تشخیص بدهند

مردم باید متوجه باشند

که هرکس لباس روحانیت پوشیده تنهابه لباس او بسنده نکنند

افکار وتقوا ورفتار منش اورا مورد توجه قرار بدهند

نکته آخر این که درهر لباسی آدم خوب یابدوجود دارد

                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی



[ شنبه 94/7/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شعار ندهید شجاعت داشته باشید .راستی اگر اهل کوفه نیستید

بیدار بمانید به سخنان حکیمانه رهبر عزیز گوش فرا بدهید

ازین شاخه به آن شاخه نپرید

به اسم نگویید رهبر واحترام ظاهری ولی درعمل کارخودتان را بکنید .آنزمانها گذشته است

دست به فریب کاری نزنید

رهبردلسوزملت ایران است

وشما فقط فکر خواسته های نفسانی خود. سر عوام را گرم نکنید

ازخدا بترسید وصیت نامه شهدائ چه بود؟ چرا؟شاه را بیرون کردیم برای برپایی حکومت اسلامی

امروز هردولت مردی صدقه سرحکومت اسلامی وفداکاری شهدائ برسر پست بالا قرار گرفته است 

تابوشکنی نکنید. تسامح نکنید

از چه می ترسید .دنیا سرای فانی است

عبرت نگرفته ای از طلحه زبیر شریح قاضی جباران چه شدند

اسلام رادریابید مردم به خاطر برپایی پرچم توحید همه چیز را تحمل کردهومی کنند

خطوط قرمز رهبری چه شد آی مردم بیدار باشید شما که سی سال فریاد.زدیدمااهل کوفه نیستیم نشان بدهید

.دلسوزتر وآگاهتر ازرهبربرای شمانیست.

خدا را شکر کنید راهتان مشخص است

هشت سال دفاع مقدس وتحریم ها شما را از پای در نیاورد

اما هم اکنون بایدبیدارتر باشید

آمریکا را از دربیرون کرده ایدحالا میخواهند از پنجره وارد ایران کنند

مردم بخدا توکل کنیدوحدت کلمه را حفظ کنید

وهشیار باشید. از شاخصه های این رهبر شجاعت وجسارت علوی است آن راپاسدارید

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ پنج شنبه 94/7/16 ] [ 2:52 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

درعالم دودسته دست داریم .دستهای پاک ودستهای آلوده که هردو را مورد بررسی اجمالی قرار میدهیم ابتدائ ازخودمان شروع می کنیم دستهای ماجزو کدام دسته هستند.دستهایی که کارشان کار وکوشش برای زندگی خود وخانواده است.دستهایی که خستگی ناپذیرند

.دستهاییکه باخداو باامامان معصوم دست داده اند دستهایی که بیدارند حرمت ها را ومسایل شرعی واخلاقی وانسانی را مراعات می کنند

.وبرای خود بذرنیکی ومحبت خیر می کارند .دستهایی که از بیماران پرستاری می کنند دارو غذا عمل جراحی ونسخه برای درمان مردم می نویسند

دستهایی که بدون شایبه برای مردم وخودشان خانه می سازند دست کارگران در همه مشاغل دست کسانی که اسلحه بر دوش گرفته ازمرزها حفاظت می کنند

.دست پدران ومادران

اما دستهای آلوده دست خیانت کاران به مال ناموس جان مردم دست خائنین بوطن دست دزدان وغارتگران بیت المال دست استکبار جهانی که تا مفرق بخون مردم وملتهای مظلوم دنیا آغشته است

.آن دستها قابل تقدیر واین دستها قابل تنبیه است

دست پاک از دست دادن با چنین افرادی ابائ می کند لبخند بروی آدمهای پلید سبب جرات پیدا کردن آنها می شود

.تا برترک تازی وبد مستی هایشان حریص تر شوند یک دست پاک نورانی ودست کثیف تیره تار است بوی تعفن می دهدهرچند با گلاب عطر آن را آ غشته نماید 

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/7/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قطره ی بارانم و بر. برگ گل افتاد ه ام

دل به عشق نغمه های مرغ شیداداده ام 

اثر صدیقه اژ ه ای


[ سه شنبه 94/7/14 ] [ 7:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من قطره ی بارانم    افتاده به هامانم   درغربت وتنهایی  

در کوه وبیابانها    ازسینه ی پرسوزم    صدآه بپا خیزد

وین آه دلتنگم      با ابر در آمیزد   چون شبنم و بارانم 

من عطر بهارانم   با ماه در آمیزم   با مهر بپا خیزم 

آیینه کنم جان را    از نقش گلستانها 

من رایحه پاکم      گر.زاده ی این خاکم

بابال بلندخویش.آماده پروازم  

تاقاف بلند عشق درسیرم وپروازم

این است سر آغازم .

ازقید هبوط تن .عمریست که آزادم

یارب به هوای توسر شارم ودلشادم

هر گز مبر ازیادم

عشق تو.به سردارم مهرتو.به دل دارم  

از کتاب آتش مهر - صدیقه اژ ه ای 

                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/7/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

منم ذره.تو خورشید جهانی     ز چشم خلق پنهان.وعیانی

تواسرار دل شیدا ..... بدانی      بتاب ای نور برمن جاودانی 

 

خون دل میخورم از سختی ایام بیا

                        جام من پر شده از تلخی ایام بیا


همه جاپرشده ازمردم بی دین دغل

                        بهر فریاد رسی. زین همه بیداد بیا 

جانمان آمده برلب تو کجایی مهدی

                        نیست درعالم هستی یه دلشادبیا      

                                              

                          اثر -مدیر وبلاگ  شیدای اصفهانی         


[ دوشنبه 94/7/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از روزها تاریخی وماندگار هستند روزهای تاریخی خوب وبیاد ماندندنی روزهای تاریخی بد روزهای شاد روزهای تاسف وحزن واندوه .تاریخی شدن این روزها وتکرار آن در سالهای آینده رس بزرگی برای نسل نو. بشر است . در دوران دفاع مقدس وانقلاب اسلامی هم مثتنی از این نیست .روزهایی که باید زنده بماند تا درس عرتی برای آیندگان باشد روزهای مبارزه وجهاد یاد آور مقاومت مردم دلیر ایران است یاد آوردلاور مردمانی است که با حفظ وحدت کلمه حان مال فرزند همسر وبرادر دادند تا عزت وشرفشان بماند وچنین شد .روزهایی که کار وامر مهمی در آن واقع می گردد همین تصویب یا تصحیح ورد برجام از روزهای مهم است که در تاریخ ثبت خواهد شد لذا دست اند ر کاران این را بدانند که با هر تصممشان دارند چه انجام می دهند اقتدار وعزت این مردم خوب را پاسداری کنند باید پاسخگوی آیندگان خویش هم باشند که بیگانگان در فکر منفعت خویش هستند واستثمار ملتها روزهای ماندگار سببآگاهی آیندگان نیز می گردد فاجعه مکه هم در تاریخ ثبت خواهد شد وچه بسا تمبر بیاد آنان منتشر نمایند البته این یک پیشنهاد است.روزهای تیره که در تاریخ ثبت شده است کم نیستند برخی از روزها با این نامگذاری ها زنده می شوند وچراغ راهنمای دگر روزهایند خدا کند تمتم روزهای این سر زمین پاک سر شار از نیکی وخیر باشد وهیچگاه روز تیرگی درآن ثبت نگردد .به خصوص تسلیم در برابر استکبار جهانی وخواسته های آنان امیدوارم هر روز این سر زمین روزهای خوب داشته باد

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/7/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک نقطه ضعف بزرگی وجود دارد که دارد مانند لکه ای سیاه روی ماه انقلاب را میگیرد .وآن تسامح بیش از حد با استکبار جهانی است کسی که خواب دیده دوباره در ایران ورود پیدا کند وفرمان بدهد .وآقایی کند .بگیرد انچه را با خون دل مبارزه بدست آوردیم .راستش این نگرانی مال من تنها نیست همه مومنان به ارزشها چنین هستند .خدا کند تصمیمات مجلس این لکه ی سیاه را کنار بزند خدا کند دولت ومجلس وقوای سه گانه خط قرمزها را مراعات وعملی کنند .خدا کند رییس جمهور از فکر کدخدا وعطایش منصرف شود .خدا کند دولت مردان قدر دان ارزشهای خودمان باشنداینقدر چشم بدول بیگانه ندوزند از مظلومان عالم دفاع کنند حقوق ملت ایران راکه امانت است ودین شرعی بخوبی پاسداری کنند امانت دار نیکویی باشند

                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/7/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حادثه جانگداز منا هشداری برای کسانی است که دنبال تسامح تساهل با دشمن هستند .می خواهند به خیال خامشان با مسالمت ونرمش بیش از حد با دشمنان قسم خورده کنار بیایند دشمنانی که قلبشان سنگ است از جرگه انسانیت خارج شده اند می ایستندوتماشگر جاندادن انسانهای مظلوم هستند نام این فاجعه را چه باید گذاشت هلوکاست عربیای کسانی که دلخوش دارید به سازش با مستکبران ببینید شاهد عینی را نمی خواهید بیدار شوید تکان بخورید شما ایرانی هستید .بیاد داشته باشید تنها در بهشت است که انسانها در کنار هم به میالمت زندگی می کنند در نظام عالم تضارب افکار رفتار ومنشها باورها نمی گذارد ونمی شود .شما مسول جانبداری از حق وحقوق ملت ایران هستید نمی خواهد کنار بیایید چقدر تجربه تلخ زنده را می بینید وعبرت نمی گیرید ما راه هزار ساله را پیموده ایم تا به اینجا رسید ه ایم که می توانیم وباید بتوانیم وتوانسته ایم دوباره ما را به عقب برنگردانید ظلم بزرگی به این مردم مظلوم است آی دولت مردان مسامحه ممنوع ما نمی توانیم شاهد رد شدن از خون مظلومان وشهیدانمان باشیم عزت ما در ایستادگی وغیرتمندی است نه در سازش خوش وبش با مستکبران جنایتکار با گرگها طرح دوستی ظلم براین ملت است . تک تک مردم ما دولت مردان ما عزتمند هستند .خودتان رابیش ازاین کوچک نکنید والله اگر امریکا برسرمان طلا ببارد از آن بیزاری می جوییم ما دنبال زندگی رفاه طلبانه نیستیم رفاه ما در اقتدار وعزت نظام است ما همه چیزداریم .آنچه که ما داریم دنیا ندارد ما اهل بصیرت علوی هستیم شعار نمی دهیم این را مادران شهدا ئمی گویند کسانی که سه یا بیشتر فرزند داده اند اندیشه ما اندیشه امام راحل است که ایستاد وفریاد برسر استکبار جهانخوار زد وچه ساده اندیشی است که استکبار جهانی پیشرفت عزت ما را بخواهد آنها می خواهند این نظام نباشد ولایت نباشد وشما لبخند می زنید ودست می دهید وسرتان راپایین می گیرید .ما داریم خون دل می خوریم مبادا که دشمن برگ برنده را بدست بگیرد از همان لحظه نقشه نابودی این نظام را پیاده خواهد کرد تنها حکومت شیعی در عالم هستید مبادا که خود ما این بار دچار سر افکندگی شویم در مقابل خدا واهل بیت ع وامام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف 

                          مدیروباگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/7/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 141
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772857